Kdy se jedná o bezdůvodné obohacení?

Dali jste svému kamarádovi peníze za vymalování bytu, které se ale nakonec nekonalo? Zapomněli jste ukončit trvalý příkaz a poslali na cizí účet o splátku víc, než jste měli? Možná vám bude druhá strana tvrdit, že se jednalo o vaše dobrovolné plnění, takže ho nemůžete chtít zpět, ale je to omyl. Druhá strana se tak totiž bezdůvodně obohatila. Co je charakteristické pro bezdůvodné obohacení a jak se domáhat plnění zpět? Poradíme vám.

žena vytahuje bankovky z peněženky, vracení bezdůvodného obohacení
6 minut čtení

Kapitoly článku

Pojem bezdůvodné obohacení

Občanský zákoník upravuje bezdůvodné obohacení v rámci “závazků z jiných právních důvodů”. Jde tedy o závazek mezi dvěma stranami, který ale nevznikl na základě smlouvy. Jedna strana tohoto vztahu má právo požadovat od druhé určité plnění a strana druhá je povinna ho poskytnout. Obě by pak měly poskytnout součinnost k plnění závazku.

“Jiným právním důvodem” není ani vzniklá škoda, která vede k povinnosti náhrady škody a nikoliv vydání bezdůvodného obohacení. Nadto bezdůvodné obohacení předpokládá vždy újmu jedné strany na úkor obohacení druhé, což pro náhradu škody neplatí.

Tip: Obecnými aspekty náhrady škody a postupem pro její řešení jsme se zabývali v samostatném článku.

Chcete se domáhat vydání bezdůvodného obohacení u soudu?

Soudní řízení může být úspěšné, pokud bude po právní stránce pečlivě připravené. Neponechávejte proto nic náhodě a využijte advokátních služeb. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu žaloby i zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Představte si, že jste poobědvali v restauraci. Číšník byl velmi pohotový, prostředí příjemné a oběd vám velmi chutnal. Chcete přidat k ceně oběda obligátních deset procent jako spropitné. Právní důvod máte ale pouze k platbě částky, která je napsaná na účtence. Nedojde tedy náhodou na straně restaurace k bezdůvodnému obohacení?

Občanský zákoník bezdůvodné obohacení rovněž charakterizuje jako platbu bez spravedlivého důvodu. Ačkoliv zde tedy právní důvod není, platba spropitného se dá považovat za spravedlivý důvod a o bezdůvodné obohacení nejde.

Právní důvod se ale přece jen objevuje při bližším vymezení bezdůvodného obohacení, kde jsou nastíněny typické příklady, kdy k bezdůvodnému obohacení může dojít. Může se jednat o získání majetkového prospěchu:

 • plněním bez právního důvodu – neboli takzvané plnění nedluhu. K takovým situacím ovšem musí dojít na základě omylu ochuzeného. Ten například plní omylem jiné osobě, případně plní více než by měl, ale neuvědomuje si to. Jde o typický způsob, kterým k bezdůvodnému obohacení dochází.
 • plněním z právního důvodu, který odpadl – na rozdíl od předchozího případu zde právní důvod (například smlouva) existoval, ale došlo například k odstoupení od smlouvy, a přesto bylo plněno.
 • protiprávním užití cizí hodnoty – jde o příklady, kdy neoprávněně (trestnou činností) získám určitou věc, která mi přinese další prospěch. Například využívám auto, které jsem odcizil.
 • tím, že za někoho bylo plněno, co měl po právu plnit sám – příkladem je situace, kdy má pan Ulč platit určitý dluh, nicméně zaplatí jej za něj pan Diviš, ačkoliv takovou povinnost nemá (nejedná se tedy například o ručitele). V takovém případě sice nedojde k přímému obohacení pana Ulče tak, že by se navýšil jeho majetek, ale dojde k němu tím způsobem, že nenastane snížení jeho majetku, k němuž by plněním po právu došlo. Proto i zde o obohacení hovoříme.

Předpoklady, které musí nastat, aby se jednalo o bezdůvodné obohacení:

 • prospěch neoprávněného nabyvatele a jeho obohacení,
 • újma jiného subjektu,
 • příčinná souvislost mezi získáním obohacení jednoho subjektu a újmou subjektu druhého,
 • obohacení je možno považovat za neospravedlnitelné.

Jak se postupuje v případě bezdůvodného obohacení?

Základním východiskem z takové situace je to, že kdo se na úkor ochuzeného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí mu vydat to, oč se obohatil.
Má-li být bezdůvodné obohacení vydáno v penězích a nesplní-li dlužník svoji platební povinnost včas, má věřitel právo požadovat též úroky z prodlení.

Co si ale na druhé straně počneme, pokud nebudeme moci předmět bezdůvodného obohacení vrátit? Například proto, že jej již nemáme? V takovém případě zaplatíme ochuzenému náhradu věci v penězích, ve výši obvyklé ceny.

