Jak na zápis do obchodního rejstříku | Dostupný advokát

Jak na zápis do obchodního rejstříku

Jak na zápis do obchodního rejstříku

23. 8. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Zakládáte akciovou, komanditní nebo společnost s ručením omezeným? Pak Vás bude jistě zajímat postup, jakým svou obchodní společnost zapsat do obchodního rejstříku. Tímto zápisem totiž společnost vzniká.


Do obchodního rejstříku se zapisují všechny obchodní společnosti a také družstva, včetně bytových či stavebních bytových družstev, dále podnikající fyzické osoby, které o zápis požádají, nebo pokud jejich výnosy či příjmy oproštěné od DPH převýší ve dvou po sobě jdoucích účetních období sto dvacet milionů korun. To je tedy pouze velmi malá skupina podnikajících fyzických osob. Společenství vlastníků jednotek se zapisují do jiného rejstříku, a sice do rejstříku svj. Dříve toto upravoval zákon o vlastnictví bytů, který byl zrušen novým občanským zákoníkem a nyní je problematika všech rejstříků upravena v zákoně o veřejných rejstřících.

Pokud tedy vaše společnost musí být v obchodním rejstříku zapsána, v prvé řadě musíte učinit kroky, směřující k založení vaší společnosti. U většiny společností je to společenská smlouva, která v případě s.r.o. musí být notářsky ověřena. Pokud společnost zakládá jen jediný společník, jedná se o zakladatelskou listinu, která musí být také notářem ověřena. U akciové společnosti je k založení nutné přijmout stanovy. A u družstva musí proběhnout ustavující schůze, na které se vedle přijetí stanov zvolí i členové orgánů družstva.

Následně musíte vyplnit formulář, který podáte na rejstříkový soud příslušný dle místa navrhovaného sídla. Návrh musí být podán spolu se zakládající listinou. V návrhu musíte uvést název obchodní firmy, ten nesmí být zaměnitelný s již existující firmou, nesmí být klamavý (například nemůžete mít v názvu slovo „Řeznictví“, když budete podnikat v oblasti elektroniky) a musí obsahovat označení obchodní společnosti (s.r.o, a.s., k.s., v.o.s), či označení družstva. Dále musí být v návrhu přesně určena adresa sídla, vymezen předmět podnikání, určeni první členové statutárního orgánu a jiných orgánů, označeni společníci, základní kapitál a další skutečnosti.

Návrh lze podat prostřednictvím internetu s elektronickým podpisem nebo vytištěný a s úředně ověřenými podpisy podat příslušnému rejstříkovému soudu, případně i zaslat prostřednictvím datové schránky.

Zápis však může provést i notář. Ten ověří zakladatelské listiny a poté provede samotný zápis do obchodního rejstříku. Je to však placená služba, za kterou notáři musíte zaplatit odměnu.

Zápis do obchodního rejstříku není nijak snadná operace, vše musí být bezchybně vyplněno a sepsáno, u některých forem obchodních společností vyžadují společenské smlouvy ověření notářem. Vždy je vhodné obrátit se na odborníka, která Vám poradí, případně sepíše smlouvy, či stanovy bd včetně například domovního řádu.


Co pro vás můžeme udělat Premium
Notářský zápis — zakladatelská listina či společenská smlouva obsahující povinné náležitosti
Příprava dalších dokumentů pro zápis společnosti do Obchodního rejstříku
Registrace živností na Živnostenském rejstříku
Zařízení zápisu společnosti do Obchodního rejstříku
Poradenství před a při založení společnosti120 minut
Společnost budete mítdo týdne
Dostupný právník na 6 měsíců — právní servis pro vaše podnikání — popis služby
Konečná cena včetně DPH1240010247,36 Kč bez DPH

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: