12 bodů, které by měla obsahovat každá smlouva o dílo

Smlouva o dílo chrání objednatele i zhotovitele díla. Ošetřuje rizika spojená s pozdním nebo neúplným dodáním díla, jeho vadami, problémy při úhradě peněz nebo autorskými právy.

Pár rukou sepisující důležité náležitosti smlouvy o dílo

Kapitoly článku

 1. Identifikace smluvních stran
 2. Definice používaných pojmů
 3. Předmět smlouvy
 4. Termín plnění
 5. Cena
 6. Místo plnění
 7. Povinnosti zhotovitele
 8. Povinnosti objednatele
 9. Autorská práva a duševní vlastnictví
 10. Odpovědnost za škodu a vady díla
 11. Sankce
 12. Odstoupení od smlouvy o dílo

Když se řekne dílo, řada z nás si asi nejdřív představí obraz nebo sochu. Za dílo ovšem můžeme považovat celou řadu věcí od článků do magazínu přes počítačový software, program nebo aplikaci vytvořenou na míru až po řemeslné stavební práce.

Smlouva o dílo je tak zcela běžná mezi freelancery v nejrůznějších odvětvích, vývojáři, překladateli nebo zmíněnými řemeslníky. Které náležitosti by měla taková smlouva o dílo obsahovat, aby skutečně dobře chránila obě smluvní strany?

1. Identifikace smluvních stran

Každá správně sestavená smlouva o dílo by v první řadě měla obsahovat údaje o jednotlivých smluvních stranách. Nezapomeňte na jména (případně názvy společností), sídla, identifikační čísla, údaje o zápisu v obchodním rejstříku a ideálně i bankovní spojení a jméno zástupce společnosti včetně kontaktu (pokud je smlouva uzavřena za společnost). Možná si teď říkáte, proč zmiňujeme takové základy. Asi byste se ale divili, kolik lidí hned v prvním bodě chybuje.

2. Definice používaných pojmů

Kromě smluvních stran je nutné definovat i pojmy, které ve smlouvě užíváte. Účelem je, aby bylo pro každého zúčastněného vše jasné a nemohlo dojít ke dvojímu výkladu pojmů. Proto určitě zmiňte, co je přesně myšleno vadami, v jakých případech se jedná o drobné vady a označte přesně i zákon, který danou problematiku upravuje.

3. Předmět smlouvy

V dalším kroku je nutné co možná nejpodrobněji popsat předmět smlouvy, tedy samotné dílo. Zároveň je třeba uvést formální náležitosti, tedy že dílo bude zpracováno v termínu uvedeném ve smlouvě a za cenu uvedenou ve smlouvě.

Smlouva o dílo od zkušených advokátů

Ať už jste v pozici objednatele, nebo zhotovitele, základem je správně sestavená smlouva o dílo. Taková, která skutečně ochrání vaše práva a nebude obsahovat žádné nejasnosti ani nevýhodné kličky. Svěřte nám přípravu smlouvy a my se postaráme, aby byla po právní stránce bez jediné chyby.

4. Termín plnění

S předchozím bodem se pojí potřeba přímo specifikovat termín, do kterého bude dílo předáno objednateli. Dokončení přitom může probíhat na etapy, to je také případně potřeba zohlednit. Následné převzetí díla je vhodné stvrdit podpisy obou smluvních stran, většinou se doporučuje speciální předávací protokol, jehož vzor může být ve smlouvě již uveden.

5. Cena

Kromě termínu nesmíme zapomenout ani na uvedení zmiňované ceny za dílo. Tu můžete:

 1. Stanovit pomocí pevné částky – v takovém případě nemůže zhotovitel nebo objednatel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo více úsilí nebo vyšší náklady.
 2. Stanovit ji odhadem – u tohoto způsobu stanovení ceny se objednatel a zhotovitel dohodnu na odhadované ceně, která má být v zásadě dodržena. V případě, že zhotovitel v průběhu zjistí, že cenu bude třeba podstatně překročit (o více než 10 %), musí to objednateli oznámit bez zbytečného odkladu s odůvodněním a určením nové ceny. Objednatel může v takovém okamžiku od smlouvy odstoupit a zaplatit poměrnou část určené ceny zhotoviteli (má-li z částečného plnění prospěch). Pokud by tak neučinil, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.
 3. Určit ji rozpočtem, jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena – ani jedna strana nemůže v tomto případě žádat o změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než bylo předpokládáno.
 4. Určit ji rozpočtem s výhradou neúplnosti – používá se v situacích, kdy zhotovitel není schopen určit, kolik materiálu nebo práce bude k dokončení díla potřeba. V takovém případě může požádat v průběhu o zvýšení ceny.
 5. Určit ji rozpočtem s výhradou nezávaznosti – používá se nejčastěji v případech, kdy nelze určit konečnou cenu materiálu kvůli přílišné fluktuaci. V průběhu tak může zhotovitel požadovat zvýšení ceny o částku, o níž se převýší náklady oproti původně zahrnutým do smlouvy.
 6. Neurčit cenu vůbec – v takovém případě bude platit za ujednanou cena, kterou by objednatel zaplatil za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za podobných smluvních podmínek.

Nastavení ceny by mělo vždy reflektovat individuální okolnosti smluvního vztahu, nejvíce povahu celého díla, jeho rozsah i technickou a časovou náročnost jeho provedení.

Ve finále nezapomeňte na informaci, zda cena zahrnuje DPH, nebo teprve bude připočteno. Je také vhodné zmínit, co všechno cena zahrnuje, tedy například náklady zhotovitele, poplatky i kroky vedoucí k případnému odstranění vad.

Spolu s konkrétní částkou je poté nutné uvést i způsob její úhrady, tedy zda bude cena zaplacena přímo při předání díla, nebo bude vystavena faktura se 14denní splatností apod.

Ruce muže hrající na elektrickém pianu a vytvářející nahrávku, která je předmětem smlouvy o dílo.
Ruce muže hrající na elektrickém pianu a vytvářející nahrávku, která je předmětem smlouvy o dílo.

6. Místo plnění

Pokud se podepisuje smlouva o dílo na stavební práce nebo jinou činnost vykonávanou na konkrétním místě (například v kanceláři objednatele), je nutné kromě termínu a ceny specifikovat i místo, kde bude dílo provedeno. Většinou je to logické, ale chrání to strany pro případ sporu.

7. Povinnosti zhotovitele

Ve smlouvě by dále neměly chybět povinnosti obou smluvních stran. Pokud jde o zhotovitele, tam uvádíme především závazek, že autor provede dílo v souladu se smlouvou, na vlastní odpovědnost, vlastním jménem a s odpovídající péčí.

Zhotovitel také prohlašuje, že se seznámil se všemi podrobnostmi a bylo mu dodáno vše, co pro zhotovení díla potřebuje. Pokud zhotovitel pro provedení díla využije i své kolegy či zaměstnance, zavazuje se, že se jedná pouze o kompetentní osoby, které splňují všechny právní předpisy pro výkon dané činnosti.

8. Povinnosti objednatele

U objednatele je povinností potřebných pro provedení díla o poznání méně. Kromě úhrady smluvené částky za dílo se jedná také o poskytnutí veškerých informací a podkladů, které zhotovitel pro vytvoření díla potřebuje. Pokud jsou předmětem smlouvy stavební úpravy domu, je samozřejmě potřeba umožnit přístup do nemovitosti.

Právě v součinnosti přitom může být „zakopán pes“. Její nutnost a rozsah je proto vhodné dobře zvážit i kvůli termínům a rozsahu díla.

9. Autorská práva a duševní vlastnictví

S právy a povinnostmi se pojí i ošetření autorských práv a duševního vlastnictví. Autorská práva se řeší u děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora (tedy například malířská, grafická, slovesná nebo architektonická díla a také počítačové programy).

Tip: Autorským právům a jejich ošetření jsme se blíže věnovali v jednom z našich předchozích článků.

Pokud objednatel poskytne zhotoviteli díla důvěrné a odborné informace, tedy například výkresy a projekty, jsou tyto podklady duševním vlastnictvím objednatele, které je rovněž třeba ve smlouvě ošetřit. Ostatně mlčenlivost se do smlouvy většinou výslovně vkládá.

