Slovníček právních pojmů a terminologie

Slovníček pojmů slouží pouze pro lepší orientaci v dané problematice a pro usnadnění objednávky a jeho smyslem není poskytnutí jakékoli právní rady.

nemovitosti | pracovní právo | živnostníci | SVJ a bytová družstva | motorová vozidlaD

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) - tato dohoda je vhodnější na menší pracovní úvazek pro pravidelnou činnost zaměstnance, kterému stačí přivýdělek. Pojištění se odvádí až z odměn od 2500 Kč měsíčně.

Dohoda o provedení práce (DPP) - pod uvedenou zkratkou se skrývá způsob, jak levně a jednoduše zajistit některé činnosti jednorázového charakteru. Tato dohoda je totiž omezena výkonem práce maximálně v délce 300 hodin za kalendářní rok. Musí být písemná a může být výhodná i z daňového hlediska.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - je nejjednodušší způsob skončení pracovního poměru. Pracovní poměr dohodou končí se souhlasem obou účastníků pracovního poměru, tj. zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní poměr končí dnem sjednaným v dohodě. Na rozvázání pracovního poměru dohodou se nevztahují žádná omezení, jako je tomu například u rozvázání pracovního poměru výpovědí dané zaměstnavatelem.

Druh práce - vymezuje v pracovní smlouvě okruh pracovních úkolů, které je zaměstnanec podle pokynů zaměstnavatele povinen vykonávat. Druh práce nemusí být vymezen jen jako určitá pracovní funkce či zařazení (např. sekretářka, řidič, správce počítačové sítě, účetní), ale též jako soubor činností. Právní úprava umožňuje vymezit dohodnutý druh práce úzce, nebo naopak šířeji, umožňuje rovněž, aby druh práce byl sjednán tak, že je v pracovní smlouvě uvedeno více druhů práce.

K

Konkurenční doložka - je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou se zaměstnanec zavazuje, že po určitou dobu od skončení zaměstnání nebude vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo k ní měla soutěžní povahu, a která by tím zaměstnavateli značně ztížila činnost. Zaměstnavatel se zase zavazuje, že zaměstnanci za to poskytne za každý měsíc plnění tohoto závazku přiměřené finanční vyrovnání.

Konto pracovní doby - je způsob rozvržení pracovní doby. Při uplatnění konta pracovní doby se předpokládá, že zaměstnavatel bude zaměstnanci přidělovat práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho potřebě a délka pracovní doby se tak bude v jednotlivých týdnech lišit.

M

Místo výkonu práce - ujednání o místě výkonu práce v pracovní smlouvě má svůj význam zejména proto, že zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci (požadovat plnění pracovních úkolů) v jiném místě, než v místě, které bylo jako místo výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednáno, leda by jej za podmínek stanovených zákoníkem práce vyslal na pracovní cestu.

Mzdový výměr - je jednostranný akt zaměstnavatele, kterým určuje výši mzdy bez dohody se zaměstnancem. Nelze však hovořit o úplné libovůli. Zaměstnavatel je povinen nejpozději v den nástupu do práce předat zaměstnanci písemný mzdový výměr obsahující údaje o způsobu odměňování, termínu a místě výplaty.

N

Nemoc z povolání - je nemoc uvedená v nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

Neuspokojivé pracovní výsledky - jsou jedním z možných důvodů pro výpověď z pracovního poměru. Jsou důsledkem neschopnosti zaměstnance řádně vykonávat přidělovanou práci bez ohledu na to, zda tato neschopnost vyplývá ze subjektivního povahového založení zaměstnance, z jeho intelektuálního vybavení, nedostatku organizačních schopností apod. Nepříznivé důsledky neschopnosti zaměstnance se nemohou projevit „ihned“ kupř. jednorázovým pochybením bezprostředně po nástupu do zaměstnání, nýbrž až s určitým časovým odstupem.

