Promlčení trestného činu

V případě trestných činů se můžeme setkat se situací, kdy jednání pachatele sice splňuje veškeré znaky, které zákon předpokládá pro daný trestný čin, a přesto není ani nemůže být trestný čin nijak potrestán, neboť uplynula příliš dlouhá doba od jeho spáchání. Hovoříme o promlčení trestního stíhání.

hacker páchá trestný čin, promlčení trestného činu
5 minut čtení

Kapitoly článku

Důvodem, proč se k promlčení přistupuje, je zejména fakt, že je z hlediska efektu trestu je vhodné jej udělit co nejdříve po spáchání trestného činu. Jen tehdy může plnit trest svou roli preventivní i výchovnou. Opožděné potrestání má totiž mnohem menší význam jak pro společnost, tak pro pachatele samotného. K tomu se přidává i náročnost dokazování v případě letitých událostí. Je ale třeba rozlišovat, o jak závažný trestný čin se jednalo. Jistě nelze „prominout“ ve stejném čase krádež v obchodě a těžké ublížení na zdraví.

Potřebujete zastoupení u soudu?

Soudní řízení může být úspěšné, pokud bude po právní stránce pečlivě připravené. Neponechávejte proto nic náhodě a využijte advokátních služeb. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu žaloby i zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Délka promlčecí lhůty

Jednotlivé trestné činy proto mají stanovené dle závažnosti jednak tresty a jednak právě různé lhůty pro promlčení. A různé promlčecí doby se vztahují dokonce k jedné skutkové podstatě. Nemůžeme tak hovořit obecně o „promlčecí lhůtě vraždy“. V tomto případě by bylo nutné rozlišit, zda se například jednalo o vraždu těhotné ženy, za níž zákon umožňuje uložení výjimečného trestu a promlčecí lhůta by tak byla třicet let. Pokud by žádná obdobná závažná okolnost nenastala (a jednalo by se tedy o trestný čin, jehož hranice činí nejméně deset let), pak je promlčecí lhůta patnáct let. Zákon dále stanovuje lhůtu deset, pět a tři roky pro promlčení různých trestných činů dle jejich závažnosti.

Tip: Jednotlivým druhům trestů jsme se podrobně věnovali v samostatném článku.

Běh promlčecí lhůty

Promlčecí doba obecně začíná běžet od okamžiku dokonání trestného činu. V teorii trestního práva rozlišujeme určité specifické případy jako jsou trestné činy pokračující, kdy by se pak počítal běh doby až od ukončení dané činnosti. Například v případě zpronevěry, kdy by každý měsíc prodavačem docházelo k “úpravě” tržeb v obchodě by se promlčení nepočítalo od první takové události, ale naopak až od té poslední. I kdyby taková činnost trvala mnoho let, bude se na ní pohlížet jako na celek jak z pohledu potrestání, tak také z pohledu promlčení. Obdobně by se pohlíželo na promlčení u trestného činu trvajícího, u kterého trvá protiprávní stav (například omezování osobní svobody). Také zde není pro počátek promlčecí doby rozhodující, kdy omezení svobody nastalo, ale spíše jak dlouho a do kdy trvalo. Dále se můžeme setkat s trestnými činy, u nichž je z hlediska trestu rozhodující účinek, který nastal. U trestného činu vraždy teoreticky může nastat fyzický útok na jiného člověka v určitý den. Pokud ale daná osoba podlehne zraněním až po několika dnech, bude pro nás rozhodující až tento okamžik.

Promlčecí lhůta se přerušuje, nastane-li některý z důvodů uvedených v zákoně, kterými jsou například zahájení trestního stíhání či vzetí do vazby. Přerušení nastává také tehdy, když pachatel spáchá jakýkoli další trestný čin, za který trestní zákoník stanoví stejný nebo přísnější trest.

Tip: Pozor! Přerušení promlčení znamená, že dosud započítaná promlčecí doba ztrácí význam a začíná běžet nová promlčecí doba.

Od výše uvedeného je třeba odlišit tzv. stavení promlčecí doby, kdy nastane stav, při němž se určitá doba do promlčecí doby nezapočítává, nicméně doposud uběhnutá doba zůstává v platnosti a po odpadnutí dané překážky se připočítá. Takovou situací je například to, že nelze v danou dobu postavit pachatele před soud z důvodu diplomatické imunity nebo z důvodu těžké choroby. Další podobné důvody stanovuje trestní zákoník a trestní řád.

Promlčení u jednotlivých trestných činů

I další skutkové podstaty mají různé promlčecí doby dle závažnosti konkrétního trestného činu. Například promlčecí doba trestného činu zkrácení daně může být dle výše způsobené škody a výše udělené trestní sazby pět, deset, případně i 15 let. V situaci, kdy daňový poplatník daň krátí ve více zdaňovacích obdobích, mohou být naplněny znaky pokračujícího trestného činu.

Tip: I mistr tesař se někdy utne. Podáváte daňové přiznání každoročně a máte celý proces v malíčku, ale stejně můžete opomenout přiznat mimořádný příjem, nebo naopak zapomenete na nějakou daňově odčitatelnou položku, která vám pomůže daň snížit. Přečtěte si, jak napravit chybné daňové přiznání.

V případě trestného činu podvodu se odvozuje promlčecí doba dle způsobené škody (a výše hrozícího trestu) následujícím způsobem:

  • Škoda nikoli nepatrná (vyšší než 5 tisíc korun), trest až 2 roky, promlčecí doba 3 roky
  • Opakovaný podvod se škodou nikoli nepatrnou, trest až 3 roky, promlčecí doba 5 let
  • Škoda větší (50-500 tisíc korun), trest až 5 let, promlčecí doba 10 let
  • Škoda značného rozsahu (0,5 – 5 milionů korun), trest až 8 let, promlčecí doba 10 let
  • Škoda velkého rozsahu (5 miilionů korun a více), trest až 10 let, promlčecí doba 15 let

Výjimky z promlčení

Promlčení trestného činu se vztahuje na všechny trestné činy s výjimkou těch, které jsou v trestním zákoníku výslovně vyjmenovány. Je jimi například trestný čin vlastizrady, teroristického útoku, genocidy či útoku proti lidskosti. Z hlediska hodnot chráněných trestním zákoníkem jde o nejzávažnější trestné činy.

Tip: Jak se dělí jednotlivé trestné činy a co je charakterizuje, jsme rozebrali v samostatném článku.

Stejně jako u přestupku rozlišujeme i v trestním právu dva druhy promlčení: promlčení trestní odpovědnosti, které je popsáno výše a promlčení výkonu trestu, ke kterému dochází spíše výjimečně. V případě promlčení výkonu trestu se jedná o situaci, kdy proběhlo trestní řízení, nicméně trest nebyl z nějakého důvodu vykonán. V takovém případě již uložený trest vykonán nebude, pokud již uběhlo pět, deset, dvacet či třicet let, v závislosti na délce trestu.

Shrnutí

Promlčecí lhůty v trestním právu odrážejí potřebu udělit trest co nejdříve po spáchání trestného činu, aby měl preventivní a výchovný účinek. Opožděné potrestání tak ztrácí na významu a komplikuje se dokazování událostí z minulosti. Délka promlčecí lhůty záleží na vážnosti spáchaného trestného činu. Promlčecí doba pak obecně začíná běžet od dokonání trestného činu, avšak existují výjimky, například u pokračujících trestných činů, kde se počítá od posledního aktu. Promlčecí lhůta může být přerušena nebo pozastavena za určitých okolností, jako je zahájení trestního stíhání. Výjimky z promlčení platí pro závažné trestné činy, jako je genocida nebo teroristický útok.

Pokud máte k promlčení trestného činu jakékoliv otázky, můžete se s nimi obrátit na nás. Napište nám vaši otázku a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ronald Vališ

před 10 měsíců

Využil jsem služeb právnické kanceláře Dostupný advokát při řešení správní žaloby. JUDr. Chlebík žalobu vypracoval rychle a dobře, byl se mnou jako můj právní zástupce u krajského soudu a ve sporu s ČSSZ jsme byli úspěšní. Tímto ještě jednou děkuji za seriózní a kvalitní služby, rád se opět na tuto advokátní kancelář znovu obrátím, bude-li (zobrazit více) třeba. Mohu s důvěrou doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024