Jaké jsou nejčastější dotazy ohledně darování? | Dostupný advokát

Nejčastější dotazy u darovací smlouvy

Nejčastější dotazy ohledně darování

22. 8. 2019 / autor: Ondřej Preuss

Na co vše je třeba pamatovat, pokud chcete někoho obdarovat? Co vše si můžete jako dárce vyhradit na obdarovaném? Připravili jsme pro Vás přehled nejčastějších dotazů, se kterými se na nás obrací naši klienti během přípravy darovacích smluv.

Jak zřídit „věcné břemeno“ pro dožití

Nejčastěji sjednávají rodiče, příp. prarodiče v případě, že darují nemovitost, ve které sami žijí, svým dětem, nebo vnoučatům. pozn. „Věcné břemeno“ je označení, které dnes používá zejména katastr, služebnosti jsou jeden typ takového odpovídajícího věcného břemena (jinak obč. zákoníku se už „věcné břemeno“ nepoužívá, místo toho je podobný zastřešující pojem „věcné právo k věci cizí“).

Nejčastěji připravujeme tzv. služebnost užívacího práva pro konkrétní osobu, a to na dobu života takové oprávněné osoby. To znamená, že tato osoba (typicky dárce, ale už jsme se setkali i s tím, že jsme služebnost připravili pro maminku obdarované a jejího partnera) má právo užívat nemovitosti po dobu svého života, přestože je vlastníkem díky darování už někdo jiný.

Služebnost je jednak sjednaná ve smlouvě a také zapsaná do katastru nemovitostí (to chrání dárce v případě, že by o nemovitost třeba darovaný přišel kvůli exekuci – právo užívat nemovitost to neovlivní). Pro účely katastru je ale nutné služebnost dostatečně přesně popsat, tak aby nenastal problém s jejím zápisem; návrh na zápis takového věcného břemene podáváme ve stejném návrhu na vklad do katastru, jako samotné darování – tj. řešíme to vše najednou.

K takové služebnosti pak ve smlouvě přidáváme pravidelně i konkrétní podmínky pro její upřesnění. Například, že k služebnosti patří právo přijímat návštěvy v darované nemovitosti, že taková služebnost je sjednaná bezúplatně, tj. za ni dárci nic nemusí platit, případně, zejména pokud jde o darování bytu, pak i podrobné upřesnění toho, kdo, kdy a jakým způsobem bude hradit platby za byt (energie, poplatky za správu domu apod.). Tím pádem se předejde možným nedorozuměním ohledně nejčastějších otázek, které s reálným fungováním služebnosti mohou nastat.

Jak odvolat dar

Ze zákona vyplývají dvě „typické“ situace, kdy je možné ze strany dárce odvolat dar – pro účely smlouvy mohou být tyto důvody znovu ve smlouvě zopakovány, ale občanský zákoník chrání dárce tím, že i kdyby se dárce vzdal práva na odvolání daru z těchto důvodů v darovací smlouvě, nebude se k tomu přihlížet (tj. jakoby se nestalo, nelze se těmto dvěma situacím vyhnout).

Pro případy, kdy se obdarovaný bude snažit se darované nemovitosti „zbavit“, např. ji převést na jinou osobu, aby ji nemusel vrátit, stanoví zákon následující. Obdarovaný má povinnost při odvolání daru vydat alespoň to, co z daru nebo jeho plné hodnoty ještě má, tj., co mu zbývá. Z toho ale platí výjimka, kdy bude mít povinnost muset vrátit celou nemovitost: pokud ji převedl právě proto, aby se vyhnul tomuto následku při odvolání daru anebo, pokud k odvolání došlo ze strany dárce a to tzv. pro nevděk obdarovaného.

Dvě situace pro odvolání jsou následující:

  Tzv. nevděk, resp. odvolání pro nevděk: obdarovaný dárci „úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy“. Může se například jednat o situaci, kdy obdarovaný nepomůže těžce nemocnému dárci, nebo například pokud se vůči dárci dopustí trestného činu. Odvolat pro nevděk je možné, i pokud bylo ublíženo tímto způsobem osobě blízké dárci, v takovém případě se ale bude. Pokud byl dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

  Tzv. odvolání pro nouzi: dárce upadne do finanční tísně a nemá ani na svou nutnou výživu nebo vlastní nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen; pak může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Nejvýše se ale odvolání bude vztahovat na takovou část daru nebo jeho hodnoty, ve které se dárci nedostává prostředků k nutné výživě.

Jak si zajistit péči ze strany obdarovaného „výměnou“ za darovanou nemovitosti

Zpracováváme tzv. reálné břemeno, které je něco jako služebnost „naopak“ – při sjednání služebnosti je obdarovaný povinen strpět, že je „jeho“ nemovitost užívána někým jiným; u reálného břemene má obdarovaný povinnost aktivně jednat tak, jak je dohodnuto v darovací smlouvě.

Přkladem bylo např. reálné břemeno, které jsme připravili pro jednu z našich klientek a které sloužilo jako tzv. výměnek. Podstatou bylo to, že dárkyně, paní v pokročilém věku, si vedle služebnosti užívacího práva nechala do smlouvy vložit ještě reálné břemeno, dle kterého jí obdarovaná (její dcera) měla poskytovat, resp. zajistit péči ve stáří, a v případě zhoršení jejího zdravotního stavu poskytovat péči dokonce osobně.

Jak je to s darovací daní

Při převodu nemovitosti je třeba se především zajímat o daň z příjmu a o daň z nabytí nemovité věci (dříve existovala tzv. daň z převodu). U daně z nabytí nemovité věci je daní zatížen jenom úplatný převod vlastnického práva, darování tedy takto zatíženo není.

Pokud jde o daň z příjmu (kterou posuzujeme při objednání sepisu darovací smlouvy), tak od daně jsou osvobozena darování např. od příbuzného v linii přímé nebo i linii vedlejší, pokud jde v takovém případě o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, nebo také v některých případech od osoby, se kterou obdarovaný žije ve společné domácnosti.

Je možné zapsat najednou do katastru více nemovitostí nebo sepsat darovací smlouvu na více nemovitostí?

Pravidelně sepisujeme smlouvy, které se týkají několika různých nemovitostí (např. byt a vedle toho samostatně parkovací místo, případně několik různých pozemků); také jsme již sepisovali smlouvy, které se týkaly jenom části nemovitosti (např. rodiče chtěli na domu věnovat poloviční podíl dětem, ale polovinu si ještě nechat). Ne vždy ale půjde vytvořit např. služebnost na všechny nemovitosti dohromady – typicky půjde vytvořit jenom v případě, kdy je dárce jediným vlastníkem.


Darovací smlouvu na nemovitost sepíšeme či zkontrolujeme do 2 dnů. V celém Česku!

Darování bytu, domu, pozemku nebo garáže díky nám proběhne bez právních komplikací. Provedeme vás celým procesem a dohlédneme na bezchybnost smluvních vztahů. Vše vyřešíte jednoduše a on-line.

Darovací smlouva bez chyb a s nejnižší možnou daní

Ať už nemovitost darujete nebo dostáváte od (pra)rodičů, partnera, partnerky, příbuzných nebo od souseda, garantujeme vám, že darovací smlouva bude po právní stránce naprosto v pořádku a darování proběhne tak, jak si přejete. Za darování nemovitosti díky nám nezaplatíte na daních ani o korunu víc, než musíte. Celý proces proběhne bezchybně a rychle jako u 253 převodů, které jsme realizovali v minulém roce.

Poradíme vám i v případech darů nemovitostí zatížených:

 • věcným břemenem nebo služebností bytu (například pro rodiče či prarodiče),
 • nájmem (například pro stávajícího nájemníka), nebo
 • zástavním právem.

