Slovníček právních pojmů a terminologie

Slovníček pojmů slouží pouze pro lepší orientaci v dané problematice a pro usnadnění objednávky a jeho smyslem není poskytnutí jakékoli právní rady.

nemovitosti | pracovní právo | živnostníci | SVJ a bytová družstva | motorová vozidlaA

Autorské dílo - Dílo, které je originální (jedinečné). Je výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Lze ho tedy spatřit, slyšet, cítit či třeba přečíst v elektronické podobě. Dílem je i jakýkoliv počítačový program

D

Dohoda o mlčenlivosti (NDA) - Podnikatel má zájem chránit svá data a informace v okamžiku, kdy je nezbytné je někomu sdělit. Dohoda o mlčenlivosti, tedy tzv. NDA (z anglického non disclosure agreement) je právním nástrojem, jak toho docílit.

Podle této dohody se druhá strana zavazuje chránit, nezveřejňovat ani jinak využívat sdělené informace. Tyto povinnosti jsou pak často podpořeny smluvní pokutou, kterou si podnikatel může naúčtovat kdykoliv dojde k úniku či zneužití předané informace, materiálu či jiných podkladů.

K

Kupní smlouva - Kupní smlouvou převádí prodávající vlastnictví věci a kupující musí uhradit úplatu (kupní cenu). Může jít i o věc, která zatím neexistuje a kterou má prodávající teprve v budoucnu vyrobit. V praxi vzniká problém odlišit kupní smlouvu od smlouvy o dílo.

L

Licenční smlouva - Licenční smlouvou poskytuje autor díla nabyvateli licence oprávnění (licenci) užívat konkrétní autorské dílo. Ve smlouvě je nutné vymezit, jakým způsobem, jak dlouho a v jaké lokalitě tak může činit. Licenci lze poskytnout jako výhradní nebo nevýhradní. Poskytuje-li se licence jako výhradní (nikdo jiný, ani autor, pak dílo nesmí užívat), musíte smlouvu uzavřít písemně.

O

Obchodní podmínky - Obchodní podmínky jsou vlastně smlouvu jako každá jiná, tedy ujednání obsahující práva a povinnosti stran. Práva, která lze vymáhat. Jejich odlišnost je v tom, že se o nich zpravidla nevyjednává a jedna ze stran je prostě předloží (nebo si je vyvěsí na web) a řekne: „Berte, a nebo nechte být.“ Druhá strana se pak rozhodne „ano“ či „ne“. Takový postup je nutnost u eshopů, ale i u složitých smluvních vztahů. Obchodní podmínky však vždy musí být jako součást smlouvy označeny a musí být možné se s nimi seznámit.

Obchodní rejstřík - Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích (obchodní firma, sídlo, kontakt, název a zejména to, kdo za společnost jedná viz statutární orgán). Obchodní rejstřík vedou krajské soudy nebo městský soud v Praze.

S

Smlouva o dílo - Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu. Dílem může být jak věc (socha, dům, židle), tak činnost (oprava, úprava atd.). V praxi vzniká problém odlišit smlouvu o dílo od kupní smlouvy.

Smlouva o spolupráci - Smlouva o spolupráci je většinou obecnou dohodou dvou, nebo i více stran o spolupráci na konkrétním projektu či podnikání. Jedna ze stran většinou dodává své zkušenosti, know-how a služby. Druhá strana za to platí. Vztah může však být mnohem komplikovanější a vždy je ho potřeba ošetřit v konkrétním případě.

Smluvní pokuta - Smluvní pokuta je jeden z nástrojů zajištění splnění povinnosti ze smlouvy. Spočívá v tom, že pokud svou povinnost neplníte ve stanovené lhůtě, vznikne vám ještě další povinnost (tedy smluvní pokuta). Např. máte ve smlouvě určeno, že do pátku musíte dodat nový účetní softwere. Pokud tak neučiníte včas, nejen, že stále musíte software dodat, ale navíc zaplatit 50 000,- Kč. Její účel je nejen sankční, ale i preventivní. Má tedy od neplnění odrazovat.

Statutární orgán - Statutární orgán je ten člověk, který je oprávněn ve všech věcech neomezeně jednat za právnickou osobu (obchodní společnost, spolek atd.). Tvoří vlastně její vůli. Složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost statutárního orgánu určuje většinou společenská smlouva nebo stanovy a zapisuje se do obchodního rejstříku. Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným nebo předseda spolku) nebo kolektivní (například představenstvo akciové společnosti či družstva).

V

Věc - Věc je vlastně vše, co je ovladatelné a užitečné (stůl, eklektická energie, autorské právo). Člověk ani právnická osoba však nikdy není věcí, ale naopak subjektem, který s věcmi nakládá. Zvíře sice není věc, ale z pohledu práva má stejné vlastnosti a lze ho tedy prodávat, darovat i usmrtit.

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021