Vyřazení z úřadu práce

Vyřazení z úřadu práce s sebou nese rozsáhlé důsledky. Nejen, že vám pracovní úřad nebude hledat zaměstnání, ale přijdete také o podporu v nezaměstnanosti a nebudou vám přiznány dávky v hmotné nouzi. Z tohoto důvodu se vyplatí znát možné důvody pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a vědět, jak se v případě vyřazení bránit.

7 minut čtení

Kapitoly článku

K čemu slouží přihlášení na úřad práce

Na pracovní úřad se nejčastěji hlásí lidé, kteří se ocitnou bez práce a protože chtějí pomoc s hledáním nového zaměstnání a zároveň chtějí v době nezaměstnanosti dostávat finanční podporu. Po vaší registraci vám začne úřad práce hledat nové zaměstnání, které bude odpovídat vaší kvalifikaci, zkušenostem a zdravotnímu stavu. Zároveň bude přihlížet i k vaší schopnosti do práce dojíždět.

Tato práce by měla odpovídat minimálně 80 procentům klasické pracovní doby. Až v případě, že ani po roce nebude možné najít pro vás zaměstnání, může úřad přistoupit k nabídce polovičních úvazků. Zároveň by měl úřad práce nabízet zaměstnání s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, případně i určitou, která ale musí mít minimálně tříměsíční trvání.

Co se týče nároku na podporu v nezaměstnanosti, ten není automatický. Musíte mít splněnou podmínku platby důchodového pojištění po dobu 12 měsíců za uplynulé dva roky. Výška podpory se určuje na základě vašeho průměrného výdělku v posledním zaměstnání. První dva měsíce budete dostávat 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 %.

Dostali jste výpověď?

Ať už jste dostali klasickou výpověď, podepsali dohodu o rozvázání z pracovního poměru dostali výpověď ve zkušební době nebo tzv. výpověď na hodinu, pečlivě zanalyzujeme vaši právní pozici ve vztahu k zaměstnavateli, prostudujeme veškerou dokumentaci a ověříme, zda skončení pracovního poměru proběhlo v souladu s právem. Kromě toho také prověříme, na co máte konkrétně ve vaší situaci nárok a vše vám pomůžeme vymoci.

Kdy vás mohou vyřadit z úřady práce

To, abyste měli nárok na podporu, je podmíněno plněním určitých povinností. Existuje proto možnost, že v případě nedodržování vašich povinností, budete vyřazeni z evidence úřadu práce a tím vám zanikne nárok na podporu v nezaměstnanosti. K vašemu vyřazení může dojít v těchto případech:

Nesplnění oznamovací povinnosti

V první řadě máte jakožto uchazeč o práci povinnost sdělit úřadu práce všechny potřebné informace. Jedná se o informace o vašich zdravotních omezeních a další informace potřebné pro hledání vhodného zaměstnání. Kromě toho je potřeba veškeré změny úřadu práce oznámit, a to do 8 dnů od jejich vzniku (může se jednat např. o přiznání invalidity apod.)

Nedodržování režimu dočasné neschopnosti

K dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání může dojít v případě onemocnění, úrazu, ošetření či vyšetření ve zdravotnickém zařízení. Pokud k tomuto dojde, máte povinnost oznámit vaší dočasnou neschopnost do třech dnů na úřadu práce a do osmi dnů doložit potvrzení o dočasné neschopnosti, které vám vydá lékař.

K vašemu vyřazení může v tomto případě dojít pokud vaši dočasnou neschopnost včas neoznámíte a nedodáte potvrzení. Stejně tak může k vyřazení dojít pokud nebudete dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání. Ten vám dává povinnost zdržovat se v místě pobytu s výjimkou povolených vycházek.

Tip: Chcete ukončit pracovní poměr? Poradíme vám, jaké jsou vaše možnosti a kterou se vyplatí využít. Nespoléhejte na anonymní vzory a rady z bezplatné právní poradny. Mohou vám spíše zkomplikovat život a v konečném důsledku nemusí ochránit vaše práva, neboť nepamatují na všechny možné varianty. Rovněž mohou vést k neplatně podané výpovědi. Jedině rada poskytnutá advokátem, který se specializuje na pracovní právo, vás opravdu účinně ochrání.

Práce při podpoře v nezaměstnanosti

Pracovat při současném pobírání podpory v nezaměstnanosti můžete, má to ale svá pravidla a omezení. Můžete vykonávat pouze tzv. nekolidující zaměstnání. Za nekolidující zaměstnání se považuje zaměstnání, ve kterém si nevyděláte více než polovinu minimální mzdy. Ta je pro rok 2024 stanovena na 9 450 korun. Jedná se přitom o hrubou mzdu.

Tip: Nekolidují zaměstnání se často provádí tzv. na dohodu. Více o tom, jak DPČ a DPP fungují si můžete přečíst v našich dalších článcích.

Výkon nekolidujícího zaměstnání je nutné na pracovním úřad oznámit, a to nejpozději v den nástupu. Pokud byste si v nekolidujícím zaměstnání vydělali více než 9 450 korun, budete z evidence uchazečů vyřazeni. Stejně tak budete vyřazeni v případě, že se zjistí, že vykonáváte nelegální práci.

