Právní subjektivita: co pro nás znamená?

Právní subjektivita, v současném občanském zákoníku označovaná jako právní osobnost, je schopnost účastnit se právních jednání, provádět právní akty, jednat vystupovat v řízení před soudem atd. Právní osobnost může být zaměňována se svéprávností, ale jde o odlišné pojmy. V čem se liší a co pro nás právní subjektivita znamená, si vysvětlíme v našem článku.

novorozenec, nabytí právní subjektivity
5 minut čtení

Kapitoly článku

Právní osobnost fyzické osoby: vznik a zánik

Právní osobnost získává člověk narozením a ztrácí smrtí. Během této doby může nabývat práva a povinnosti. V určitých případech lze přiřknout právní osobnost i dítěti nenarozenému, ovšem za předpokladu, že se narodí živé. Pokud si kladete otázku, k čemu je právní osobnost nenarozenému dítěti, pak odpověď je prostá: například když během těhotenství matky zemře otec a nenarozené dítě se tak může stát dědicem. Plod je rovněž chráněn trestním právem a jinými právními předpisy.

Tip: Pro dědictví je podstatné, že se dítě narodí živé. Pokud by dítě zemřelo v těle matky, případně by matka podstoupila interupci, má se za to, že se dědicem nikdy nestalo. Kdyby nastal případ, že se dítě (dědic) narodí živé, ale například tři dny po narození zemře, pak dědictví nabývá a z něj samotného je poté zůstavitel, po kterém může dědit například vlastní matka či jiní dědicové.

Zánik právní osobnosti fyzické osoby nastává smrtí, ale může k němu vést také prohlášení za mrtvého, kdy soud určí den smrti. I to může hrát významnou roli v dědickém právu. Prohlášení člověka za mrtvého zpravidla předchází prohlášení za nezvěstného.

Právní osobnost v praxi

Existují dvě hlavní kategorie osob s právní osobností: fyzické osoby (lidé) a právnické osoby (obchodní společnosti, neziskové organizace, vládní agentury atd.). Právní osobnost umožňuje jednotlivcům a organizacím vlastnit majetek, uzavírat smlouvy a být žalováni nebo žalovat v rámci právního systému.

Ne všechny živé bytosti ale mají právní osobnost. Přestože svého psa můžete nechat pojistit, operovat či nosit botičky, nemá právní osobnost. Nemůže tedy po vás například dědit a ačkoliv mu dáváte k narozeninám dárky, z právního hlediska nedochází k uzavření klasické darovací smlouvy.

Návrh na omezení svéprávnosti

Pomůžeme vám ochránit bezpečí, majetek či jiné zájmy blízké osoby, která již nadále není schopna sama plně právně jednat prostřednictvím návrhu na omezení svéprávnosti. Ochráníme i vás samotné, pokud se někdo bezdůvodně snaží omezit vaši svéprávnost.

Právní osobnost a svéprávnost: jak se liší?

Jak jsme si již vysvětlili, právní osobnost je koncept, který se vztahuje k tomu, zda jedinec nebo organizace má schopnost být nositelem práv a povinností v rámci právního systému. Podstatné je, že nikdo nemůže být své právní osobnosti zbaven, ani se jí nelze vzdát.

Oproti tomu svéprávnost (dříve označována jako způsobilost k právním úkonům) je schopnost samostatně činit právní úkony či rozhodnutí bez nutnosti souhlasu nebo dozoru jiné osoby. Obvykle se plně získává dospělostí, tedy ve většině zemí ve věku 18 let, ale může to být i dříve či později. Před dovršením tohoto věku je možné také získat plnou svéprávnost buď uzavřením manželství nebo jejím udělením soudem. Svéprávný jedinec může například uzavírat smlouvy, provádět právní transakce a být žalován nebo žalovat v rámci právního systému. Důležitý poznatek je, že svéprávnost lze podstatným způsobem omezit (nově již nelze nikoho svéprávnosti zbavit).

