Obchodní podmínky | Dostupný advokát

Podmínky pro poskytnutí právní služby

Obchodní podmínky pro produkt Právník pro podnikání a Právník pro SVJ a BD naleznete zde

Podmínky pro poskytnutí právní služby (dále jen Podmínky) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník) a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen ZoA).

(1) Dostupný advokát:

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., IČO: 013 95 289, se sídlem Kubelíkova 1189/29, 130 00 Praha 3 – Žižkov, evidenční číslo ČAK 15597, a

(2) Klient:

Vy, tedy osoba, která je objednatelem právní služby prostřednictvím webové stránky: www.dostupnyadvokat.cz (dále jen Web).

(Dostupný advokát a Klient též jako Strany).

1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU:

1.1 Dostupný advokát se za těchto Podmínek zavazuje poskytnout Klientovi právní službu a Klient se zavazuje uhradit Dostupnému advokátovi za poskytnutí této právní služby odměnu, která je uvedena v objednávce Klienta učiněné prostřednictvím Webu a následně odeslána na email Klienta (dále jen Objednávka).

1.2 Právní služba, která bude poskytnuta Klientovi, je specifikována v Objednávce a těchto Podmínkách (dále jen Právní rada).

2. REGISTRACE

2.1 K poskytnutí Právní rady se Klient musí zaregistrovat prostřednictvím registračního dotazníku, který je dostupný na Webu. Klient je povinen uvést v registračním dotazníku všechny zde vyžadované osobní údaje pravdivě a bere na vědomí, že Dostupný advokát nenese žádnou odpovědnost v případech, v nichž se kterýkoli z takto Klientem poskytnutých osobních údajů ukáže jako nepravdivý.

2.2 Klient je během registrace vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu na Webu. Klient je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Dostupný advokát neodpovídá Klientovi za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

2.3 Klient nese plnou odpovědnost za veškerá jednání, která jsou z jeho nebo prostřednictvím jeho zákaznického účtu na Webu učiněna. Klient je povinen bez zbytečného odkladu Dostupného advokáta informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla nebo obsahu zákaznického účtu třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití zákaznického účtu Klienta, je Dostupný advokát oprávněn zákaznický účet Klienta zablokovat, případně jej vyzvat ke změně hesla.

2.4 Dostupný advokát je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci Klienta, pokud se může odůvodněně domnívat, že Klient porušuje vzájemné ujednání nebo jedná v rozporu s obecně závaznými právními normami. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají. Dostupný advokát je zároveň z tohoto důvodu oprávněn bezodkladně vypovědět Smlouvu (jak je tento termín definován v článku 4.1).

2.5 Po registraci je Klient povinen před každou další Objednávkou aktualizovat všechny zde uvedené osobní údaje prostřednictvím zvláštního dotazníku v jeho zákaznickém účtu na Webu.

3. OBJEDNÁVKA

3.1 Dostupný advokát poskytne Právní radu na základě závazné Objednávky Klienta. Klient je naveden k vytvoření Objednávky prostřednictvím Webu.

3.2 Objednávka se stane závaznou po uskutečnění následujících postupných kroků ze strany Klienta: (i) volba konkrétní právní služby z nabídky uvedené na Webu, a (ii) úhrada odměny za poskytnutí Právní rady.

3.3 Jednáním uvedeným v článku 3.2 Klient potvrzuje, že se seznámil s ujednáním obsaženým v Podmínkách a že s jejich obsahem bez výhrad souhlasí.

3.4 Při každé Objednávce bude Klientovi automaticky vygenerován jedinečný kód, pod nímž mu bude Právní rada poskytnuta (dále jen Číslo objednávky). Klient je povinen uvádět Číslo objednávky při veškeré komunikaci s Dostupný advokátem týkající se dané Právní rady a rovněž jako specifický symbol při všech bezhotovostních platbách ve prospěch Dostupného advokáta, které se týkají dané Právní rady.

3.5 Klient bere na vědomí, že službu „konzultace“ nelze využít ke kontrole ani přípravě některé ze standardizovaných služeb (např. kupní smlouvy na bytovou jednotku, výpovědi z pracovního poměru apod.) ani pro zastupování klienta u soudu či obdobného orgánu. Klient dále bere na vědomí, že u této služby nelze vzhledem ke konkrétním okolnostem a k povaze věci ve vymezeném čase v každém jednotlivém případě vždy objektivně poskytnout vyčerpávající a komplexní právní radu.

3.6 Klient bere na vědomí, že slovníček pojmůblog na Webu slouží Klientovi pouze pro lepší orientaci v dané problematice a pro usnadnění Objednávky a že jeho smyslem není poskytnout Klientovi jakoukoli právní radu.

