Na který soud se obrátit?

Soustava soudů České republiky se může zdát poměrně přehledná a jasná, přesto se ale v souvislosti s ní setkáváme s celou řadou dotazů. Může za to trochu matoucí terminologie, či ne zcela jasně vysvětlené pravomoci některých soudů. Chcete najít v Praze okresní soud? Přemýšlíte, který soud je civilní a který trestní? A víte, jak se liší Nejvyšší a Ústavní soud? V našem článku vše uvedeme na správnou míru.

Soudní síň, soud
7 minut čtení

Kapitoly článku

Jaké soudy v ČR máme?

Soustava obecných soudů se skládá ze soudů okresních, krajských, vrchních a z Nejvyššího soudu. Okresní a krajské soudy rozhodují o sporech a dalších právních věcech v prvním stupni, přičemž to, na který soud se v prvním stupni obrátím, stanovuje zákon. Krajské a vrchní soudy potom rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních a krajských soudů. Nejvyšší soud rozhoduje zejména o dovoláních.

Okresních soudů máme celkem 88 a tvoří základnu našeho soudnictví. Obyvatelé z našich dvou největších měst ovšem znají ještě jejich trochu jiné označení: V obvodu města Brna vykonává působnost okresního soudu Městský soud v Brně a v Praze vykonávají působnost okresních soudů obvodní soudy. V obvodu města Prahy pak namísto krajského soudu hovoříme o Městském soudu v Praze. Krajský soud v Praze má sídlo v hlavním městě v Praze, jeho působnost je ovšem dána pouze pro obce  Středočeského kraje. V ničem jiném než v označení se ale od ostatních okresních a krajských soudů neliší.

Vrchní soudy jsou v České republice pouze dva a mají na starosti odvolání proti prvostupňovým rozhodnutím krajských soudů.

Čeká vás soudní řízení?

Soudní řízení může být úspěšné, pokud bude po právní stránce pečlivě připravené. Neponechávejte proto nic náhodě a využijte advokátních služeb. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu žaloby i zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem. Rozhoduje především o mimořádných opravných prostředcích (tedy dovolání v civilním řízení a stížnosti pro porušení zákona v řízení trestním). Jeho důležitou funkcí je také sjednocování české judikatury, zejména došlo-li v obdobné situaci k rozdílným rozhodnutím soudů nižších stupňů.

Mimo soustavu obecných soudů pak stojí Nejvyšší správní soud, který je soudním orgánem specializovaným výlučně pro oblast správního soudnictví. Ke slovu přichází také v době voleb, kdy rozhoduje ve věcech volebních a v médiích bývá zmiňován také v souvislosti z rozpouštění politických stran a politických hnutí. Známý byl třeba příklad Dělnické strany, jejíž činnost byla shledána za protiprávní, a z toho důvodu zrušena.

Samostatnou kapitolou je pak Ústavní soud České republiky. Ten bývá sice laiky někdy považován za jakousi poslední instanci, ke které se lze obrátit vždy, když vše ostatní selže, ale zdaleka tomu tak není. Ústavní soud má především zaštitovat a garantovat ústavnost právního řádu. Ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám může zasahovat pouze, pokud došlo k porušení jejich základních lidských práv.

Tip: Máte-li pochybnosti o tom, zda nebyla porušena vaše základní práva, přečtěte si, jaké možnosti ochrany znáte.

Kde najdu trestní, civilní a rejstříkové soudy?

V praxi se setkáváme ještě s mnoha dalšími názvy soudů, které nás mohou zmást. Není však třeba za nimi hledat další soudní budovy. Zpravidla se jedná o některý z již jmenovaných soudů. Pojďme si některá označení přiblížit.
Rejstříkový soud je soud, který je určen právním předpisem k vedení obchodního rejstříku, do něhož se zapisují údaje o podnikatelích. Vždy se jedná o krajský soud.

Obchodní soudy byly součástí naší soudní soustavy v minulosti, někdy se tak ale stále veřejností označují krajské soudy, neboť ty v prvním stupni řeší podstatnou část sporů s tématikou obchodních společností.

Dále se někdy se setkáváme s označením trestní soud, civilní soud (event. občanskoprávní soud). Taktéž se ovšem nejedná o další specializované soudy, které by fungovaly mimo již jmenovaných. V praxi je tomu tak, že v rámci konkrétního soudu vykonávají někteří soudci agendu civilního soudnictví a jiní se věnují trestnímu právu. Podobně je tomu se správním soudnictvím u krajských soudů. Každý soud má tedy určité okruhy či agendy, které spravuje, a obracím-li se na něj třeba v trestním řízení, mohu jej označit za „trestní soud“.

