Dostupný advokát

Podmínky pro poskytnutí právní služby pro produkty Právník pro podnikání a Právník pro SVJ a BD

Podmínky pro poskytnutí právní služby (dále též „Podmínky“) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „Občanský zákoník“) a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále též „ZoA“).

(1) Dostupný advokát:

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., IČO: 013 95 289, se sídlem Kubelíkova 1189/29, 130 00 Praha 3 – Žižkov, evidenční číslo ČAK 15597 (dále též „DA“), a

(2) Klient:

Vy, tedy osoba, která je objednatelem právní služby prostřednictvím webové stránky: www.dostupnyadvokat.cz (dále též „Web“).

(DA a Klient též jako „Strany“).

1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

DA se za těchto Podmínek zavazuje poskytnout Klientovi právní službu a Klient se zavazuje uhradit DA za poskytnutí této právní služby odměnu.

2. REGISTRACE

2.1 K poskytnutí právní služby se Klient musí zaregistrovat prostřednictvím registračního dotazníku, který je dostupný na Webu. Klient je povinen uvést v registračním dotazníku všechny zde vyžadované údaje pravdivě a bere na vědomí, že DA nenese žádnou odpovědnost v případech, v nichž se kterýkoli z takto Klientem poskytnutých osobních údajů ukáže jako nepravdivý.

2.2 Klient je během registrace vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu na Webu. Klient je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. DA neodpovídá Klientovi za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

2.3 Klient nese plnou odpovědnost za veškerá jednání, která jsou z jeho nebo prostřednictvím jeho zákaznického účtu na Webu učiněna. Klient je povinen bez zbytečného odkladu DA informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla nebo obsahu zákaznického účtu třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít ke zneužití zákaznického účtu Klienta, je DA oprávněn zákaznický účet Klienta zablokovat, případně jej vyzvat ke změně hesla.

2.4 DA je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit účet Klienta, pokud se může odůvodněně domnívat, že Klient porušuje tyto Podmínky nebo jedná v rozporu s právními předpisy. Zánikem či zrušením účtu Klienta nejsou dotčena ta ustanovení Podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají. DA je zároveň z tohoto důvodu oprávněn vypovědět Smlouvu (jak je tento termín definován níže) s okamžitou účinností.

2.5 Klient prohlašuje, že není spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanské zákoníku.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Klient objedná právní službu prostřednictvím Webu. Objednávka Klienta je akceptována ze strany DA v okamžiku, kdy DA doručí Klientovi na e-mail uvedený Klientem při registraci potvrzení, že poskytne právní službu. Tímto okamžikem rovněž dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby (dále též „Smlouva“), jejíž podmínky jsou zachyceny v těchto Podmínkách. Smlouva se tím stává pro Klienta i DA stává právně závaznou.

3.2 Jednáním uvedeným v článku 3.1 Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že se jimi bude řídit.

4. POSKYTNUTÍ A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY, PŘÍPADNÁ ZMĚNA NEBO PŘERUŠENÍ

4.1 DA poskytne Klientovi právní službu podle svých nejlepších dovedností a schopností podle českého práva na základě požadavků Klienta.

4.2 Klient je povinen poskytnout součinnost pro včasnou a efektivní obranu svých práv, zejména poskytovat DA veškeré relevantní informace a dokumenty vztahující se k právní službě a poskytnout dle instrukci uvedených na Webu vyžadované dokumenty v čitelné a editovatelné podobě.

4.3 Všechny lhůty uvedené na Webu pro poskytnutí právní služby běží pouze v pracovních dnech. Termín “bezodkladně” znamená, že lhůta pro poskytnutí právní služby je zpravidla jeden pracovní den. Služba “Konzultace s advokátem” bude poskytnuta dle časových možností Klienta a advokáta po vzájemné dohodě a časové koordinaci.

4.4 Klient bere na vědomí, že DA poskytuje své služby zpravidla distančním způsobem, tj. prostřednictvím Webu, elektronické pošty, telefonu či programu Skype. Osobní schůzka mezi DA a Klientem za účelem poskytnutí právní služby se zpravidla nekoná.

