Přestupky podnikatelů a právnických osob

Dřívější rozlišování přestupků a správních deliktů právnických osob už je minulostí. Aktuální právní úprava celou tuto oblast zjednodušila a zpřehlednila. Díky tomu jsme se dočkali sjednocení všech zmíněných kategorií pod jednotný pojem “přestupek”. Nadále ale platí, že se přestupků mohou dopouštět i podnikající fyzické osoby a právnické osoby. O které přestupky se jedná?

znečistění řeky, přestupek právnické osoby
6 minut čtení

Kapitoly článku

Odpovědnost právnické osoby za přestupek

Právnickým osobám je přiznána právní osobnost od jejich vzniku až do jejich zániku. Během této doby může právnická osoba činit právní úkony, nabývat práva a povinnosti a také jednat protiprávně. Odpovědnost právnické osoby za přestupek je koncipována jako odpovědnost objektivní. To je výrazný rozdíl oproti odpovědnosti fyzické (nepodnikající) osoby a znamená, že se zde neposuzuje zavinění.

Tip: Co je to přestupek, jaké jsou jeho znaky, kdy může být jeho pachatelem fyzická nepodnikající osoba? Tomu jsme se blíže věnovali v našem článku na blogu.

Odpovědnost právnické osoby za přestupek tedy nastane, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • dojde k porušení povinnosti uložené zákonem právnické osobě,
 • povinnost poruší některá fyzická osoba, jejíž chování je přičitatelé právnické osobě,
 • k porušení této povinnosti dojde při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s její činností, ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu.

Přišla Vám pokuta nebo předvolání k řešení přestupku?

Sankce za něj mohou být vysoké a nevyplatí se absolvovat řízení bez porady advokáta či s jeho zastoupením. Pečlivá argumentace se vyplatí také tehdy, pokud chcete na cizí přestupek upozornit.

1) Porušení povinnosti uložené právnické osobě

Přestupky, které se vztahují na právnické osoby jsou buď v zákoně tímto způsobem přímo uvedeny, tj. ve smyslu: “právnická osoba se dopustí přestupku tím, že…”, případně je povinnost uložena zákonem obecně, ale může se rovněž na právnickou osobu vztáhnout, což zpravidla vyplývá z dalších ustanovení zákona.

2) Chování přičitatelné právnické osobě

Pod chováním přičitatelným právnické osobě je třeba si představit chování určitých fyzických osob, které jsou odpovědné buď za řízení či fungování dané právnické osoby. Současně není ale nezbytné znát jejich identitu, nezkoumá se, zda bylo jednání zaviněné či nikoli.

Příklad: Podle zákona na ochranu spotřebitele, se prodávající dopustí přestupku tím, že nevyznačí v dokladu o zakoupení výrobku v případě prodeje s následnou dodávkou místo určení a datum dodávky. Pokud je takto nedostačující doklad zajištěn, pak se pro účely potrestání přestupku nezjišťuje, který zaměstnanec jej vydával. Pokutu je možné uložit pouze na základě toho, že je zjevné, že byl doklad vydán danou právnickou osobou. To, zda se následně provádí interní šetření a vyvodí se ze situace například odpovědnost zaměstnance za škodu, je pro přestupkové řízení zcela irelevantní.

Obdobnými příklady může být třeba podávání alkoholu mladistvým v restauračním zařízení apod.

Přestupkový zákon uvádí taxativní výčet osob, jejichž jednání je právnické osobě pro účely přestupkového práva přičítáno. Jedná se o výčet poměrně široký, který zahrnuje následující osoby:

 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu,
 • jiný orgán právnické osoby nebo jeho člen,
 • zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení,
 • fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby – plněním úkolu je přitom nutno rozumět „jakýkoli úkol učiněný na základě pokynů právnické osoby (například zaměstnavatele), byť jde o pokyn nabádající k porušení právní normy,
 • fyzická osoba, kterou právnická osoba používá při své činnosti, nebo
 • fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku takového jednání využila.

3) K porušení povinnosti došlo při činnosti právnické osoby

K porušení povinnosti došlo při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu.

Narozdíl od předchozího případu si můžeme představit situaci, kdy se jednatel společnosti dopustí ve svém osobním voze a volném čase dopravního přestupku, který nikterak nesouvisí s činností právnické osoby. Bude za něj tedy nést odpovědnost jako fyzická osoba.

Pro vznik odpovědnosti právnické osoby musí být naplněny všechny výše uvedené podmínky.

Tip: Jak probíhá přestupkové řízení? V čem se liší od trestního řízení a proč se vyplatí být při něm zastoupen advokátem? Vše jsme detailně popsali v našem článku.

Souběžná odpovědnost právnické a fyzické osoby za přestupek

Zákon o přestupcích přináší zajímavý koncept souběžné odpovědnosti, podle níž lze vést samostatná řízení o odpovědnosti právnické i fyzické osoby za tentýž přestupek. Nejedná se tím o porušení zásady dvojího trestání za jeden skutek, a to právě proto, že jde pokaždé o jiný subjekt.

Právnická osoba se ovšem může své odpovědnosti za spáchaný přestupek zprostit v případě, kdy prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možné požadovat, aby přestupku zabránila. Jako příklad uvedl zákonodárce v důvodové zprávě různá preventivní opatření, školení a kontroly zaměstnanců.

Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek

Jako podnikající fyzickou osobu si lze typicky představit živnostníka či fyzickou osobu v obdobném postavení. Odpovědnost je opět (podobně jako u právnické osoby) koncipována jako objektivní, tedy bez ohledu na zavinění. Není tedy podstatné, zda ke spáchání přestupku došlo úmyslně či nedbalostně. Tím se zásadně liší posuzování přestupků fyzických podnikajících a nepodnikajících osob.

Musí přitom dojít k naplnění následujících podmínek:

 • dojde k porušení povinnosti uložené zákonem podnikající fyzické osobě či fyzické osobě obecně – primárně tedy není nezbytné, aby zákon ukládal danou povinnost podnikající osobě,
 • povinnost poruší některá fyzická osoba, jejíž chování je přičitatelé podnikající fyzické osobě,
 • k porušení této povinnosti dojde při činnosti podnikající fyzické osoby, v přímé souvislosti s její činností, ku prospěchu podnikající fyzické osoby nebo v jejím zájmu – v této fázi už je klíčové, zda se jednalo o činnost podnikající fyzické osoby. Podobně jako u právnické osoby se může živnostník dopustit například rušení nočního klidu během soukromého večírku. V takovém případě ale nejde o “jednání při činnosti podnikající fyzické osoby”, tudíž by odpovídal jako běžná fyzická osoba a muselo by se prokazovat zavinění.

Teoreticky si můžeme představit i situaci, kdy se určitého jednání, majícího rysy přestupku fyzické podnikající osoby, dopustil živnostník, ovšem mimo souvislost se svým podnikáním. Zákon nicméně upravuje příslušnou skutkovou podstatu výhradně pro fyzické podnikající osoby. V takovém případě by jednání, jehož se dopustila podnikající fyzická osoba mimo souvislost se svým podnikáním, nebylo trestné.

Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné podnikající osobě, je podle přestupkového zákona považován:

 • zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení,
 • fyzická osoba, která plní úkoly podnikající fyzické osoby;
 • fyzická osoba, kterou podnikající fyzická osoba používá při své činnosti;
 • fyzická osoba, která za podnikající fyzickou osobu jednala, jestliže podnikající fyzická osoba výsledku takového jednání využila.

Podnikající fyzická osoba za přestupek neodpovídá, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které od ní bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

Okolnosti vylučující protiprávnost

Stejně jako u fyzických (nepodnikajících) osob, se také u podnikajících osob a právnických osob mohou uplatnit okolnosti vylučující protiprávnost. Řadíme mezi ně nutnou obranu, krajní nouzi, svolení poškozeného, oprávněné použití zbraně a také přípustné riziko.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Zastupování při přestupkovém řízení

Přišla vám pokuta nebo předvolání k řešení přestupku? Sankce za něj mohou být vysoké a nevyplatí se absolvovat řízení bez porady s advokátem. Pečlivá argumentace se vyplatí také tehdy, pokud chcete na cizí přestupek upozornit.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 2
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 8 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 9 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Michal D.

před 6 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024