avatar-01@2x
Žaloba a zastupování u soudu
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Co když nesouhlasíte s rozhodnutím o invalidním důchodu?

Máte dlouhodobé zdravotní problémy, jste po vážném úrazu, ale nebyl vám přiznán ani invalidní důchod prvního stupně? Případně vám byl snížen stupeň invalidity v rozporu s názorem vašeho obvodního lékaře? Jak se můžete bránit a s čím musíte jako žadatel o invalidní důchod počítat?

žena o francouzských holích, které nepřiznali invalidní důchod
6 minut čtení
5. 5. 2022

Kapitoly článku:

Vše začíná podáním žádosti o důchod

Paní Hana trpí neurologickým onemocněním, kvůli kterému má závratě, brnění rukou, bolesti zad, poruchy motoriky a zhoršenou schopnost chůze. Vzhledem k tomu, že se její stav nelepší a nebude zlepšovat a dle jejího názoru jí dlouhodobě ztěžuje výkon práce, podala si žádost o invalidní důchod. Sama odhaduje, že se jí ztížila pracovní zátěž asi o padesát procent a domnívá se, že má nárok na invalidní důchod II. stupně.

V České republice existují tři druhy invalidních důchodů: prvního, druhého a třetího stupně. Posuzuje se přitom, o kolik procent poklesla pracovní schopnost posuzované osoby.

 1. Invalidní důchod prvního stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %,
 2. invalidní důchod druhého stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69 %,
 3. invalidní důchod třetího stupně znamená pokles pracovní schopnosti o 70% a více.

Potřebujete pomoci se sepsáním správní žaloby nebo zastoupením u soudu?

Potřebujete pomoci s podáním správní žaloby nebo zastoupením u soudu? Rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Chci pomoci s právním zastoupením

Výše invalidního důchodu

Výše záleží na třech podstatných faktorech. Jsou jimi:

 • dosavadní výdělky v (produktivním) životě,
 • získaná doba pojištění (u invalidních důchodu se doba pojištění dopočítává),
 • přiznaný stupeň invalidity.

V praxi to znamená, že musíte odpracovat dostatečný počet let, který se stanovuje podle věku:

 • do 20 let – méně než 1 rok účasti na důchodovém pojištění,
 • 20-22 let – 1 rok účasti na důchodovém pojištění,
 • 22-24 let – 2 roky účasti na důchodovém pojištění,
 • 24-26 let – 3 roky účasti na důchodovém pojištění,
 • 26-28 let – 4 roky účasti na důchodovém pojištění,
 • 28 a více let – 5 let účasti na důchodovém pojištění.

Jste-li starší 28 let, bude u vás podstatné i to, zda jste potřebnou dobu (5 let) pojištění získali během posledních deseti let před vznikem invalidity. Pokud je vám ale více než 38 let a nesplňujete požadovanou odpracovanou dobu, můžete splnit ještě alternativní podmínku, kdy se v období posledních dvaceti let před vznikem invalidity započítává deset let pojištění.
Invalidní důchod u OSVČse stanovuje stejně jako u zaměstnance, započítávají se roky, po které jste se účastnili na sociálním pojištění.

Příklad výpočtu invalidního důchodu v roce 2022

Uveďme si na konkrétním případě, jak si podle internetové kalkulačky odhadla svůj invalidní důchod paní Hana

 • Aktuální hrubá měsíční mzda v Kč         34 000
 • Rok počátku důchodového pojištění     1992
 • Rok narození                                             1970
 • Stupeň invalidity                                        II.
 • Výpočet invalidního důchodu je             10837 Kč

Od června 2022 bude probíhat mimořádné navýšení důchodů s ohledem na vysokou míru inflace. Současně je odsouhlasen s platností od ledna 2023 příspěvek k důchodu 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Po dosažení důchodového věku začnete pobírat starobní důchod, který invalidní důchod nahradí (pakliže je vyšší než důchod dosavadní).

Žádost se podává na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Míru invalidity pak posuzuje posudkový lékař OSSZ.

V případě paní Hany byla v první fázi žádost o invalidní důchod zamítnuta.

Tip: Dalším z důvodů zamítnutí žádosti (mimo posudek revizního lékaře) může být i to, že žadatel nezískal dostatečnou dobu pojištění.

Přezkoušení stupně invalidity posudkovým lékařem

Pokud vám invalidní důchod přiznali, počítejte s tím, že bude váš zdravotní stav v pravidelných intervalech (jejichž délka se stanovuje velmi individuálně) přezkoušen posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ. Na přezkoušení je nutné se dostavit. V opačném případě vám totiž hrozí zastavení invalidního důchodu.

Přezkoušení lze provést i na základě vlastní žádosti, pokud se domníváte, že máte nárok na vyšší stupeň důchodu z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.

Posudkový lékař OSSZ rozhoduje podle objektivního lékařského nálezu a rovněž za pomocí vyhlášky o posuzování invalidity č. 359/2009, kde jsou v přílohách popsány i jednotlivé diagnózy, jejich varianty a odhadovaná míra poklesu pracovní schopnosti.

Co když s verdiktem posudkového lékaře nesouhlasíte?