10. Odpovědnost za škodu a vady díla

Ve smlouvě je dále třeba specifikovat i odpovědnost za škodu a vady. Obvykle platí, že až do předání díla objednateli je za všechny případné škody odpovědný zhotovitel. Jedná se přitom nejen o škody na dílu samotném, ale také na materiálu nebo vybavení. Ten by tak měl mít zřízená potřebná pojištění a postarat se o bezpečné skladování veškerého vybavení.

Zhotovitel je dále odpovědný za vady díla, které vznikly v době jeho provádění nebo byly nevhodným prováděním způsobeny a projevily se až po předání díla. Tyto vady by měl zhotovitel opravit na své vlastní náklady.

Toto je možná jedna z nejpodstatnějších částí smlouvy – právě odpovědnost se zkoumá v případě problému. Díla jsou přitom často součástí komplexního řešení, takže škoda nevzniká jen nefunkční dodávkou, ale třeba zastavením celého provozu nebo třeba ušlým ziskem z nefunkčního e-shopu. Do smlouvy je tak vhodné zakomponovat i servis díla.

Tip: Přečtěte si, jak je to se skrytými vadami po dokončení díla.

11. Sankce

Součástí každé smlouvy by měly být i případné sankce za porušení termínu plnění nebo jiného závazku. Smluvní pokuta se povětšinou určuje pevnou částkou či jako určité procento z ceny díla za každý den prodlení. Ve smlouvě je také třeba uvést, jakým způsobem a v jakém termínu budou případné sankce zaplaceny.

12. Odstoupení od smlouvy o dílo

V souvislosti se sankcemi je třeba zmínit i odstoupení od smlouvy. I tím lze řešit dlouhé prodlení s dodáním díla. Ve smlouvě lze definovat, že pokud prodlení trvá určitý počet dní, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Dalším důvodem pro odstoupení může být neochota zhotovitele odstranit vady vzniklé při provádění díla, a to ani po písemném upozornění ze strany objednatele. Ukončení smlouvy o dílo jsme se věnovali v jednom z předchozích článků.

Vzor smlouvy o dílo najdete na mnoha internetových stránkách. Mějte však na paměti, že takové vzory mohou být zastaralé, příliš obecné a nebudou obsahovat konkrétní náležitosti pro vaše dílo. Proto vždy doporučujeme nechat si smlouvu zkontrolovat od právníka, který poradí se správnou úpravou a ochrání tak vaše práva.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Smlouva o dílo

Sepíšeme pro vás smlouvu o dílo nebo zkontrolujeme tu stávající. Můžete si tak být jisti, že doručení díla bude po právní stránce v pořádku a bez nejasností. Záležitost vyřešíme rychle, ať už jste z jakéhokoli koutu ČR. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Daniel Nový

před 2 roky

Již podruhé jsem se obrátil na Dostupného advokáta a podruhé jsem byl s touto službou spokojený. Tentokrát se mi věnovala paní advokátka a pocitově je to hvězdiček šest. Při hodnocení jsou pro mě vždy tři důležité body – kvalita služby nebo produktu, prostředí a rychlost. Provozuji restauraci a tři Michelinské hvězdy znamenají hvězdičku za obsluhu, (zobrazit více) za prostředí a za kuchyni. A můj osobní názor je ten, že odchází pouze ten nespokojený zákazník, který nespokojeným chce být anebo spokojený být neumí. Tvoříme si svůj život a je jen na nás, zda jsme schopni a ochotni si svoji spokojenost vykomunikovat předtím, než napíšeme čtyř nebo méně hvězdičkové hodnocení. Kvalitu služby poznáte také tehdy, když se stane chyba, podle schopnosti jak se kdo s chybou vyrovná a jak se k ní postaví. Chyba je jen svobodná volba v minulosti, kterou v přítomnosti hodnotíme jako chybu na základě nových informací. V minulosti ta chyba neexistuje. Vždy děláme to nejlepší, co můžeme, podle svých možností a informací. Ještě jednou děkuji a rád se na vás opět obrátím.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 3 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024