Jaký trest se bude ukládat?

V jaké škále trestů se reálně soudci pohybují a lze predikovat, jaký trest za konkrétní trestný čin hrozí? Kdy je možné uložit trest podmíněný a kdy se naopak sahá k nejvyšším trestům?

druhy trestů, trest odnětí svobody
7 minut čtení

Kapitoly článku

Základní výměru trestu se dozvíte u příslušného paragrafu trestního zákoníku, který popisuje trestný čin. Například u trestného činu znásilnění se lze v trestním zákoně v prvním odstavci ustanovení § 185 dočíst, že za něj hrozí odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Proč ale většina pachatelů tohoto trestného činu odchází od soudu s podmínkou, a ve kterých případech může pachatel “vyfasovat” třeba sedm let ve vězení? Nebo jak je možné, že pachatel určitého trestného činu dostane trest obecně prospěšných prací, ačkoliv taková možnost není vůbec jako možnost v příslušném paragrafu uvedena? Odpověď nám poskytne bližší znalost trestního zákona i principů trestání.

Tip: Pokud vás zajímají jednotlivé typy trestných činů jejich dělení a promlčecí lhůty, pak si prostudujte náš článek.

Jaký účel má trest splňovat?

Trest má dle právní teorie specifický účel, podle něhož rozlišujeme jeho několik funkcí:

 • Výchovnou – má přispět k tomu, aby si odsouzený uvědomil, co spáchal a v ideálním případě již podobný skutek neopakoval.
 • Preventivní – ukazuje, že podobné jednání se ve společnosti netoleruje a mělo by odradit další potenciální pachatele.
 • Ochrannou – trest má dopad i na společnost, především jí má chránit například před nebezpečnými pachateli, kteří jsou umístěni do vězení.
 • Restorativní – trestem by se měl také obnovit původní spravedlivý stav.

V ideálním světě by se při uložení trestu uplatnily všechny funkce trestu, nicméně ne vždy to je možné. Často již nemůže dojít k nápravě původního stavu, když došlo například k ublížení na zdraví či životě. Ani výchovné působení na pachatele nelze vždy zaručit. Soudy by se ale k naplnění těchto funkcí měly co nejvíce přiblížit. Proto je třeba zvážit velmi pečlivě všechny okolnosti případu a poznat i osobnost pachatele a ukládat trest opravdu “na míru” dané situaci. Navenek se někdy může jevit, že se za dva totožné trestné činy udělují dva zcela odlišné tresty, což tak ale nemusí vůbec být.

Potřebujete pomoci v trestním řízení?

Nejste spokojeni s výsledkem soudního řízení a rádi byste se proti rozsudku odvolali, případně hledáte spolehlivého advokáta, který se v trestním řízení postaví za vaše práva? Obraťte se na nás. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu předžalobní výzvy, žaloby, odvolání nebo rovnou o zastupování u soudu,

Okolnosti ovlivňující výši trestu

Při ukládání trestu se rovněž přihlíží k polehčujícím okolnostem (např. spáchání činu pod vlivem nátlaku, nebo při odvracení útoku) a naopak také k okolnostem přitěžujícím (např. spáchání činu z z rasové či náboženské nenávisti či surovým nebo trýznivým způsobem). Za přitěžující okolnost je také považováno spáchání trestného činu za krizové situace či živelní pohromy, což by se bezpochyby vztahovalo na tresty v nouzovém stavu, opakovaně vyhlašovaném v nedávné době.

Základním předpokladem je samozřejmě, že soudce smí udělit pouze trest, který stanovuje zákon. Kreativita a vymýšlení svých vlastních originálních trestů tedy samozřejmě na místě není, jakkoliv by novinářské zprávy ze soudních síní byly asi o mnoho zajímavější.

Jednotlivé skutkové podstaty, které popisuje trestní zákon pak mají zpravidla v 1. odstavci popsánu nejlehčí možnou variantu daného trestného činu, za kterou se ukládá nejnižší trest. V následujících odstavcích se pak závažnost jednání i výše trestu zvyšuje.

Jaké druhy trestů se smí udělovat?

Soudy v České republice smí v současné době ukládat následující typy trestů:

 • Odnětí svobody – patří k objektivně nejpřísnějším trestům, které lze udělit. Ukládá se pachatelům takových trestných činů, u nichž nepřichází v úvahu jiný možný způsob nápravy. Jak je již výše uvedeno, u jednotlivých trestných činů se předpokládá různá možná délka odnětí svobody dle jejich závažnosti až do délky dvaceti let. Výjimečný trest umožňuje odnětí svobody pachatele na více než dvacet (až do třiceti let), případně jej zavřít na doživotí. Tento trest může soud uložit pachateli jen za zvlášť závažný zločin, u kterého to zákon dovoluje.
 • Domácí vězení – lze využít u méně závažných trestných činů. Odsouzený se musí zdržovat ve svém domově, přihlíží se ovšem k možnosti vykonávat zaměstnání či pečovat o děti.
 • Obecně prospěšné práce – lze jej uložit u přečinů, i v případech když zákon tento trest u jednotlivé skutkové podstaty výslovně nezmiňuje. Obecně prospěšně práce mohou spočívat například v úklidu či údržbě veřejných prostranství a je možné jej uložit až ve výši 300 hodin.
 • Peněžitý trest – typicky u majetkových trestných činů bývají pachatelé mimo dalších sankcí potrestáni také peněžitým trestem.
 • Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty – týká se například věcí, které pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, případně věcí, kterých bylo užito ke spáchání trestného činu nebo která byly k spáchání trestného činu určeny.
 • Zákaz činnosti – může se týkat například zákazu výkonu povolání lékaře při jeho pochybení, častým bývá také zákaz řízení u pachatelů dopravních trestných činů.
 • Propadnutí majetku
 • Zákaz pobytu
 • Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
 • Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
 • Ztráta vojenské hodnosti
 • Vyhoštění

