Jak stát podporuje zaměstnavatele v době karantény COVID-19

Navazujeme na náš předchozí článek o všeobecných právních důsledcích aktuálně trvající karantény a zaměříme se tentokrát na pracovní stránku věci. Ačkoliv příslušné zákony, které vnesou jasno do pravidel státní podpory ohledně současné krize způsobené šířením viru COVID-19, nebyly zatím v definitivní podobě schváleny, zřetelné kontury jsou již na světě a my vás rádi provedeme jejich detaily.

Jak stát podporuje zaměstnance v době karantény COVID-19
8 minut čtení

Ať už jste podnikatel s desítkami zaměstnanců, živnostník nebo tzv. pendler, který dojíždí za prací do sousední země, níže naleznete základní parametry chystané státní podpory, která by co nevidět měla finančně podpořit Vaše podnikání a umožnit vám přežít toto nečekané a velmi náročné období.

Podpora pro podnikatele se zaměstnanci

Vláda připravila dva programy „ANTIVIRUS“, v jejichž rámci hodlá poskytnout podporu podnikatelům se zaměstnanci. Tyto programy se liší tím, za jakých okolností je možné na ně dosáhnout a jaká je výše poskytovaného příspěvku.

Program A

Tento program pokrývá nařízení karantény zaměstnancům a nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády

Tento program má tedy dvě části. Vztahuje se jednak na všechny zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci musí do karantény z důvodu podezření na onemocnění nebo potvrzeného onemocnění COVID-19. Zároveň ale také platí pro případy, kdy zaměstnanci nemohou do práce vůbec chodit a zaměstnavatel jim nemůže ani práci nařizovat, protože se jedná o jednu z oblastí, ve kterých bylo vládním nařízením omezeno poskytování služeb či prodej zboží (typicky tedy některé restaurace či obchody).

Pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci musí do karantény z důvodu podezření nebo onemocněním COVID-19 platí následující. Pokud je zaměstnanec v karanténě, situace se posuzuje dle zákoníku práce jako překážka v práci na straně zaměstnance. V takovém případě má zaměstnanec právo na poskytnutí náhrady mzdy, a to ve výši 60% průměrného výdělku.

Program A se ale také vztahuje na zaměstnavatele, kteří museli uzavřít své provozy v důsledku usnesení vlády. Typicky se bude jednat o restaurace a jiná pohostinství, kadeřnictví, různé obchody apod. Pro tyto případy se pak uplatní následující. Z pohledu zaměstnance je důležité, že se nemožnost chodit do práce bude posuzovat jako překážka na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy bude mít právo na náhradu mzdy dokonce ve výši 100 % průměrného výdělku.

Program B

Program B se vztahuje na několik různých situací: zaprvé, nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, déle také snížení odbytu produkce zaměstnavatele a nakonec nedostatek vstupů nezbytných k činnosti zaměstnavatele.

Tento program je použitelný pro na zaměstnavatele, jejichž významná část zaměstnanců (zejména 30 %) je v karanténě nebo pečuje o dítě. V tomto případě by měli mít zaměstnanci nárok na 100% náhradu průměrného výdělku.

V tomto režimu ale aktuálně platí, že pokud zaměstnanec nastoupil na ošetřování člena rodiny (dále jen OČR), pobírá tuto dávku od státu a zaměstnavatel pak uzavře pracoviště, nárok na 100 % platu mají pouze ti zaměstnanci, kteří nejsou aktuálně na OČR.

Dále se tento program použije pro případy omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele. To platí zejména pro zaměstnavatele, kteří v důsledku karanténních opatření přijdou o možnost dodávat zboží svým zákazníkům, a to jak v ČR, tak v zahraničí. Jejich zaměstnanci by měli mít právo na náhradu mzdy ve výši 60%.

Program B také pokrývá situace zaměstnavatelů, kteří v důsledku karanténních opatření či výpadků výroby u dodavatele (včetně zahraničních dodavatelů) přijdou o vstupy, z nichž vyrábí své produkty nebo poskytují služby. Zaměstnanci by měli mít právo na náhradu mzdy ve výši 80%.

Programátorovi Jiřímu, který si měsíčně vydělá částku 36 144 Kč, není zaměstnavatel schopen přidělovat práci z důvodu „snížení produkce“ zaměstnavatele (tj. zařazen do režimu B, kde má nárok na 100% mzdy). Zaměstnavatel mu uhradí náhradu mzdu + odvody a u státu si uplatní 60%. .Výpočet částky podpory pak bude vypadat následovně: 36 144 (mzda) x 1,34 (odvody) a x 0,6 (příspěvek od státu) = 29 059, přičemž od státu dostane 29 000 Kč (strop).

Podmínky získání příspěvku

Tyto dva programy „běží“ od 1. dubna s tím, že podávat žádosti o příspěvky je možné od pondělí 6. dubna. Období, za které je možné pobírat příspěvky, je momentálně stanoveno na dobu od 12. března 2020 do konce května 2020; je ale možné, že se vládní systém podpory ještě prodlouží.

Příspěvek je dále možné poskytnout jenom zaměstnancům, kteří byli stále u zaměstnavatele v pracovním poměru ve chvíli, kdy zaměstnavatel podal vyúčtování k poskytnutí podpory. Stejně tak zaměstnanci musí být platně účastni v systémech nemocenského a důchodového pojištění (tzn., že tyto programy zahrnou i zaměstnance z ciziny, pokud u nich platí předchozí podmínka). Dále je potřeba, aby zaměstnavatel skutečně poskytl zaměstnancům náhradu mzdy odvedl řádně veškeré povinné odvody státu. Této pomoci mohou využít i agentury práce, je však potřeba, aby pracovní poměr zaměstnanců k nim vznikl před 12. březnem, kterým počíná období poskytování podpory. Systém podpory a podávání žádostí zajišťuje vždy místní pobočka Úřadu práce.

Někteří zaměstnanci bohužel nejsou „kryti“ těmito programy. Jde jednak o zaměstnance, kterým byla ke dni podání vyúčtování zaměstnavatelem dána výpověď, případně těm, kteří byli k tomuto momentu ve výpovědní době (s dvěma výjimkami, kterými jsou výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů a výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně), ale také o zaměstnance na DPP a DPČ a zaměstnance, na které již zaměstnavatel dostal jiný příspěvek od Úřadu práce nebo jejichž náhrada mzdy je už pokryta jiným způsobem z veřejných zdrojů. Samotný zaměstnavatel pak nesmí být v insolvenčním řízení či likvidaci a podporu také nebude moct využít, pokud mu byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za nelegální zaměstnávání. Zaměstnavatel by také neměl mít v době poskytnutí příspěvku dluh vůči veřejným rozpočtům; tato podmínka se ale pravděpodobně zmírní.

Oproti poskytnutí pomoci ale musí zaměstnavatel garantovat, že určení správné překážky v práci a tím pádem také správného zařazení do programu a stanovení výše podpory, je správné a že budou dodržována pravidla zákoníku práce. To vše kontroluje Státní úřad inspekce práce. Při nedodržení podmínek a pravidel může dojít k uložení povinnosti vrátit podporu, k podnětu Finančnímu úřadu a rovněž v krajních případech k trestnímu postihu.

Upozorňujeme zaměstnavatele, že mohou v případech, kdy je virus omezuje v činnosti a omezuje jeho odbyt nebo poptávku po jím poskytovaném zboží nebo službách uplatnit vůči svým zaměstnancům ještě režim tzv. částečné nezaměstnanosti. Nejprve se však musí dohodnout s odborovou organizací, pokud u něj působí. Pak může snížit příjem zaměstnanců na 60 procent průměrného výdělku.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Jaká je výše příspěvku?

Příspěvek z konkrétního programu je vždy vyplácen jako kompenzace za zaměstnavatelem vyplacenou zákonnou náhradu mzdy konkrétních zaměstnanců, a to včetně odvodů, které zaměstnavatel za sebe a zaměstnance odvedl z vyměřovacího základu konkrétního zaměstnance.

Míra podpory na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy (tj. 36 144 Kč) včetně odvodů (tj. 48 400 Kč) a činí:

  • v režimu A: 80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance; a
  • v režimu B: 60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance.
Zaměstnanec v roušce sedí v open space a pracuje na počítači

Živnostníci

Odpuštění minimálních záloh

Živnostníkům stát odpustí na 6 měsíců (tj. v období mezi březnem až srpnem 2020) část sociálního pojištění v rozsahu minimálních záloh. Fungovat to bude tak, že:

  • OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na důchodové pojištění odpuštěné v plné výši.
  • OSVČ s vyšší než minimální zálohou nebudou muset platit celé zálohy. Příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli odvádět. Pokud se rozhodnou zálohy platit i nadále pravidelně, mohou uhradit měsíční zálohu poníženou o minimální výši zálohy.

Příklad: Paní Milena platí minimální zálohy, takže do konce srpna je platit nebude muset a tak jí peníze zůstanou v kapse. Paní Jiřina platí měsíční zálohy, které jsou o 3000 Kč vyšší než minimální záloha, takže příští rok doplatí 6 x 3000 Kč a minimální záloha jí taky zůstane v kapse.

Jednorázová podpora 25.000,- Kč

Pro osoby samostatně výdělečně činné se dále uplatní jednorázová podpora ve výši 25.000,- Kč, a to za stejné období jako v případě výše popsaných programů „ANTIVIRUS“, tj. od 12. března do 30. dubna 2020.

Podmínkou pro získání tohoto příspěvku je však, že se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Dále, činnost, kterou OSVČ nemůže vykonávat, je činností hlavní; může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává žádné jiné zaměstnání. OSVČ musela být také k 12. březnu aktivní, tj. neměla přerušené podnikání (s výjimkou pro sezónní pracovníky). O všech těchto skutečnostech musí OSVČ předložit čestné prohlášení a dále také prohlásit, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.

Žádost o příspěvek se podává na finančním úřadu, kde podává OSVČ daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky, ale případně i v listinné podobě. Žádost bude možné podávat od účinnosti zákona, který musí schválit Parlament – to má být nejpozději 15. dubna. Žádost se musí podat nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na podporu zaniká. Zákon připravovaný vládou a poslanci má garantovat, že bonus nebude použit na případné nedoplatky u správce daně a že nebude podléhat výkonu rozhodnutí a exekuci. Důležité ale je, že v měsíci, kdy je vyplacen kompenzační bonus, nelze přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud OSVČ nesplní podmínky pro přiznání celého příspěvku, bude jí poskytnuto 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se tedy odpovídajícím způsobem krátí.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Jan Sekanina, Praha

před 3 roky

Když mi prarodiče chtěli darovat byt, nechtěl jsem se z důvodu vysokého pracovního vytížení zabývat tím, co všechno musím zařídit a jak docílit přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Dostupný advokát vše zařídil za mě, žádný problém na katastru nebyl a vše bylo celkem rychle zapsáno a vyřízeno. Díky a palec nahoru!

Recenze služby

Zdeněk Chalupa

před 8 měsíců

Využil jsem službu k sepsání darovací smlouvy na nemovitost a návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Vyhotovení proběhlo rychle a dokumenty byly v pořádku.

Recenze služby

Cyd onie

před 3 roky

Při koupi bytu jsme chtěli mít jistotu, že po právní stránce vše proběhne hladce, proto jsme využili služeb této firmy. Rozhodně je mohu doporučit, rychlé zpracování požadavku, vstřícné jednání a cena rozumná.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024