Slovníček právních pojmů a terminologie

Slovníček pojmů slouží pouze pro lepší orientaci v dané problematice a pro usnadnění objednávky a jeho smyslem není poskytnutí jakékoli právní rady.

nemovitosti | pracovní právo | živnostníci | SVJ a bytová družstva | motorová vozidlaB

Byt - je prostorově oddělená část domu sloužící k bydlení. Pro potřeby poskytování našich služeb rozlišujeme byty v osobním vlastnictví a byty ve vlastnictví družstevním. Obě kategorie bytů mají jiný právní režim, který se projevuje při nakládání s nimi (nájem, převod vlastnického práva).

Bytová jednotka - je definována jako jedna nemovitá věc, která zahrnuje vedle bytu také podíl na společných částech domu, čímž je zdůrazněno, že byt a spoluvlastnický podíl k němu náležející jsou neoddělitelné. Jinými slovy, za bytovou jednotku označujeme nejen byt, ale i práva ke společným částem domu. Pro potřeby poskytování našich služeb, kdykoli používáme termín „bytová jednotka“, máme tím na mysli zásadně byt v osobním vlastnictví a nikoli byt družstevní.

Bytové družstvo - je právnická osoba založená za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo vlastní nemovitost, ve které pak umožňuje bydlet svým členům. Členové bytového družstva tedy přímo své byty nevlastní, ale mají na ně nárok skrze své členství v bytovém družstvu.

D

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) - je daň za převod nemovitosti. Poplatníkem je kupující. Sazba daně je 4 % ze základu daně. Určení základu však není úplně jednoduché. Většinou jde o kupní cenu. Základem daně je však podle zákona nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (náklady znaleckého posudku). U většiny kupních či směnných smluv se nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou.

Dárce - osoba, která bezplatně a bez nároku na finanční protihodnotu převádí ze svého vlastnictví konkrétní věc (např. byt či dům) do vlastnictví jiné osoby. Pozor, i bezplatný převod může mít daňové souvislosti.

Družstevní byt - prostorově oddělená část domu sloužící k bydlení, jež však nepatří svému obyvateli, ale bytovému družstvu, které jej družstevníkovi přenechává k užívání. Nakládání s družstevními byty (nájmy, převody) podléhá specifickému režimu, který je odlišný od nakládání s byty v osobním vlastnictví.

Družstevní podíl - představuje práva a povinnosti člena družstva plynoucí z členství v bytovém družstvu. Jde zejména o právo na užívání konkrétního bytu. V případě převodu vlastnictví k družstevnímu bytu tedy nepřevádíme vlastnické právo k bytu jako takovému, ale převádíme družstevní podíl v bytovém družstvu.

Dům - domem je chápána budova, která je nadzemní stavbou, prostorově soustředěnou a navenek uzavřenou obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Dům může zahrnovat jeden i více bytů, ale pro potřeby poskytování našich služeb vnímáme dům jako samostatně stojící budovu.

G

Garáž - je nebytový prostor, který slouží k parkování motorového vozidla. Oproti garážovému státní se liší tím, že je ohraničena prostorově a pevně oddělena od okolí. Může se jednat o samostatně stojící budovu.

Garážové stání - je vyhrazené místo, které je součástí většího nebytového prostoru sloužícího k parkování motorových vozidel. Oproti garáži se liší tím, že není pevně odděleno od okolí. Může se jednat o parkovací místo v podzemní části bytového domu nebo v krytém parkovišti.

J

Jistota (kauce) - jedná se o finanční prostředky k zajištění nájemného a úhrad za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu a případně k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem. Pronajímatel je oprávněn tyto finanční prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Po skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit nájemci složené peněžní prostředky zpět.

K

Katastr nemovitostí - je veřejný seznam údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Obsahuje zejména údaje o vlastníkovi nemovité věci a případně i údaje o omezení jeho práv s věcí nakládat.

Kupující - osoba, která přijímá předmět koupě (např. byt, dům, pozemek, osobní automobil atd.) do svého vlastnictví a musí za to zaplatit kupní cenu.

N

Nájem bytu - nájem je typem závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy. V ní se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může po dohodnutou dobu a za úplatu (nájemné) používat byt, který patří pronajímateli.

Nájemce - jedná se o stranu nájemní smlouvy, která si pronajímá byt.

Nájemné - cena, za kterou je nájemci pronajímatelem přenechán do užívání (obývání) byt. Obvykle se sjednává jako měsíčně se opakující platba.

Návrh na zápis do katastru nemovitostí - formální podání, kterým se navrhovatel domáhá, aby byla v katastru nemovitostí zaznamenána změna údajů u konkrétní nemovitosti - nejčastěji změna vlastnictví (nový majitel) či např. vznik zástavy (hypotéka).

O

Obdarovaný - osoba, která od dárce přijímá věc (např. byt, dům, pozemek, osobní automobil atd.) do svého vlastnictví a neplatí za to kupní cenu.

P

Parcela - je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Podnájem - vzniká na základě smlouvy o podnájmu, ta je obdobná nájemní smlouvě. Rozdílem je, že „pronajímatelem“ (správně podnajímatelem) je zde nájemník. Smlouvu o podnájmu tedy uzavírá zájemce o bydlení (podnájemce) s nájemníkem, tzn. osobou, která není vlastníkem věci (bytu či domu), ale je osobou, která má s vlastníkem bytu či domu nájemní smlouvu. K uzavření smlouvy o podnájmu je však zapotřebí souhlasu pronajímatele, tzn. vlastníka bytu či domu.

Podnájemce - je zájemce o bydlení, který uzavírá smlouvu o podnájmu s nájemníkem, tzn. osobou, která není vlastníkem věci (bytu či domu), ale je osobou, která má s vlastníkem bytu uzavřenu nájemní smlouvu. Najímá si tak vlastně byt již minimálně jednou najatý.

Podnajímatel - osoba, která má s vlastníkem bytu uzavřenu nájemní smlouvu. Tato osoba přenechává byt či jeho část (např. pokoj) druhé osobě (podnájemci) do podnájmu za účelem jeho užívání nebo používání.

Poplatky spojené s užíváním bytu - jedná se o tzv. poplatky za služby (elektřina, teplo, výtah, úklid domu, odvoz odpadu atd.). V nájemní smlouvě by měly být jasně vymezeny, ale nově nevadí, když jsou zahnuty přímo v nájemném.

Pozemek - je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí vyznačenou v katastru nemovitostí. Pozemek se může skládat i z několika parcel.

Prodávající - osoba, která za úplatu převádí ze svého vlastnictví konkrétní věc (např. byt či dům) do vlastnictví jiné osoby.

Pronajímatel - je osoba, která přenechává byt druhé osobě (nájemci) do nájmu za účelem jejího užívání nebo používání. Pronajímatel je vlastníkem této věci.

Provize - je smluvní odměna za sjednaný obchod. Většinou se odvozuje jako určitý podíl (procento) z částky realizovaného obchodu či budoucí transakce.

S

Služebnost - je druhem věcného břemene. Služebnosti slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci (např. cizí byt k bydlení). Pro vlastníka to znamená, že je naopak povinen něco trpět, nebo se něčeho zdržet. Vlastník věci je tedy ve prospěch oprávněné osoby (určené buď konkrétně, či prostřednictvím věci, které služebnost svědčí) povinen něco trpět (vlastník umožní jiné osobě, aby přecházela přes jeho pozemek nebo na něm čerpala vodu), nebo zdržet se činnosti, kterou by jinak jako vlastník mohl vykonávat (vlastník se zaváže k tomu, že svou stavbu nebude zvyšovat, aby nezastínila sousedovi jeho výhled do krajiny).

Služebnost bytu - neboli výměnek. Služebnost bytu znamená, že vlastník musí umožnit třetí osobě v bytě či domě bydlet. Je vhodná např. pro případ, kdy rodiče darují svým potomkům byt, ve kterém chtějí dále bydlet, a chtějí mít jistotu, že je do konce jejich života nikdo z bytu proti jejich vůli nevystěhuje, ani když jejich děti byt prodají někomu cizímu.

Směrná hodnota - způsob zjištění nabývací hodnoty. Vychází z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase. Poplatník v tomto případě nedokládá k daňovému přiznání znalecký posudek, ale v příloze daňového přiznání uvede údaje o nemovitosti, podle kterých správce daně vypočte směrnou hodnotu postupem podle vyhlášky Ministerstva financí.

Společné jmění manželů - jde o specifickou formu spoluvlastnictví, která může vzniknout jen mezi manžely a která má vlastní úpravu odlišnou od obecného spoluvlastnictví. Patří do něj majetek, který získá jeden nebo oba po dobu trvání manželství, i dluhy, které ve stejné době vznikly jednomu nebo oběma. Správu provádí manželé společně, zejména pokud jde o zásadnější rozhodnutí, musí se shodnout oba.

Spoluvlastnictví - označuje vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci zároveň. Spoluvlastnické podíly mohou být určeny ideálně (myšlené podíly), avšak také reálně (tj. spoluvlastník má určenu část, která patří jen jemu). Spoluvlastníci se musí shodnout na zásadnějších otázkách týkajících se společné věci.

Srovnávací daňová hodnota - je buď částka odpovídající 75 % tzv. směrné hodnoty, nebo částka odpovídající 75 % zjištěné ceny.

V

Věcné břemeno - omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet (služebnost) nebo něco konat (tzv. reálná břemena).

Z

Zálohy na poplatky spojené s užíváním bytu - jedná se o požadavek na platbu předem odhadnuté částky určené na pokrytí tzv. poplatků za služby (elektřina, teplo, výtah, úklid domu atd.). Užívá se zejména ve chvíli, kdy předem není úplně jasné, kolik přesně budou na konci účetního období (např. na konci roku) dané poplatky činit.

Zjištěná cena - způsob zjištění nabývací hodnoty. V tomto případě musí poplatník k daňovému přiznání doložit znalecký posudek.

Znalecký posudek - je jeden z možných důkazů zejména v soudním, někdy i ve správním řízení, jehož účelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné a které závisí na odborných znalostech. Pro potřeby poskytování našich služeb se prostřednictvím znaleckého posudku dokládá „zjištěná cena“ nemovitosti.

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021