Jak na výroční zprávu a zprávu o vztazích?

Zdaleka ne všechny obchodní subjekty mají za povinnost sepsat a zveřejnit výroční zprávu, případně i zprávu o vztazích. Oba dokumenty občas dovedou pořádně potrápit. Bude se tato povinnost týkat i vaší společnosti? Co si při sepisování ohlídat, aby bylo vše v souladu se zákonem?

Výroční zpráva společnosti

Kapitoly článku

Kdo povinně sestavuje výroční zprávu?

Povinnost napsat výroční smlouvu se týká subjektů (společností, družstev, spolků apod.), jimž tuto povinnost ukládá zákon o účetnictví. Zákon výslovně zmiňuje jako povinné ty účetní jednotky, které mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Záleží přitom na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období.

Povinnost sestavit výroční zprávu mají rovněž například politické strany, nadační fondy, veřejné a soukromé vysoké školy a zdravotní pojišťovny.

Obsah výroční zprávy

Výroční zpráva má především splňovat náležitosti, které jí ukládá zákon. Současně může být ale i cenným PR a marketingovým nástrojem, díky němuž může společnost prezentovat své aktuální úspěchy, ale také vize a plány. Za pomocí na míru navržené grafiky a vhodně vybraných fotografií může výsledek udělat mnoho práce při vyjednávání s investory, budoucími partnery, ale i se zákazníky, kteří se pídí po detailních informacích.

Některé výtvory jdou až za hranice běžných marketingových materiálů. Pověstná v tomto ohledu byla výroční zpráva společnosti Austria Solar, u níže se informace ohledně roční činnosti společnosti tematicky zobrazily pouze tehdy, když na stránky zprávy dopadly sluneční paprsky. Text výroční zprávy jisté potravinářské firmy se zase objevila až po “upečení” v troubě.

Máte dotaz vztahující se k výroční zprávě či zprávě o vztazích?

Nevíte, zda se na vás vztahuje zákonná povinnost, či jak formulovat některé části zprávy? Obraťte se na nás a my vám do 48 hodin vypracujeme odpověď, kde všechny vaše dotazy zodpovíme.

Vraťme se ale zpět k informacím, které ukládá zveřejnit zákon o účetnictví. Jde především o:

 • komplexní informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení společnosti,
 • informace o událostech, které nastaly po rozvahovém dni do data sestavení výroční zprávy a jsou významné,
 • o plánech a předpokládaném rozvoji společnosti,
 • o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
 • o intervencích v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích,
 • o organizačních složkách v zahraničí a
 • informace požadované podle zvláštních právních předpisů (např. o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku).

Součástí výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva auditora o auditu účetní závěrky.

Subjekty veřejného zájmu, což jsou například banky, pojišťovny či penzijní společnosti ve svých výročních zprávách uvádí ještě tzv. nefinanční informace, jež se týkají třeba otázek životního prostředí, sociálních otázek, zaměstnaneckých otázek, otázek týkajících se dodržování lidských práv.

Jak a kde se výroční zpráva zveřejňuje?

Obchodní společnosti mají povinnost dle zákona o účetnictví zveřejnit výroční zprávu jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, a to do 30 dnů od jejího schválení statutárním orgánem a ověření auditorem.

Mimo zákonné povinnosti je samozřejmě na společnostech samotných, jak a kde chtějí své zprávy využít. Standardem je zveřejňování na webu společnosti, naopak papírová forma už je u řady společností myslících na ekologii spíše na ústupu.

Tip: Přehled dokumentů, které je nezbytné zveřejňovat ve Sbírce listin obchodního rejstříku a postup pro jejich zveřejňování jsme popsali v našem článku.

Posledním termínem pro sestavení výroční zprávy je dvanáct měsíců od rozvahového dne, k němuž se sestavuje účetní závěrka. Pokud se v této lhůtě údaje z účetní závěrky a výroční zpráva nezveřejní, může být společnostem udělena pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv.

Zpráva o vztazích

V případě, že je vaše společnost součástí podnikatelského seskupení (tj. je ovládána jinou osobou, případně je začleněna do skupiny společností či koncernu), pak má povinnost zpracovat rovněž zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (tj. ovládající a ovládanou osobou), která bývá součástí výroční zprávy.

Ovládající osobou se přitom myslí osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je pak obchodní korporace ovládaná ovládající osobou. Prostřednictvím zprávy o vztazích byste měli poskytnout veřejnosti i státním úřadům informace o struktuře vztahů mezi ovládajícími a ovládanými osobami a dále možné ovlivnění specifickými vztahy, případné výhody a nevýhody začlenění do struktury a podobně.

Povinné informace uvedené ve zprávě o vztazích jsou přitom dle zákona o korporacích tyto:

 • struktura vztahů mezi osobou ovládající a ovládanou,
 • úloha ovládané osoby v daném účetním období,
 • způsob a prostředky ovládání,
 • přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky,
 • přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými a
 • posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání.

Řada společnosti se v této chvíli (spíše chybně) nepouští do přílišných detailů a uvádějí například jen výčet smluv nebo zmiňují ovládající osobu, ale nikoliv již další společnosti náležející do struktury korporace.

Pro naplnění účelu zákona by ovšem měla být celá struktura popsána komplexně, tedy nejenom její vztahy vertikální, ale například i vztahy horizontální a diagonální. Stejně tak i uváděné informace ke smlouvám by měly zacházet alespoň do takových detailů, aby bylo možné se dozvědět, s kým byla smlouva uzavřena, její předmět, jaká plnění si smluvní strany podle smlouvy poskytly a případně i další smluvní ujednání. V tomto smyslu se ke zprávě o vztazích vyjádřil i Nejvyšší soud v jednom ze svých judikátů.

Zpráva o vztazích je obvykle součástí výroční zprávy a je sestavována statutárním orgánem ovládané osoby do tří měsíců od skončení účetního období. V případě, že obchodní korporace disponuje kontrolním orgánem (např. dozorčí radou), přezkoumá tento orgán zprávu o vztazích a o výsledcích pak informuje valnou hromadu. Pokud je ovládající osobou jediný společník, přezkum se nevyžaduje. Zjistí-li kontrolní orgán závady ve zprávě, vyzve statutární orgán k nápravě.

Následně se ukládá do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. V případě nedodržení povinnosti vypracovat zprávu o vztazích hrozí společnosti pořádková pokuta až do výše 100 000 Kč. Vyloučit nelze rovněž pokutu od daňového úřadu ve výši 3 % hodnoty aktiv ovládané osoby.

Tip: Chystáte se podnikat, ale nejste si jistí, zda se vás zápis do obchodního rejstříku vůbec týká? Jak hledat a co lze nalézt v obchodním rejstříku jsme popsali v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024