Katastr nemovitostí – vše co potřebujete vědět

Ať už jste objevili pozemek, který se vám líbí, ale neznáte majitele nebo kupujete nemovitost a chcete si ji prověřit, bude vaším nezbytným pomocníkem katastr nemovitostí. Co v něm najdete, jak na hledání a které informace v něm naopak vůbec nejsou? Na to odpovíme v článku níže.

Jak hledat a číst v katastru nemovitostí?
8 minut čtení

Kapitoly článku

Co je katastr nemovitostí?

Na tuto otázku odpovídá katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a my z něj vyjdeme. Katastr je veřejným seznamem, který obsahuje údaje o nemovitostech, jejich popis, geometrické a polohové určení a stejně tak zápis práv k nemovitostem.

katastr-nemovitosti-1

Tato data se nejčastěji používají pro ochranu práv k nemovitostem, oceňování nemovitostí, ochraně životního prostředí, ale stejně tak pro účely daní a poplatků. Lidé nejčastěji hledají v registru nemovitostí výpisy, ale díky archivům mohou nahlédnout i do dalších dokumentů, které jsou s nemovitostmi spojeny. V katastru tak můžete najít i:

 • nabývací tituly – smlouvy dědické, kupní nebo darovací,
 • geometrické plány,
 • zástavní smlouvy,
 • kolaudační rozhodnutí,
 • prohlášení vlastníků,
 • dokumenty týkajících se věcných břemen
 • a samozřejmě katastrální mapy.

Dostupný advokát radí: „Nezapomeňte na to, že v katastru se evidují pozemky, budovy, byty a stavby, o kterých to stanoví zákon. Nejsou v něm ovšem všechny nemovitosti. Pokud například potřebujete informace o podzemních stavbách nebo rozestavěných budovách, nebude vaše hledání v katastru úspěšné.“

Státní správu katastru nemovitostí v České republice zajišťují katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty a Český úřad zeměměřický a katastrální.

Současný katastr je plně v digitální podobě, což vám umožní snadné čerpání informací o hledané nemovitosti.

Tip: Řešíte zrovna prodej či koupi nemovitosti? Pak se vám bude hodit vzor kupní smlouvy na nemovitost sepsaný naším týmem advokátů.

Co potřebujete pro hledání v katastru

Nahlížení do katastru nemovitostí se dá jednoduše provést online formou, což jsme už výše zmínili, ale samozřejmě stále funguje tradiční způsob, kdy můžete navštívit příslušný katastrální úřad a najít si informace osobně. Na webu ČÚZK najdete kompletní seznam katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť

Vstupní údaje, bez kterých se při hledání v katastru neobejdete, jsou:

 • obvykle katastrální území nebo název obce,
 • číslo popisné nebo přímo parcelní číslo pozemku,
 • nebo evidenční číslo řízení.

Velmi často se ale stává, že vám právě tyto informace jsou neznámé. V takových situacích je možné využít mapu na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo přehlednější mapu na stránce ikatastr.cz.

Tip: Jednoduché hledání parcely umožňují i mapy.cz. Stačí si zadat vámi požadovanou lokalitou, kliknout na ni pravým tlačítkem myši. Jeden z odkazů, který vám naskočí, jsou informace o parcele v katastru nemovitostí. Existuje i řada dalších stránek a aplikací pro nahlížení do katastru nemovitostí, jako je ikatastr, který nabízí uživatelsky příjemnější prostředí než klasický katastr ČUZK. Existuje jako webová stránka i aplikace. Přehled katastrálních úřadů pak nabízí ekatastr.cz. K publikaci a využívání dat GIS v online prostředí bývá často využíván aplikační server Marushka.

Zcela jiný pohled na mapu nemovitostí nabízejí různé cenové mapy, zabývající se reálnými prodejními (nikoliv reklamovanými) cenami nemovitostí. Jedná se o placené služby, které hlídají prodané nemovitosti a získávají informace z realizovaných prodejů evidovaných katastrálními úřady. Úroveň jednotlivých služeb se ale může značně lišit.

Frekventovaným dotazem je, zda je hledání v katastru nemovitostí možné podle jména majitele. Tak tomu není, ale poté, co naleznete pozemek, majitele zjistíte.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Jak vyhledávat v katastru nemovitostí?

Na webu ČÚZK najdete naleznete zkrácenou verzi listu vlastnictví, do které můžete nahlížet zdarma, a dále úplný výpis, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za jednu stranu.

Pojďme si rozebrat, co v úplném listu vlastnictví najdete. V úvodní části zjistíte základní údaje o nemovitosti. Nejpodstatnějším údajem je údaj o katastrálním území a číslo listu vlastnictví. V oddíle A) pak naleznete informaci o vlastnictví nemovitosti, jméno, adresu a rodné číslo vlastníka nemovitosti, případně údaj o výši spoluvlastnického podílu, pokud má nemovitost více majitelů, nebo údaj o tom, že nemovitost je ve společném jmění manželů.

katastr-nemovitosti-2

Při čtení výpisu z katastru nemovitostí zaměřte dále svou pozornost na oddíl B, který obsahuje konkrétní údaje o nemovitosti = parcelní číslo, číslo budovy, číslo jednotky včetně výměry, druhu pozemku a způsobu využití.

katastr-nemovitosti-3

Bezpochyby nejdůležitější částí pro kontrolu výpisu z katastru nemovitostí je oddíl C, kam se zapisují omezení vlastnického práva, která mají často vliv na cenu nemovitosti. Nejčastěji zapsanými omezeními jsou:

katastr-nemovitosti-4

Evidence nemovitostí pokračuje oddílem D, kam jsou uvedeny tzv. jiné zápisy, například poznámky či plomby (upozorňující na to, že se u katastrálního úřadu vede řízení o zápisu, které zatím nebylo ukončeno – vlastnictví se tak může brzy změnit nebo přibude zástavní právo apod.).

Z posledního oddílu E pak vyčtete nabývací titul k nemovitosti, tedy způsob jak byla nemovitost získána. Oddíl obsahuje seznam smluv, na základě kterých majitelé zapsaní na listu vlastnictví nemovitost získali. Mohou to být kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, usnesení soudů, usnesení o příklepu v případě dražeb atd.

katastr-nemovitosti-5

Tip: Projděte si návod na to, jak zapsat nemovitost do katastru.

Co zjistíte z nahlížení do katastru nemovitostí

Při nahlížení do katastru nemovitostí se zpravidla vychází ze znalostí o nemovitosti (domu, pozemku či bytové jednotce). Například při vyhledávání bytové jednotky nejprve vložíte název obce a její části a poté je třeba znát číslo popisné i číslo samotné bytové jednotky. Pokud byste chtěli vyhledávat například podle jména či rodného čísla nějaké osoby, pak neuspějete.

Nejdůležitější informace, které lze z nahlížení do katastru nemovitostí zjistit, jsou údaje o samotném vlastníku nemovitosti, tj. jméno, příjmení a trvalé bydliště, dále pak specifikace nemovitosti, parcelního čísla, čísla popisného, nebo čísla jednotky a jejich výměry.

Zjistíte tak, zda nemovitosti skutečně kupujete od oprávněného vlastníka. Další důležitou informací jsou také omezení vlastnického práva, která se k dané nemovitosti vztahují. Takovými omezením jsou například věcná břemena, nebo zástavní práva, která omezují prodej či koupi nemovitosti.

Přehledné vyhledávání v katastru

Díky relativně novému mezikroku při vyhledávání v katastru nemovitostí, získáte nejprve pouze obecné informace o nemovitosti, bez uvedení vlastníka. U bytové jednotky tedy zjistíte například účel jejího využití, podíl na společných částech a způsoby ochrany.

Jak zobrazit informace z katastru?

K samotnému vlastníkovi nemovitosti se dostanete v dalším kroku. Potřebujete mít buď zřízen účet pro dálkový přístup do katastru nemovitostí, anebo stačí, když zadáte kód z obrázku (tzv. CAPTCHA). Následně se tedy dostanete k poslednímu a nejdůležitějšímu detailu, tedy jménu vlastníka.

Po zobrazení posledního kroku se dostanete ke všem informacím, které potřebujete znát. Předeveším zjistíte, zda nemovitosti skutečně kupujete od oprávněného vlastníka. Další důležitou informací, kterou je třeba ověřit, jsou také omezení vlastnického práva, která se k dané nemovitosti vztahují. Takovým omezením jsou například věcná břemena, nebo zástavní práva, která omezují prodej či koupi nemovitosti.

Omezení nemovitosti

Tip: Nahlížení do katastru přes internet je rychlé a zdarma, stačí znát jenom polohu pozemku.

Náhled do katastru je velmi dobré provést pokaždé, když se chystáte koupit nemovitost. Je to základní krok, který byste neměli vynechat. Z katastru se můžete dozvědět opravdu hodně, zdaleka ale ne vše. Proto jsme vám poradili i další tipy, na které si raději dá pozor.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Co v katastru nemovitostí nezjistíte

Existují však informace, které z nahlížení do katastru nemovitostí nezjistíte. Tím může být například to, že některému z vlastníků bylo odejmuto právo nakládat s nemovitostmi. Pro ověření navrhujeme si vyžádat z katastru nemovitostí listinu dokazující nabývací titul vlastníka, tedy kupní či darovací smlouvu, na základě které nabyl předmětnou nemovitost. Zde se mohou objevit uvedená omezení.

Obdobně pak nelze z výpisu z listu vlastnictví zjistit, zda při prodeji podílu na nemovitosti je vlastník podílu povinen nabídnout předkupní právo ostatním spoluvlastníkům, kdy tato informace vychází přímo ze zákona.

Tip: Pokud zadáte na Mapy.cz do vyhledávání jméno obce, tak se vám vyznačí celé její katastrální území.

Další problematickou skutečnostní může být případ, kdy prodávaná nemovitost je v katastru nemovitostí zapsaná pouze na jednoho z manželů, ačkoliv manželé nemají zúžené společné jmění manželů a nemovitost nabyli za trvání manželství a patří tak do jejich společného jmění manželů. V takovém případě musí druhý manžel, který není v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník, ale fakticky jím je, výslovně s prodejem souhlasit. Souhlas s prodejem bude vždy vyžadován ze strany banky, pokud budete koupi nemovitosti financovat prostřednictvím hypotečního úvěru.

A co exekuční řízení?

Z výpisu z katastru nemovitostí rovněž nezjistíte dosud nezapsané nebo hrozící exekuční řízení, které jsou připravené u exekutora k podání a mohou se objevit na listu vlastnictví před nabytím vašeho vlastnického práva k nemovitosti. Tuto skutečnost bohužel zjistíte pouze dotazem na vlastníka, který je povinen sdělit všechny právní vady, o kterých již ví, tedy i o zmiňovaných exekucích, které zatím nejsou v katastru uvedené.

Co všechno se z katastru dozvíte?

Náhled do katastru je velmi dobré provést pokaždé, když se chystáte koupit nemovitost. Je to základní krok, který byste neměli vynechat. Z katastru se můžete dozvědět opravdu hodně, zdaleka ale ne vše. Proto jsme vám poradili i další tipy, na které si raději dá pozor.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. Právník Mgr. Svobodný, (zobrazit více) který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Ing. Peter Čunderlík

před 2 měsíce

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Cyd onie

před 2 roky

Při koupi bytu jsme chtěli mít jistotu, že po právní stránce vše proběhne hladce, proto jsme využili služeb této firmy. Rozhodně je mohu doporučit, rychlé zpracování požadavku, vstřícné jednání a cena rozumná.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023