Tip: Byl jste obviněn a bylo proti vám zahájeno trestní stíhání? V sázce je opravdu mnoho a nevyplatí se absolvovat trestní řízení bez porady s advokátem. Provedeme pečlivou analýzu případu a navrhneme postup obhajoby v rámci trestního řízení, v němž budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Ani pod pojmem kasační soud nehledejme nic zvláštního. Jedná se prostě o soud, který rozhoduje o kasační stížnosti.

Jedinou výjimku z výše jmenovaných tvoří Rozhodčí soud. Zde se skutečně jedná o samostatnou instituci, který je zřízena při Hospodářské komoře České republiky. Rozhodují zde zapsaní rozhodci podle zákona o rozhodčím řízení. Rozhodčí soud má jako jediná světová instituce oprávnění rozhodovat doménové spory o domény .eu, kromě toho rozhoduje i spory o domény .cz, .com, .org, .net, .biz a další. Je také jedinou českou institucí oprávněnou v rozhodčím řízení rozhodovat spotřebitelské spory.

Tip: Ve výjimečných případech, kdy Česká republika prostřednictvím některého ze soudů či jiných orgánů porušila základní právo zaručené Evropskou úmluvou o lidských právech, se lze obrátit i na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Kdy rozhoduje okresní a kdy krajský soud?

Jednotlivé soudy mají svou působnost rozdělenu podle pravidel o věcné a místní příslušnosti, přičemž příslušnost soudu a soudce stanoví zákon. Věcná příslušnost určuje, který druh soudu (např. zda okresní nebo krajský) se bude zabývat věcmi určitého druhu, navíc zda v prvním stupni nebo jako soud odvolací. Místní příslušnost pak určí, který konkrétní soud (zda v Olomouci či Hradci Králové) bude danou věc projednávat. Může to být dáno například místem trvalého pobytu či sídlem žalované osoby, místem spáchání trestného činu, či umístěním nemovitosti, o níž se v řízení jedná. Přesná pravidla v tomto směru stanoví občanský soudní řád, trestní řád a některé další předpisy.

  • Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních (též exekučních, péče o nezletilé) i trestních věcí v prvním stupni.
  • Krajské soudy rozhodují v prvním stupni záležitosti právně složitější, jako jsou spory týkající se ochrany osobnosti, autorských práv, práva obchodních společností apod. V trestním řízení projednávají prvostupňově například vraždy, některé případy loupeží či znásilnění.
  • Vrchní soudy jsou dva, v Praze a v Olomouci. Jsou zejména soudy odvolacími proti rozhodnutím krajských soudů, pokud tyto soudy rozhodovaly v prvním stupni.

Soudci

Jednotliví soudci, kteří u soudů působí, mohou být jmenováni po splnění relativně náročných podmínek. Základem je samozřejmě české občanství, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Dále se předpokládá vysokoškolské právnické vzdělání a justiční zkouška (které předchází tříletá praxí justičního kandidáta). Do svého úřadu jsou jmenováni prezidentem republiky.

Soudci v některých případech rozhodují sami, jako takzvaní samosoudci, jindy v senátech. Pravidlem rozhodování soudů v prvním stupni je rozhodování samosoudcem. O odvolání rozhodují soudy v senátech složených ze tří soudců.

Tip: Odvolání je zde pro případy, kdy nesouhlasíte s rozhodnutím soudu. Jedná se o řádný opravný prostředek, pomocí kterého se může kterákoliv ze stran občanskoprávního řízení pokusit zvrátit soudní rozhodnutí. Více se o něm dozvíte v našem článku.

Zástupci lidu

U českého soudu zaručeně neuslyšíte dotaz, zda porota dospěla k rozhodnutí o vině či nevině. Nicméně i laikové mohou být v našem systému zastoupeni ve funkci již zmíněných přísedících. Sedí v taláru spolu s profesionálním soudcem, předsedou senátu, u některých kauz v prvním stupni rozhodování. Účastní se jednání všech trestních řízení před okresním soudem a krajským soudem, jestliže rozhoduje jako soud prvního stupně a řeší zločin, jehož spodní hranice trestní sazby je pět let a více. V občanském soudním řízení pak rozhoduje senát s účastí přísedících jen pří řízení před okresním soudem ve věcech pracovních.

Rozhodovat jednotlivé právní věci může jen soudce (i přísedící), jenž není z projednávání vyloučen a je schopen rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě. Soudce je vyloučen, je-li s ohledem na jeho vztah k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům důvod namítat jeho podjatost. Přitom může buď sám sdělit účastníkům, že je vyloučen, nebo o jeho vyloučení může rozhodnout nadřízený soud na základě námitky účastníka.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024