Pokud při první žádosti či při přezkoušení stavu posoudil váš zdravotní stav posudkový lékař nálezem, se kterým nesouhlasíte (tedy vám důchod nepřiznal, rozhodl o snížení jeho stupně, nebo nerozhodnul o zvýšení), můžete podat proti rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu odvolání, resp. námitky.

Tip: Je potřeba vyčkat až na doručení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o důchodu a nepodávat tedy odvolání (námitky) proti lékařskému posudku o invaliditě. Ten totiž není rozhodnutím, pouze podkladem pro ně.

Uhlídejte si zákonnou lhůtu pro podání námitek, což je nezbytné pro možnou pozdější žalobu na soud. Pokud byste námitku nepodali vůbec, či ji nepodali v dané lhůtě, možnost soudní žaloby je pro vás zapovězena.

Námitky se podávají písemně, a to na Českou správu sociálního zabezpečení. V odvolání musíte uvést, kterého rozhodnutí se týká (zda se jednalo o rozhodnutí o nepřiznání, snížení či odebrání invalidního důchodu), kdo jej vydal a jaké je jeho číslo jednací. Důležité je uvést, proč s ním nesouhlasíte, doložit všechny relevantní skutečnosti, včetně např. lékařských zpráv a posudků jiných lékařů. Na základě přijatých námitek následně posoudí zdravotní stav lékaři ČSSZ, kteří mají v kompetenci řízení o námitkách. Jedná se o jiného lékaře, než který původní rozhodnutí vydával.

Lhůta na vydání rozhodnutí o námitkovém řízení je 60 dnů, ale může být prodloužena o 30 dnů na dožádání potřebných dokumentů od jiného správního orgánu. Zpracování nového posudku má také svoji lhůtu, ta činí max. 60 dnů. Celková lhůta na vydání rozhodnutí o námitkách může být tedy 120 dnů, ve složitějších případech i 150 dnů.

Tip: Pokud byla vaše žádost zamítnuta z důvodů, že nemáte splněnou potřebnou dobu pojištění, odvolání je prakticky zbytečné. Pokud to váš zdravotní stav umožňuje, můžete dobu pojištění, kterou potřebujete splnit, doplnit zaměstnáním, které zakládá účast na sociálním pojištění. V některých případech může být řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění a opětovná žádost o invalidní důchod v budoucnu, jakmile budou podmínky splněny.

Žaloba ve správním soudnictví při neúspěšných námitkách

Jestliže vašim námitkám proti rozhodnutí ČSSZ ve věci invalidního důchodu není vyhověno, máte dále možnost podat správní žalobu v dané věci ke Krajskému soudu. Správní žaloba musí být podána do 60 dní od doručení proti rozhodnutí, proti kterému je podávána. V žalobě je vhodné uvést, proč nebyl správně zohledněn zdravotní stav apod., k sepsání žaloby je vhodné využít služeb advokáta.

Žaloba se podává ve dvou vyhotoveních a je vhodné k ní přiložit lékařské zprávy. Soud si může další zdravotní dokumentaci vyžádat. Posouzení zdravotního stavu následně provádí posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Neplatí se žádné soudní poplatky, a to ani v případě neúspěchu žaloby.

Paní Hana proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu podala námitky, ale opět neúspěšně. Nakonec s naší pomocí podala správní žalobu, v níž znovu popsala svůj zdravotní stav, uvedla, jak ji omezuje ve výkonu povolání (vedoucí prodejny), doložila zdravotní zprávy svého neurologa a ortopeda. Nakonec jí byl přiznán invalidní důchod I. stupně. Při jeho přiznání je možné i nadále pracovat. Paní Hana si tak mohla bez obav ze ztráty celkového příjmu snížit pracovní úvazek a dohodla si se zaměstnavatelem úpravu pracovních podmínek tak, aby mohla svoji práci i nadále vykonávat.

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 3 krát

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Monika Holcátová, Praha

před 2 roky

S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.

Zuzana Marková, Praha

před 2 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Pavel Drábek

před 2 roky

Oceňuji rychlost a pečlivost. Potřeboval jsem jednorázovou konzultaci a s výstupy jsem naprosto spokojený, pomohlo mi to vyřešit problém. Doporučuji!


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

rodina domlouvá se seniorem žádost o příspěvek na péči

Jak obstarat příspěvek na péči?

Dlouhodobá péče o blízké, ať už jsou jimi staří nemohoucí rodiče nebo třeba vážně nemocný potomek, není vůbec levnou záležitostí. Zaplatit pečovatelku, asistenci, nebo začít pečovat osobně a ztratit tak…

31. 10. 2021
důkazy a důkazní prostředky u soudu

Co může sloužit jako důkaz u soudu?

Chystáte se na civilní soudní spor? Vaše úspěšnost závisí především na kvalitně sepsané žalobě, která bude pečlivě vyargumentovaná a podložená věrohodnými důkazy. Nejen smlouvy a faktury, ale též e-mail či…

21. 4. 2022
soudní znalec zkoumá možné důkazy

Kdy využít služby soudního znalce?

V oblasti soudnictví se už delší dobu hovoří o nedostatku soudních znalců a dokonce o dalším ubývání jejich počtu. Proč tomu tak je, čím nám může být soudní znalec užitečný…

18. 2. 2022

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023