Připravíme pro vás dohody pro zřízení výše uvedených práv a také další specifické dohody, jako je převod více nemovitostí najednou.

S katastrem nemovitostí vše vyřešíme za vás. Garantujeme správnost a rychlost celého procesu

Naše právní služby vás zbaví starostí, když:

 • je pro vás všechno to papírování složité,
 • nevíte, v jaké výši a jak zaplatit darovací daň,
 • chcete darovat družstevní podíl (družstevní byt),
 • chcete předejít odvolání daru pro nevděk.

Nechte celý proces darování a převodu nemovitosti na nás, včetně zápisu do katastru nemovitostí. Zajistíme pro vás bezchybnost celého procesu darování po právní stránce. V akutních případech reagujeme neprodleně, nenecháme vás čekat!

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Standard Premium
Sepíšeme darovací smlouvu na míru vašemu případu
Zkontrolujeme darovací smlouvu na míru vašemu případu
Připravíme návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí
Posoudíme výši darovací daně
Připravíme věcné břemeno pro klidné dožití dárce
Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut60 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení? do týdnedo 48 hodin
Konečná cena včetně DPH39003222,96 Kč bez DPH49004049,36 Kč bez DPH

Rychlé představení služby

Rychlá služba pro dárce i obdarované

Díky našim právním službám se vám nestane, že kvůli chybně podanému návrhu na vklad do katastru nakonec přijdete o darovaný byt, jako paní Kamila. Pomůžeme vám i se zápisem do katastru nemovitostí tak, aby proběhl hladce už napoprvé, abyste kvůli chybám zbytečně nečekali a neplatili poplatky jako pan Karel.

Poradíme vám, jak je to s daní z převodu nemovitosti, a provedeme vás celým procesem tak, aby nedošlo k problémům, které by způsobily neplatnost darovací smlouvy nebo její odmítnutí katastrem nemovitostí. To se může stát například kvůli chybě v identifikaci darované nemovitosti, omylu dárce nebo chybějícím náležitostem smlouvy.

Objednáte-li si expresní a individuální služby, bude takový i náš přístup. Ať už jste z Prahy, Brna, Plzně, Hradce Králové, Děčína či Ostravy.

Anonymní vzory smluv a neodborné rady vás můžou finančně poškodit

Anonymní vzor darovací smlouvy na nemovitost, darovací smlouvy na byt, pozemek nebo garáž vám může při obdarování blízkých velmi zkomplikovat život. Smlouva vytvořená nebo zkontrolovaná avokátem, který se specializuje na nemovitostní právo, vás účinně ochrání. Neprodlužujte zbytečně proces darování nemovitosti. Garantujeme správnost všech smluv podle nového občanského zákoníku (NOZ).

S čím jsme už klientům pomohli?

Nejčastěji řešíme dary nemovitostí od prarodičů nebo rodičů dětem nebo vnoučatům. U těchto darů dbáme především na to, aby celý proces proběhl hladce a bez negativních daňových dopadů na dárce či obdarovaného.

Měsíc co měsíc řešíme darování desítek nemovitostí. Z hlediska objemu a odbornosti patříme mezi nejvýznamnější odborníky na problematiku darování nemovitostí v ČR. Zabezpečení daru vaší nemovitosti je proto u nás v nejlepších rukou.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Monika Holcátová, Praha: „S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.“
Ing. Jan Sekanina, Praha (ekonom): „Když mi prarodiče chtěli darovat byt, nechtěl jsem se z důvodu vysokého pracovního vytížení zabývat tím, co všechno musím zařídit a jak docílit přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Dostupný advokát vše zařídil za mě, žádný problém na katastru nebyl a vše bylo celkem rychle zapsáno a vyřízeno. Díky a palec nahoru!.”
MgA Lenka Šindelová, Ostrava (grafička): „Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Radíme vám i v médiích:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: