Když se děti nechovají s úctou | Dostupný advokát

Když se děti nechovají s úctou

„Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi“, zní jedno z deseti přikázání. Co když se k vám ale vaše dospělé dítě obrátilo zády, je nevděčné, nebo vám dokonce svým jednáním ubližuje? Jak můžete podle práva takovou situaci řešit? Víte, kdy můžete chtít po potomkovi vrátit dar, kdy a jak ho můžete vydědit? A jak je to s dědictvím, když se o vás vaši potomci nezajímají, ale někdo jiný se denně stará?
Když se děti nechovají s úctou
5 minut čtení
Ondřej Preuss
7. 5. 2019

„Vrať mi dům!“

Pokud někomu něco darujete, máte podle občanského zákoníku možnost svůj dar odvolat ze dvou důvodů. V prvním případě jde o situaci, kdy se ocitnete v nouzi, že nemáte na svou výživu, pak můžete žádat, aby vás živil obdarovaný, nebo aby vám vrátil dar. V druhém případě můžete dar odvolat tehdy, pokud je obdarovaný nevděčný. Nemusí se jednat o nevděčného potomka, ustanovení se vztahuje na jakoukoli obdarovanou osobu.

Odvolávat dar pro nevděk ale není jen tak. Obdarovaný musí dárci nějak ublížit, a to buď úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti. Může se jednat o fyzické napadení, nebo třeba odmítání pomoci nemohoucímu. Vždy je potřeba posuzovat konkrétní okolnosti, hodnotu daru, ale i třeba chování dárce.

Odvolat dar lze do roka od nevděčného jednání

Na odvolání daru stanoví zákon lhůtu. Vrácení daru můžete požadovat do jednoho roku od doby, kdy došlo k nevděčnému jednání. Pokud se o takovém jednání dozvíte později, pak do jednoho roku ode dne, kdy jste se o něm dozvěděl. Dar mohou odvolat i dědicové dárce, a to do roka od smrti dárce. Pokud nevděčný potomek stihl již dar třeba prodat, musí dárci zaplatit hodnotu daru. Pokud obdarovaný nevydá dar, ani peníze dobrovolně, můžete se obrátit na soud.

Koho můžete vydědit?

V případě, že jste potomkovi majetek nedarovali, ale nechcete aby jej získal ani po vaší smrti, máte možnost ho částečně nebo úplně vydědit. Stejně jako u odvolání daru i pro vydědění jsou stanoveny přísné podmínky a potomek se musí chovat opravdu zavrženíhodně, aby mohl být platně vyděděn. A koho se vlastně vydědění týká? I když sepíšete závěť nemůžete ze zákona pominout své děti a pokud oni nedědí tak jejich potomky. Jedná se o tzv. nepominutelné dědice. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat aspoň ¾ svého zákonného podílu. Pokud vašemu dítěti už bylo 18 let, musí z dědictví dostat aspoň ¼ svého zákonného podílu.

Kdybyste tedy svým dětem z dědictví odkázali míň, než jsou tyto jejich podíly, nebyla by závěť v tomto úseku platná. Výjimkou je to, když dítě vydědíte. Pak bez ohledu na svůj nepominutelný podíl nedostane nic.

Kdy a jak provést vydědění

Občanský zákoník stanoví několik důvodů, které vás k vydědění nezdárného dítěte opravňují:

  • potomek vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
  • potomek o vás neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
  • potomek byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
  • potomek vede trvale nezřízený život.

Vydědění se provádí stejně jako sepsání závěti.

Jak dostat nezdárného potomka z bytu?

Mezi další nepříjemné situace patří ta, kdy s vámi váš dospělý potomek stále žije pod jednou střechou, ale do práce nechodí, nechává se od vás živit a v horším případě ještě vytváří dluhy. Někdy nezdárné dítě ani u rodičů už fyzicky nebydlí, ale má tam hlášený trvalý pobyt a rodiče se bojí návštěvy exekutora. Jaká je cesta ven? Pokud nechcete, aby s vámi vaše dospělé dítě bydlelo a domluva nestačí, rozhodně nedoporučujeme sbalit kufry a vyměnit zámky. Tím byste si akorát problémy přidělali. Vždy je potřeba se obrátit na soud. Pokud dítě není spolunájemcem, nebo spoluvlastníkem bytu, můžete podat žalobu na vyklizení a nechat ho vystěhovat. Pokud by dítě mělo k bytu i nájemní či vlastnické právo, bude situace složitější a nejprve bude zapotřebí zrušit spoluvlastnictví či společný nájem.

Ve chvíli, kdy u vás potomek už nebydlí, ale má tam hlášený trvalý pobyt, můžete podat žádost na zrušení trvalého pobytu. Budete muset prokázat, že potomek nemá užívací právo k nemovitosti a že objekt neužívá.

Když se místo dětí stará někdo jiný…

Častý je i případ, kdy se ve stáří a nemoci místo potomků stará někdo jiný. A vy byste rádi, aby po vás dědil. Na to je vždy dobré pamatovat předem a sepsat závěť. Pokud máte děti a nesepsali jste závěť (ani platné vydědění dětí), jiná osoba po vás dědit nebude. Taková pečující osoba by mohla dědit až ve druhé dědické třídě (pokud s vámi žila aspoň rok ve společné domácnosti), a to společně s vaším případným manželem a rodiči.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Odpověď od advokáta
Hledáte odpověď na právní otázku? Potřebujete se ujistit, že rozumíte vašemu právnímu problému? Chcete posoudit, která varianta je správná nebo zkontrolovat postup?

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Sirotčí důchod

Ztráta jednoho nebo obou rodičů v dětském věku je vždy tragická. Citovou újmu většinou zmírní až čas. S příliš brzkým odchodem rodičů je však obvykle spojena i značná újma finanční....

30. 4. 2019
Ondřej Preuss

K čemu slouží předmanželská smlouva?

Stále více párů dnes ještě před uzavřením manželství sepisuje předmanželskou smlouvu. Víte, k čemu taková smlouva slouží a co vše může obsahovat? A jedná se jen o neromantickou úpravu poměrů...

8. 4. 2019
Ondřej Preuss

Rozchod s přítelkyní/přítelem

Rozchody jsou obvykle těžké a nepříjemné. Když jste společně s partnerem nebydleli, neměli děti, zvířata a společný majetek, budete se muset poprat jen se svými emocemi. Co však dělat, když...

15. 4. 2019
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019