Pokud se jedná o poctivého příjemce, který se v danou chvíli domníval, že se neobohacuje, ale věc mu po právu patří a věc postoupí dále (daruje ji, či prodá), může vrátit ochuzenému to, co za prodej věci utržil. Pokud si věc nechal, ale v mezičase ji nějakým způsobem opravil či vylepšil, má naopak právo žádat náhradu nutných nákladů, které jsme vynaložili.

Příklad: pan Vrba dostal z e-shopu kromě svého nákupu také kartičku s oznámením, že je šťastný výherce a vyhrává kulmu na vlasy v hodnotě 900 korun. Pan Vrba ovšem nemá ani dlouhé vlasy ani manželku, kterou by mohl dárkem potěšit, a proto kulmu za 500 korun prodá. Když mu později z obchodu zavolají, že se s výhrou spletli a vyhrál někdo jiný, může jim pan Vrba buď vrátit původní hodnotu kulmy, tedy 900 korun, případně to, co získal za její prodej, tedy 500 korun. Nejvíc by se mu ovšem v takovém případě vyplatilo mít manželku, protože kdyby jí kulmu daroval, nemusel by vracet nic.

Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení

Nechce-li obohacený vrátit bezdůvodné obohacení dobrovolně, je třeba využít žalobu na vydání bezdůvodného obohacení a obrátit se s ní na soud.

Kdy nevzniká povinnost obohacení vracet?

Zákon dále hovoří o situacích, kdy například k obohacení došlo, ale současně tu nastala okolnost, kvůli níž nevzniká povinnost obohacení vracet.

Plnění dluhu

První takovou situací je, když se jednalo o plnění dluhu. Například když dlužník zaplatil věřiteli předčasně a věřitel platbu přijal, nemůže ji dlužník vymáhat zpět s tím, že zaplatí až později, jak byli domluveni. Stejný princip platí pro plnění promlčeného dluhu. Promlčením dochází sice k oslabení práva věřitele, nicméně toto právo stále existuje. Pokud by si například dlužník nebyl promlčení vědom a dluh splnil, nejde o bezdůvodné obohacení.

Tip: Institut promlčení a promlčecí lhůty pohledávky jsme rozebrali v samostatném článku.

Vědomé plnění nedluhu

Pokud došlo k situaci, že jedna osoba druhé osobě poskytne nějaké plnění, ač ví, že k tomu není nijak povinna ani zavázána, jde z hlediska práva o takzvané vědomé plnění nedluhu, které se nemusí vracet. Důraz je třeba klást na to, že plnitel si je opravdu situace zcela vědom. V praxi bude taková situace velmi obdobná darování.

Neoprávněné užívání cizí nemovitosti

Jak jsme výše uvedli, obecně lze za bezdůvodné obohacení považovat i protiprávní užívání cizí věci, tedy i nemovité věci. Obohacení, tedy jeho finanční vyjádření by v takovém případě byla částka, tedy v tomto případě nájemné, vynakládané obvykle v daném místě a čase na užívání obdobného předmětu nájmu a kterou by nájemce za obvyklých okolností byl povinen platit podle nájemní smlouvy.

Zajímavou a veřejností ostře sledovanou situaci v této souvislosti řešil Nejvyšší soud, který přezkoumával jeden z případů squattingu (tedy neoprávněnému využívání opuštěné nemovitosti). Poměrně překvapivě dospěl ve svém rozhodnutí k závěru, že nemovitou věc nebylo vůbec možné v relevantním období pronajmout, užívací právo k ní tudíž mělo nulovou hodnotu, pročež by ani nemohlo být usuzováno na vznik obohacení subjektu, který ji užíval. Podle něj tedy o bezdůvodné obohacení v tomto případě nešlo.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Petr Medek

před 2 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Daniel Nový

před 12 měsíců

Již podruhé jsem se obrátil na Dostupného advokáta a podruhé jsem byl s touto službou spokojený. Tentokrát se mi věnovala paní advokátka a pocitově je to hvězdiček šest. Při hodnocení jsou pro mě vždy tři důležité body – kvalita služby nebo produktu, prostředí a rychlost. Provozuji restauraci a tři Michelinské hvězdy znamenají hvězdičku za obsluhu, za prostředí a za kuchyni. A můj osobní (zobrazit více) názor je ten, že odchází pouze ten nespokojený zákazník, který nespokojeným chce být anebo spokojený být neumí. Tvoříme si svůj život a je jen na nás, zda jsme schopni a ochotni si svoji spokojenost vykomunikovat předtím, než napíšeme čtyř nebo méně hvězdičkové hodnocení. Kvalitu služby poznáte také tehdy, když se stane chyba, podle schopnosti jak se kdo s chybou vyrovná a jak se k ní postaví. Chyba je jen svobodná volba v minulosti, kterou v přítomnosti hodnotíme jako chybu na základě nových informací. V minulosti ta chyba neexistuje. Vždy děláme to nejlepší, co můžeme, podle svých možností a informací. Ještě jednou děkuji a rád se na vás opět obrátím.

Ing. Peter Čunderlík

před 1 měsíc

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023