Tip: Svéprávnost je schopnost nabývat různá práva či povinnosti. V omezené míře ji mají i děti, v plném rozsahu se nabývá zletilostí. V některých případech však ani zletilého člověka nelze nechat plně rozhodovat v jeho vlastním zájmu o sobě a svých záležitostech. O jaké situace se jedná a jakým způsobem je lze řešit? Tomu se věnujeme v našem samostatném článku.

Právní subjektivita právnické osoby

Právní osobnost se zdaleka netýká pouze fyzických osob. Také v případě právnických osob znamená schopnost právnické osoby (např. obchodní společnosti, neziskové organizace) být nositelem práv a povinností. Díky tomu mohou i právnické osoby uzavírat smlouvy, vlastnit majetek, odpovídat za své činy, žalovat a být žalovány či trestáni.

Právní osobnost právnické osoby obvykle vzniká v okamžiku jejího založení nebo registrace podle právních předpisů. Například u obchodní společností vzniká právní subjektivita v okamžiku jejich zápisu do obchodního rejstříku.

Právní subjektivita právnické osoby může být omezena právními předpisy nebo podmínkami jejího založení. Například právnické osoby nemohou hlasovat ve volbách nebo zastávat veřejné úřady. Může také existovat omezení týkající se druhů činností, které může právnická osoba vykonávat.

Právní subjektivita právnické osoby zaniká, když je právnická osoba zrušena, sloučena nebo zanikne jiným způsobem podle právních předpisů dané jurisdikce. Zánik právnické osoby může nastat například v důsledku likvidace, vyškrtnutí z obchodního rejstříku nebo právní fúze s jinou společností. Po zániku právnické osoby se její majetek obvykle rozdělí mezi věřitele a akcionáře, pokud existují.

Tip: Pokud vede duševní stav blízké osoby k nutnosti omezení její svéprávnosti, jak přitom postupovat? A jaké jiné formy ochrany (smlouvu o nápomoci, nebo zastoupení členem domácnosti) zákon zná? Na to jsme se zaměřii v našem samostatném článku.

Společnost, která nemá právní subjektivitu

Dvě či více fyzické osoby se v souladu s občanským zákoníkem mohou sdružit do takzvané Společnosti, která rovněž nemá právní subjektivitu. Pojem “Společnost” může být v tomto kontextu trochu matoucí, protože se může zkráceně užívat například pro společnost s ručením omezeným, který právní osobnost má. Dřívější název “sdružení osob bez právní subjektivity” byl v tomto kontextu možná výstižnější. Taková Společnost nemá právní subjektivitu a není poplatníkem daně z příjmů, daň z příjmů přiznávají a platí jen přímo jednotliví společníci.

Za závazky společnosti bez právní subjektivity ručí každý ze společníků celým svým majetkem a při fakturaci ve jménu společnosti bez právní subjektivity vystupuje každý ze společníků pod vlastní fakturačními údaji.

Výhodou je ovšem administrativní nenáročnost při vzniku i zániku takové osoby. Oproti jiným typům společností není potřeba registrace stačí jen ústní či písemná smlouva mezi jejími členy. Stejně tak při zániku stačí pouhá dohoda členů a účetní i majetkové vypořádání.

Odštěpný závod

Také odštěpný závod postrádá vlastní právní subjektivitu. Jde organizační jednotka podniku, která má určitou míru samostatnosti, může mít své vlastní jméno, vedení, zaměstnance a může provádět činnosti na trhu, ale přesto to není samostatná právnická osoba. Odštěpný závod je založen a provozován právnickou osobou, která za něj nese plnou odpovědnost.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Návrh na omezení svéprávnosti

Pomůžeme vám ochránit bezpečí, majetek či jiné zájmy blízké osoby, která již nadále není schopna sama plně právně jednat prostřednictvím návrhu na omezení svéprávnosti. Ochráníme i vás samotné, pokud se někdo bezdůvodně snaží omezit vaši svéprávnost.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 3 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Recenze služby

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 3 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé (zobrazit více) z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024