Jaké máme místní poplatky a jak jsou vysoké?

Pravděpodobně každý z nás ví, co je to poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů. Víte ale, jak se přesně stanoví a k čemu slouží? A co teprve dalších pět druhů místních poplatků. Znáte je všechny a víte, jak fungují? Pokud ne, dozvíte se to v našem článku.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Místní poplatky jsou vybírány obcemi od obyvatel nebo od osob vykonávajících v dané obci určitou činnost. Tyto poplatky jsou určeny k pokrytí nákladů spojených s poskytováním služeb na místní úrovni nebo s užíváním místní infrastruktury. Existuje přitom několik druhů těchto poplatků.

Poplatky za komunální odpad

Poplatky za komunální odpad slouží k pokrytí nákladů spojených s celým procesem nakládání s komunálním odpadem, včetně jeho sběru, třídění, recyklace a konečné likvidace. Tyto poplatky umožňují obcím financovat nezbytné služby odpadového hospodářství, jako je provoz sběrných míst, recyklačních center apod. V důsledku toho jsou obce schopny udržovat čistotu a veřejné zdraví tím, že zabraňují akumulaci odpadů v obytných oblastech a na veřejných prostranstvích.

Dalším důležitým účelem poplatků za odpad je podpora efektivního odpadového hospodářství, které motivuje k snižování množství odpadů, jejich recyklaci a kompostování. Poplatek za odpad tak přispívá k udržitelnému hospodaření s odpady a snižuje jejich negativní dopady na životní prostředí.

Tip: Kromě místních poplatků existuje ještě povinný rozhlasový a tv poplatek. Přečtěte si kdo je musí platit, k čemu slouží, a jak se k nim přihlásit nebo je odhlásit.

Kolik a kdy se platí?

Výše poplatku za komunální odpad se v různých obcích liší a je obvykle stanovena místními zastupitelstvy na základě rozpočtových potřeb a specifik lokální situace. Platba přitom může být stanovena jednotně, tedy pro všechny osoby stejně bez ohledu na to, kolik odpadu vytvoří. V tomto případě může být její výše maximálně 1 200 korun. Druhým způsobem určení poplatku je na základě množství odpadu. V tomto případě je poplatek omezen na maximálně 6 korun za kilo odpadu nebo za 1 litr odpadu.

Máte problém?

Nedodržuje vaše obec zákonem dané pravidla nebo nějakým způsobem zneužívá platby místních poplatků? Chcete podat žalobu a nejste si jisti, zda vyhrajete? Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k požadovanému výsledku.

Do kdy zaplatit komunální odpad? Na tuto otázku vám také nedáme jasnou odpověď. I zde totiž záleží na konkrétní obci. Nejčastěji se však můžete setkat s tím, že se odpady platí do poloviny kalendářního roku. Někde můžete zaplatit odpady online, jinde je třeba poplatek zaslat poštou nebo si zajít přímo osobně na úřad.

Kdo platí poplatek za komunální odpad?

Poplatky za odpad platí lidé, kteří mají v obci nahlášený trvalý pobyt a lidé, kteří zde vlastní nemovitost určenou k bydlení či rekreaci, ve které nemá nikdo přihlášen trvalý pobyt.

Tip: Trvalý pobyt nemusí být vaším bydlištěm. Přečtěte si, jaká pro něj platí pravidla.

Obec může rozhodnout o tom, že některé osoby platit odpady nemusí nebo budou platit nižší částku. Nejčastěji se přitom jedná o malé děti a seniory nad 70 let. V některých případech se také nemusí platit za nemovitosti určené k rekreaci.

Poplatek ze psů

Hlavním účelem poplatku ze psů je pokrýt náklady spojené s chovem psů na území obce. Mezi ty patří například náklady na údržbu veřejných prostor a zařízení pro psy, jako jsou psí výběhy či speciální odpadkové koše pro psí exkrementy. Poplatek obvykle přispívá také k financování dalších služeb souvisejících se psy, například k registraci psů, kontrolám dodržování místních nařízení týkajících se psů na veřejnosti a k preventivním programům zaměřeným na zdraví a bezpečnost psů i lidí.

Kolik a kdy se platí?

O výši poplatku rozhoduje obec. Jeho maximální výše je však stanovena na 1 500 korun na jeden kalendářní rok za jednoho psa. V případě více psů může být za každého dalšího psa stanoveno dalších 50 % z maximální částky (za dva psy tedy 1500 + 2250 korun, za tři psy 1500 + 2250 + 2250 korun atd.) U osob starších 60 let je pak poplatek ze psů stanoven na 200 korun. Pokud si pořídíte psa během roku, platí se poplatek v poměrné výši za všechny započaté kalendářní měsíce, kdy jste psa vlastnili.

V naší praxi jsme se setkali s případem paní Jany. Ta měla jako jediná ve vesnici celkem 5 psů (ostatní obyvatelé měli psa maximálně jednoho). Poplatek přitom činil 300 korun za rok za každého z nich. Jednoho dne se však nepohodla se starostou a od dalšího roku byl najednou poplatek ze psů zvýšen na 1500 korun za jednoho psa a 2250 korun za každého dalšího psa. Zcela evidentně se jednalo o pomstu ze strany starosty. Paní Jana si to ale nenechala líbit a obrátila se na Dostupného advokáta. My jsme panu starostovi poslali předžalobní výzvu. Díky tomu si starosta své dětinské chování rozmyslel a poplatek za psa nastavil zpět na původní částku.

Doba splatnosti záleží na obci. Platí se však za celý rok. Platí ale, že jakmile si psa pořídíte, musíte ho zaregistrovat na místním úřadě a přihlásit se tak k poplatku ze psů. Pokud máte stěně, musíte ho přihlásit nejpozději do 15 dnů po dosažení věku 3 měsíců.

Kdo platí poplatek za psa?

Poplatek ze psů platí majitel psa, která má trvalý pobyt v České republice. Platí se od doby, kdy pes dosáhne věku 3 měsíců. Z platby poplatku je osvobozena osoba, která je závislá na pomocí jiné fyzické osoby nebo je držitelem průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik asistenčních psů, osoba, která provozuje útulek a osoba, která má psa ze zvláštních důvodů stanovených zákonem (např. myslivci, policejní psovodi apod.)

Další druhy poplatků

Kromě poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů existuje ještě řada dalších poplatků, se kterými se pravděpodobně tak často v praxi nesetkáte. Pojďme se na ně podívat.

Poplatek z pobytu

Dříve byl známý dříve jako rekreační a lázeňský poplatek. Tento poplatek platí osoby, které nemají v obci místo trvalého pobytu, ale pobývají v ní méně než 60 po sobě jdoucích dnů. Jeho maximum je přitom stanoveno na 50 korun za osobu za noc.

Tip: Přečtěte si, jak na změnu či zrušení místa trvalého pobytu.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby ZTP/P, nevidomé osoby odkázané na pomoc jiné fyzické osoby, osoby mladší 18 let, osoby vykonávající v místě sezónní práci a osoby, které jsou v obci hospitalizované nebo zde pečují o děti na zotavovací či podobné akci.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Tento poplatek se platí za tzv. zvláštní užívání veřejného prostranství. To zahrnuje:

  • provádění výkopových prací;
  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb;
  • umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí;
  • umístění skládek;
  • vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatek se nevztahuje na charitativní a veřejně prospěšné akce.

Maximální výše poplatku je stanovena na 10 korun za metr čtvereční využitého veřejného prostranství za den. V případě umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí je maximální poplatek stanoven až na 100 korun.

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Poplatek se ani v tomto případě nevztahuje na charitativní a veřejně prospěšné akce. Sazba poplatku ze vstupného může činit až 20 % z celkové vybrané částky.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem

Tento poplatek platí osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, do kterých je jinak vjezd zakázán. Maximální výše poplatku je stanovena na 200 korun za každý započatý den.

Poplatek neplatí fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, osoby, které v obci vlastní nemovitost, jejich blízké osoby, manželé těchto osob a jejich děti. Dále neplatí osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci.

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku se týká možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Platí jej tedy vlastník pouze takového stavebního pozemku, který disponuje možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Poplatek přitom nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení a ceny stavebního pozemku s touto možností.

Tip: Plánujete koupit nemovitost? Provedeme vás celým procesem a důkladně zkotrolujeme smlouvy, abyste se neupsali k něčemu, čeho byste později mohli litovat.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 8 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 5 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024