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Objednávka Klienta je akceptována Dostupným advokátem v okamžiku, kdy Dostupný advokát doručí Klientovi na jeho e-mail uvedený při jeho registraci potvrzení, že poskytne Právní radu. Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí právní rady (dále jen Smlouva), jejíž podmínky jsou zachyceny v těchto Podmínkách a v Objednávce. Smlouva se tím stává pro obě Strany právně závaznou.

4.2 Dostupný advokát doručí Klientovi potvrzení o akceptaci Objednávky bez zbytečného prodlení poté, co dojde k bezhotovostnímu uhrazení ceny za poskytnutí Právní rady.

5. ZMĚNA A KONTROLA OBJEDNÁVKY

5.1 K poskytnutí Právní rady musí Klient: (i) provést úhradu ceny za Právní radu, (ii) uvést všechny informace a vyplnit dotazník pro poskytnutí příslušné Právní rady, který bude Klientovi zpřístupněn on-line na Webu neprodleně po úhradě ceny, a (iii) poskytnout dle instrukcí uvedených na Webu požadovaný/é dokument(y) v čitelné a editovatelné podobě. Klient vyplní tento dotazník on-line dle návodu a pokynů uvedených na Webu.

5.2 V průběhu vyplňování dotazníku může Klient veškeré jím uvedené údaje měnit či případně doplňovat. Dotazník je rovněž možno v průběhu vyplňování uložit a vrátit se k jeho vyplňování později.

5.3 Poté, co Klient považuje dotazník za vyplněný, uzavře jej prostřednictvím funkcionality Webu „potvrdit a odeslat“. Poté již není možné údaje obsažené v dotazníku změnit a informace obsažené v dotazníku jsou bez zbytečného prodlení postoupeny Dostupnému advokátovi.

5.4 V případě, že Klient, který je spotřebitelem, uzavře dotazník dle článku 5.3 před uplynutím lhůty 14 dní ode dne, kdy obdržel od Dostupného advokáta potvrzení o uzavření Smlouvy, platí, že tímto výslovně žádá, aby mu Dostupný advokát poskytl Právní radu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Klient v takovém případě nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže mu byla Právní rada poskytnuta před uplynutím lhůty dle první věty tohoto ustanovení.

5.5 V případě, že Klient odmítne vyplnit a uzavřít dotazník, má Dostupný advokát právo s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy.

6. POSKYTNUTÍ A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY

6.1 Dostupný advokát poskytne Klientovi Právní radu podle svých nejlepších dovedností a schopností podle českého práva na základě požadavků Klienta, které Klient uvede prostřednictvím dotazníku ve svém zákaznickém účtu na Webu.

6.2 Klient je povinen poskytnout součinnost pro včasnou a efektivní obranu svých práv, zejména poskytovat Dostupnému advokátovi veškeré relevantní informace a dokumenty vztahující se k Právní radě a poskytnout dle instrukci uvedených na Webu vyžadované dokumenty v čitelné a editovatelné podobě.

6.3 Dostupný advokát poskytne Právní radu Klientovi ve lhůtách uvedených na Webu za předpokladu, že nenastanou nepředpokládané okolnosti mimo sféru vlivu Dostupného advokáta, které objektivně brání v poskytnutí Právní rady (tzv. vyšší moc).

6.4 Všechny lhůty uvedené na Webu pro poskytnutí Právní rady běží pouze v pracovních dnech. Termín “bezodkladně” znamená, že lhůta pro poskytnutí Právní rady je zpravidla jeden pracovní den. Služba “konzultace” bude poskytnuta dle časových možností Klienta a advokáta po vzájemné dohodě a časové koordinaci.

6.5 Lhůty pro poskytnutí Právní rady se přiměřeně prodlouží, pokud Klient uvede na základě článku 5.1 nesprávně nebo neúplně některou z požadovaných informací a to až do doby, kdy dojde ze strany Klienta k nápravě tohoto stavu.

6.6 Klient bere na vědomí, že Dostupný advokát poskytuje své služby zpravidla distančním způsobem, tj. prostřednictvím Webu, elektronické pošty, telefonu či programu Skype. Osobní schůzka mezi Dostupným advokátem a Klientem za účelem poskytnutí Právní rady se zpravidla nekoná.

