Obchodní podmínky

Podmínky pro poskytnutí právní služby na webu Dostupný advokát

Podmínky pro poskytnutí právní služby (dále jen Podmínky) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník) a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen ZoA).

(1) Dostupný advokát:
Dostupný advokát s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1189/29, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 097 88 336, DIČ: CZ 097 88 336 a

(2) Klient:
Vy, tedy osoba, která je objednatelem právní služby prostřednictvím webové stránky: www.dostupnyadvokat.cz (dále jen Web).

(Dostupný advokát a Klient též jako Strany).

1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

1.1 Dostupný advokát se za těchto Podmínek zavazuje poskytnout Klientovi Právní službu a Klient se za toto zavazuje uhradit Dostupnému advokátovi odměnu pro danou Právní službu dle aktuálního ceníku, který je uveden na Webu.

1.2 Konkrétní právní služba, která bude poskytnuta Klientovi, je specifikována v osobním účtu Klienta na Webu (dále jen Právní služba).

2. REGISTRACE

2.1 K poskytnutí Právní služby se Klient zaregistruje na Webu a vytvoří si přístupové heslo ke svému zákaznickému účtu. Klient je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet jej s dalšími osobami. Dostupný advokát neodpovídá Klientovi za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

2.3 Klient je povinen bez zbytečného odkladu Dostupného advokáta informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla nebo obsahu zákaznického účtu třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití zákaznického účtu Klienta, je Dostupný advokát oprávněn zákaznický účet Klienta zablokovat, případně Klienta vyzvat ke změně hesla.

2.4 Po registraci je Klient povinen před každou další Objednávkou aktualizovat všechny zde uvedené osobní údaje prostřednictvím zvláštního dotazníku v jeho zákaznickém účtu na Webu.

2.5 Klient bere na vědomí, že slovníček pojmů a blog na Webu slouží Klientovi pouze pro lepší orientaci v dané problematice a pro usnadnění Objednávky a že jeho smyslem není poskytnout Klientovi jakoukoli právní službu.

3. OBJEDNÁVKA PRÁVNÍ SLUŽBY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Dostupný advokát poskytne Právní službu na základě Objednávky Klienta. Klient je naveden k vytvoření Objednávky prostřednictvím Webu.

3.2 Objednávka se stane závaznou po vyplnění příslušných dotazníků v osobním účtu Klienta. V průběhu vyplňování dotazníku může Klient veškeré jím uvedené údaje měnit či případně doplňovat. Dotazníky je rovněž možno v průběhu vyplňování uložit a vrátit se k jeho vyplňování později. Klient je povinen uvést v dotazníku týkajícího se jeho osobních údajů všechny zde vyžadované osobní údaje pravdivě a bere na vědomí, že Dostupný advokát nenese žádnou odpovědnost v případech, v nichž se kterýkoli z takto Klientem poskytnutých osobních údajů ukáže jako nepravdivý.

3.3 Jednáním uvedeným v článku 3.2 Klient potvrzuje, že se seznámil s ujednáním obsaženým v Podmínkách a že s jejich obsahem souhlasí.

3.4 Objednávka Klienta je akceptována Dostupným advokátem v okamžiku, kdy Dostupný advokát doručí Klientovi na jeho e-mail uvedený při jeho registraci potvrzení, že poskytne Právní službu. Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí právní služby (dále jen Smlouva), jejíž podmínky jsou zachyceny v těchto Podmínkách a v Objednávce. Smlouva se tím stává pro obě Strany právně závaznou.

3.5 V případě, že Klient, který je spotřebitelem, uzavře dotazník dle článku 3.4 před uplynutím lhůty 14 dní ode dne, kdy obdržel od Dostupného advokáta potvrzení o uzavření Smlouvy, platí, že tímto výslovně žádá, aby mu Dostupný advokát poskytl Právní službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Klient v takovém případě nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže mu byla Právní služba poskytnuta před uplynutím lhůty dle první věty tohoto ustanovení.