4.5 Klient bere na vědomí a souhlasí, že DA:

 1. zásadně neověřuje autenticitu ani faktickou správnost klientem uvedených údajů,
 2. zásadně neprověřuje pravost podpisů uvedených na listinách ani autenticitu veřejných listin,
 3. v případě právních služeb z oblasti nemovitostí se spoléhá na výpis z katastru nemovitostí, který mu předloží klient,
 4. zásadně neprověřuje správnost údajů zapsaných v katastru nemovitostí prostřednictvím sbírky listin katastru nemovitostí,
 5. nestanoví-li v konkrétním případě jinak, neprověřuje právní způsobilost smluvních stran smlouvu uzavřít, a
 6. kontroluje nebo připravuje daný dokument pouze z hlediska účelu, který klient uvedl v dotazníku ve svém zákaznickém účtu,
 7. při určení sazby z daně z nabytí nemovité věci vychází z toho, že kupní cena převáděné nemovité věci odpovídá její tržní ceně, tzn. nejde o cenu nižší než 75 % směnné hodnoty nemovité věci (tedy místně obvyklé ceny), pokud na opak není Klientem výslovně upozorněn.

4.6 Pokud Klient nejedná svým jménem nebo v případě pochybností jakým jménem Klient jedná, zavazuje se Klient o tom informovat DA a je povinen poskytnout DA spolupráci dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

4.7 Klient bere na vědomí, že pro potřeby poskytnutí právní služby termín „advokát“ zahrnuje kromě advokátů zapsaných v seznamu advokátů České advokátní komory rovněž advokátní koncipienty zapsané v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory nebo přiměřeně rovněž jiné zaměstnance advokáta. Pokud se takové osoby podílejí na poskytování Právní rady, vždy jednají jménem a na odpovědnost konkrétního advokáta.

4.8 DA si vyhrazuje z vážných důvodů na základě svého uvážení změnit Klientem objednanou variantu Základní právní služby na variantu levnější nebo neposkytnout některou z Přídavných právních služeb nebo Doplňkových právních služeb. V případě, že Klient nevyčerpal všechny právní služby v rámci změněné varianty Základní právní služby a/nebo uhradil Odměnu za přídavnou právní službu, bude mu poměrně vrácena příslušná část Odměny DA a/nebo Odměny za přídavnou právní službu.

5. VARIANTY PRÁVNÍ SLUŽBY

5.1 Právní služba sestává v základním rozsahu ze:

 1. „smluvních vzorů“ a
 2. „konzultace s advokátem“
(dále též „Základní právní služba“).

5.2 Klient je oprávněn přiobjednat ke každé Základní právní službě přídavné právní služby v rozsahu:

  pro živnostníky a podnikatele: (a) „založení společnosti“, (b) „registrace ochranné známky“ a/nebo (c) „sepsání všeobecných obchodních podmínek“; nebo
 • pro společenství vlastníků jednotek a/nebo bytová družstva (dále též „SVJ/BD“) stanovy SVJ /BD (dále též „BD“),
(dále též „Přídavné právní služby“).

5.3 Klient má dále možnost objednat si u DA právní službu, která není Základní právní služba ani Přídavná právní služba (dále též „Doplňková právní služba“) za podmínek článku 5.6.

5.4 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ SLUŽBA

Klient si může zvolit jednu ze tří variant Základní právní služby, a to: (i) MINIMUM; (ii) PREMIUM; nebo (iii) DELUXE. V případě, že je Klient SVJ nebo BD, může si zvolit jednu z následujících dvou variant Základní právní služby: MINIMUM; nebo (ii) PREMIUM.

5.4.1 Odměna za Základní právní službu

Odměna DA za Základní právní službu je uvedena pro každou z variant Základní právní služby na (i) https://dostupnyadvokat.cz/pravnik-podnikani pro živnostníky a podnikatele nebo (ii) https://dostupnyadvokat.cz/pravnik-svj-bd pro SVJ nebo BD (dále též „Odměna DA“).

5.4.2 Smluvní vzory

V rámci služby „smluvní vzory“ má Klient právo, aby od DA obdržel neomezený počet nejpoužívanějších smluvních vzorů ve vztazích mezi podnikateli, dále z oblasti pracovního a občanského práva. Požadavek na smluvní vzor Klient vznese emailem nebo telefonicky u DA. DA poskytne Klientovi smluvní vzor prostřednictvím elektronické pošty na email, který Klient uvedl při registraci zpravidla do jednoho pracovního dne, který následuje poté, co klient vznesl požadavek dle předchozí věty.

DA uděluje Klientovi nevýhradní licenci k používání „smluvních vzorů“, které Klient obdržel od DA a jejíž rozsah je omezen, když Klient je oprávněn užívat „smluvní vzory“ pouze pro své osobní potřeby nebo pro potřeby užití v obchodní styku Klienta. Klient se zavazuje, že bez písemného souhlasu DA nepředá ani neprodá či jinak nepostoupí třetí osobě smluvní vzory, které obdržel od DA, vyjma případu oprávněného použití takového dokumentu pro potřeby Klienta.

Klient bere na vědomí a souhlasí, že poskytnutím smluvního vzoru/ů ze strany DA, DA neposkytuje Klientovi právní službu ve smyslu § 1 odst. 1 ZoA. Klient bere na vědomí, že jakékoli použití smluvního vzoru, který obdržel od DA, je na jeho vlastní riziko a odpovědnost.

V rámci služby „smluvní vzory“ poskytne DA Klientovi toliko vzor smluvního typu, který si Klient sám vyžádá v podobě, v jaké jej má DA k dispozici. DA neposkytuje Klientovi žádné záruky ohledně (i) vhodnosti daného smluvního vzoru pro konkrétní záležitost Klienta, (ii) obsahu smluvního vzoru, (iii) předpokladů pro nabytí titulu na základě takového smluvního vzoru nebo (iv) souladu daného smluvního vzoru se zákonem ani žádné jiné záruky. DA rovněž nezaručuje Klientovi, že smluvní vzor bude splňovat jeho očekávání nebo výsledek, který za použití smluvního vzoru zamýšlí docílit.

V případě, že se Klient rozhodne spojit službu smluvní vzor se službou „konzultace s advokátem“, neposkytuje DA Klientovi žádné záruky ohledně obsahu takového smluvního vzoru jako celku, zejména (i) předpokladů pro nabytí titulu na základě takového smluvního vzoru nebo (ii) souladu daného smluvního vzoru se zákonem. Pokud Klient takovou záruku požaduje, musí si u DA objednat Doplňkovou právní službu.

Případná odpovědnost DA vůči Klientovi za jakékoli vady „vzoru/ů smluv“ se tímto vylučuje v co nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva. DA tímto v nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva rovněž vylučuje odpovědnost za škodu, která může Klientovi vzniknout v důsledku použití smluvního vzoru nebo smluvních vzorů. V případě, že se Klient rozhodne zkombinovat službu smluvní vzor se službou „konzultace s advokátem“, DA vylučuje svou odpovědnost za výsledný dokument v nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva.

5.4.3 Konzultace s advokátem

V rámci služby „konzultace s advokátem“ má Klient právo, aby od DA obdržel určitý počet konzultací s Advokátem dle příslušné varianty Základní právní služby, každou v rozsahu 30 minut. Konkrétní počty konzultací nalezne Klient na (i) https://dostupnyadvokat.cz/pravnik-podnikani pro živnostníky a podnikatele nebo (ii) https://dostupnyadvokat.cz/pravnik-svj-bd pro SVJ nebo BD.

Požadavek na „konzultaci s advokátem“ Klient vznese emailem nebo telefonicky u DA a uvede skutkové okolnosti případu. DA poskytne Klientovi „konzultaci s advokátem“ prostřednictvím telefonátu nebo aplikace Skype zpravidla do dvou pracovních dní, které následují poté, co klient vznesl požadavek dle předchozí věty.

Právní konzultaci může Klient využít pro řešení právní otázky nebo úpravy smluvního vzoru za podmínek článku 5.4.2.

Klient bere na vědomí, že u této služby nelze vzhledem ke konkrétním okolnostem a k povaze věci ve vymezeném čase v každém jednotlivém případě vždy objektivně poskytnout vyčerpávající a komplexní právní radu.

5.5 PŘÍDAVNÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Klient má možnost objednat si každou z Přídavných právní služeb zvlášť nebo všechny najednou.

Klient uhradí odměnu za Přídavné právní služby v závislosti na variantě Základní právní služby, kterou si zvolí. Částka odměny za každou z Přídavných právní služeb dle jednotlivých variant je uvedena na: (i) https://dostupnyadvokat.cz/pravnik-podnikani pro živnostníky a podnikatele nebo (ii) https://dostupnyadvokat.cz/pravnik-svj-bd pro SVJ nebo BD (dále též „Odměna za přídavnou právní službu“).

Klient uhradí Odměnu za přídavnou právní službu spolu s Odměnou DA. V případě prodloužení Smlouvy o další rok a za předpokladu, že Klient nemá zájem o Přídavnou právní službu, uhradí Klient v daném období pouze Odměnu DA.

