Dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnavatel vám nabízí dohodu o pracovní činnosti. Jedná se o výhodnou smlouvu především pro něj nebo může přinést výhody i vám? V našem článku se zaměříme i na možné alternativy a shrneme, jak je to se zdaněním tohoto typu smluv.

Muž pracující na dohodu o pracovní činnosti, čistí ulici
7 minut čtení

Kapitoly článku

Co charakterizuje dohodu o pracovní činnosti?

Dohoda o pracovní činnosti je jedním ze tří typů smluv, které jsou v pracovním právu nejvíce využívány. S oblibou ji zaměstnavatelé využívají na různé drobné pomocné činnosti, úklidové či manuální práce, případně dlouhodobé brigády, kdy zaměstnanec nevyžaduje dovolenou.

Pro dohodu o pracovní činnosti je charakteristické:

 • na rozdíl od dohody o provedení práce (DPP) není omezena na 300 hodin v kalendářním roce.
 • limit v počtu hodin je naopak dán polovinou stanovené týdenní pracovní doby, který se hodnotí za dobu její platnosti, nejdéle za 52 týdnů. Jinými slovy,
 • nelze během této v průměru přesáhnout 20 hodin týdně (pokud je například jeden týden odpracováno 30 hodin a jiný 10 hodin, pak je podmínka splněna).
 • na rozdíl od DPP (zpravidla) vzniká účast na sociálním a zdravotním pojištění.

Tip: Jednotlivým druhům pracovního poměru jsme se detailně věnovali v našem článku.

Uzavíráte dohodu o pracovní činnosti?

Uzavření dohody o pracovní činnosti může být někdy paradoxně komplikovanější, než podpis zaměstnanecké smlouvy. Tím, že tento typ pracovního vztahu není zákonem chráněn tak, jako klasický pracovní poměr, je třeba si ve smlouvě ohlídat mnohem více věcí. V případě, že si nejste zněním smlouvy jisti, neváhejte vše zkonzultovat s advokátem, který vám může ke smlouvě připravit připomínky, případně vše připravit “na klíč”.

Příklad textu dohodu o pracovní činnosti?:

Dohoda o pracovní činnosti na údržbářské a pomocné práce v areálu kláštera byla uzavřena s panem Honzou od 1. dubna 2022 do 31. května 2022. Celkový počet odpracovaných hodin je stanoven na 160. Pan Honza v prvních dvou týdnech odpracoval 60 hodin (30 a 30 hodin), v následujících týdnech bylo již práce méně a každý týden pracoval zhruba šestnáct až sedmnáct hodin, proto v průměru splnil limity, které stanoví zákon pro DPČ.

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny:

 • sjednané práce,
 • sjednaný rozsah pracovní doby,
 • doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Můžete si se zaměstnavatelem sjednat i další náležitosti. Podmínkou je, že je dohoda uzavřena písemně.

Obecně sice platí i na práci na DPČ řada ustanovení zákoníku práce, ten ale výslovně vyjímá určité věci, typické pro zaměstnanecký poměr, jako je:

 • převedení na jinou práci a přeložení či dočasné přidělení,
 • odstupné,
 • pracovní doba a doba odpočinku s tím, že výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během po sobě jdoucích 24 hodin,
 • překážky v práci na straně zaměstnance,
 • dovolená,
 • skončení pracovního poměru,
 • odměňování s výjimkou minimální mzdy,
 • cestovní náhrady.

Se zaměstnavatelem se samozřejmě můžete na čemkoliv z výše uvedeného domluvit, je ale potřeba počítat s tím, že na uvedené není automaticky nárok a do smlouvy je to případně třeba upravit.

Pokud nebyl sjednán speciální způsob ukončení DPČ, je možné dohodu ukončit buď vzájemnou dohodou stran, případně jednostranně výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. Okamžité zrušení DPČ může být smluvními stranami sjednáno pouze pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Taktéž pro zrušení se vyžaduje písemná forma.

Jaké výhody přináší dohoda o pracovní činnosti?

Na úvod si pojďme říci, že tento typ dohod se vyplatí v prvé řadě firmám, tedy zaměstnavatelům: nemusí poskytovat zaměstnanci dovolenou, v případě opravdu nízkých výdělků do 3 499 Kč měsíčně nemusejí odvádět sociální a zdravotní pojištění a na rozdíl od klasické pracovní smlouvy se mohou se zaměstnancem v podstatě kdykoliv rozloučit. Nemusejí mu hradit ani příplatky za práci přesčas a ve svátek.

Je ve světle výše uvedeného tato dohoda vůbec v něčem výhodná i pro zaměstnance? I pro ně se výhody najdou, zejména pro studenty (do 26 let) a seniory, kteří si chtějí přivydělat k důchodu. Za obě tyto skupiny obyvatel platí automaticky zdravotní pojištění stát. Pokud mají výdělek ze závislé činnosti, pak sice musí zdravotní pojištění platit, nicméně nemusí být přitom dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vždy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu.