4. POSKYTNUTÍ A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

4.1 Dostupný advokát poskytne Klientovi Právní službu podle českého práva na základě požadavků Klienta, které Klient uvede prostřednictvím dotazníků ve svém zákaznickém účtu a ve lhůtách uvedených na Webu za předpokladu, že nenastanou nepředpokládané okolnosti mimo sféru vlivu Dostupného advokáta, které objektivně brání v poskytnutí Právní služby (tzv. vyšší moc).

4.2 Všechny lhůty uvedené na Webu pro poskytnutí Právní služby běží pouze v pracovních dnech. Lhůty pro poskytnutí Právní služby se přiměřeně prodlouží, pokud Klient uvede v dotaznících dle článku 3 nesprávně nebo neúplně některou z požadovaných informací a to až do doby, kdy dojde ze strany Klienta k nápravě tohoto stavu.

4.3 Klient bere na vědomí, že Dostupný advokát poskytuje své služby zpravidla distančním způsobem, tj. prostřednictvím Webu, elektronické pošty, telefonu či programu Skype. Osobní schůzka mezi Dostupným advokátem a Klientem za účelem poskytnutí Právní služby lze sjednat na základě požadavku Klienta a zpravidla za příplatek.

4.4 Právní služba se považuje za poskytnutou okamžikem, kdy Dostupný advokát: (i) nahraje textový soubor ve standardním uživatelském formátu do zákaznického účtu Klienta na Webu, pokud se nejedná o službu „Řešení na míru“ nebo (ii) odešle e-mail Klientovi uvedený při jeho registraci, pokud se jedná o službu „Řešení na míru“.

4.5 Klient bere na vědomí, že Dostupný advokát vychází při poskytnutí Právní služby z informací a dokumentů poskytnutých Klientem v relevantním dotazníku, který Klient vyplňuje ve svém zákaznickém účtu na Webu. Dostupný advokát nemá povinnost si tyto informace ani Klientem předkládané dokumenty nikterak ověřovat. Dostupný advokát neodpovídá Klientovi za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů uvedených v těchto dotaznících. Pro vyloučení všech pochybností je ujednáno, že tento článek se týká jak veškerých skutkových, tak i jiných informací a údajů, které jsou na Klientovi požadovány a to zejména všech informací, které Klient vyplní do dotazníku, a to včetně údajů zapisovaných do katastru nemovitostí a povinně přikládaného výpisu příslušné nemovitosti z katastru nemovitostí. Klient dále bere na vědomí a souhlasí, že Dostupný advokát:

a) zásadně neověřuje autenticitu ani faktickou správnost klientem uvedených údajů,
b) zásadně neprověřuje pravost podpisů uvedených na listinách ani autenticitu předkládaných listin,
c) neprověřuje právní způsobilost smluvních stran smlouvu uzavřít, a
d) kontroluje nebo připravuje daný dokument pouze z hlediska účelu, který klient uvedl v dotazníku ve svém zákaznickém účtu.

4.6 Pokud Klient nejedná svým jménem nebo v případě pochybností jakým jménem Klient jedná, zavazuje se Klient o tom informovat Dostupného advokáta a je povinen poskytnout Dostupnému advokátovi veškerou spolupráci dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

4.7 Klient bere na vědomí, že pro potřeby poskytnutí Právní služby termín „advokát“ zahrnuje kromě advokátů zapsaných v seznamu advokátů České advokátní komory rovněž advokátní koncipienty zapsané v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory nebo přiměřeně rovněž jiné zaměstnance advokáta. Pokud se takové osoby podílejí na poskytování Právní služby, vždy jednají jménem a na odpovědnost konkrétního advokáta.

5. ODMĚNA A ÚHRADA PRÁVNÍ SLUŽBY

5.1 Konkrétní výše odměny za poskytnutí Právní služby je uvedena na Webu nebo v konkrétní nabídce Dostupného advokáta adresované přímo Klientovi. Výše odměny je konečná, zahrnuje případně daň z přidané hodnoty v platné výši, ale nezahrnuje jiné daně, poplatky, správní poplatky, kolky nebo nepředpokládané náklady, které v průběhu poskytnutí Právní služby mohou vzniknout. Tyto eventuální náklady budou po případném předchozím odsouhlasení Klientovi vyúčtovány.

5.2 Daňový doklad o uhrazení odměny za poskytnutí Právní služby bude Klientovi doručen zvlášť, vždy po uhrazení každé Právní služby prostřednictvím osobního účtu Klienta na Webu. Klient souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě.

5.3 Při každé Objednávce je Klientovi automaticky vygenerován jedinečný číselný kód, pod nímž bude Klientovi Právní služba poskytnuta (dále jen Číslo objednávky). Klient uvede Číslo objednávky jako variabilní symbol pro úhradu dané Právní služby.

5.4 Nejedná-li se o služby „Řešení na míru“ a „Konzultace s advokátem“, Klient má právo zvolit mezi okamžitou úhradou Právní služby nebo úhradou po poskytnutí Právní služby (dále jen Odložená platba). Odložená platba může navýšit cenu Právní služby o příplatek, jehož výše bude Klientovi oznámena před její úhradou. Pokud si Klient zvolil Odloženou platbu, zavazuje se její úhradu provést do pěti dní po poskytnutí právní služby dle článku 4.4 bezhotovostně, přičemž platební metodu Klientovi sdělí Dostupný advokát.

5.5 Dostupný advokát garantuje spokojenost s Právní službou. Ve výjimečném případě, pokud Klient nebyl s kvalitou právní služby plně spokojen, má proto Klient právo požádat o vrácení již uhrazené ceny Právní služby nebo požádat, aby mu Právní služba nebyla účtována vůbec. Pro uplatnění tohoto práva, musí Klient svou žádost oznámit Dostupnému advokátovi do pěti dní po poskytnutí právní služby dle článku 4.4 prostřednictvím emailu uvedeného na Webu a v rozumném detailu vysvětlit, proč nebyl s poskytnutou Právní službou spokojen. V případě, že Klient toto právo ve výše uvedené lhůtě neuplatní nebo důvody pro uplatnění tohoto práva budou zjevně sloužit pouze k tomu, aby se úhradě řádně poskytnuté Právní služby vyhnul, nebude na takovou žádost brán ze strany Dostupného advokáta zřetel a Klient se zavazuje úhradu Právní službu bezodkladně provést.

6. DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Dostupný advokát je vázán povinností mlčenlivosti, která mu vyplývá ze ZoA a stavovských předpisů upravující výkon advokacie. Informace, okolnosti a dokumenty, které se přímo týkají Právní služby nebo jejího poskytnutí, jsou důvěrné a Dostupný advokát je nesmí bez souhlasu Klienta sdělit třetí osobě.

6.2 Ochrana osobních údajů Klienta je v souladu s nejpřísnějšími standardy, které stanoví příslušné evropské a české právní předpisy upravující ochranu soukromí a je uvedena v „Zásadách ochrany soukromí“, které můžete nalézt zde.

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NĚKTERÝCH SLUŽEB

7.1. Následující ustanovení upravují zvláštní podmínky pro poskytování některých služeb Dostupného advokáta.

Řešení na míru

7.2 Služba „Řešení na míru“ je určena pro jednoduchou analýzu právního problému Klienta výlučně za účelem identifikace způsobu jeho řešení. Tuto službu nelze využít za účelem meritorního řešení právního problému Klienta. Výstupem z této služby je emailová zpráva Dostupného advokáta adresovaná Klientovi na email uvedený v registračním formuláři, který shrne možnosti řešení příslušného právního problému Klienta a navrhne Klientovi navazující službu Dostupného advokáta, která povede k řešení tohoto právního problému (dále jen Navazující služba).

7.3. V případě, že si Klient objedná Navazující službu, Dostupný advokát vrátí Klientovi již uhrazenou odměnu za službu „Řešení na míru“.

Konzultace s advokátem

7.4 Služba „Konzultace s advokátem“ je určena pro jednorázovou analýzu právního problému Klienta za účelem poskytnutí základní orientace Klienta v jeho právním problému. Tuto službu nelze využít ke kontrole ani přípravě některé ze standardizovaných služeb (např. kupní smlouvy na bytovou jednotku, výpovědi z pracovního poměru apod.) ani pro zastupování klienta u soudu či obdobného orgánu. Klient bere na vědomí, že u této služby nelze vzhledem ke konkrétním okolnostem a k povaze věci ve vymezeném čase v každém jednotlivém případě vždy objektivně poskytnout vyčerpávající a komplexní právní službu.

Právo nemovitostí

7.5 Řada služeb „právo nemovitostí“ slouží ke kontrole nebo sepsání smluv za účelem majetkových dispozic s nemovitostmi, které jsou určeny výhradně k rodinnému bydlení. S předchozím souhlasem Dostupného advokáta lze jednotlivé služby v rámci této řady služeb využít ke kontrole nebo sepsání smluv určených pro jiné účely než je rodinné bydlení.

7.6 Klient bere na vědomí, že Dostupný advokát:

a) při určení sazby z daně z nabytí nemovité věci vychází z toho, že kupní cena převáděné nemovité věci odpovídá její tržní ceně, tzn. nejde o cenu nižší než 75 % směnné hodnoty nemovité věci (tedy místně obvyklé ceny), pokud na opak není Klientem výslovně upozorněn a

b) v případě právních služeb z oblasti nemovitostí se spoléhá na výpis z katastru nemovitostí, který mu předloží klient a neprověřuje správnost údajů zapsaných v katastru nemovitostí prostřednictvím sbírky listin katastru nemovitostí, není-li na nesrovnalost výslovně Klientem upozorněn.

Právo pro živnostníky a obchodní společnosti

7.7 Pokud je Klient adresátem řady služeb pro živnostníky a obchodní společnosti nebo služeb „Právník pro podnikání“ a „Právník pro SVJ a BD“, pak Klient prohlašuje, že není spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanské zákoníku.

7.8 Řada služeb „pro živnostníky a obchodní společnosti“ slouží ke kontrole nebo sepsání standardních právních smluv pro běžný obchodní styk nebo obchodních podmínek. Cena služby je spočítána pro běžně užívané smlouvy nebo obchodní podmínky v obchodním styku o rozsahu 5 stran textu a 10 000 znaků včetně mezer. V případě, že Klient bude požadovat kontrolu nebo sepsání dokumentu, který bude podstatně přesahovat tento rozsah, vyhrazuje si Dostupný advokát právo zvýšit odměnu za Právní službu. Pokud se Klient s Dostupným advokátem nedohodne ohledně zvýšení odměny, vrátí Dostupný advokát Klientovi bez prodlení celou úhslužbu za Právní službu a odstoupí od Smlouvy.

7.8 Specifické podmínky, které se týkají poskytnutí služeb „Právník pro podnikání“ a „Právník pro SVJ a BD“ jsou uvedeny v doplňkových obchodních podmínkách.

8. ZÁNIK A ODSTOUPENÍ SMLOUVY

8.1 Klient, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. To neplatí v případě uvedeném v článku 3.5.

8.2 Dostupný advokát má právo bezodkladně vypovědět Smlouvu z důvodů uvedených v § 20 ZoA, mimo jiné i v případě, že si zájmy Dostupného advokáta a Klienta budou v konkrétní věci odporovat nebo si budou v konkrétní věci odporovat zájmy jednotlivých klientů Dostupného advokáta (tzv. konflikt zájmů). V případě výpovědi Smlouvy vrátí Dostupný advokát bezhotovostním převodem na účet Klienta již uhrazenou odměnu za Právní službu, která ještě nebyla poskytnuta.

8.3 Dostupný advokát má právo bezodkladně vypovědět Smlouvu také tehdy, pokud Klient uvede nesprávné či neúplné údaje do registračního formuláře v rámci svého osobního účtu a tento stav nenapraví ani přes opakovanou výzvu Dostupného advokáta.

8.4 Dostupný advokát a Klient si výslovně sjednávají, že Dostupný advokát nemá povinnost činit po ukončení této Smlouvy za Klienta neodkladné úkony ve smyslu v § 20 odst. 6 ZoA.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Dostupný advokát se může nechat ve všech věcech zastoupit jiným advokátem na základě plné moci (tzv. advokát subsitut).

12.2 Pokud se kterékoli ustanovení Podmínek stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek.

10.4 Dostupný advokát upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz www.cak.cz).

12.3 Textová podoba Podmínek je uložena u Dostupného advokáta a odkaz na sekci Webu, kde si Klient může Podmínky v textové podobě kdykoli stáhnout, bude odeslán na e-mail, který Klient uvedl při jeho registraci.

12.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20. 9. 2019.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Advokát (evidenční číslo ČAK 15597)

Doplňkové obchodní podmínky

Doplňkové obchodní podmínky pro poskytnutí právních služeb „Právník pro podnikání“ a „Právník pro SVJ a BD“

1. VARIANTY PRÁVNÍ SLUŽBY

1.1 Právní služba sestává v základním rozsahu ze:

  1. „smluvních vzorů“ a
  2. „konzultace s advokátem“

(dále též „Základní právní služba“).

1.2 Klient je oprávněn přiobjednat ke každé Základní právní službě přídavné právní služby v rozsahu:

(dále též „Přídavné právní služby“).

1.3 Klient má dále možnost objednat si u DA právní službu, která není Základní právní služba ani Přídavná právní služba (dále též „Doplňková právní služba“) za podmínek článku 5.6.

2. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ SLUŽBA

Klient si může zvolit jednu ze tří variant Základní právní služby, a to: (i) MINIMUM; (ii) PREMIUM; nebo (iii) DELUXE. V případě, že je Klient SVJ nebo BD, může si zvolit jednu z následujících dvou variant Základní právní služby: MINIMUM; nebo (ii) PREMIUM.

3 Odměna za Základní právní službu

Odměna DA za Základní právní službu je uvedena pro každou z variant Základní právní služby na (i) /zastoupeni/pravnik-podnikani pro živnostníky a podnikatele nebo (ii) /svj-bytova-druzstva/pravnik pro SVJ nebo BD (dále též „Odměna DA“).

3.1 Smluvní vzory

V rámci služby „smluvní vzory“ má Klient právo, aby od DA obdržel neomezený počet nejpoužívanějších smluvních vzorů ve vztazích mezi podnikateli, dále z oblasti pracovního a občanského práva. Požadavek na smluvní vzor Klient vznese emailem nebo telefonicky u DA. DA poskytne Klientovi smluvní vzor prostřednictvím elektronické pošty na email, který Klient uvedl při registraci zpravidla do jednoho pracovního dne, který následuje poté, co klient vznesl požadavek dle předchozí věty.

DA uděluje Klientovi nevýhradní licenci k používání „smluvních vzorů“, které Klient obdržel od DA a jejíž rozsah je omezen, když Klient je oprávněn užívat „smluvní vzory“ pouze pro své osobní potřeby nebo pro potřeby užití v obchodní styku Klienta. Klient se zavazuje, že bez písemného souhlasu DA nepředá ani neprodá či jinak nepostoupí třetí osobě smluvní vzory, které obdržel od DA, vyjma případu oprávněného použití takového dokumentu pro potřeby Klienta.

Klient bere na vědomí a souhlasí, že poskytnutím smluvního vzoru/ů ze strany DA, DA neposkytuje Klientovi právní službu ve smyslu § 1 odst. 1 ZoA. Klient bere na vědomí, že jakékoli použití smluvního vzoru, který obdržel od DA, je na jeho vlastní riziko a odpovědnost.

V rámci služby „smluvní vzory“ poskytne DA Klientovi toliko vzor smluvního typu, který si Klient sám vyžádá v podobě, v jaké jej má DA k dispozici. DA neposkytuje Klientovi žádné záruky ohledně (i) vhodnosti daného smluvního vzoru pro konkrétní záležitost Klienta, (ii) obsahu smluvního vzoru, (iii) předpokladů pro nabytí titulu na základě takového smluvního vzoru nebo (iv) souladu daného smluvního vzoru se zákonem ani žádné jiné záruky. DA rovněž nezaručuje Klientovi, že smluvní vzor bude splňovat jeho očekávání nebo výsledek, který za použití smluvního vzoru zamýšlí docílit.

V případě, že se Klient rozhodne spojit službu smluvní vzor se službou „konzultace s advokátem“, neposkytuje DA Klientovi žádné záruky ohledně obsahu takového smluvního vzoru jako celku, zejména (i) předpokladů pro nabytí titulu na základě takového smluvního vzoru nebo (ii) souladu daného smluvního vzoru se zákonem. Pokud Klient takovou záruku požaduje, musí si u DA objednat Doplňkovou právní službu.

Případná odpovědnost DA vůči Klientovi za jakékoli vady „vzoru/ů smluv“ se tímto vylučuje v co nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva. DA tímto v nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva rovněž vylučuje odpovědnost za škodu, která může Klientovi vzniknout v důsledku použití smluvního vzoru nebo smluvních vzorů. V případě, že se Klient rozhodne zkombinovat službu smluvní vzor se službou „konzultace s advokátem“, DA vylučuje svou odpovědnost za výsledný dokument v nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva.

3.2 Konzultace s advokátem

V rámci služby „konzultace s advokátem“ má Klient právo, aby od DA obdržel určitý počet konzultací s Advokátem dle příslušné varianty Základní právní služby, každou v rozsahu 30 minut. Konkrétní počty konzultací nalezne Klient na (i) /zastoupeni/pravnik-podnikani pro živnostníky a podnikatele nebo (ii) /svj-bytova-druzstva/pravnik pro SVJ nebo BD.

Požadavek na „konzultaci s advokátem“ Klient vznese emailem nebo telefonicky u DA a uvede skutkové okolnosti případu. DA poskytne Klientovi „konzultaci s advokátem“ prostřednictvím telefonátu nebo aplikace Skype zpravidla do dvou pracovních dní, které následují poté, co klient vznesl požadavek dle předchozí věty.

Právní konzultaci může Klient využít pro řešení právní otázky nebo úpravy smluvního vzoru za podmínek článku 5.4.2.

Klient bere na vědomí, že u této služby nelze vzhledem ke konkrétním okolnostem a k povaze věci ve vymezeném čase v každém jednotlivém případě vždy objektivně poskytnout vyčerpávající a komplexní právní službu.

4 PŘÍDAVNÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Klient má možnost objednat si každou z Přídavných právní služeb zvlášť nebo všechny najednou.

Klient uhradí odměnu za Přídavné právní služby v závislosti na variantě Základní právní služby, kterou si zvolí. Částka odměny za každou z Přídavných právní služeb dle jednotlivých variant je uvedena na: (i) /zastoupeni/pravnik-podnikani pro živnostníky a podnikatele nebo (ii) /svj-bytova-druzstva/pravnik pro SVJ nebo BD (dále též „Odměna za přídavnou právní službu“).

Klient uhradí Odměnu za přídavnou právní službu spolu s Odměnou DA. V případě prodloužení Smlouvy o další rok a za předpokladu, že Klient nemá zájem o Přídavnou právní službu, uhradí Klient v daném období pouze Odměnu DA.

Varianta Základní právní služby DELUXE obsahuje Přídavné právní služby v rozsahu (i) založení s.r.o. a (ii) registrace ochranné známky. Variantu DELUXE lze v případě prodloužení Smlouvy o další rok kdykoli bezplatně změnit na variantu PREMIUM.

4.1 Založení společnosti

V rámci služby „založení společnosti“ má Klient právo, aby mu DA poskytl soubor rad, které souvisejí se založením a vznikem jedné obchodní společnosti s právní formou „společnost s ručením omezeným“ (dále též „s.r.o.“).

