Dělení pozemku na dvě parcely

Jste majitelem pozemku a potřebujete jej rozdělit? Máte na to právo, ale musíte současně právo respektovat. Pozemky mají svůj určený účel a zákon stanoví postup pro jejich rozdělení. Jakým způsobem postupovat?

dělení pozemku
6 minut čtení

Kapitoly článku

Co učinit před podáním žádosti o dělení pozemku?

Není pozemek jako pozemek. Jednotlivé pozemky mají v stanovený svůj účel. Řadu podstatných informací o pozemku získáte v katastru nemovitostí (především výměru, vlastníka, parcelní čísla, věcná břemena apod.). Katastr stanovuje také takzvaný typ pozemku. Pro podstatnou informaci o jeho účelu a způsobu využití musíte zamířit do územního plánu obce.

Pozemky se podle svého druhu člení následovně:

  • zastavěné plochy a nádvoří,
  • zemědělské pozemky, které se dále dělí na: ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost,
  • lesní pozemky,
  • vodní plochy,
  • ostatní plochy.

V územním plánu může být být ale pro konkrétní pozemek stanoven specifický účel, například pozemek vedený v katastru jako zahrada, může mít v územním plánu stanoven účel sportoviště. Obec takto vymezuje typicky obytné zóny, průmyslové zóny, případně vytipuje pozemky pro výstavbu takových zón.

Možnost výstavby je omezena na pozemky, které jsou v tomto plánu označeny jako vhodné pro stavební účely, bez ohledu na druh pozemku. Pokud jde ale například o pozemek, který je zapsán jako orná půda a chcete na něm stavět, pak musí nejprve být vyňat ze zemědělského fondu a k tomu potřebujete souhlas orgánu, který ochraňuje zemědělskou půdu.

Není-li vámi vlastněný pozemek určený pro výstavbu, máte také možnost požádat místní samosprávu, aby přezkoumala územní plán a zvážila jeho změnu ve váš prospěch.

Územní plán obce najdete na jejích webových stránkách.

Kupujete pozemek?

Postaráme se o vše potřebné. Ohlídat si všechny právní náležitosti při koupi nebo prodeji pozemku není zrovna jednoduchý úkol. Přitom stačí i malá chyba a je zaděláno na pořádný průšvih. Neriskujte čas, peníze ani své budoucí bydlení. Raději přenechte starost o právní náležitosti nám a věnujte se příjemnějším věcem.

Jak získat souhlas stavebního úřadu

Rozdělit pozemek bez povolení stavebního úřadu je obvykle nemožné. Vlastník pozemku proto musí podat na stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemku podle stavebního zákona. Je-li spoluvlastníků více, je třeba, aby se na rozdělení pozemku shodli, nestačí tedy, aby žádost podepsal jen jeden z nich či nadpoloviční většina. Žádost může podle stavebního zákona podat také oprávněná osoba, a to za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby.

Žádost musí být podána na speciálním formuláři, k němuž se přikládají přílohy, včetně případných stanovisek relevantních úřadů a orgánů (orgány ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany nerostných surovin, památkové péče a dopravy). Pro vydání rozhodnutí o dělení či spojení pozemku se platí správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Vzor žádosti o vydání územního rozhodnutí lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Následuje prostor pro správní uvážení úřadu, zda se rozhodne dané rozhodnutí vydat či ne. Pokud je vydá, stanoví v něm podmínky pro nové rozdělení pozemků.

Je zde uvedeno katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se dělení týká, a současně i určení nových hranic pozemků a přístup k pozemkům z veřejné komunikace..

Tip: Prodej nebo koupě pozemku už dávno není záležitostí pár tisíc korun. Hodnoty pozemků dnes šplhají do řádu milionů. Proto je prodeji i koupi nutné věnovat dostatek pozornosti a nepodceňovat bezpečnost při jednotlivých právních krocích. V dnešním článku se budeme věnovat právě postupu, který každého prodávajícího či kupujícího čeká.

Dělení pozemků bez rozhodnutí stavebního úřadu

Zákon rozeznává situace, v nichž není rozhodnutí stavebního úřadu nezbytné. Děje se tak v případě, kdy podmínky pro dělení nebo scelení pozemků jsou dány regulačním plánem, jiným rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu. V takovém případě stavební úřad potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr. Sdělení nelze vydat, pokud je rozhodování v území podmíněno územní studií nebo regulačním plánem.

Funkce geometrického plánu

Vlastník pozemku si musí nechat zhotovit takzvaný geometrický plán. Ten je výsledkem činnosti geodeta a stává se součástí listin, na jejichž základě se uskutečňuje zápis do kastastru nemovitostí.

Využívá se mimo jiné pro zpřesnění hranic pozemku, zanesení stavby do katastru nemovitostí, rozdělení pozemku nebo zápisu věcného břemene.

Geometrický plán obsahuje:

● tabulku se základními údaji o zhotoviteli a katastrálním území

● výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí – druh pozemku, výměra, způsob využití, parcelní číslo

● grafické znázornění – vyznačení všech zamýšlených změn na výřezu katastrální mapy

● seznam souřadnic – seznam bodů vyznačených na grafickém znázornění.

Vyhotovený geometrický plán poté musí být ověřen osobou s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům. Seznam takových osob uvádějí webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Tip: Přečtete si více o dělení pozemku a dalších méně častých smlouvách k nemovitostem v našem dalším článku.

Zanesení do katastru nemovitostí

Jakmile má vlastník pozemku vše potřebné, tedy souhlas stavebního úřadu buď ve formě územního rozhodnutí o dělení pozemku s určenými podmínkami nebo souhlasu se navrženým dělením a geometrický plán, může rovnou požádat o zápis nových pozemků do katastru nemovitostí.

Zápis probíhá takzvaným vkladem, který se podává na stanoveném formuláři.

Katastrální úřad přezkoumá, zda došlo k platnému rozdělení, tedy byl udělen souhlas stavebního úřadu. V případě, že tento souhlas stavebního úřadu udělen nebyl, katastrální úřad návrh na vklad zamítne.

Tip: Máte v ruce kupní smlouvu, ale stále nejste vlastníkem. Před sebou máte podání návrhu na vklad nemovitosti do katastru. Běžné vklady vlastnického práva či věcného břemene nebývají zdánlivě nikterak záludné, ale je zde několik základních pravidel, které byste měli znát, aby se vše obešlo bez komplikací. V našem článku je podrobně rozebereme.

Pokud je záměrem vlastníka pozemku věnovat či prodat jej, nabízí se mu ještě jedna varianta postupu. Může totiž vyčkat až do doby, kdy bude nový pozemek převeden na někoho jiného. V takovém případě požádá o zápis nových pozemků na základě oznámení vlastníka, které bude doprovázeno geometrickým plánem a souhlasem stavebního úřadu s využitím formuláře „Ohlášení změny údajů o pozemku pro katastr nemovitostí“, který je k dispozici na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Z právního hlediska zde nejde o zápis práva, ale o zápis jiných údajů, který nepodléhá správnímu poplatku.

Tímto způsobem budou nové pozemky rovněž zapsány do katastru nemovitostí a teprve poté může vlastník pozemku řešit smlouvy o převodu pozemku nebo zástavní smlouvy.

Tip: Darovanému koni na zuby nekoukej! Pokud ale místo koně budete chtít darovat pozemek nebo budete na straně obdarovaného, určitě si vše pečlivě pohlídejte. Písemná darovací smlouva, která je k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku nezbytná, totiž musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, aby pak převod vlastnictví posvětil i katastrální úřad. Opomenout nějaký ten zoubek by vás v tomto případě mohlo zbytečně mrzet.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Jan Sekanina, Praha

před 3 roky

Když mi prarodiče chtěli darovat byt, nechtěl jsem se z důvodu vysokého pracovního vytížení zabývat tím, co všechno musím zařídit a jak docílit přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Dostupný advokát vše zařídil za mě, žádný problém na katastru nebyl a vše bylo celkem rychle zapsáno a vyřízeno. Díky a palec nahoru!

Recenze služby

MgA. Anna Leschingerová, Cvikov

před 3 roky

Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.

Recenze služby

Stanislava Losartová

před 2 roky

Služby dostupného advokáta jsem využila již 2x. Jednou cca před pěti lety a jednou letos. Pokaždé mě nachystali smlouvy do pár hodin, byli pro mě vždy po ruce na telefonu, nemusela jsem nikam jezdit, za mě doopravdy profesionálové ve svém oboru. Velké díky zejména panu Mgr. Marku Svobodnému který mi během pár hodin nově připravil (zobrazit více) správně důležitou smlouvu, která okamžitě prošla a kterou mi právníci z jiné společnosti připravili 3x chybně. I v budoucnu bych se vždy obrátila již jenom na ně v záležitostech ohledně nemovitostí.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024