avatar-01@2x
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Kdy řešit spor mimosoudně a jak postupovat?

Poměrně výrazná úspora času a rychle vyřešení problémů, větší flexibilita, někdy dokonce i menší náklady. To jsou výhody mimosoudního řešení sporů. Kdy a jak je využít a v jakých případech je zákon zakazuje?

klient je nespokojen s řešením obchodu, mimosoudní spotřebitelský spor
7 minut čtení
2. 5. 2022

Kapitoly článku:

Existuje několik oblastí, kde se mimosoudní řešení často a s oblibou využívá. Tou hlavní jsou bezesporu obchodní spory, jejichž mimosoudní řešení může mít institucionalizovanou podobu ve formě arbitráže u arbitrážního soudu, ale i méně formální podobu u soukromého rozhodce. Druhou skupinu představují spory z rodinného práva, kdy právě mimosoudní řízení může vést deeskalaci problému a uhlazení hran. Specifickou kategorií jsou pak spotřebitelské spory, kde mimosoudní řešení představuje rovněž levnou a rychlou variantu sporu, který byste v soudní variantě dost možná ani neabsolvovali.

Odhlédnuto od věcné odlišnosti výše uvedených sporů, je také po právní stránce (tedy zejména z hlediska závaznosti a vymahatelnosti) diametrální rozdíl, zda své spory řešíte u rozhodčího soudu, Českého telekomunikačního úřadu či v kanceláři rodinné poradny.

Tím se dostáváme také k nevýhodám takového alternativního řešení. Nemáme-li přímo doložku o řešení sporu před rozhodcem sjednánu ve smlouvě (což lze z výše uvedených možností pouze u obchodních sporů), je podstatným principem takových řešení dobrovolnost. Druhého rodiče či prodejce v rámci spotřebitelského sporu tak nemůžete do uvedeného řešení nutit, pokud sám nechce. Z hlediska rodinných sporů lze pak apelovat pouze na vstřícnost a snahu neprohlubovat problémy v rodině, z hlediska spotřebitelských sporů pak na pozitivní PR podnikatele, udržení důvěry zákazníků a prozákaznický postoj.

Řešíte problém související s mimosoudním řešením sporů?

Zodpovíme vám jakýkoliv právní dotaz a navrhneme řešení vašeho právního problému. Stačí nám popsat svůj problém online. Svou odpověď dostanete do 48 hodin.

Chci využít právní radu

Rodinné právo

Oblastí, kde může být mimosoudní řešení velkou úlevou pro obě strany, jsou spory týkající se rodiny, zejména tedy nastavení fungování (bývalé) rodiny v době po rozvodu a péče o děti. V okamžiku, kdy otec s matkou dospějí do bodu, kdy nechtějí za každou cenu “vyhrát” a porazit toho druhého, ale hledají řešení, které bude zohledňovat do maximální možné míry zájmy všech zúčastněných a zejména dětí, pak je mimosoudní řešení ideální cestou.

Je potřeba říct, že nastavení porozvodového modu vivendi je z pohledu soudu a právníků otázka práv a povinností, z pohledu rodičů i dětí je to ale rovněž otázka potřeb, emocí a pocitů, na které nebývá u soudu pochopitelně příliš prostor. V rámci mimosoudního řešení se ale i s touto rovinou dá pracovat.

Dodejme, že v rámci rodinné či manželské poradny lze řešit i řadu dalších témat. My jsme se zaměřili zejména na oblast, která se při nenalezení shody řeší dlouhé roky u soudu, což je pro fungování rodiny velká zátěž.

Výhodou je především flexibilita takového postupu. Narozdíl od závazného soudního rozhodnutí můžete společně pátrat po variantách, které vám budou vyhovovat, a pokud nevyhovují, pak je poměrně snadno opustit.