6.7 Právní rada se považuje za poskytnutou okamžikem, kdy Dostupný advokát: (i) nahraje textový soubor ve standardním uživatelském formátu do zákaznického účtu Klienta na Webu, (ii) odešle e-mail, případně e-mail obsahující textový soubor ve standardním uživatelském formátu na e-mail Klienta uvedený při jeho registraci, (iii) provede telefonát, nebo (iv) hovor prostřednictvím programu Skype, jehož obsahem je Právní rada, na telefonní číslo nebo jiný kontakt uvedený při registraci nebo ve zvláštním dotazníku v zákaznickém účtu Klienta.

6.8 Klient bere na vědomí, že Dostupný advokát vychází při poskytnutí Právní rady z informací a dokumentů poskytnutých Klientem v relevantním dotazníku, který Klient vyplňuje ve svém zákaznickém účtu na Webu a dále v registraci Klienta. Dostupný advokát nemá povinnost si tyto informace ani dokumenty nikterak ověřovat. Dostupný advokát neodpovídá Klientovi za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů uvedených v těchto dotaznících. Pro vyloučení všech pochybností je ujednáno, že tento článek se týká jak veškerých skutkových, tak i jiných informací a údajů, které jsou na Klientovi požadovány a to zejména všech informací, které Klient vyplní do dotazníku, a to včetně údajů zapisovaných do katastru nemovitostí a povinně přikládaného výpisu příslušné nemovitosti z katastru nemovitostí.

6.9 V případě, že si Klient objedná službu, která zahrnuje konzultaci, bude Klientovi konzultace poskytnuta prostředky, které umožňují komunikaci na dálku.

6.10 Klient bere na vědomí a souhlasí, že Dostupný advokát:

a) zásadně neověřuje autenticitu ani faktickou správnost klientem uvedených údajů,
b) zásadně neprověřuje pravost podpisů uvedených na listinách ani autenticitu veřejných listin,
c) v případě právních služeb z oblasti nemovitostí se spoléhá na výpis z katastru nemovitostí, který mu předloží klient,
d) zásadně neprověřuje správnost údajů zapsaných v katastru nemovitostí prostřednictvím sbírky listin katastru nemovitostí,
e) nestanoví-li v konkrétním případě jinak, neprověřuje právní způsobilost smluvních stran smlouvu uzavřít, a
f) kontroluje nebo připravuje daný dokument pouze z hlediska účelu, který klient uvedl v dotazníku ve svém zákaznickém účtu,
g) při určení sazby z daně z nabytí nemovité věci vychází z toho, že kupní cena převáděné nemovité věci odpovídá její tržní ceně, tzn. nejde o cenu nižší než 75 % směnné hodnoty nemovité věci (tedy místně obvyklé ceny), pokud na opak není klientem výslovně upozorněn.

6.11 Pokud Klient nejedná svým jménem nebo v případě pochybností jakým jménem Klient jedná, zavazuje se Klient o tom informovat Dostupného advokáta a je povinen poskytnout Dostupnému advokátovi veškerou spolupráci dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

6.12 Klient bere na vědomí, že pro potřeby poskytnutí Právní rady termín „advokát“ zahrnuje kromě advokátů zapsaných v seznamu advokátů České advokátní komory rovněž advokátní koncipienty zapsané v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory nebo přiměřeně rovněž jiné zaměstnance advokáta. Pokud se takové osoby podílejí na poskytování Právní rady, vždy jednají jménem a na odpovědnost konkrétního advokáta.

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NĚKTERÝCH SLUŽEB

Právo nemovitostí

7.1 Řada služeb „právo nemovitostí“ slouží ke kontrole nebo sepsání: (i) nájemní smlouvy, (ii) kupní smlouvy nebo (iii) darovací smlouvy, včetně souvisejících smluv pro majetkové dispozice s nemovitostmi, které jsou určeny výhradně k rodinnému bydlení. Se souhlasem Dostupného advokáta lze jednotlivé služby v rámci řady služeb „právo nemovitostí“ rovněž využít ke kontrole nebo sepsání smluv určených pro jiné účely než je rodinné bydlení.

7.2 V případě služby “prodej nemovitosti” může Klient změnit svou Objednávku na objednávku produktu vyšší řady (tzv. premium) prostřednictvím funkcionality zákaznického účtu Webu „vylepšit na premium“.

Pracovní právo

7.3 Řada služeb „pracovní právo“ slouží ke kontrole nebo sepsání právních dokumentů, které vedou k ukončení pracovního nebo obdobného poměru, především: (i) výpovědi nebo (ii) dohody o rozvázání pracovního poměru.

Právo SVJ nebo BD

7.4 Řada služeb „ pro společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva“ slouží ke kontrole nebo sepsání: (i) stanov pro společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva a (ii) domovního řádu pro bytové domy. Službu „zápisy do obchodního rejstříku“ mohou kromě výše uvedených subjektů využít rovněž všichni ostatní Klienti.

