Jak si ochránit autorská práva v licenční smlouvě

S autorskými právy se řada z nás setkává dnes a denně – ať už sami vytváříme vlastní autorská díla, nebo pracujeme s cizími díly. Na co máte právo jako autor, nebo naopak nabyvatel? A co nesmí chybět v licenční smlouvě? Odpovědi na nejzásadnější otázky týkající se autorských práv naleznete v tomto článku.

Muž řešící u notebooku autorská práva a licenci

Kapitoly článku

Co je autorské dílo?

Dílo musí být výsledkem tvůrčí činnosti autora, tedy výsledkem kreativity. Zároveň je nutné, aby bylo vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, kdy se počítá i elektronická podoba.

Příklady autorského díla:

 • dílo hudební,
 • dílo kinematografické,
 • dílo slovesné,
 • dílo malířské, grafické a sochařské,
 • dílo architektonické a urbanistické,
 • počítačové programy,
 • fotografie,
 • dílo dramatické a další uvedená v zákonu o právu autorském.

Tip: Zjistěte, jak je to s obrázky z internetu – kdy je lze použít a kdy porušujete licenci? Odpověď najdete v tomto videu.

Co není uměleckým dílem?

 • námět díla sám o sobě,
 • denní zpráva,
 • postup, princip, metoda,
 • objev, vědecká teorie,
 • matematický vzorec, statistický graf.

Tip: Autorské právo se vztahuje jak na dokončené dílo, tak i jeho fáze a části, včetně názvu a jména postav.

K čemu slouží autorská práva

Po vytvoření díla vznikají autorská práva zahrnující nepřevoditelná práva osobnostní a práva majetková, která lze pomocí autorské licenční smlouvy udělit i jiné osobě.

Tip: Co dělat, když někdo nerespektuje vaše autorská práva, jsme sepsali ve starším článku.

Jak je to s autorskými právy u zaměstnanců a freelancerů?

Pokud jde o práva k užívání díla, záleží nejen na smluvní úpravě, ale také na pracovněprávním vztahu, který v době vyhotovení díla panoval mezi zhotovitelem a objednatelem. Vytváří-li dílo zaměstnanec, získává práva k jeho užívání automaticky zaměstnavatel. Odlišná situace vzniká v případě, že dílo vytváří freelancer pro své klienty. Dílo se stává duševním vlastnictvím autora, které samo o sobě není možné prodat ani věnovat. Nabízí se ovšem vyhotovení tzv. licenční smlouvy, pomocí které je možné udělit licenci k užívání díla.

Licenční smlouva od zkušených advokátů

Pomůžeme vám nastavit férové podmínky bez nejasností a kliček. Vše jednoduše, online, na míru vašim potřebám a za předem stanovených podmínek.

Výčet majetkových a osobnostních práv

Po vytvoření díla vznikají autorovi práva, která jsou ošetřena autorským zákonem. Dělíme je na práva majetková a osobnostní.

Majetková práva

Majetková práva k dílu mají převážně ekonomický charakter. Přisuzují autorovi výhradní právo na rozhodování o dalším užívání díla. Pokud autor nedá k užívání díla svolení, nemůže s ním jiná osoba jakkoli nakládat. Autor ovšem může udělit licenci na užití díla. Majetková práva jsou platná po dobu autorova života a ještě dalších 70 let po jeho smrti.

Zajímavost ohledně majetkových práv: u audiovizuálního díla se doba trvání majetkových práv počítá od smrti posledního z následujících osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby.

Do práva na užití díla řadíme:

 • právo na rozmnožování díla (vytváření kopií),
 • právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (například šíření vytvořeného článku či e-booku po internetu),
 • právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na sdělování díla veřejnosti (vysílání díla rozhlasem či televizí).

Osobnostní práva

Jak už název napovídá, osobnostní práva souvisejí přímo s osobností autora a nejsou žádným způsobem přenositelná na jinou osobu. Tato práva jsou platná pouze po dobu autorova života a smrtí zanikají. To ovšem neznamená, že po autorově smrti je možné s dílem nakládat zcela libovolně. Tato událost nemá žádný vliv na ochranu samotného autorství, takže ani po smrti autora není možné si cizí dílo přivlastnit (při dalším šíření díla je vždy nutné uvádět jméno autora) ani ho užívat způsobem, který by mohl snížit jeho hodnotu. Práva na ochranu autorství se může domáhat autorův příbuzný či jiná osoba blízká, a to i v době, kdy už neplatí majetková autorská práva.

