Co je to prokura a kdy ji využijete?

Prokuru využijete jako podnikatel či podnikatelka, chcete-li pověřit jinou osobu jednáním místo sebe. Prokurista zapsaný v obchodním rejstříku, je pak oprávněný za vás jednat, aniž by předkládal plnou moc. Jaké povinnosti a pravomoci má? Komu a jak lze prokuru udělit? Na to se zaměříme v našem textu.

společníci, prokurista společnosti

Kapitoly článku

Prokura je zvláštním případem udělení plné moci. Její význam pro vás jako pro podnikatele spočívá zejména v tom, že vám usnadní jednání týkající se provozu společnosti, resp. některé její pobočky. Nemusíte pak (resp. statutární orgán nemusí) činit veškerá právní jednání ohledně daného provozu činit a není třeba ani opakovaně vystavovat zvláštní plné moci.

Jasno mají i vaši obchodní partneři. Ti se mohou spolehnout, že prokurista, zapsaný v obchodním rejstříku, je oprávněný za vás jednat a není nutné předkládat plnou moc.

Tip: Chystáte se prověřit společnost, než s ní začnete podnikat? Jak lze hledat v obchodním rejstříku a co vše v něm lze najít, jsme přiblížili v našem článku.

Vyžaduje vaše podnikání opakované právní konzultace?

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Prokurou můžete zmocnit prokuristu ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu pobočky (či obchodního závodu), včetně těch, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Pokud jde o obchodní závod s jednou nebo více pobočkami, nebo pokud sestává společnost z více obchodních závodů, lze udělit prokuru i jen pro určitou pobočku nebo pro určitý závod.

Základní předpoklady udělení prokury:

 • Prokuru může udělit jenom podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku. Jiný subjekt prokuru udělit nemůže.
 • Prokuru lze udělit pouze fyzické osobě, právnická osoba prokuristou nemůže být.

Rozsah prokury a její omezení

Jak již bylo uvedeno výše, prokurista je na základě prokury oprávněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu, případně pobočky. Prokurista tedy může uzavírat kromě běžných obchodních smluv mimo jiné směnečné závazky, přijímat úvěry či prodávat majetek dané pobočky.

Významným omezením je, že prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovité věci a zatěžovat je. Prokura nicméně může být o tato jednání oprávnění prokuristy rozšířena (případně lze takové oprávnění omezit stanovením určité výše ceny nemovitosti či stanovením jiných podmínek). Pokud to ale v prokuře uvedeno není, pak k takovým jednáním prokurista není oprávněn.

Prokurista dále nesmí za statutární orgán činit jednání, která se týkají tzv. statusových záležitostí podnikatele – jako například svolávání valné hromady.

Jiné omezení prokury než výše uvedené občanský zákoník nezná. Pokud byste chtěli prokuristu omezit např. výší částky, do které za vás může přijímat úvěry nebo činit jiná právní jednání, pak takovou prokuru nelze zapsat do obchodního rejstříku. Takový krok by byl ovšem řešitelný jako zastoupení na základě plné moci.

Prokurista nemůže prokuru přenést na někoho jiného, ani udělit další prokuru.

Výkon činnosti prokuristy

Prokurista musí svou funkci vykonávat osobně, a to s péčí řádného hospodáře, což vyžaduje aktivní přístup k plnění povinností s tím, že nedostatek znalostí potřebných k realizaci právních jednání nebo nedostatek času není omluvitelným důvodem pro nevynaložení péče řádného hospodáře. Prokurista tedy na sebe bere poměrně velkou odpovědnost, s níž by měl počítat. Součástí této péče se automaticky předpokládá i loajalita, která od prokuristy vyžaduje, aby jednal výhradně v zájmu podnikatele a nesměšoval své jednání prokuristy s vlastními zájmy (či zájmy jiných osob).

Forma prokury

Udělení prokury je založeno na dohodě prokuristy a podnikatele, že prokurista bude podnikatele formou prokury zastupovat při právních jednáních v souvislosti s provozem jeho závodu. Pro tuto dohodu se nevyžaduje (na rozdíl od samotného udělení prokury) písemná forma.

Podnikatel by měl s prokuristou v ideálním případě uzavřít nepojmenovanou smlouvu o zastoupení podnikatele na základě prokury, ve které si současně strany sjednají způsob výkonu prokury a mimo jiné i to, zda bude smlouva úplatná, nebo zda bude prokurista svou činnost vykonávat bezúplatně. A pokud smlouva úplatná bude, tak v jaké výši náleží prokuristovi odměna.

Tip: Odměnu za výkon funkce prokuristy je třeba považovat za příjem ze závislé činnosti zdaňovaným 15% zálohovou daní.
Pokud by podnikatel s prokuristou výše uvedenou smlouvu neuzavřel, pak se mohou na jejich vztah přiměřeně aplikovat ustanovení občanského zákoníku o příkazu.

Jak udělit prokuru

Samotná prokura musí být vždy udělena písemně. U společnosti s ručením omezeným patří schvalování udělení a odvolání prokury do působnosti valné hromady (ledaže společenská smlouva stanoví jinak).

U jiné obchodní společnosti toto stanoveno není, nicméně schvalování a odvolávání prokury může být svěřeno do působnosti valné hromady či jiného orgánu stanovami společnosti. Proto je třeba vždy nejprve zkontrolovat zakladatelské dokumenty, do čí působnosti schválení udělení prokury náleží. V případě, že nebude uvedeno nic jiného, patří udělení prokury do působnosti statutárního orgánu podnikatele či přímo do působnosti podnikatele, je-li fyzickou osobou.

Obsah a vzor prokury

Na internetu lze nalézt různé vzory pro udělení prokury, nicméně o konkrétní podobě je vhodné se poradit s advokátem, neboť podoba se může lišit podle rozsahu oprávnění. Prokura musí obsahovat výslovně, že se jedná o prokuru. Rozsah zmocnění prokuristy výslovně být uveden nemusí, pokud je respektován rozsah vyplývající ze zákona.

Zápis prokury do obchodního rejstříku

Udělení prokury prokuristovi je nezbytné zapsat do obchodního rejstříku, nicméně zápis je na rozdíl od dřívější právní úpravy pouze deklaratorní. Prokura je tedy účinná již okamžikem jejího udělení. Do okamžiku zápisu prokury do obchodního rejstříku musí prokurista své oprávnění třetí osobě prokazovat (např. tím, že jí předloží dokument o udělení prokury).

Podepisování prokuristy

Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. Pokud by byla prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod.

Dodatek může mít různou formu, zpravidla se výslovně uvádí „prokurista“, „in procura“, „per procuram“, případně zkratky „ppa“ či „p.p.“ apod.

Udělení prokury více osobám

Prokuru je možné udělit i více osobám. V takovém případě mohou nastat tři možnosti, jak bude prokura vykonávána:

 • každý prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně,
 • ke všem nebo některým úkonům je zapotřebí souhlasu více prokuristů společně, a to alespoň dvou,
 • k zastupování a podepisování je třeba souhlasného projevu vůle všech prokuristů.

V případě, že jste udělili prokuru několika osobám a neurčili jste při udělení prokury něco jiného, platí, že každá z nich vás zastupuje samostatně.

Kdy prokura zaniká?

Občanský zákoník neupravuje, až na výjimky, způsob zániku prokury. Je ale nepochybné, že prokura zaniká především:

 • jejím odvoláním nebo vypovězením,
 • smrtí prokuristy,
 • prohlášením konkurzu na majetek podnikatele,
 • zánikem podnikatele bez právního nástupce,
 • převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena.

Smrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno něco jiného.

Po každém zániku prokury byste neměli zapomenout požádat o její výmaz z obchodního rejstříku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Filip Rufer, Praha

před 4 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024