Právo pro živnostníky a obchodní společnosti

7.5 Řada služeb „pro živnostníky a obchodní společnosti“ slouží ke kontrole nebo sepsání standardních právních smluv pro běžný obchodní styk nebo obchodních podmínek. Cena služby je spočítána pro běžně užívané smlouvy (obchodní podmínky) v obchodním styku o rozsahu 5 stran textu a 10 000 znaků včetně mezer. V případě, že Klient bude požadovat kontrolu nebo sepsání dokumentu, který bude podstatně přesahovat tento rozsah, vyhrazuje si Dostupný advokát právo zvýšit odměnu za Právní radu. Pokud se Klient s Dostupným advokátem nedohodne ohledně zvýšení odměny, vrátí Dostupný advokát Klientovi bez prodlení celou úhradu za Právní radu a odstoupí od Smlouvy.

8. ODMĚNA ZA POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY

8.1 Konkrétní výše odměny za poskytnutí Právní rady je uvedena v Objednávce.

8.2 Daňový doklad o uhrazení odměny za poskytnutí Právní rady bude Klientovi doručen zvlášť, vždy po uhrazení každé jeho dílčí Objednávky. Klient souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě na adresu jeho elektronické pošty, kterou uvedl při své registraci na Webu.

8.3 Odměna za poskytnutí Právní rady zahrnuje případně i daň z přidané hodnoty v platné výši, ale nezahrnuje jiné daně, poplatky, správní poplatky, kolky nebo nepředpokládané náklady, které v průběhu poskytnutí Právní rady mohou vzniknout. Tyto eventuální náklady budou případně po jejich odsouhlasení Klientovi vyúčtovány.

9. DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Informace, okolnosti a dokumenty, které se přímo týkají Právní rady nebo jejího poskytnutí, jsou důvěrné.

9.2 Dostupný advokát je vázán povinností mlčenlivosti, která mu vyplývá ze ZoA a stavovských předpisů pro výkon advokacie.

9.3 Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) upravena v Zásadách ochrany vašeho soukromí, které můžete nalézt zde“.

10. STÍŽNOSTI, UPLATŇOVÁNÍ VAD

10.1 Klient má právo uplatnit vady nebo stížnosti na poskytnutí Právní rady prostřednictvím e-mailu: reklamace@dostupnyadvokat.cz.

10.2 Reklamace musí obsahovat specifikaci poskytnuté Právní rady, popis tvrzených nedostatků, případně návrh na způsob vyřízení reklamace.

10.3 Dostupný advokát se zavazuje řešit stížnosti Klienta bez zbytečného prodlení.

10.4 Dostupný advokát upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz www.cak.cz).

11. ZÁNIK A ODSTOUPENÍ SMLOUVY

11.1 Klient, který je zároveň spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení Objednávky Klientovi Dostupným advokátem dle článku 4.1. To neplatí v případě uvedeném v článku 5.4. V takovém případě vrátí Dostupný advokát Klientovi celou částku odměny za poskytnutí Právní rady.

11.2 Dostupný advokát má právo bezodkladně vypovědět Smlouvu z důvodů uvedených v § 20 ZoA, mimo jiné i v případě, že si zájmy Dostupného advokáta a Klienta budou v konkrétní věci odporovat nebo si budou v konkrétní věci odporovat zájmy jednotlivých klientů Dostupného advokáta (tzv. konflikt zájmů). V případě výpovědi Smlouvy vrátí Dostupný advokát nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy Smlouvu vypověděl bezhotovostním převodem na účet Klienta úhradu za Právní radu (pokud již nebyla poskytnuta).

11.3 Dostupný advokát má právo bezodkladně vypovědět Smlouvu také tehdy, pokud Klient uvede nesprávné či neúplné údaje dle článku 5.1 a tento stav nenapraví ani přes opakovanou výzvu Dostupného advokáta.

11.4 Dostupný advokát a Klient si výslovně sjednávají, že Dostupný advokát nemá povinnost uvedenou v § 20 odst. 6 ZoA.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Dostupný advokát se může nechat ve všech věcech zastoupit jiným advokátem na základě plné moci (tzv. advokát subsitut).

12.2 Pokud se kterékoli ustanovení Podmínek stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek.

12.3 Textová podoba Podmínek je uložena u Dostupného advokáta a odkaz na sekci Webu, kde si Klient může Podmínky v textové podobě kdykoli stáhnout, bude odeslán na e-mail, který Klient uvedl při jeho registraci.

12.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Advokát (evidenční číslo ČAK 15597)

Předchozí verze podmínek