Mezi osobnostní práva autora řadíme:

 • právo rozhodnout o zveřejnění díla,
 • právo osobovat si autorství (sem řadíme i právo rozhodnout o uvedení autorství při zveřejnění a dalším užití díla),
 • právo na nedotknutelnost díla (autor má právo rozhodovat o změnách a zásazích do díla, při užívání díla jinou osobou nesmí být jakkoli snižována hodnota díla).

Příklad z praxe autorského práva: Možná jste kdysi zaznamenali spor mezi pražskou ZOO a malířem Michalem Cihlářem, který se u soudu domáhal odstranění uměleckých děl z areálu zoologické zahrady. Ta nebyla dílem Michala Cihláře, nápadně se však jeho původní tvorbě pro ZOO podobala. Pražský městský soud dal Cihlářovi za pravdu a ZOO skutečně musela vystavená díla odstranit. ZOO si totiž s Cihlářem špatně sjednala licenční smlouvu.

Autorská licenční smlouva

Licenční smlouva ošetřuje práva k užití díla, která jejím prostřednictvím uděluje autor jiné osobě. Nabyvatel licence autorského práva poté může s dílem nakládat takovým způsobem, jako kdyby sám disponoval autorskými právy. Aby smlouva plnila svůj účel, je třeba ji správně sestavit. Ačkoli zákon přímo nevyžaduje písemnou podobu smlouvy (pokud se nemá jednat o výhradní licenci), vzhledem k možným komplikacím pramenícím z ústní dohody ji v každém případě doporučujeme.

Výhradní vs. nevýhradní autorská licence

Jednou z věcí, kterou je ve smlouvě třeba ošetřit, je typ udělené licence. Rozlišujeme přitom licenci výhradní a nevýhradní. Pokud typ licence není explicitně zmíněný, automaticky se počítá s udělením nevýhradní licence.

Výhradní licence zakazuje autorovi díla dále poskytnout licenci dalším osobám a zároveň dílo sám užívat způsobem, který je ošetřen udělenou licencí. Nevýhradní licence umožňuje autorovi nadále dílo užívat a poskytnout licenci k jeho užívání i dalším osobám.

Autorskou licenční smlouvu k jednomu dílu je v případě nevýhradní licence možné uzavřít opakovaně. Pokud nejprve došlo k udělení nevýhradní licence jednomu nabyvateli a následně výhradní licence jinému nabyvateli, bude původní smlouva stále platná. Samozřejmě jen v případě, že se strany nedohodnou jinak.

I v případě výhradní licence je možné uzavřít další licenční smlouvu. Bude ovšem potřeba písemný souhlas nabyvatele výhradní licence. Když takový souhlas neexistuje, nově uzavřená licenční smlouva bude neplatná.

Tip od advokáta Ondřeje Preusse: „Nabyvatelům se vyplatí sjednání výhradní licence s možností zásahů do díla. Také doporučuji rozšíření licence i mimo území České republiky.“

Omezení licence na autorská práva

Licenční smlouvou nemusí být nutně umožněno právo na užití díla v plném rozsahu. Je možné omezit rozsah práv, a to nejen pokud jde o jejich množství, ale také o místo a čas užití díla. Pokud smlouva jasně neošetřuje způsoby užití díla, licence na autorská práva se obyčejně uděluje jen na Českou republiku a jen po takovou dobu, která je u daného typu díla obvyklá. Pokud se ovšem rozhodnete jinak, je možné všechny tyto podmínky ve smlouvě upravit.

Zánik autorské licence a odstoupení od smlouvy

Autorská licenční smlouva nemusí zaniknout rozpadem právnické osoby ani smrtí fyzické osoby, která ve vztahu vystupovala jako nabyvatel. Pokud není tento postup ve smlouvě vyloučen, práva a povinnosti vyplývající z licenční smlouvy přecházejí na nástupce (u právnické osoby) či dědice (u fyzické osoby). Pokud vyloučen je, dochází k zániku licence.