O

Odstupné - je peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem, jestliže dojde k rozvázání pracovního poměru ze zákonem stanovených důvodů (zejména z důvodu výpovědi pro reorganizaci u zaměstnavatele, či zdravotních důvodů na straně zaměstnance). Vyplácí se v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, ledaže se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou na termínu jiném.

Okamžité zrušení pracovního poměru - je mimořádným způsobem rozvázání pracovního poměru. Zákoník práce dovoluje tímto způsobem rozvázat pracovní poměr pouze ve výjimečných situacích, kdy nelze ani na na jedné straně spravedlivě vyžadovat, aby pracovní poměr dále pokračoval, a to ani do uplynutí výpovědní doby. Jde např. o násilí na pracovišti, či neplacení mzdy.

P

Pracovní kázeň - za pracovní kázeň je považováno dodržování povinností zaměstnance vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (myslí se tím však i pokyny zaměstnavatele).

Pracovní neschopnost - je stav zaměstnance, kdy byl lékařem uznán pro nemoc nebo úraz dočasně práce neschopným k výkonu své dosavadní pojištěné činnosti nebo nemůže vykonávat dosavadní pojištěnou činnost pro nařízenou karanténu.

Pracovní úraz - tím se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do zaměstnání a zpět.

Pracovní úvazek - není zákonný pojem a v žádném z pracovněprávních předpisů jej proto nelze najít. V praxi ho ale řada zaměstnavatelů používá jako výraz pro délku týdenní pracovní doby zaměstnance.

Předpoklady pro výkon práce - kvalifikace, tedy dosažení nezbytného vzdělání nebo zvláštních schopností k výkonu konkrétní práce. Určuje je předem zaměstnavatel.

R

Rozvržení pracovní doby - lze dělit na: (i) rovnoměrné rozvržení pracovní doby (každý týden stejná pracovní doba od…do), (ii) nerovnoměrné rozvržení pracovní doby (pracovní doba je nepravidelná), (iii) pružná pracovní doba (sám zaměstnanec určuje částečně svůj „rozvrh“, který ale musí z dlouhodobého hlediska odpovídat požadovanému objemu odpracovaných hodin), a (iv) konto pracovní doby (způsob rozvržení pracovní doby, při kterém se předpokládá, že zaměstnavatel bude zaměstnanci přidělovat práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho potřebě, a délka pracovní doby se tak bude v jednotlivých týdnech lišit).

V

Vážné provozní důvody - zákoník práce pojem „vážné provozní důvody“ nijak blíže nedefinuje. Vážným provozním důvodem tedy může být, pokud by byl zaměstnavatel nucen změnit předmět činnosti nebo výrobního programu, provést organizační nebo racionalizační úpravy, přijmout technologická opatření. Vážným provozním důvodem může být také charakter prací – například, pokud se jedná o sezónní nebo kampaňové práce, které je potřeba v co největším počtu pracovníků vykonat v co nejkratším čase nebo v určitém ročním období.

Veřejná funkce - výkonem veřejné funkce je například výkon funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu, člena zastupitelstva územního samosprávného celku (obce či kraje) nebo přísedícího u soudu.

Výpověď dohodou - je nepřesný výraz užívaný pro dohodu o rozvázání pracovního poměru (viz výše).

Výpověď z pracovního poměru - výpovědí může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Jde o jednostranný právní akt, na jehož základě pracovní poměr skončí – při splnění podmínek platné výpovědi - uplynutím výpovědní doby, nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Zaměstnavatel však může dát výpověď jen ze zákonných důvodů (např. při reorganizaci, neschopnosti zaměstnance atd.)

Výpovědní doba - Na základě výpovědi pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, mimo výjimek uvedených v zákoníku práce.

Z

Zkušební doba - doba, v níž může pracovní poměr písemně zrušit zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu, ale i bez uvedení důvodu. Zpravidla se sjednává na první tři měsíce pracovního poměru.

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021