Slovníček právních pojmů a terminologie

Slovníček pojmů slouží pouze pro lepší orientaci v dané problematice a pro usnadnění objednávky a jeho smyslem není poskytnutí jakékoli právní rady.

nemovitosti | pracovní právo | živnostníci | SVJ a bytová družstva | motorová vozidlaB

Byt - je prostorově oddělená část domu sloužící k bydlení. Pro potřeby poskytování našich služeb rozlišujeme byty v osobním vlastnictví a byty ve vlastnictví družstevním. Obě kategorie bytů mají jiný právní režim, který se projevuje při nakládání s nimi (správa v domě, nájem, převod vlastnického práva)

Bytová jednotka - je definována jako jedna nemovitá věc, která zahrnuje vedle bytu také podíl na společných částech domu. Tím je zdůrazněno, že byt a spoluvlastnický podíl k němu náležející jsou neoddělitelné. Jinými slovy, za bytovou jednotku označujeme nejen byt, ale i práva ke společným částem domu. Pro potřeby poskytování našich služeb, kdykoli používáme termín „bytová jednotka“, máme tím na mysli zásadně byt v osobním vlastnictví a nikoli byt družstevní.

Bytové družstvo - je právnická osoba založená za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo vlastní bytový dům, ve kterém pak umožňuje bydlet svým členům. Členové bytového družstva tedy přímo své byty nevlastní, ale mají na ně nárok skrze své členství v bytovém družstvu.

Č

Členská schůze - je nejvyšším orgánem družstva. Tvoří ji všichni členové – družstevníci, kteří mají každý jeden hlas. Schůze by se měla konat alespoň jednou ročně. Obdobně jako shromáždění SVJ se zabývá těmi nejdůležitějšími otázkami – schvaluje stanovy, rozhoduje o velkých investicích apod.

D

Družstevní byt - prostorově oddělená část domu sloužící k bydlení, jež však nepatří svému obyvateli, ale bytovému družstvu, které jej družstevníkovi přenechává k užívání. Správu takového bytového domu vykonává družstvo. Nakládání s družstevními byty (nájmy, převody) podléhá specifickému režimu, který je odlišný od nakládání s byty v osobním vlastnictví.

Družstevní podíl - představuje práva a povinnosti člena družstva plynoucí z členství v bytovém družstvu. Jde zejména o právo na užívání konkrétního bytu. V případě převodu vlastnictví k družstevnímu bytu tedy nepřevádíme vlastnické právo k bytu jako takovému, ale převádíme družstevní podíl v bytovém družstvu.

F

Fond oprav - jde o neformální název užívaný pro prostředky na správu domu a pozemku. Tyto společné finance vlastníků jednotek jsou určeny na údržbu, opravy, rekonstrukce společných částí domu nebo na investice. Skládají se na něj všichni vlastníci. Z fondu oprav může být hrazeno například i pojištění budovy, deratizace nebo splátky úvěrů či dotací.

P

Pověřený vlastník - je vlastně starší označení předsedy SVJ. Dříve se tak nazýval jednočlenný statutární orgán, když nebyl zvolen výbor. Zastupoval SVJ navenek, rozhodoval méně důležité a akutní otázky a připravoval podklady pro shromáždění.

Předseda SVJ - je jednočlenný statutární orgáne v těch společenstvích, která nemají výbor. Zastupuje SVJ navenek, odpovídá za jeho hospodaření, rozhoduje méně důležité a akutní otázky a připravuje podklady pro shromáždění.

S

Shromáždění - je nejvyšší orgán SVJ. Tvoří ho všichni vlastníci jednotek v bytovém domě. Váha jejich hlasu zpravidla odpovídá velikosti jejich bytu. Shromáždění se musí konat minimálně jednou ročně a rozhoduje klíčové otázky soužití v domě – schvaluje stanovy, rozhoduje o výši poplatků spojených s bytem či o společných částech domu.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) - jak název napovídá, jde o právnickou osobu sdružující všechny vlastníky v konkrétním domě. Úkolem společenství je ulehčovat (umožňovat) společná rozhodnutí týkající se správy domu. Mělo by vzniknout v každém domě, kde je alespoň pět jednotek patřících alespoň třem různým majitelům.

Společné části domu - části domu určené pro společné užívání. Jsou to zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).

Stanovy - jsou základní dokument některých právnických osob (např. SVJ či bytových družstev). Obsahují údaje o osobě (název, sídlo atd.) a také základní organizační strukturu. Odpovídají tedy na otázku, kdo za právnickou osobu jedná, kdo vytváří její vůli a jaká jsou práva a povinnosti členů.

Stavební bytové družstvo (SBD) - je staré označení užívané dnes pro klasická bytová družstva. Jde tedy o právnickou osoba založenou za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo vlastní bytový dům, ve kterém pak umožňuje bydlet svým členům. Členové bytového družstva tedy přímo své byty nevlastní, ale mají na ně nárok skrze své členství v bytovém družstvu.

V

Výbor SVJ - je statutárním orgánem v těch společenstvích, která si nezvolila pouze jednočlenný orgán – předsedu. Ve stanovách musí být určen přesný počet členů. Zastupuje SVJ navenek, odpovídá za jeho hospodaření, rozhoduje méně důležité a akutní otázky a připravuje podklady pro shromáždění.

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021