Co když nesouhlasíte s rozhodnutím o invalidním důchodu?

Máte dlouhodobé zdravotní problémy, jste po vážném úrazu, ale nebyl vám přiznán ani invalidní důchod prvního stupně? Případně vám byl snížen stupeň invalidity v rozporu s názorem vašeho obvodního lékaře? Jak se můžete bránit a s čím musíte jako žadatel o invalidní důchod počítat?

žena o francouzských holích, které nepřiznali invalidní důchod
6 minut čtení

Kapitoly článku

Vše začíná podáním žádosti o důchod

Paní Hana trpí neurologickým onemocněním, kvůli kterému má závratě, brnění rukou, bolesti zad, poruchy motoriky a zhoršenou schopnost chůze. Vzhledem k tomu, že se její stav nelepší a nebude zlepšovat a dle jejího názoru jí dlouhodobě ztěžuje výkon práce, podala si žádost o invalidní důchod. Sama odhaduje, že se jí ztížila pracovní zátěž asi o padesát procent a domnívá se, že má nárok na invalidní důchod II. stupně.

V České republice existují tři druhy invalidních důchodů: prvního, druhého a třetího stupně. Posuzuje se přitom, o kolik procent poklesla pracovní schopnost posuzované osoby.

 1. Invalidní důchod prvního stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %,
 2. invalidní důchod druhého stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69 %,
 3. invalidní důchod třetího stupně znamená pokles pracovní schopnosti o 70% a více.

Potřebujete pomoci se sepsáním správní žaloby nebo zastoupením u soudu?

Potřebujete pomoci s podáním správní žaloby nebo zastoupením u soudu? Rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Výše invalidního důchodu

Výše záleží na třech podstatných faktorech. Jsou jimi:

 • dosavadní výdělky v (produktivním) životě,
 • získaná doba pojištění (u invalidních důchodu se doba pojištění dopočítává),
 • přiznaný stupeň invalidity.

V praxi to znamená, že musíte odpracovat dostatečný počet let, který se stanovuje podle věku:

 • do 20 let – méně než 1 rok účasti na důchodovém pojištění,
 • 20-22 let – 1 rok účasti na důchodovém pojištění,
 • 22-24 let – 2 roky účasti na důchodovém pojištění,
 • 24-26 let – 3 roky účasti na důchodovém pojištění,
 • 26-28 let – 4 roky účasti na důchodovém pojištění,
 • 28 a více let – 5 let účasti na důchodovém pojištění.

Jste-li starší 28 let, bude u vás podstatné i to, zda jste potřebnou dobu (5 let) pojištění získali během posledních deseti let před vznikem invalidity. Pokud je vám ale více než 38 let a nesplňujete požadovanou odpracovanou dobu, můžete splnit ještě alternativní podmínku, kdy se v období posledních dvaceti let před vznikem invalidity započítává deset let pojištění.
Invalidní důchod u OSVČse stanovuje stejně jako u zaměstnance, započítávají se roky, po které jste se účastnili na sociálním pojištění.

Příklad výpočtu invalidního důchodu v roce 2024

Uveďme si na konkrétním případě, jak si podle internetové kalkulačky odhadla svůj invalidní důchod paní Hana

 • Aktuální hrubá měsíční mzda v Kč         34 000
 • Rok počátku důchodového pojištění     1994
 • Rok narození                                             1970
 • Stupeň invalidity                                        II.
 • Výpočet invalidního důchodu je             9 610 Kč

Po dosažení důchodového věku začnete pobírat starobní důchod, který invalidní důchod nahradí (pakliže je vyšší než důchod dosavadní). Žádost se podává na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Míru invalidity pak posuzuje posudkový lékař OSSZ. Důchody přiznané před 1. lednem 2024 se zvyšují od 1. ledna 2024 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 360 Kč měsíčně. Výše základní výměry důchodu pro rok 2024 činí 4.400 Kč.

V případě paní Hany byla v první fázi žádost o invalidní důchod zamítnuta.

Tip: Dalším z důvodů zamítnutí žádosti (mimo posudek revizního lékaře) může být i to, že žadatel nezískal dostatečnou dobu pojištění.

Přezkoušení stupně invalidity posudkovým lékařem

Pokud vám invalidní důchod přiznali, počítejte s tím, že bude váš zdravotní stav v pravidelných intervalech (jejichž délka se stanovuje velmi individuálně) přezkoušen posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ. Na přezkoušení je nutné se dostavit. V opačném případě vám totiž hrozí zastavení invalidního důchodu.

Přezkoušení lze provést i na základě vlastní žádosti, pokud se domníváte, že máte nárok na vyšší stupeň důchodu z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.

Posudkový lékař OSSZ rozhoduje podle objektivního lékařského nálezu a rovněž za pomocí vyhlášky o posuzování invalidity č. 359/2009, kde jsou v přílohách popsány i jednotlivé diagnózy, jejich varianty a odhadovaná míra poklesu pracovní schopnosti.

Co když s verdiktem posudkového lékaře nesouhlasíte?

Pokud při první žádosti či při přezkoušení stavu posoudil váš zdravotní stav posudkový lékař nálezem, se kterým nesouhlasíte (tedy vám důchod nepřiznal, rozhodl o snížení jeho stupně, nebo nerozhodnul o zvýšení), můžete podat proti rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu odvolání, resp. námitky.

Tip: Je potřeba vyčkat až na doručení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o důchodu a nepodávat tedy odvolání (námitky) proti lékařskému posudku o invaliditě. Ten totiž není rozhodnutím, pouze podkladem pro ně.

Uhlídejte si zákonnou lhůtu pro podání námitek, což je nezbytné pro možnou pozdější žalobu na soud. Pokud byste námitku nepodali vůbec, či ji nepodali v dané lhůtě, možnost soudní žaloby je pro vás zapovězena.

Námitky se podávají písemně, a to na Českou správu sociálního zabezpečení. V odvolání musíte uvést, kterého rozhodnutí se týká (zda se jednalo o rozhodnutí o nepřiznání, snížení či odebrání invalidního důchodu), kdo jej vydal a jaké je jeho číslo jednací. Důležité je uvést, proč s ním nesouhlasíte, doložit všechny relevantní skutečnosti, včetně např. lékařských zpráv a posudků jiných lékařů. Na základě přijatých námitek následně posoudí zdravotní stav lékaři ČSSZ, kteří mají v kompetenci řízení o námitkách. Jedná se o jiného lékaře, než který původní rozhodnutí vydával.

Lhůta na vydání rozhodnutí o námitkovém řízení je 60 dnů, ale může být prodloužena o 30 dnů na dožádání potřebných dokumentů od jiného správního orgánu. Zpracování nového posudku má také svoji lhůtu, ta činí max. 60 dnů. Celková lhůta na vydání rozhodnutí o námitkách může být tedy 120 dnů, ve složitějších případech i 150 dnů.

Tip: Pokud byla vaše žádost zamítnuta z důvodů, že nemáte splněnou potřebnou dobu pojištění, odvolání je prakticky zbytečné. Pokud to váš zdravotní stav umožňuje, můžete dobu pojištění, kterou potřebujete splnit, doplnit zaměstnáním, které zakládá účast na sociálním pojištění. V některých případech může být řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění a opětovná žádost o invalidní důchod v budoucnu, jakmile budou podmínky splněny.

Žaloba ve správním soudnictví při neúspěšných námitkách

Jestliže vašim námitkám proti rozhodnutí ČSSZ ve věci invalidního důchodu není vyhověno, máte dále možnost podat správní žalobu v dané věci ke Krajskému soudu. Správní žaloba musí být podána do 60 dní od doručení proti rozhodnutí, proti kterému je podávána. V žalobě je vhodné uvést, proč nebyl správně zohledněn zdravotní stav apod., k sepsání žaloby je vhodné využít služeb advokáta.

Žaloba se podává ve dvou vyhotoveních a je vhodné k ní přiložit lékařské zprávy. Soud si může další zdravotní dokumentaci vyžádat. Posouzení zdravotního stavu následně provádí posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Neplatí se žádné soudní poplatky, a to ani v případě neúspěchu žaloby.

Paní Hana proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu podala námitky, ale opět neúspěšně. Nakonec s naší pomocí podala správní žalobu, v níž znovu popsala svůj zdravotní stav, uvedla, jak ji omezuje ve výkonu povolání (vedoucí prodejny), doložila zdravotní zprávy svého neurologa a ortopeda. Nakonec jí byl přiznán invalidní důchod I. stupně. Při jeho přiznání je možné i nadále pracovat. Paní Hana si tak mohla bez obav ze ztráty celkového příjmu snížit pracovní úvazek a dohodla si se zaměstnavatelem úpravu pracovních podmínek tak, aby mohla svoji práci i nadále vykonávat.

Tip: Přečtěte si také náš článek, který obecně rozebírá, jak se bránit proti rozhodnutí ve správním řízení.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.9
hodnoceno: 18 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 8 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024