V České republice se již od roku 1990 neumožňuje ukládat trest smrti.

Trestání více trestných činů

Pokud spáchal pachatel současně více trestných činů, nesčítají se podle českého práva jednotlivé tresty, ale vezme se v úvahu trestní sazba nejpřísněji postihovaného trestného činu a ukládá se úhrnný trest. Ostatní trestné činy jsou pak chápány jako přitěžující okolnosti. Opačný postup volili například zákonodárci v Americe, kde se jednotlivé tresty kumulují. To se u některých zvláště zavrženíhodných pachatelů může jevit jako správný postup, na druhou stranu to pak někdy vede k absurdním situacím jako trest odnětí svobody v délce 126 let či dokonce 80 doživotních trestů.

Jinou situací ovšem je, dochází-li k uložení takzvaného společného trestu, kdy dochází k pokračování jednoho trestného činu. Soudci mají v takovém případě nelehkou situaci, kdy musí posoudit, zda došlo k opakování stejného trestného činu, či byl již od počátku jasně daný záměr jednoho trestného činu. Zloději se může například poměrně náhodou naskytnout příležitost s odstupem měsíce krást ve stejném domě a půjde o dvě samostatné krádeže, naopak si lze představit záměr na vykrádání firemního účtu, které se ale bude realizovat postupně, “odčerpáváním” malých částek. Ve druhém případě by šlo ovšem právě o pokračování jednoho trestného činu.

Podmínka nebo natvrdo?

Soudy mohou trest uložit nepodmíněně, což znamená že je bezprostředně po právní moci rozsudku vykonán, například když odsouzený nastoupí k určitému datu k výkonu trestu odnětí svobody v příslušné věznici.

Naopak podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody se může uložit za méně závažné trestné činy. Soud sice rozsudek odsouzení vydá, ale výkon trestu odloží pod podmínkou, že odsouzený během stanovené doby bude “sekat latinu”, tedy se bude řádně chovat. Podmíněně lze odložit jen výkon trestu odnětí svobody, které nepřevyšuje tři léta. V souladu s výše uváděným účelem trestu k tomu přistupují soudy, pokud se jeví pravděpodobné, že se jednalo spíše o exces v dosavadním řádném životě pachatele a výkonu trestu není vzhledem k okolnostem a jeho osobě třeba.

Výši trestů může do jisté míry ovlivnit i společenské klima, kvůli kterému je na určité trestné činy pohlíženo jako na méně závažné. To může být také důvodem již zmíněné skutečnosti, kdy téměř polovina pachatelů znásilnění odchází od soudu domů pouze s podmíněným trestem, ačkoliv nejtěžší možný průběh tohoto trestného činu umožňuje uložit až 18 let odnětí svobody.

Tip: Velmi zajímavou aplikací, která nám může ukázat, jakým způsobem dochází k trestání pachatelů dle českých soudů, je stránka Jak trestáme. Vychází přitom ze statistik ministerstva spravedlnosti a umožní vyčíslit, jaké tresty se ukládají za jednotlivé trestné činy. Dále zobrazuje, jak se tresty liší u prvního provinění a recidivy a jak se například liší u mužů a žen.

Prominutí trestu

Trestní zákon umožňuje soudcům také za určitých podmínek upustit od potrestání pachatele. Může se tak dít například u nedbalostních trestných činů, kdy pachatel činu lituje a projevu snahu po nápravě. U již vykonávaného trestu lze po uplynutí poloviny doby jeho výkonu na žádost od výkonu jeho zbytku upustit, jestliže pachatel splní podmínky dané zákonem. V případě trestu odnětí svobody se přihlíží k chování ve věznici, plnění povinností a záruka řádného života a nápravy v budoucnosti.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Ronald Vališ

před 8 měsíců

Využil jsem služeb právnické kanceláře Dostupný advokát při řešení správní žaloby. JUDr. Chlebík žalobu vypracoval rychle a dobře, byl se mnou jako můj právní zástupce u krajského soudu a ve sporu s ČSSZ jsme byli úspěšní. Tímto ještě jednou děkuji za seriózní a kvalitní služby, rád se opět na tuto advokátní kancelář znovu obrátím, bude-li (zobrazit více) třeba. Mohu s důvěrou doporučit.

Recenze služby

Jarka BL

před 2 roky

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024