Kromě zániku licence může dojít i k odstoupení od smlouvy ze strany autora. Může se tak stát v následujících případech:

 • Pro nečinnost nabyvatele – nabyvatel disponuje výhradní licencí, ale nevyužívá ji, čímž poškozuje autora. Ten musí před odstoupením od smlouvy nabyvatele upozornit a vyzvat ho k využití licence. Lze to však smluvně vyloučit.
 • Pro změnu přesvědčení – pokud autor změnil své postoje a dosud nepublikované dílo přestalo odpovídat jeho přesvědčení, může od smlouvy odstoupit. Bude ovšem povinen nahradit nabyvateli škodu vzniklou jeho jednáním.

Nakladatelská licenční smlouva

Jednou z podkategorií standardní licenční smlouvy je nakladatelská smlouva. Jejím prostřednictvím autor opravňuje nabyvatele k rozmnožování a rozšiřování díla. Může přitom jít o dílo slovesné, hudební, výtvarné nebo fotografické. V tomto případě platí, že pokud není ve smlouvě dohodnuto něco jiného, automaticky se uděluje výhradní licence. Autorovi ovšem zůstává právo na tzv. autorskou korekturu před vydáním díla, tedy možnost provést drobné změny díla.

Podlicenční smlouva

Dalším pojmem, se kterým se v souvislosti s udělením licence k užití díla setkáváme, je podlicenční smlouva. Ta vzniká jako doplněk k uzavřené licenční smlouvě a opravňuje nabyvatele licence, aby získaná oprávnění dále poskytl třetí osobě. Tento krok je ovšem možné provést pouze s písemným souhlasem autora, který je třeba ošetřit v licenční smlouvě.

Muž dávající razítko na autorskou licenci

Poplatky spojené s licencí na autorská práva

Nabyvatel licence je povinen platit autorovi tzv. licenční poplatky ujednané ve smlouvě. Ty mohou mít několik podob:

 • Jednorázový poplatek – pro nabyvatele nejjednodušší, avšak ne příliš častý způsob úhrady, který se využívá především u licencí, jejichž předmět má menší hodnotu a zároveň doba udělení licence nehraje významnou roli.
 • Splátky poplatku – po dobu trvání smlouvy nabyvatel pravidelně hradí smluvené části celkového poplatku.
 • Poplatek odvozený z využití licence – může jít například o procento z hodnoty (např. při prodeji knih).

Zajímavost: Opravdovou specialitou v oblasti autorského práva jsou počítačové programy a softwary. I ty jsou totiž až na několik málo výjimek považovány za autorská díla a vztahují se na ně majetková a osobnostní práva. Mají ovšem celou řadu specifik, včetně často se objevujícího spoluautorství a nutnosti ošetřit i support nebo ochranu osobních údajů. Na rozdíl od běžných autorských děl však nemusí být vyloženě originální.

Doporučení na závěr pro autorskou licenční smlouvu

 • Pokud máte v úmyslu uzavřít licenční smlouvu, dejte si pozor na to, jestli je výhradní či nevýhradní.
 • Pozornost věnujte tomu, zda je na dobu určitou či neurčitou.
 • Ujasněte si možnosti výpovědi, rozsah oprávnění nabyvatele a způsob sjednání odměny.
 • Vyhněte se vzorům licenční smlouvy staženým z internetu, které nemusí spolehlivě ochránit vaše práva, ať už jste autorem nebo nabyvatelem.

Licenční smlouva autorská vytvořená na míru je v tomto případě nejlepším krokem – každé dílo je něčím specifické a je třeba konkrétní situaci přenést do smlouvy tak, abyste se vyhnuli nepříjemnostem, ať už mluvíme o sankcích nebo ušlém zisku. Předejděte sporům ohledně autorských práv. Licenční smlouvu vám připravíme už do 48 hodin a v rámci balíčku máte i hodinovou konzultaci pro dořešení všech otázek.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Licenční smlouva

Potřebujete sepsat licenční smlouvu nebo pouze zkontrolovat tu stávající? Od toho tu jsme. Zajistíme pro vás férové nastavení autorských práv, ať už jste poskytovatel nebo nabyvatel licence. Jednáme rychle, za předem dané ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Luboš Kulhánek, Praha

před 3 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Recenze služby

Ing. Lucie Proroková, Ostrava

před 3 roky

S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě, kterou jsem potřebovala, a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v poměrně krátkém termínu – do druhého dne od objednání.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024