Služba „založení společnosti“ obsahuje následující služby: (i) konzultace podnikatelského záměru včetně konzultace předmětu podnikání před sepsáním notářského zápisu o založení s.r.o., (ii) rešerše názvu s.r.o.; (iii) sepsání listiny osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo s.r.o.; (iv) koordinace sepsání notářského zápisu o založení s.r.o.; (v) příprava čestných prohlášení jednatelů pro zápis s.r.o. do obchodního rejstříku; (vi) asistence s registrací s.r.o. k dani z příjmu právnických osob, (vii) návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku včetně příloh, a (viii) asistence při registraci živnosti na živnostenském úřadu.

Klient hradí všechny poplatky, které jsou spojeny se založením s.r.o., zejména notářské poplatky a správní poplatky spojené s vyřízením živnostenského oprávnění a se zápisem s.r.o. do obchodního rejstříku.

Konzultaci předmětu podnikání s.r.o. lze využít v rozsahu právní úpravy živností dle živnostenského zákona.

4.2 Registrace ochranné známky

V rámci služby „registrace ochranné známky“ má Klient právo, aby mu DA poskytl odbornou asistenci s registrací jedné ochranné známky do rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále též „ÚPV“).

Služba „registrace ochranné známky“ obsahuje následující služby: (i) rešerše v databázi ochranných známek UPV a případná konzultace ohledně vhodnosti či změny návrhu ochranné známky s ohledem na rozlišovací způsobilost ochranné známky a (ii) zpracování přihlášky pro zápis do rejstříku ochranných známek ÚPV.

Služba „registrace ochranné známky“ nezahrnuje sledování termínů obnovy platnosti zapsaných práv k ochranné známce či jiné služby zde výslovně nezmíněné.

Klient hradí všechny poplatky, které jsou spojeny s registrací ochranné známky.

4.3 Sepsání VOP

V rámci služby sepsání „všeobecných obchodních podmínek“ (dále též „VOP“) má Klient nárok na sepis VOP na míru podnikání Klienta.

Služba „sepsání VOP“ obsahuje (i) úvodní konzultace s klientem a (ii) sepsání VOP dle informací a požadavků od Klienta.

Službu sepsání VOP lze využít pro podnikání Klienta, které se řídí živnostenským zákonem.

5. DOPLŇKOVÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

5.1 Klient má možnost objednat si Doplňkovou právní službu, která bude odpovídat požadavku a složitosti jeho právního problému a čerpat odpovídající slevu z odměny za hodinovou sazbu za Doplňkovou právní službu v souladu s článkem 5.3.

5.2 DA poskytne Klientovi (i) informaci o sazbě hodinové odměny za Doplňkovou právní službu, (ii) odhad celkové výše odměny za Doplňkovou právní službu, jakož i (iii) rozsah poskytované Doplňkové právní služby. Klient bere na vědomí, že se tento odhad může změnit v závislosti na průběhu Klientova případu.

5.3 Klient má právo na slevu z hodinové sazby za Doplňkovou právní službu, a to kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy. Výše slevy je uvedena na: (i) /zastoupeni/pravnik-podnikani pro živnostníky a podnikatele nebo (ii) /svj-bytova-druzstva/pravnik pro SVJ nebo BD.

5.4 Sleva z hodinové sazby za Doplňkovou právní službu nelze uplatnit na právní služby, které jsou nabízeny na Webu za pevnou cenu.

6 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce jednoho roku od uzavření Smlouvy.

6.2 Neučiní-li Klient oznámení ve lhůtě a za podmínek článku 7.3, bude doba trvání této Smlouvy automaticky prodloužena o dalších kalendářní rok.

6.3 V případě, že Klient nevyčerpá služby v rámci příslušné varianty Základní právní služby nebo Přídavné právní služby, nemá nárok na vrácení příslušné části Odměny DA po skončení doby trvání Smlouvy.

7 UKONČENÍ SMLOUVY A JEJÍ PRODLOUŽENÍ

7.1 Klient je oprávněn Smlouvu v průběhu prvního týdne po jejím uzavření vypovědět zasláním emailu DA na adresu elektronické pošty info@dostupnyadvokat.cz, aniž by byl povinen uhradit Odměnu DA. Toto právo Klient nemá v případě, že požádal o poskytnutí jakékoli Přídavné právní služby nebo v případě, že mu byla v průběhu lhůty pro odstoupení uvedené v tomto článku poskytnuta více než jedna konzultace s advokátem nebo více než jeden smluvní vzor.

7.2 V případě, že kterákoliv ze Stran neoznámí druhé Straně (Klientovi prostřednictvím emailu, který uvedl při registraci, DA na email info@dostupnyadvokat.cz) nejpozději 30 dnů před uplynutím lhůty dle článku 6.1, že si přeje ukončit Smlouvu, prodlužuje se doba trvání této Smlouvy bez dalšího vždy o jeden rok, a to i opakovaně.

7.3 DA má právo vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností odesláním výpovědi na email Klienta uvedený při registraci z (i) vážných důvodů nebo (ii) důvodů uvedených v § 20 ZoA, mimo jiné i v případě, že si zájmy DA a Klienta budou v konkrétní věci odporovat nebo si budou v konkrétní věci odporovat zájmy jednotlivých klientů DA (tzv. konflikt zájmů). V takovém případě vrátí DA nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy Smlouvu vypověděl bezhotovostním převodem na účet Klienta celou Odměnu DA, pokud nebyla žádná z právních služeb poskytnuta nebo příslušnou část Odměny DA, pokud již byla právní služba Klientovi alespoň částečně poskytnuta.

7.4 DA má právo bezodkladně vypovědět Smlouvu také tehdy, pokud Klient uvede nesprávné či neúplné údaje při registraci dle článku 2 a tento stav nenapraví ani přes výzvu DA.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Uzavřením této Smlouvy Klient souhlasí, že mu DA může posílat oznámení o svých službách, newslettery, informační emaily a další informace. Ochrana osobních údajů klienta se řídí dle Zásad ochrany soukromí Klienta, které je dostupné na /ochrana-osobnich-udaju.

8.2 DA je oprávněn jednostranně změnit tyto Podmínky včetně rozsahu poskytované právní služby a ceníku. V případě, že se tak stane, je DA povinen Klienta o této změně informovat nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti změny Podmínek, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (zveřejněním na Webu) a dále každého Klienta jednotlivě vyrozuměním prostřednictvím e-mailu, který Klient uvedl při registraci. Klient má právo jednostrannou změnu Podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět oznámením na email info@dostupnyadvokat.cz. Výpověď Smlouvy ze strany Klienta je účinná ke dni uplynutí trvání Smlouvy dle článku 6 a do té doby se vztah Klienta a DA řídí původními Podmínkami. Nevypoví́-li Klient Smlouvu způsobem uvedeným v tomto článku, má se za to, že se změnou Podmínek souhlasí a změna Podmínek ve vztahu k němu nabývá́ účinnosti dnem v Podmínkách uvedeným.

8.3 Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, pak se na ní vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku s výjimkou následujících ustanovení, která se v rozsahu přípustném dle účinných právních předpisů na tuto smlouvu nepoužijí (a to ani analogicky): § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1726 (druhá věta), § 1727 (druhá a třetí věta), § 1747, § 1748, § 1753, § 1769 (věta první), § 1788, § 1810 – § 1867, § 1888 odst. 2, § 1936, § 1949, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2 a § 1995 odst. 2.

8.4 DA se může nechat ve všech věcech zastoupit jiným advokátem na základě plné moci (tzv. advokát substitut).

8.5 Pokud se kterékoli ustanovení Podmínek stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek.

8.6 Textová podoba Podmínek je uložena u DA a odkaz na sekci Webu, kde si Klient může Podmínky v textové podobě kdykoli stáhnout, bude odeslán na e-mail, který Klient uvedl při jeho registraci.

8.7 Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (www.cak.cz).

8.8 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2020.

Předchozí verze podmínek

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024