Co očekávat od pracovnělékařské prohlídky?

Zaměstnavatel po vás vyžaduje lékařskou prohlídku. Má na takovou věc nárok? Lze prohlídku odmítnout a jaké informace o vašem zdravotním stavu smí lékař poskytnout? Na to vše jsme se zaměřili v tomto článku.

pacient u lékařky na pracovnělékařské prohlídce
6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je účelem lékařské prohlídky?

Účelem každé lékařské prohlídky je pochopitelně zjištění zdravotního stavu klienta či pacienta. V tomto případě, ale není ani tak cílem odhalit a vyléčit nemoc, ale naopak vyloučit nemoci či stavy, které omezují nebo znemožňují zdravotní způsobilost uchazeče či zaměstnance ke konkrétní práci. Zaměstnavatel má totiž přidělovat zaměstnancům pouze takovou práci, která odpovídá jejich zdravotnímu stavu. Každá pracovní pozice ovšem zahrnuje jiné požadavky na zdravotní stav zaměstnance. Odlišná kritéria si jistě umíme představit například pro práci policisty, horníka, letce, řidiče z povolání, nebo třeba pro práci úředníka v kanceláři či telefonisty. Zatímco někde se vyžaduje fyzická zdatnost, skvělý zrak a dobrý zdravotní stav, jinde nevadí několik dioptrií, barvoslepost či výrazná nadváha. Rizikové faktory a seznam nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci, jsou stanoveny právními předpisy.

Možná vás nyní napadá znepokojující otázka: nový zaměstnavatel se tedy nyní dozví všechny mé aktuální diagnózy? Taková představa není nic příjemného. Můžete mít ve své anamnéze nemoc, která ve společnosti představuje jisté stigma, jemuž se nechcete vystavovat. A nemusí se to týkat ani tak závažných diagnóz, jako je HIV či psychické potíže – upřímně, kdo by chtěl s kolegy v práci rozebírat třeba své kožní problémy, reflux či absolvování liposukce? Ničeho z toho se ale nemusíte obávat. V rámci pracovnělékařské prohlídky se lékař drží rámce pracovní kategorie, do níž spadá vaše povolání (celkem existují 4 takové kategorie). Posoudí pouze, zda jste způsobilý k výkonu daného povolání. Důvod nezpůsobilosti či případné zdravotní problémy, které s výkonem práce nesouvisejí, do posudku nevypisuje. I když se jedná o závodního lékaře, který se zaměstnavatelem úzce spolupracuje, musí dodržovat lékařské tajemství.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Z čeho povinnost pracovnělékařských prohlídek vyplývá?

Obecný rámec zmiňuje zákoník prácezákon o specifických zdravotních službách. Konkrétní právní úprava vychází především z vyhlášky o pracovnělékařských službách. Ta stanoví především výčet nezbytných lékařských prohlídek v souvislosti se zaměstnáváním. Jde o prohlídku vstupní, periodickou a prohlídku mimořádnou, jejichž účelem je preventivní posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci, a dále výstupní prohlídku a lékařskou prohlídku po skončení rizikové práce, které provádějí za účelem posouzení zdravotního stavu v tom smyslu, zda na něj například riziková práce neměla negativní vliv.

Tip: Zákoníkem práce a jeho pěti nejužitečnějšími částmi jsme se zabývali v našem samostatném článku.

Jaké známe typy pracovnělékařských prohlídek a na koho se vztahují?

Okruh osob, na něž se se jednotlivé prohlídky vztahují, je dán především typem prohlídek:

Vstupní lékařská prohlídka

Vstupní lékařskou prohlídku by měl absolvovat zaměstnanec před nástupem do nového pracovního poměru. Existuje přitom jako povinnost pro zaměstnavatele takovou prohlídku nařídit, tak také pro zaměstnance ji absolvovat. Nemůžete ji tedy odmítnout, resp. teoreticky můžete, ale zaměstnavatel vás pak patrně nezaměstná, neboť mu hrozí postih. Pokud by ovšem zaměstnavatel požadoval odborná vyšetření, které by ale neindikoval posuzující lékař, nemáte povinnost taková vyšetření absolvovat.

Účelem této lékařské prohlídky je především zjistit, zda danou pracovní pozici může zaměstnanec vykonávat, přičemž existuje několik kategorií pracovních pozic, na něž jsou kladeny různé nároky.

Zaměstnavatel je povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku:

  • před vznikem pracovního poměru (tj. před dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce),
  • před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se jedná o práci rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny právními předpisy,
  • před vznikem vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu, což mohou být například pracovněprávní vztahy vojáků či soudců.

Tip: Dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodě o pracovní činnostidohodě o provedení práce, jsme se věnovali detailně v našich textech na blogu.

Zaměstnavatel může mít uzavřen s konkrétním lékařem vztah na poskytování zdravotní preventivní péče, případně vás může vyslat za vaším praktickým lékařem. Platí přitom, že k praktickému lékaři smí být posláni jen zaměstnanci, jejichž pracovní náplň spadá do 1. kategorie prací. Zaměstnavatel vás obvykle vybaví formulářem s žádostí o vstupní lékařskou prohlídku, jehož vzory jsou ke stažení na internetu.

Cena vstupní prohlídky se obvykle pohybuje okolo 500 korun, ovšem veškeré náklady na takovou prohlídku by měl hradit zaměstnavatel. Při uzavírání pracovního vztahu hradí vstupní prohlídku uchazeč a po započetí pracovního poměru ji zaměstnavatel proplatí (mohou se ale dohodnout, že bude proplacena, i kdyby pracovní poměr nevznikl). Je-li prohlídka zajištěna u vašeho praktického lékaře, zpravidla vám poskytne účtenku, kterou si následně necháte proplatit zaměstnavatelem.

Pokud zaměstnavatel nezajistí zdravotní prohlídky svých zaměstnanců, dopouští se přestupku, za nějž lze uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

Pravidelná (periodická) lékařská prohlídka zaměstnance

Periodickými lékařskými prohlídkami má zaměstnavatel kontrolovat, zda je i nadále zaměstnanec způsobilý danou práci vykonávat. Právní předpisy ovšem poměrně logicky stanovují odlišné časové úseky pro jednotlivé pozice. Zatímco například pro hasiče z povolání je taková lhůta 12 měsíců, pro běžného úředníka by se jednalo o 6 let. Roli hraje také to, zda má pracovník pod 50 či nad 50 let. S vyšším věkem se interval zkracuje.

V praxi se tyto povinnosti zejména u menších zaměstnavatelů často opomíjejí.

Mimořádná lékařská prohlídka

V některých případech je nutné provést také mimořádnou lékařskou prohlídku, pokud zde existují obavy, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci. Může se jednat o situaci, kdy zaměstnanec nevykonával práci déle než 8 týdnů po pracovním úrazus těžkými následky anebo z jiného důvodů. Zaměstnavatel má také právo nařídit mimořádnou pracovní prohlídku, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Tip: Pokud onemocníte v průběhu pracovního poměru, máte nárok na nemocenskou. Jaká jsou pravidla jejího čerpání, jsme rozepsali v samostatném článku.

Výstupní lékařská prohlídka

Po ukončení výkonu práce se provádí výstupní zdravotní prohlídka. Ta je ze zákona povinná například pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté, případně byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají.

Organizační aspekty pracovnělékařských prohlídek

Pokud to ordinační hodiny lékaře a pracovní doba zaměstnance dovolí, měla by proběhnout prohlídka zaměstnance v rámci jeho pracovní doby (to se netýká vstupní prohlídky, která probíhá ještě před započetím pracovního poměru). Zdravotní prohlídka související s výkonem práce se považuje za tzv. jinou důležitou osobní překážkou v práci, kdy je zaměstnanci poskytnuto pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.

Povinnosti zaměstnavatele

Jak z výše uvedených řádků vyplývá, zaměstnavatelé mají dva typy povinností. Jednak musí mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb a každou z vykonávaných prací zařadit do jedné ze čtyř kategorií. V opačném případě se vystavují pokutě až ve výši 1 milion korun.

Dále musí zaměstnavatelé zajistit vstupní lékařskou prohlídku a případně také periodické, mimořádné, výstupní a následné lékařské prohlídky. Pokud zaměstnavatel nezajistí vstupní prohlídku, dopouští se přestupku, za nějž lze uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Martin Bartoš

před 9 měsíců

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 3 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. Advokát přes skype příjemný, (zobrazit více) služba rychlá, můžu jen doporučit.

Adéla Bobková Humlová

před 1 rokem

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023