Varianta Základní právní služby DELUXE obsahuje Přídavné právní služby v rozsahu (i) založení s.r.o. a (ii) registrace ochranné známky. Variantu DELUXE lze v případě prodloužení Smlouvy o další rok kdykoli bezplatně změnit na variantu PREMIUM.

5.5.1 Založení společnosti

V rámci služby „založení společnosti“ má Klient právo, aby mu DA poskytl soubor rad, které souvisejí se založením a vznikem jedné obchodní společnosti s právní formou „společnost s ručením omezeným“ (dále též „s.r.o.“).

Služba „založení společnosti“ obsahuje následující služby: (i) konzultace podnikatelského záměru včetně konzultace předmětu podnikání před sepsáním notářského zápisu o založení s.r.o., (ii) rešerše názvu s.r.o.; (iii) sepsání listiny osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo s.r.o.; (iv) koordinace sepsání notářského zápisu o založení s.r.o.; (v) příprava čestných prohlášení jednatelů pro zápis s.r.o. do obchodního rejstříku; (vi) asistence s registrací s.r.o. k dani z příjmu právnických osob, (vii) návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku včetně příloh, a (viii) asistence při registraci živnosti na živnostenském úřadu.

Klient hradí všechny poplatky, které jsou spojeny se založením s.r.o., zejména notářské poplatky a správní poplatky spojené s vyřízením živnostenského oprávnění a se zápisem s.r.o. do obchodního rejstříku.

Konzultaci předmětu podnikání s.r.o. lze využít v rozsahu právní úpravy živností dle živnostenského zákona.

5.5.2 Registrace ochranné známky

V rámci služby „registrace ochranné známky“ má Klient právo, aby mu DA poskytl odbornou asistenci s registrací jedné ochranné známky do rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále též „ÚPV“).

Služba „registrace ochranné známky“ obsahuje následující služby: (i) rešerše v databázi ochranných známek UPV a případná konzultace ohledně vhodnosti či změny návrhu ochranné známky s ohledem na rozlišovací způsobilost ochranné známky a (ii) zpracování přihlášky pro zápis do rejstříku ochranných známek ÚPV.

Služba „registrace ochranné známky“ nezahrnuje sledování termínů obnovy platnosti zapsaných práv k ochranné známce či jiné služby zde výslovně nezmíněné.

Klient hradí všechny poplatky, které jsou spojeny s registrací ochranné známky.

5.5.3 Sepsání VOP

V rámci služby sepsání „všeobecných obchodních podmínek“ (dále též „VOP“) má Klient nárok na sepis VOP na míru podnikání Klienta.

Služba „sepsání VOP“ obsahuje (i) úvodní konzultace s klientem a (ii) sepsání VOP dle informací a požadavků od Klienta.

Službu sepsání VOP lze využít pro podnikání Klienta, které se řídí živnostenským zákonem.

5.6 DOPLŇKOVÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

5.6.1 Klient má možnost objednat si Doplňkovou právní službu, která bude odpovídat požadavku a složitosti jeho právního problému a čerpat odpovídající slevu z odměny za hodinovou sazbu za Doplňkovou právní službu v souladu s článkem 5.6.3.

5.6.2 DA poskytne Klientovi (i) informaci o sazbě hodinové odměny za Doplňkovou právní službu, (ii) odhad celkové výše odměny za Doplňkovou právní službu, jakož i (iii) rozsah poskytované Doplňkové právní služby. Klient bere na vědomí, že se tento odhad může změnit v závislosti na průběhu Klientova případu.

5.6.3 Klient má právo na slevu z hodinové sazby za Doplňkovou právní službu, a to kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy. Výše slevy je uvedena na: (i) https://dostupnyadvokat.cz/pravnik-podnikani pro živnostníky a podnikatele nebo (ii) https://dostupnyadvokat.cz/pravnik-svj-bd pro SVJ nebo BD.

5.6.4 Sleva z hodinové sazby za Doplňkovou právní službu nelze uplatnit na právní služby, které jsou nabízeny na Webu za pevnou cenu.

6 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce jednoho roku od jejího uzavření dle článku 3.

6.2 Neučiní-li Klient oznámení ve lhůtě a za podmínek článku 7.3, bude doba trvání této Smlouvy automaticky prodloužena o dalších kalendářní rok.

6.3 V případě, že Klient nevyčerpá služby v rámci příslušné varianty Základní právní služby nebo Přídavné právní služby, nemá nárok na vrácení příslušné části Odměny DA po skončení doby trvání Smlouvy.

7 UKONČENÍ SMLOUVY A JEJÍ PRODLOUŽENÍ

7.1 Klient je oprávněn Smlouvu v průběhu prvního týdne po jejím uzavření vypovědět zasláním emailu DA na adresu elektronické pošty info@dostupnyadvokat.cz, aniž by byl povinen uhradit Odměnu DA. Toto právo Klient nemá v případě, že požádal o poskytnutí jakékoli Přídavné právní služby nebo v případě, že mu byla v průběhu lhůty pro odstoupení uvedené v tomto článku poskytnuta více než jedna konzultace s advokátem nebo více než jeden smluvní vzor.

7.2 V případě, že kterákoliv ze Stran neoznámí druhé Straně (Klientovi prostřednictvím emailu, který uvedl při registraci, DA na email info@dostupnyadvokat.cz) nejpozději 30 dnů před uplynutím lhůty dle článku 6.1, že si přeje ukončit Smlouvu, prodlužuje se doba trvání této Smlouvy bez dalšího vždy o jeden rok, a to i opakovaně.

7.3 DA má právo vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností odesláním výpovědi na email Klienta uvedený při registraci z (i) vážných důvodů nebo (ii) důvodů uvedených v § 20 ZoA, mimo jiné i v případě, že si zájmy DA a Klienta budou v konkrétní věci odporovat nebo si budou v konkrétní věci odporovat zájmy jednotlivých klientů DA (tzv. konflikt zájmů). V takovém případě vrátí DA nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy Smlouvu vypověděl bezhotovostním převodem na účet Klienta celou Odměnu DA, pokud nebyla žádná z právních služeb poskytnuta nebo příslušnou část Odměny DA, pokud již byla právní služba Klientovi alespoň částečně poskytnuta.

7.4 DA má právo bezodkladně vypovědět Smlouvu také tehdy, pokud Klient uvede nesprávné či neúplné údaje při registraci dle článku 2 a tento stav nenapraví ani přes výzvu DA.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Uzavřením této Smlouvy Klient souhlasí, že mu DA může posílat oznámení o svých službách, newslettery, informační emaily a další informace. Ochrana osobních údajů klienta se řídí dle Zásad ochrany soukromí Klienta, které je dostupné na https://dostupnyadvokat.cz/ochrana-osobnich-udaju.

8.2 DA je oprávněn jednostranně změnit tyto Podmínky včetně rozsahu poskytované právní služby a ceníku. V případě, že se tak stane, je DA povinen Klienta o této změně informovat nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti změny Podmínek, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (zveřejněním na Webu) a dále každého Klienta jednotlivě vyrozuměním prostřednictvím e-mailu, který Klient uvedl při registraci. Klient má právo jednostrannou změnu Podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět oznámením na email info@dostupnyadvokat.cz. Výpověď Smlouvy ze strany Klienta je účinná ke dni uplynutí trvání Smlouvy dle článku 6 a do té doby se vztah Klienta a DA řídí původními Podmínkami. Nevypoví́-li Klient Smlouvu způsobem uvedeným v tomto článku, má se za to, že se změnou Podmínek souhlasí́ a změna Podmínek ve vztahu k němu nabývá́ účinnosti dnem v Podmínkách uvedeným.

8.3 Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, pak se na ní vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku s výjimkou následujících ustanovení, která se v rozsahu přípustném dle účinných právních předpisů na tuto smlouvu nepoužijí (a to ani analogicky): § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1726 (druhá věta), § 1727 (druhá a třetí věta), § 1747, § 1748, § 1753, § 1769 (věta první), § 1788, § 1810 - § 1867, § 1888 odst. 2, § 1936, § 1949, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2 a § 1995 odst. 2.

8.4 DA se může nechat ve všech věcech zastoupit jiným advokátem na základě plné moci (tzv. advokát substitut).

8.5 Pokud se kterékoli ustanovení Podmínek stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek.

8.6 Textová podoba Podmínek je uložena u DA a odkaz na sekci Webu, kde si Klient může Podmínky v textové podobě kdykoli stáhnout, bude odeslán na e-mail, který Klient uvedl při jeho registraci.

8.7 Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (www.cak.cz).

8.8 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2017.

Podmínky ve formátu PDF