Výpis ze zdravotní dokumentace a její právní úprava

Výpis ze zdravotní dokumentace po vás může požadovat váš zaměstnavatel při nástupu do práce nebo pro průběžnou pracovnělékařskou prohlídku. Nikdy však do něj nesmí nahlížet sám a vždy vám jej musí uhradit. V tomto článku se podíváme, co dalšího říká o výpisu i samotné zdravotnické dokumentaci zákon.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to zdravotnická dokumentace

Zdravotní dokumentace je soubor záznamů, které obsahují informace o zdravotním stavu, léčbě, péči a historii pacienta. Tato dokumentace je klíčová pro správnou a efektivní zdravotní péči, protože umožňuje lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům přístup k důležitým údajům o pacientovi. Její obsah a pravidla používání definuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci.

Potřebujete poradit?

Čelíte právnímu problému, který je nad vaše síly a nespadá do žádné z našich právních služeb? Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci stanovuje zejména obsah zdravotnické dokumentace, tedy informace o zdravotním stavu, léčbě, péči a historii pacienta. Konkrétně v ní naleznete:

 • Identifikační údaje pacienta: Jméno, datum narození, rodné číslo a číslo pojištěnce, adresy a kontaktní informace.
 • Informace o poskytnutých zdravotních službách: Identifikační údaje poskytovatele těchto služeb (např. lékaře nebo nemocnice), definice poskytnuté péči či hospitalizace, datum zahájení a ukončení, popis průběhu a výsledků péče apod.
 • Informace o diagnóze: Popis pacientova zdravotního stavu, návrh léčebného postupu a informace o poskytnuté zdravotní péči, seznam žádanek ke specializovaným lékařům či pracovištím, popis vývoje a změn pacientovy diagnózy, nálezy vyšetření, zvolená léčba (např. ve formě seznamu předepsaných léků či zdravotních pomůckách, informace o předepsané rehabilitační péči apod.).
 • Informace o provedeném očkování: Datum provedení, název očkovací látky a číslo šarže.
 • Písemné souhlasy a odmítnutí zdravotních služeb
 • Záznamy o použití omezovacích prostředků: Jedná se o prostředky využívané zejm. v psychiatrii. Nesmí zde chybět zdůvodnění použití tohoto prostředku, čas zahájení a ukončení a průběžné hodnocení.
 • Záznamy o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace: Včetně data náhledu a osoby, která do dokumentace nahlédla. Případně záznam o tom, že byl pořízen výpis.
 • Informace o dočasné pracovní neschopnosti: Délka trvání, zdůvodnění apod.
 • Záznam o podezření z týrání dítěte: Uvádí se u děti, u kterých dojde lékař k podezření, že dochází ke jejich týrání, zneužívání nebo zanedbávání. Uvádí se také informace o oznámení této informace a přijatých opatřeních.

Tip: Co všechno znamená pracovní úraz? Na co máte nárok, co je to bolestné a jak se postupuje při jeho stanovení? Liší se postup, pokud jste si úraz částečně zavinili sami porušením svých povinností? A proč vám smí dát zaměstnavatel v souvislosti s pracovním úrazem výpověď? To vše se dozvíte v našem článku.

Kromě obsahu zdravotnické dokumentace naleznete ve vyhlášce také pravidla pro její uchování, vyřazování a ničení; postupy pro elektronické převádění dokumentů zdravotní dokumentace; a dále také pravidla pro výpisy ze zdravotnické dokumentace, žádanky, lékařské zprávy, propouštěcí zprávy, lékařské posudky, dokumentaci poskytovatele záchranné služby, pitevní protokoly a průvodní listy k pitvě.

Pravidla pro nahlížení do zdravotnické dokumentace

Nahlížení do zdravotní dokumentace upravuje zákon o zdravotních službách. Ten upravuje zejména to, kdo může do pacientovy zdravotnické dokumentace nahlížet a za jakých okolností. Také rozhoduje o tom, kdo může být informován o zdravotním stavu pacienta.

Tip: Zdravotní pojištění – kdo ho musí platit a kolik činí? To se dozvíte v našem článku.

Do zdravotnické dokumentace mohou mimo jiné nahlížet:

 • Samotný pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník;
 • osoba, kterou určil pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník;
 • pěstoun nebo jiná osoba pečující o pacienta;
 • osoby blízké zemřelému pacientovi (rodiče, děti, prarodiče, vnuci manžel, registrovaný partner a sourozenci);
 • osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (lékaři, laboranti apod.);
 • osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a zaměstnanci státu v souvislosti s přezkoumáním lékařského posudku (např. pro přiznání invalidního důchodu) a kontrolou;

Tip: Co když nesouhlasíte s rozhodnutím o invalidním důchodu? Jak se můžete bránit a s čím musíte jako žadatel o invalidní důchod počítat? To si přečtete v našem článku.

 • osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené zdravotními pojišťovnami (např. u kontroly různých nároku na různé příspěvky od zdravotní pojišťovny);
 • zdravotničtí pracovníci k posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení, zejména nemocenského nebo důchodového pojištění, státní sociální podpory, zaměstnanosti, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb a pomoci v hmotné nouzi.

Jako pacient máte právo zakázat, aby byl o vašem zdravotním stavu informován kdokoliv z vašich blízkých osob. Zároveň ale můžete také určit i osobu, která není definována jako vám blízká, aby informována byla (např. vašeho partnera či partnerku).

Výpis ze zdravotní dokumentace

Výpis ze zdravotní dokumentace je určitým shrnutím nejdůležitějších informací ze zdravotnické dokumentace, který má poskytnou základní přehled o pacientově zdravotním stavu.

Co obsahuje?

 1. Základní údaje z anamnézy doplněné o údaje nezbytné k účelu, pro který je výpis vydáván,
 2. informace o posledně zjištěném zdravotním stavu pacienta a rozpis jím užívaných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a používaných zdravotnických prostředků,
 3. diagnostický souhrn,
 4. stručné zhodnocení dosavadního vývoje zdravotního stavu pacienta, včetně reakcí na dosavadní léčbu a dynamiky vývoje výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření,
 5. další podstatné informace včetně informací z posudkové péče.

Kdy je potřeba?

Nejčastěji po vás bude chtít výpis ze zdravotnické dokumentace váš zaměstnavatel, respektive lékař pro účely pracovnělékařské prohlídky. Na základě výpisu se totiž posuzuje, zda jste zdravotně způsobilí pro vykonávání vámi zvolené práce. Výpis ze zdravotní dokumentace tak předkládáte pouze lékaři, který provádí pracovnělékařskou prohlídku nikoliv přímo zaměstnavateli. Ten to po vás nemůže požadovat, jelikož se jedná o velmi citlivé informace. Lékaři jej ale předložit musíte.

Požadovat ho po vás budou také v případě, že plánujete nastoupit na školu, kde je povinné praktické vyučování. I v tomto případě totiž podstoupíte lékařskou prohlídku, která určí, zda jste pro výkon praxe, a tedy i celé studium, zdravotně způsobilí.

Jak ho získat?

Výpis ze zdravotnické dokumentace vám musí poskytnout váš praktický lékař. Doba, kterou na to má přitom není zákonem stanovena, obecně se však dodržuje termín 10 dnů s maximální dobou 30 dnů. V případě, že u zaměstnavatele pracujete už delší dobu a chystáte se na průběžnou pracovnělékařskou prohlídku, vám může váš obvodní lékař místo výpisu ze zdravotní dokumentace vydat potvrzení o nezměněném zdravotním stavu (za předpokladu, že je váš zdravotní stav stejný jako v době poslední pracovnělékařské prohlídky).

V případě, že nemáte praktického lékaře je postup takový, že podepíšete čestné prohlášení o této skutečnosti. Lékař provádějící pracovnělékařskou prohlídku pak provede rozsáhlejší vyšetření, aby doplnil chybějící informace z výpisu. Cenu za toto podrobnější vyšetření hradí zaměstnavatel.

Pokud praktického lékaře máte, ale výpis jste si z nějakého důvodu neopatřili, s největší pravděpodobností vás lékař vykonávající pracovnělékařskou prohlídku označí jako zdravotně nezpůsobilého. Z tohoto důvodu tedy nebudete moci nastoupit do nové práce do doby, dokud si výpis neseženete.

Pokud jste cizinec a váš praktický lékař působí v jiném státě s jiným úředním jazykem, pak je třeba nechat výpis ze zdravotnické dokumentace přeložit do češtiny a překlad úředně ověřit. Výjimkou je slovenský jazyk, který se nepřekládá.

Tip: Ocitli jste se bez práce a nevíte, jak máte dále postupovat? Do kdy se musíte přihlásit na úřad práce, a jak to vlastně celé probíhá? Dostanete vůbec podporu, a jak dlouho ji můžete pobírat? Na všechny tyto otázky najdete odpověď v našem článku.

Kolik zaplatíte?

Platí, že za posouzení zdravotní způsobilosti platí ten kdo o to žádá, což je v tomto případě váš zaměstnavatel. A jelikož je výpis ze zdravotní dokumentace součástí zdravotního posouzení, musí zaplatit i za něj. V praxi to však funguje nejčastěji tak, že částku uhradíte z vlastní kapsy a až následně vám ji zaměstnavatel proplatí.

Poplatky se přitom u jednotlivých lékařů různí. Jedná se ale vždy o pár stovek korun (v rozmezí zhruba 100-600 korun). Obecně však platí, že v případě okamžitého vystavení nebo vystavení do 24 hodin zaplatíte víc než ve standardní lhůtě.

Tip: Nechce vám váš zaměstnavatel proplatit náklady za výpis ze zdravotní dokumentace? Nenechte si to líbit a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme.

Shrnutí

Zdravotní dokumentace je soubor záznamů obsahující klíčové informace o zdravotním stavu, léčbě a historii pacienta. Pravidla pro její obsah a uchování definuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Zákon o zdravotních službách upravuje, kdo může do zdravotnické dokumentace nahlížet. V praxi to mohou být zdravotníci, zákonní zástupci, nebo jiné určené osoby.

Výpis ze zdravotní dokumentace je shrnutím klíčových informací o pacientovi a obvykle se požaduje pro účely zaměstnání či školní praxe. Vydává jej praktický lékař obvykle do 10 dnů, a poplatky za jeho vystavení se liší. Povinně je hradí zaměstnavatel jako součást pracovnělékařské prohlídky.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 8 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024