Výpovědi z nájmu bytu pronajímatelem | Dostupný advokát

Jaký zvolit postup při výpovědi z nájmu bytu pronajímatelem?

Obrázek k článku Jaký zvolit postup při výpovědi z nájmu bytu pronajímatelem?

8. 7. 2017 / autor: Ondřej Preuss

Neplatí nájemníci včas a řádně nájemné? Pořádají ve vašem bytě večírky a ruší sousedy? Není s nimi možná domluva po dobrém, a dokonce ani po zlém? V takovém případě je na řadě výpověď z nájmu bytu pronajímatelem. Jak ale na to?

Z advokátní praxe: Problematický nájemník odmítal opustit byt i po ukončení nájmu

Při pronajímání bytu se může stát, že narazíte na problematického nájemníka. Jako pan Tomáš. Pronajímal byt, který si v Praze pořídil jako investici. Vše probíhalo podle plánu, dokud mu nájemník platil. Pro pana Tomáše to byl zajímavý příjem, protože částka byla dokonce o pár set korun vyšší, než hradil na hypotéce. Po pár měsících se ale všechno zvrtlo. Nájemník začal nejdřív platit se zpožděním, a pak dokonce přestal platit úplně.

Panu Tomášovi se s ním sice podařilo dohodnout na ukončení nájmu, nájemník ale dohodu nerespektoval a v bytě zůstal. Z tisíce nejrůznějších důvodů a výmluv se odmítl z bytu hnout. V tu chvíli jsme přišli na scénu my a poradili jsme panu Tomášovi, jak dál postupovat. Policie České republiky většinou v takových situacích pomoc odmítne a svépomoc spočívající v násilí taktéž není na místě.

Pokud nájemce byt nevyklidí a neodevzdá klíče dobrovolně, je potřeba podat žalobu na splnění této povinnosti. Zároveň je možné vytvářet další tlak a upozorňovat nájemníka na narůstající sankce. Tak se nám předání bytu podařilo urychlit.

Potřebujete vyřešit obtížnou situaci s problematickým nájemníkem? Rádi vám s tím poradíme.


  Rychlá konzultace Prémiová konzultace
Délka konzultace s advokátem30 minut
Konzultace proběhnetelefonicky, Skypetelefonicky,
Skype, e-mail
Jak rychle konzultace proběhnedo 24 hodindle vaší potřeby
Konečná cena včetně DPH660545,42 Kč bez DPH1200991,68 Kč bez DPH

Za jakých okolností může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu na byt?

  a) Poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu. Příkladem takového porušení může být situace, kdy přes nesouhlas pronajímatele dá nájemce celý byt do dalšího podnájmu jiné osobě, aniž by v bytě sám trvale bydlel.
  b) Je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, například ukradne kolo či napadne souseda na chodbě.
  c) Má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat. Toto se uplatní například v situaci havarijního stavu dané nemovitosti, kterou je potřeba opravit.
  d) Je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

U všech těchto důvodů je výpovědní doba tříměsíční a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce.

Důvodem vypovězení nájmu může být i rodinná situace pronajímatele

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou i v případě, že

  a) Má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost – a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno.
  b) Potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii ve druhém stupni.

I v těchto případech je výpovědní doba tříměsíční.

Je nutné výpovědní dobu vždy dodržet?

Nikoliv. Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Kdy ale nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem? Zákon uvádí některé příklady, například nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Pozor však na to, že neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží. Taková výpověď vlastně z právního hlediska vůbec neexistuje.

Jaký je správný postup?

Kromě toho, že je potřeba výpověď řádně doručit, musí kromě běžných náležitostí obsahovat také poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je přímo ze zákona taková výpověď neplatná.

Námitky proti výpovědi vznáší nájemce pronajímateli většinou písemně, například formou doporučeného dopisu. Funkcí námitek je vyvolat jednání mezi nájemcem a pronajímatelem o případném zpětvzetí výpovědi tak, aby se předešlo soudnímu řízení. Návrh na přezkum oprávněnosti výpovědi je nájemce oprávněn podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy mu byla výpověď doručena. Jinak už je pozdě.

Pokud hledáte informace o tom, jak vypovědět nájemní smlouvu coby nájemce, bude se vám hodit spíše tento náš článek.

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: