Jak efektivně chránit autorská práva

Dnešní rychlá doba nahrává situacím, kdy někdo použije vaše dílo bez toho, aniž by k tomu měl souhlas. Předtím, než se začnete odkazovat na autorský zákon, byste ale určitě měli vědět, kdo je považován za autora, jaká má konkrétně práva a jak je může efektivně chránit. Na vše najdete odpověď níže.

Fotografie, na která se vztahují autorská práva
10 minut čtení

Kapitoly článku

Co je autorské právo?

Autorské právo, často také známé jako copyright, chrání autorská díla a práva jejich tvůrců po dobu, kterou stanovuje zákon. Pouze autor díla má právo rozhodnout, jakým způsobem bude s jeho dílem nakládáno a zda umožní jeho užití prodejem, půjčením, pronájmem, vystavováním nebo jiným způsobem.

Copyright versus Copyleft

Co se softwarů, filmové a hudební produkce týče, právní úprava copyrightu nepostačuje dnešní době, kdy se díla poměrně snadno šíří kvůli snadnému přepsání na digitální data a následně anonymnímu sdílení souborů. Dochází tak ke vzniku alternativních řešení ke copyrightu, které jsou souhrnně označovány copyleft s frází „některá práva vyhrazena“ namísto „všechna práva vyhrazena“. Nejrozšířenějšími licencemi copyleftu se staly GNU GPL pro software a Creative Commons pro ostatní autorská díla. Licence umožňují publikaci děl (případně i jejich úpravu) za dodržení podmínek, které stanoví autor.

Co můžeme považovat za autorské dílo?

Dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, tedy výsledkem kreativity a nikoliv plagiát. Zároveň je nutné, aby bylo vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, kdy se počítá i elektronická podoba. Tedy nestačí pouhá myšlenka.

Příklady autorského díla:

 • dílo hudební,
 • dílo kinematografické,
 • dílo slovesné,
 • dílo malířské, grafické a sochařské,
 • dílo architektonické a urbanistické,
 • počítačové programy,
 • fotografie,
 • dílo dramatické a další uvedená v zákonu o právu autorském.

Tip: Jak je to s obrázky staženými z internetu? Odpověď na to, kdy u nich porušujete autorská práva jsme shrnuli do videa.

Co se nepočítá mezi autorská díla?

 • námět díla sám o sobě,
 • denní zpráva,
 • postup, princip, metoda,
 • objev, vědecká teorie,
 • matematický vzorec, statistický graf.

Tip: Autorské právo se vztahuje jak na dokončené dílo, tak i jeho fáze a části, včetně názvu a jména postav.

Koho zákon považuje za autora díla?

Narozdíl od angloamerického pojetí, kde může být autorem právnická osoba, se tvůrčí schopnosti v našem prostředí přisuzují jen lidem, tedy fyzickým osobám. Autorem díla je tak fyzická osoba, která ho vytvořila. Samozřejmě zákon počítá s tím, že nemusí být přímo uvedena, nebo že dílo vytvoří více osob naráz:

 • Anonym / pseudonym – dle zákona může být dílo zveřejněno bez udání jména autora nebo pod jeho krycím jménem. V takových případech platí, že totožnost autora smí být prozrazena jedině s jeho souhlasem.
 • Spoluautorství – v této situaci přísluší právo autorské všem autorům společně. Za spoluautorství se nepovažují případy:
 • kdy výsledné dílo tvoří několik samostatných složek (například hudba a literární dílo, které dá dohromady film),
 • kdy někdo přispěje radou, dá ke vzniku díla podnět nebo přispěje poskytnutím pomoci.

U spoluautorství je důležité zmínit, že k nakládání s autorským dílem je třeba souhlasu všech spoluautorů bez ohledu na to, jakou měrou přispěli k jeho vzniku. V praxi někdy dochází k situacím, kdy jeden z autorů bezdůvodně brání v nakládání s dílem. V takové situaci se můžou spoluautoři domáhat nahrazení chybějícího souhlasu soudem.

Jaká autorovi či autorům vznikají se vznikem díla práva?

Po vytvoření díla vznikají autorovi práva, která jsou ošetřena autorským zákonem. Dělíme je na práva majetková a osobnostní.

Majetková práva

Majetková práva k dílu mají převážně ekonomický charakter. Přisuzují autorovi výhradní právo na rozhodování o dalším užívání díla. Pokud autor nedá k užívání díla svolení, nemůže s ním jiná osoba jakkoli nakládat. Autor ovšem může udělit licenci na užití díla. Majetková práva jsou platná po dobu autorova života a ještě dalších 70 let po jeho smrti.

Zajímavost ohledně majetkových práv: U audiovizuálního díla se doba trvání majetkových práv počítá od smrti posledního z následujících osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby.

Dostupný advokát radí: „V praxi se například často setkáváme s případy, kdy se na našeho klienta obrátí “vlastník” majetkových autorských práv např. k fotografii, kterou klient užil jako ilustraci na svém webu. V takovém případě je skutečně úhrada za licenci na místě, ale rozhodně doporučujeme se poradit s advokátem, aby nebylo hrazeno zbytečně moc“.

Do práva na užití díla řadíme:

 • právo na rozmnožování díla (vytváření kopií),
 • právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (například šíření vytvořeného článku či e-booku po internetu),
 • právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na sdělování díla veřejnosti (vysílání díla rozhlasem či televizí).

Osobnostní práva

Jak už název napovídá, souvisejí přímo s osobností autora a v tomto případě není možné, aby došlo k převodu autorských práv.Tato práva jsou platná pouze po dobu autorova života a smrtí zanikají. To ovšem neznamená, že po autorově smrti je možné s dílem nakládat zcela libovolně. Tato událost nemá žádný vliv na ochranu samotného autorství, takže ani po smrti autora není možné si cizí dílo přivlastnit (při dalším šíření díla je vždy nutné uvádět jméno autora), ani ho užívat způsobem, který by mohl snížit jeho hodnotu. Práva na ochranu autorství se může domáhat autorův příbuzný či jiná osoba blízká, a to i v době, kdy už neplatí majetková autorská práva.

Mezi osobnostní práva autora řadíme:

 • právo rozhodnout o zveřejnění díla,
 • právo osobovat si autorství (sem řadíme i právo rozhodnout o uvedení autorství při zveřejnění a dalším užití díla),
 • právo na nedotknutelnost díla (autor má právo rozhodovat o změnách a zásazích do díla, při užívání díla jinou osobou nesmí být jakkoliv snižována hodnota díla).
Jak chránit autorská práva k vaši spokojenosti?
Porušit autorská práva je v době internetu velmi snadné.

Příklad z praxe autorského práva: Možná jste kdysi zaznamenali spor mezi pražskou ZOO a malířem Michalem Cihlářem, který se u soudu domáhal odstranění uměleckých děl z areálu zoologické zahrady. Ta nebyla dílem Michala Cihláře, nápadně se však jeho původní tvorbě pro ZOO podobala. Pražský městský soud dal Cihlářovi za pravdu a ZOO skutečně musela vystavená díla odstranit. ZOO si totiž s Cihlářem nejasně sjednala licenční smlouvu. Nakonec sice ZOO přeci jen spor vyhrála, ale až v roce 2018, tedy pod deseti letech soudních tahanic.

Jak ochránit své autorské dílo?

Ochrana autorského díla automaticky vzniká v okamžiku vytvoření. Není třeba ho tedy nikde registrovat, jako to například vyžadují průmyslová práva (ochranná známka, práva k vynálezům nebo patenty a průmyslové vzory). Nicméně pro lepší právní pozici vám i tak lze v některých případech doporučit registraci díla u některého kolektivního správce autorských práv. Jde o právnické osoby, kterým Ministerstvo kultury udělilo oprávnění k výkonu kolektivní správy (= zastupování většího množství osob a kolektivní uplatňování i ochrana majetkových práv).

V současnosti jde o tyto organizace:

 • OSA – pro autory hudby a textu a hudební nakladatele,
 • OOA-S – pro autory děl výtvarného umění, architektury, fotografy, autory obrazové složky počítačových programů a pro televizní/filmové střihače
 • DILIA – pro autory literárních a hudebně dramatických děl a nakladatele,
 • INTERGRAM – pro výkonné umělce, výrobce audiovizuálních a audio záznamů,
 • GESTOR – pro případy, kdy řešíte opětovný prodej originálu výtvarného díla,
 • OAZA – pro zvukaře

Tip: Přečtěte si náš článek, ve kterém se dozvíte, jak si ochránit autorská práva v licenční smlouvě.

Jak funguje kolektivní zastupování autorských práv v akci?

Spisovatel napíše knihu a standardně podepíše s nakladatelstvím licenční nakladatelskou smlouvu. Na jejím základě je dílo vydáno a spisovateli vydavatel vyplatí autorský honorář – odměnu za napsání knihy a často i následně podíl z prodeje. Spisovatel ale může zároveň uzavřít smlouvu s organizací DILIA, díky které může například získat určitý objem peněz za to, že byla jeho kniha půjčována v knihovnách.

Co je dobré vědět:

 • Zastupování kolektivním správcem je podmíněno uzavřením smlouvy a uhrazením jednorázového poplatku (například u organizace OSA jde o 605 Kč).
 • Každé dílo musí být organizaci nahlášeno na speciálním formuláři vždy v daném roce, kdy vzniklo.
 • V následujícím roce je pak autorům, s nimiž má organizace uzavřenou smlouvu o kolektivní správě autorských práv, vyplacen podíl z celkového honoráře.

Dostupný advokát radí: Pokud byste se z nějakého důvodu u hodnotného díla rozhodli kolektivního správce nevyužít, doporučujeme, abyste si ponechali veškeré přípravné materiály (skicy, přepracované texty) nebo případně uschovali dílo u notáře.

Autorský zákon – zákon na ochranu autorských práv

Obzvlášť dnešní online doba nahrává snadnému užití díla bez souhlasu majitelů a tím i k porušení autorského práva. Není výjimkou, že se v reklamních kampaních používají fotografie stažené z internetu nebo na webových stránkách objevíte zkopírovaný text. Je samozřejmě otázkou, nakolik je dnešní systém udržitelný a zda nás nečeká velká reforma.

Podle zákona o právu autorském se nicméně v takových případech může autor domáhat:

 • určení svého autorství,
 • zákazu ohrožení svého práva = například zákaz výroby, obchodního odbytu, vývozu rozmnoženiny či napodobeniny,
 • odstranění následků zásahu do práva – například stažení fotografie nebo textu z webu či z prodeje,
 • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu a vydání bezdůvodného obohacení či náhrada škody,
 • zákazu poskytování služby.

Samozřejmě mu tedy náleží nárok na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Za neoprávněné užití má autor nárok na dvojnásobek autorské odměny, než která by mu byla vyplacena při oprávněném užití díla.

Dostupný advokát radí: Nezapomeňte, že dochází k dědění autorských práv. Na stejná práva má tak i dědic autora, pokud mu to bylo potvrzeno soudem v rámci dědického řízení.

Autor bude vymáhat svá práva pomocí občanskoprávní žaloby, ale podle českého práva se ten, kdo porušuje autorská práva, může dopustit i trestného činu. Může tak být potrestán zákazem činnosti, peněžitým trestem, propadnutím věci nebo dokonce odnětím svobody až na 2 roky (nebo až na 8 let v případě, kdy získal značný prospěch nebo se dopustil činu ve značném rozsahu).  Jde hlavně o případy systematického porušování autorských práv.

Dostupný advokát radí:

„Předtím, než se začnete domáhat svých nároků u soudu, je možností zkontaktovat osobu nebo firmu, která se dopustila porušení autorských práv, upozornit ji na to a nabídnout zakoupení licence. Vedle toho si samozřejmě můžete sjednat další podmínky užití díla (časové a zeměpisné omezení, způsob propagace díla, množství propagačních materiálů, na kterých je dílo uvedeno).”

Tip: Zjistěte, co by měla obsahovat licenční smlouva.

Kdy se dá dílo použít bez souhlasu autora?

Autorský zákon umožňuje použití bez souhlasu, pokud:

 • Je dílo používáno v rámci volného užití – tedy pro osobní užití bez hospodářského nebo obchodního prospěchu.
 • Je autorské dílo užíváno v rámci tvz. zákonné licence – počítá se zde s převahou veřejného zájmu a je vyloučeno komerční využití. Typickým příkladem je zpravodajská licence (např. na dokreslení článku na zpravodajském serveru či v televizních zprávách), propagace výstavy uměleckých děl, užití v rámci náboženských obřadů, atd.

Co přináší novela autorského zákona

Novela autorského zákona nabyla účinnost v lednu 2023 s cílem zahrnout do českého práva úpravu autorských práv Evropské unie. Hlavní změnou, kterou novela přináší je zpřísnění pravidel sdílení online obsahu pro komerční platformy (dotýká se to např. portálu Ulož.to). Tyto portály tak mají větší odpovědnost za nelegálně sdílený obsah jejich uživateli. Budou muset získávat licence k chráněnému obsahu, případně odstraňovat nelegální obsah a zabraňovat opětovnému nahrání.

Další velká změna se týká ochrany práv vydavatelů. Poskytovatelé online služeb se musí s vydavateli dohodnout na podmínkách poskytnutí licence a odměny. Cílem je zabránit velkým online platformám, aby díla vydavatelů zneužívaly. A to například tím, že by poskytovaly náhledy textů bez souhlasu vydavatele.

Poslední změnou je pak vznik nových druhů licencí. Ty mimo jiné zahrnují:

 • Licenci pro díla nedostupná na trhu: Díky této licenci budou moci různé instituce (např. knihovny či archivy) rozmnožovat díla, která jsou na trhu nedostupná, a to zejména pro vzdělávací účely.
 • Licenci k automatizovaným analýzám dat: Tato licence dovoluje analýzu textů a dat pro vědecké či komerční účely.
 • Licenci pro digitální výuku: Tato licence povoluje vzdělávacím institucím používat chráněná díla za účelem výuky.
 • Licenci pro pastiš: Ta umožňuje vytvářet pastiš, karikatury, parodie apod. chráněných děl.

Tip: Zjistěte si, jak je to s ochranou autorských práv na internetu.

Pomůžeme vám vyřešit autorská práva

Postaráme se o to, že vaše autorská práva budou chráněna, nebo naopak zkontrolujeme, že je nijak neporušujete. Veškerou komunikaci s námi zvládnete online nebo prostřednictvím telefonu a hotovou licenční smlouvu budete mít k dispozici už do 2 dnů.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Licenční smlouva

Potřebujete sepsat licenční smlouvu nebo pouze zkontrolovat tu stávající? Od toho tu jsme. Zajistíme pro vás férové nastavení autorských práv, ať už jste poskytovatel nebo nabyvatel licence. Jednáme rychle, za předem dané ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 11 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024