Pomoc právníka je i v rámci mimosoudního řešení nepochybně na místě, protože výsledek společné dohody je potřeba převést do podoby, kterou může schválit soud. Mimosoudní řešení vám totiž nemůže vyřešit rozvod samotný a navíc, i když dospějete k oboustranně přijatelnému řešení, z naší praxe víme, že právě díky přítomným emocím bývají podobné dohody někdy křehké a jejich zafixování a zakotvení do právně vymahatelné podoby je nezbytné. Ideální je tedy využití mimosoudního řešení, spolu s následnou právní pomocí k sepsání společné dohody, kterou lze předložit soudu v rámci návrhu na nesporný rozvod. Jejím obsahem může být například dohoda na poměru péče o dítě, výši výživného, způsobu předávání dítěte, nastavení péče o prázdninách a podobně.

Tip: Rozdíly mezi sporným a nesporným rozvodem a postup u soudu v rámci obou variant, jsme detailně popsali v našem článku.

Mimosoudní řešení u spotřebitelských sporů

Z důvodu zvýšené ochrany spotřebitele je zákonem zakázané sjednávat ve spotřebitelských smlouvách rozhodčí doložky a řešit spory se spotřebitelem v rozhodčím řízení (výjimkou je smlouva o rozhodci, tedy dohoda mezi stranami až v okamžiku, kdy je konkrétní spor zahájen). I tak má však spotřebitel možnost řešit spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb mimosoudní cestou.

Výjimku tvoří pouze smlouvy uzavřené v oblasti zdravotních služeb, včetně lékárenských, kde alternativní postup zvolit nelze.
Spotřebitelské spory mohou vznikat z běžných kupních či smluv o poskytování služeb, kdy na jedné straně stojí spotřebitel a na druhé podnikatel. Velmi často je předmětem sporu plnění v rámci stokorun či několika tisícikorun. Pokud by jediným možným postupem byl soudní proces, strany by si v praxi často spíše rozmyslely, zda jim taková položka stojí za soudní spor, i když by věděly s jistotou, že jsou v právu.

Tip: Standardní postup při řešení reklamace jsme rozebrali detailně v našem článku.

Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který funguje od roku 2016, byl u nás převzat z práva Evropské unie a podílí se na něm kromě ministerstva průmyslu a obchodu také Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Česká obchodní inspekce, Sdružení českých spotřebitelů, Česká advokátní komora a Kancelář ombudsmana české asociace pojišťoven.

 • Finanční arbitr řeší spory spotřebitelů s finančními institucemi, jako jsou banky.
 • Energetický regulační úřad vám pomůže vyřešit nesrovnalosti s poskytovatelem plynu či elektrické energie.
 • Český telekomunikační úřad se vás může zastat, jste-li v právu ve sporu s poskytovatelem služeb elektronických komunikací (tedy telefonních služeb či internetu).
 • Česká obchodní inspekce a Sdružení českých spotřebitelů má v tomto ohledu pravomoc řešit spory z kupních smluv a smluv o poskytování služeb.
 • Kancelář ombudsmana české asociace pojišťoven vám pomůže, pokud se rozcházíte v názorech se svou pojišťovnou.
 • Česká advokátní komora nabízí možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu.

V praxi se může jednat o různé spory při reklamaci, problémy s nedodáním zboží, plněním pojišťovny apod.

Tuto metodu mohou využít fyzické osoby, když jednají jako spotřebitelé, to znamená, že nejde o jejich podnikatelskou činnost či samostatného výkonu povolání.

Co je pro takzvané ADR (Alternative Disputes Resolution) typické:

 • finanční nenáročnost – strany platí výhradně to, co do “procesu” vloží, tedy například náklady za kopírování, cestovné, právního zástupce. Samotná mediace je zdarma a odměnu mediátora následně hradí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Právní zastoupení zde povinné není. V případě sporů o plnění vyšší hodnoty je lze ale více než doporučit. Na druhou stranu zde výše plnění není nijak omezena, teoreticky můžete jít do sporu o plnění v rámci desetikorun (pokud vám to tedy za tu námahu stojí).
 • rychlost – řízení musí být ukončeno do 90 dnů od jeho začátku. To je v případě soudního postupu takřka nemožné. Pouze v případě komplikovanějších případů lze řízení prodloužit o dalších 90 dní.
 • flexibilita – jako spotřebitel můžete účast v ADR kdykoliv ukončit. Navíc volba této varianty vás nezbavuje možnosti využít soudní řešení sporu.