Pro někoho může být výhodou i rychlá možnost ukončení pracovního vztahu třeba v případě, že si hledá stabilní zaměstnání a přitom jen dočasně někde „brigádničí“.

Tip: Alternativou pro dohodu o pracovní činnosti může být za určitých okolností dohoda o provedení práce (DPP), případně klasická zaměstnanecká smlouva s ujednáním o zkráceném úvazku. V případě DPP je vám umožněno pracovat maximálně 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele za rok. V případě zaměstnanecké smlouvy získáváte mnohem větší míru jistot jako nárok na dovolenou, placené překážky v práci a nemožnost bezdůvodné výpovědi.

Zdanění a odvody z dohody o pracovní činnosti

Zde máte na výběr hned z několika variant, které jsme naznačili výše. Vyplývá z toho, zda u daného zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani či nikoliv a rovněž z výše výdělku. Co se týče prohlášení k dani, uplatní se pravidlo, že v daném měsíci smíte toto prohlášení podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. V průběhu roku jich ale může být i víc, ale musí být stanoveno za jaké měsíce.

Nemám podepsané prohlášení k dani

Jestliže u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani a máte příjem nižší než 3500 Kč, tak zaměstnavatel rovnou srazí z příjmu srážkovou daň, a tím je pro vás daňová otázka vyřešena. Tento příjem nemusíte už do daňového prohlášení vůbec uvádět.

V případě, že činí měsíční hrubá odměna 3 499 korun a méně, potom se z hrubé odměny neodvádí sociální pojištění ani zdravotní pojištění (musí být ovšem dodržena ustanovení o minimální mzdě). V případě více dohod se ovšem pro tento účel odměny sčítají.

Pokud je však dohoda o provedení práce vaší jedinou výdělečnou činností, zdravotní pojištění si stejně budete muset zaplatit. Z pohledu zdravotní pojišťovny budete osobou bez zdanitelných příjmů, která musí každý měsíc platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta z minimální mzdy. Pro rok 2022 je to konkrétně 2187 korun.

U odměn nad 3 500 Kč zaměstnavatel odvádí zálohovou daň stejně jako v běžném pracovním poměru (to platí, ať již jste prohlášení podepsali či ne).

Prohlášení k dani jsem podepsal

Pokud prohlášení k dani podepíšete, srazí se vám pouze zálohová daň a v daňovém přiznání pak uplatníte všechny daňové slevy, na které máte nárok (klasicky slevu na poplatníka, na studenta i daňové zvýhodnění na děti). V praxi tedy můžete obdržet daňový bonus, jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Tip: Daňovým bonusem se myslí rozdíl mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou na děti. Jinými slovy, je-li vaše daňová povinnost záporná tím, že se uplatnila sleva na dani za děti, jde o daňový bonus. Tento bonus vám pak finanční úřad vyplatí. Limit daňového bonusu je neomezený.

Na konci roku vám zaměstnavatel na vyžádání dá potvrzení o příjmech, abyste si mohli podat daňové přiznání. Pokud jste v některém měsíci měli současně příjmy od dvou zaměstnavatelů zdaněné zálohovou daní, musíte daňové přiznání podat. Pokud ale platíte obdobně jako zaměstnanci daň přímo srážkově, pak povinnost podat daňové přiznání nevzniká. Neměli-li v žádném měsíci najednou od dvou nebo více zaměstnavatelů výdělky daněné zálohově a nemusíte z jiného důvodu podávat daňové přiznání, můžete požádat posledního, aby zúčtování daně vyřídil za vás.

Příklad:

Seniorka paní Božena si současně přivydělává u dvou zaměstnavatelů – v recepci nemocnice kanceláři a občas odpoledne v divadelní šatně. Využívá přitom dohody o pracovní činnosti. Prohlášení k dani a slevu na poplatníka uplatní pouze v nemocnici.

Hrubá odměna paní Boženy činí 20 tisíc korun. Čistá odměna pak činí 17 370 korun, daň z příjmu činí 430 Kč (počítá se jako 15 % z 20 000 Kč minus sleva na poplatníka 2 570 Kč), na sociálním pojištění je jí sraženo 1 300 Kč (6,5 % z 20 tisíc Kč) a na zdravotní pojištění platí 900 Kč (4,5 % z 20 tisíc Kč).

V druhém zaměstnání má Božena hrubou odměnu 10 000 korun. Na dani z příjmu je jí sraženo 1500 Kč (15 % z 10 000 Kč). Na sociálním pojištění si odečte 650 Kč (6,5 % z 10 000 Kč) a na zdravotním pojištění 450 Kč (4,5 % z 10 000 Kč). Čistá odměna z práce v šatně činí 7 400 Kč.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.7
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024