Nedostavení se na naplánovanou schůzku

V případě, že máte na pracovním úřadě domluvenou schůzku, na kterou se nedostavíte, budete vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání. Na toto jednání totiž úřad práce nahlíží jako na maření součinnosti. Výjimku představují situace, kdy máte k nedostavení se vážné důvody. Tyto vážné důvody upravuje Zákon o zaměstnanosti a podíváme se na blíže v další kapitole.

Neposkytnutí součinnosti

Uchazeč může být vyřazen také v případě, že neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizace nebo vyhodnocení, případně neplní jeho podmínky. Stejně tak může být vyřazen, pokud se odmítne podrobit zdravotnímu či psychologickému vyšetření.

Odmítnutí či maření práce nebo rekvalifikace

Vyřazeni budete i v případě, že vám pracovní úřad najde vhodnou práci, kterou nepřijmete. Stejně tak v případě, že budete naschvál mařit vaši šanci na přijetí do nové práce třeba tím, že se budete na pohovoru snažit udělat co nejhorší dojem a vyjmenovávat smyšlené důvody, proč by vás neměli zaměstnat. To stejné platí i v případě již domluvené rekvalifikace. Pokud se rozhodnete do rekvalifikačního kurzu nenastoupit, nedoděláte ho nebo neuděláte závěrečnou zkoušku, budete vyřazeni z evidence. V obou případech existuje výjimka opět pouze ve formě vážných důvodů.

Další důvody

Mezi další důvody pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání patří přirozeně to, že si uchazeč najde práci nebo se sám z úřadu práce odhlásí. Kromě toho sem ale patří také skutečnosti bránící vedení v evidenci uchazečů. Mezi ty patří výkon trestu odnětí svobody, výkon ochranného opatření zabezpečovací detence, vazba, zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo pobírání peněžité pomoci v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu.

Vážné důvody

Jak jsme slíbili, tak plníme a přinášíme vám vážné důvody pro nedostavení se na naplánovanou schůzku na úřadu práce, odmítnutí zaměstnání, nedokončení rekvalifikace a podobné případy. Tyto vážné důvody mohou spočívat v:

 1. Nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let.
 2. Nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve II. a vyšším stupni závislosti. To ale platí jen pro případ, že s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na živobytí, případně jedná-li se o osobu blízkou pro účely důchodového pojištění.
 3. Docházce dítěte do předškolního zařízení (do školky) či na základní školu.
 4. Místě výkonu nebo v povaze zaměstnání vašeho manžela či registrovaného partnera.
 5. Okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem. To je možné pouze ve dvou případech: Buď v případě, že nemůžete dál vykonávat svou práci bez toho, aniž byste ohrozili své zdraví či zdraví ostatních zaměstnanců a zaměstnavatel vám neumožnil vykonávat jinou práci. K tomuto ale potřebujete nejdříve dostat lékařský posudek nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu. Anebo v případě, kdy vám nebyla vyplacena mzda nebo náhrada mzdy či její část do 15 dnů od data splatnosti.
 6. Zdravotních důvodech, které brání uchazeči vykonávat zaměstnání nebo plnit jiné povinnosti stanovené pracovním úřadem. Toto ale platí pouze pokud máte lékařský posudek.
 7. Jiných vážných osobních důvodech týkající se např. náboženství, etiky či mravnosti.

Co dělat po vyřazení z úřadu práce

Prvně je třeba zmínit, že k vyřazení nedochází v tu chvíli, kdy úřad práce zjistí, že jste nesplnili své povinnosti. K vyřazení totiž dochází zpětně ke dni, kdy reálně došlo k nesplnění vašich povinností. Od tohoto dne vám tedy přestává být vyplácena podpora a musíte začít platit pojištění. Stejně tak vám nebude vyhověno v případě, že byste žádali o dávky v hmotné nouzi, jako je např. doplatek na bydlení.

Vy se proti vyřazení z evidence úřadu práce můžete odvolat, a to do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o vyřazení. V odvolání je třeba uvést důvod, proč s rozhodnutím o vyřazení nesouhlasíte. Pokud je odvolání zamítnuto, máte ještě možnost podat správní žalobu k soudu, a to do dvou měsíců o obdržení rozhodnutí o odvolání. Kromě toho můžete také podat podnět ombudsmanovi nebo požádat ministerstvo práce a sociálních věcí o zahájení přezkumného řízení.

Tip: Nechte si s odvoláním i se správní žalobou pomoci od Dostupného advokáta. Posoudíme váš případ a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

V případě, že odvolání podat nechcete, můžete si znovu požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Tuto žádost je ale možné podat nejdříve po uplynutí 3 nebo 6 měsíců v závislosti na důvodu vašeho vyřazení.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Dostal(a) jsem výpověď z práce

Při výpovědi z práce vám pomůžeme bránit se proti krokům zaměstnavatele a zajistíme, abyste od něj dostali vše, na co máte nárok. A to například včetně dlužné mzdy či odstupného. Pomoc poskytujeme v celé ČR a za předem danou cenu.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 3 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 6 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 4 měsíce

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024