V případě Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu a finančního arbitra získáte v závěru řízení rozhodnutí, které je platné a závazné pro obě strany. Ostatní výše zmíněné úřady a instituce, tedy především pro spotřebitelské spory významná Česká obchodní inspekce, nemohou v těchto situacích vydávat právně závazná rozhodnutí a výsledkem je dohoda obou stran. Přesto i taková dohoda zpravidla k vyřešení sporu stačí a strany se jí řídí.

Z hlediska spotřebitelů jsou nejčastějšími spory u České obchodní inspekce. V rámci ADR lze řešit spory z kupních smluv a smluv o poskytování služeb. Vždy je třeba, aby spotřebitel byl stranou příslušné smlouvy. Pro efektivitu sporu je nezbytné , aby byl spotřebitel schopen věrohodně doložit oprávněnost jím tvrzeného nároku. Nejčastějšími spory, které jsou v rámci institutu ADR řešeny, jsou spory z vadného plnění (reklamace zboží a služeb). Často je ale vyžadovánao, aby spotřebitel oprávněnost reklamace doložil znaleckým posudkem.

Obchodní spory

Arbitráže jsou v případě sporů mezi dvěma obchodníky známá a žádaná věc. Zejména v případě přeshraničních sporů mohou zaručit rychlé řešení. Pro řadu podnikatelů není nezajímavá i možnost vyššího utajení jejich obchodních záležitostí, neboť arbitráže jsou neveřejné. Umožňují rovněž předem zvolit odborníka, který se se specializuje na danou oblast práva a na němž se obě strany shodnou. Možná je pro řadu lidí překvapivá i snazší vykonatelnost arbitrážních rozhodnutí, což platí především pro přeshraniční spory, kde se uplatní Newyorská úmluva o uznání a výkonu rozhodčích nálezů. Pružnost a rychlost je na druhou stranu vykoupena absencí donucovacího aparátu, pokud jedna ze stran rozhodnutí neakceptuje a rovněž horší možností nápravy nekvalitních rozhodnutí.

Tip: Mimosoudní řešení sporů v obchodních záležitostech je poměrně rozsáhlé téma. Proto jsme se mu detailně věnovali v rámci samostatného článku.

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Filip Rufer, Praha

před 2 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

MgA. Tomáš Klein, Zlín

před 2 roky

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 2 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

řešení obchodního sporu, arbitráž

Kdy využít k řešení obchodních sporů arbitráž?

Jako podnikatel se asi nevyhnete situaci, kdy mezi vámi a vaším obchodním partnerem dojde k nějakému nedorozumění, které může přerůst ve spor. Ať už je důvodem nekvalitně sepsaná smlouva či…

1. 5. 2022
zákazníci v kavárně, rasová diskriminace spotřebitele

Nejste jako spotřebitel diskriminováni?

Znevýhodnili vás v hotelu, obchodě či restauraci oproti ostatním jen proto, že patříte k určité národnosti nebo máte tmavší barvu pleti? Existují situace, kdy si to smí podnikatel dovolit? Kam…

27. 3. 2022
Manželský pár sundávající si snubní prsten, který se připravuje na to, co obnáší rozvod

Co obnáší rozvod – sporný, nebo nesporný?

Ačkoliv si všichni manželé na počátku slíbí věčnou lásku, může se stát, že se jejich cesty rozdělí a přijde na téma dne rozvod – ten může být tzv. nesporný (=…

29. 12. 2020

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023