Referendum: Přímá demokracie a její různé formy

Místní referenda jsou jedním ze základních prvků přímé demokracie, která umožňuje obyvatelům obcí a měst přímo ovlivňovat důležité rozhodnutí týkající se jejich životního prostředí. V České republice se v průběhu let konala řada místních referend, která vnesla do veřejného života debaty a kontroverze. Podívejme se na teoretická východiska pro jejich konání a některé z příkladů z praxe obcí a měst.

místní referendum v čr
7 minut čtení

Kapitoly článku

Co je referendum?

Místní referendum je nástroj přímé demokracie, kde místní občané prostřednictvím svého hlasu rozhodují o otázkách, které jsou v jejich komunitě důležité. Tento proces je řízen zákonem o místním referendu , který určuje jak, kdy a kdo může hlasovat. Místní referendum se týká otázek, které spadají do samostatné pravomoci obcí, měst, statutárních měst, městských částí, městských obvodů nebo hlavního města Prahy a statutárního města. Na rozdíl od voleb se zaměřuje se na jednotlivé rozhodnutí o budoucnosti územního celku.

Kdo může účastnit místního referenda?

Právo účastnit se místního referenda má každý občan, který má také právo volit do zastupitelstva obce. Tento občan musí být státním občanem České republiky (nebo občanem státu, který mu umožňuje hlasovat na území České republiky). Existují však určité překážky, jako je omezení osobní svobody na základě zákona, zbavení právní způsobilosti, nebo aktivní vojenská služba, které mohou bránit v účasti na místním referendu.

Co je vyloučeno z místního referenda?

Místní referendum se nemůže týkat otázek, které jsou zákonem specificky definovány. Těmito otázkami jsou například místní daně a rozpočet, volba a odvolání starosty nebo primátora, otázky v rozporu s právními předpisy, otázky rozhodované ve speciálních řízeních, uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti nebo schválení, změna nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce. Místní referendum také nelze konat do 24 měsíců od předchozího platného rozhodnutí v téže věci.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Právní úprava referenda v České republice

Základem pro pořádání referend je Listina základních práv a svobod, která zaručuje právo občanů podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou zástupců. Referendum tak představuje cenný nástroj, který umožňuje občanům ovlivňovat veřejný život a rozhodovat o klíčových otázkách týkajících se jejich života a budoucnosti.

Referenda také mohou probíhat na různých úrovních, a to celostátní, krajské a místní. Na ústavní úrovni je v ČR teoreticky možné konat referenda o celostátních záležitostech. Dosud však nebyl žádný návrh zákona o obecném referendu finálně schválen.

Místní referenda umožňují obyvatelům konkrétní obce rozhodovat o místních záležitostech. Referendum musí být podpořeno minimálním počtem podpisů občanů, a výsledek je závazný, pokud je splněno určité procento účasti a hlasů pro.

Další formou jsou krajská referenda, která umožňují obyvatelům kraje hlasovat o otázkách patřících do samostatné působnosti kraje. Pro platnost krajského referenda je rovněž nutná určitá účast a minimální počet hlasů pro závazné rozhodnutí.

Jak probíhá místní referendum?

Místní referendum, či také místní lidové hlasování upravuje zákon o místním referendu. Místní referendum se uskuteční pokud se o tom rozhodne zastupitelstvo obce nebo statutárního města, nebo pokud přípravný výbor podá návrh na jeho konání a zastupitelstvo se rozhodne o jeho vyhlášení. Návrh přípravného výboru je platný, pokud jej podpoří určitý počet oprávněných osob, který závisí na velikosti obce nebo statutárního města.

Zastupitelstvo obce nebo statutárního města může vyhlásit místní referendum většinou hlasů všech členů zastupitelstva. Místní referendum je pak oficiálně vyhlášeno vyvěšením usnesení na úřední desce obecního úřadu nebo magistrátu po dobu 15 dnů.

Druhou variantou je vyhlášení na návrh přípravného výboru. Ten sestává minimálně ze 3 oprávněných osob a má určité úkoly, které musí splnit. Může například navrhnout konání místního referenda, delegovat členy do volebních komisí, nebo podat návrh na neplatnost hlasování. K návrhu přípravného výboru musí být přiloženy podpisy podporujících oprávněných osob, které musí být ověřeny obecním úřadem obce nebo magistrátem statutárního města.

Otázkami, které nelze v místním referendu pokládat jsou otázky týkající se místních poplatků, rozpočet obce nebo statutárního města, volba a odvolání starosty nebo primátora, nebo jiné otázky, která by byly v rozporu s právními předpisy. Také není možné konat referendum, jestliže o téže otázce už uplynulo 24 měsíců od posledního platného rozhodnutí v místním referendu.

Místní referendum naopak typicky lze konat v otázkách výstavby či proměny důležitých staveb, jako jsou nemocnice, radnice, nádraží či jiné strategicky významné stavby. Fantazii obecních zastupitelstev se ovšem meze nekladou.

Jak na to, když chcete vyhlásit referendum?

Místní referendum se koná, pokud se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo pokud přípravný výbor podá návrh na konání referenda a zastupitelstvo rozhodne o jeho vyhlášení. Přípravný výbor je složen z alespoň tří oprávněných osob, které navrhují uspořádání referenda a delegují členy do komisí pro hlasování.

Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem v obci nebo v její části, která má:

 • do 3 000 obyvatel………….alespoň 30% oprávněných osob,
 • do 20 000 obyvatel………..alespoň 20% oprávněných osob,
 • do 200 000 obyvatel………alespoň 10% oprávněných osob,
 • nad 200 000 obyvatel…….alespoň 6% oprávněných osob.

Referendum je platné tehdy, když je splněno stanovené kvórum účasti a většina hlasujících rozhodne ve prospěch jedné z možností.

Konkrétně se jedná o následující podmínky:

 1. Hlasovala pro něj většina zúčastněných voličů
 2. Hlasovalo pro něj alespoň 25 % všech oprávněných voličů
 3. Hlasování se zúčastnilo alespoň 35 % všech oprávněných voličů

Kvórum účasti se vztahuje k minimálnímu počtu oprávněných voličů, kteří se musí zúčastnit hlasování, aby bylo referendum platné. To znamená, že alespoň určité procento oprávněných voličů musí dorazit k volbám nebo referendu.

Platné referendum rovněž vyžaduje, aby jedna z možností (například „ano“ nebo „ne“) získala většinu hlasů. Pokud je výsledek remíza nebo žádná z možností nedosáhne potřebné většiny, pak se obvykle považuje, že referendum neproběhlo, a rozhodnutí nebylo učiněno.

Tip: Úřední deska je důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Již dávno nejde o nástěnku ve vestibulu úřadu, ale typicky o digitální panel či online portál, v němž se občané mohou dozvědět mnoho užitečných informací. Jaké údaje jsou na úřední desce zveřejňovány a v čem může být běžným občanům užitečná? Tomu jsme se věnovali v našem článku.

Příklady konaných referend

V České republice již došlo ke konání referenda v některých obcích. Na krajské úrovni však dosud žádné neproběhlo.

Na místní úrovni se lidových hlasování konala řada. Některá ovšem nebyla platná kvůli nedostatku zúčastněných.

V Litoměřicích se občané jasně vyjádřili proti prodeji Nemocnice Litoměřice soukromému subjektu. Radnice prodej zvažovala, protože provoz nemocnice každoročně dotovala mnoha miliony korun.

Terčem mnoha článků, příspěvků i vtípků bylo referendum o přesunu hlavního nádraží v Brně. Občané se v něm mohli vyjádřit k tomu, zda si přejí modernizovat železniční stanici Brno hlavní nádraží v její dosavadní poloze Referendum ale nebylo platné, protože v něm nebylo dosaženo požadované minimální účasti oprávněných hlasujících. Vedení města současně spustilo internetovou anketu na téma nového názvu nádraží. Mezi trojkou úspěšných návrhů se ocitlo nádraží Járy Cimrman. Zvítězil však překvapivě název Šalingrad.

Také obyvatelé Prahy 7 přistoupili k místnímu referendu ve chvíli, kdy chtěli vyslovit nesouhlas s údajně předraženou stavbou nové radnice. Odsouhlasili, aby byla investice omezena limitem 500 milionů korun. Navíc uložili vedení městské části aby vypsalo architektonickou soutěž a výběrové řízení, které bude preferovat výstavbu na pozemku v majetku Prahy 7.

Zajímavý vývoj mělo vyhlášení referenda o možném zamezení provozu hazardních her v Kladně. Původně se konalo společně s prezidentskými volbami, nicméně Krajský soud v Praze prohlásil hlasováním v místním referendu za neplatné v důsledku nezákonného omezení a ovlivnění kampaně ze strany města, které prosazovalo v kampani svůj názor. Vedení města totiž nestálo o zákaz, ale maximálně o regulaci uvedeného podnikání. Následně chtělo město vyhlásit referendum v běžný den (tedy mimo termín voleb), na 15. dubna 2023. Krajský soud v Praze ale dva dny před jeho konáním předběžným opatřením rozhodl, že Kladno je povinno zdržet se organizace a zajištění opakovaného hlasování v místním referendu a nařídil spojit jeho organizaci s volbami. Uspořádáním referenda v běžný (nevolební) den hrozila nízká účast a tedy neplatnost referenda.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 11 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024