Kdy a jak podat ústavní stížnost?

Domníváte se, že bylo porušeno některé z vašich základních práv či svobod, a to v důsledku rozhodnutí či zásahu některého z orgánů veřejné moci? Možná je na místě náprava prostřednictvím ústavní stížnosti. Kdy ji lze podat a jak přitom postupovat?

stávka dělníků za základní lidská práva
5 minut čtení

Kapitoly článku

Co znamená ústavní stížnost?

Ústavní stížnost poskytuje jednu z nejdůležitějších ochran práv a svobod občanů. Je to relativně jednoduchý a bezprostřední způsob, jakým se můžete bránit proti jakémukoli porušení svých práv nebo svobod, které doposud nebylo vyřešeno jinou cestou (tedy rozhodnutím soudu či správního orgánu).

Ústavní stížnost by ovšem nikdy neměla a ani nemůže nahrazovat jiné běžné prostředky ochrany práv, jako je odvolání, dovolání apod. Neslouží tedy jako náhrada běžného soudního sporu. Ústavní soud přezkoumává „pouze“ ústavnost, nikoli zákonnost či správnost soudních rozhodnutí.

Důležité je zdůraznit, že ústavní stížnost nemůže být směřována proti subjektům soukromého práva. Pokud se tedy domníváte, že vaše základní práva porušuje váš soused, nemůžete se nikdy obrátit na Ústavní soud přímo. Až v případě, kdy by údajné porušení základních práv posvětily i obecné soudy a využili jste veškeré běžné prostředky soudní ochrany, lze ústavní stížnost zvážit i v takovém případě.

Rozhodl soud ve váš neprospěch a chcete se proti tomu bránit?

Posoudíme vaše šance na úspěch a postaráme se o přípravu odvolání, dovolání či ústavní stížnosti podle toho, o jaké řízení jde a v jaké fázi se nachází.

Tip: Znáte svá základní práva a víte jak postupovat, pokud dojde k jejich porušení? Přehled základních práv a způsoby jejich ochrany jsme rozebrali v našem samostatném článku.

Kdy lze využít ústavní stížnost?

Jak lze z výše uvedeného dovodit. ústavní stížnost využijete, pokud se domníváte, že bylo některé vaše ústavou (Listinou základních práv a svobod nebo i mezinárodní úmluvou) zaručené právo porušeno rozhodnutím či zásahem veřejné moci a nedomohli jste se spravedlnosti prostřednictvím standardního soudního procesu. Může ji vznést jakákoliv fyzická či právnická osoba.

Jako občan můžete například stížnost podat, pokud se domníváte, že bylo narušeno vaše právo na svobodné shromažďování nařízením vlády omezujícím počet lidí, kteří se mohou účastnit veřejných shromáždění. Na druhou stranu nesouhlas s jakýmkoliv právním předpisem či rozhodnutím by neměl být řešen ústavní stížností. Jde o závažný krok, který by měl být využíván jen v situaci, když je to opravdu nezbytné a byly vyčerpány jiné nástroje.

V každém případě by měl občan před podáním ústavní stížnosti vyhledat odbornou radu advokáta. To je třeba i z toho důvodu, že zákon předpokládá pro řízení před Ústavním soudem povinné zastoupení. Výjimku tvoří pouze samotní advokáti, kteří nemusejí být zastoupeni jiným advokátem. Povinné zastoupení má zabránit zahlcení Ústavního soudu nekvalifikovanými podáními, neboť se přirozeně předpokládá, že advokáti nejenom znají náležitosti ústavní stížnosti, ale především situace a důvody, pro něž lze stížnost podat.

K podání ústavní stížnosti může dojít až po vyčerpání všech jiných prostředků k ochraně práva, které nabízí právní řád, tedy včetně mimořádných opravných prostředků. Za takový prostředek ale zákon nepovažuje návrh povolení obnovy řízení.

Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který má stěžovatel ze zákona k dispozici. Nejčastěji tedy půjde o rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání. Dvouměsíční lhůta začne běžet dnem, v němž bylo rozhodnutí o posledním procesním prostředku stěžovateli doručeno (resp. jeho advokátovi).

Co musí obsahovat ústavní stížnost?

Stěžovatel musí v ústavní stížnosti uvést, jaké základní právo bylo v jeho případě porušeno, který orgán veřejné moci a jakým rozhodnutím, resp. zásahem tak učinil, a v čem konkrétně ono porušení základního práva nebo svobody spočívalo.

Ústavní stížnost může obsahovat dokonce i návrh na zrušení právního předpisu, ovšem pouze za podmínky, že byla základní práva porušena jeho uplatněním. Pokud by ale byla stížnost z nějakých (byť formálních) důvodů odmítnuta, nebude tím pádem řešeno ani případné zrušení zmíněného právního předpisu.

Postavení a postup Ústavního soudu

Ústavní soud je ustaven přímo Ústavou a má právo zasahovat do činnosti moci zákonodárné, výkonné i soudní. Při svém rozhodování není vázán běžnými zákony (mimo zákonů, upravujících řízení před Ústavním soudem), řídí se pouze ústavními zákony a mezinárodními smlouvami o lidských právech a svobodách.

Ústavní soud může návrh na ústavní stížnost odmítnout (byla-li byla podána ve věci, o níž již Ústavní soud nálezem rozhodl nebo o níž se již vede řízení, nebo že stěžovatel nevyčerpal všechny předepsané procesní prostředky, případně pokud stěžovatel žádá po soudu něco jiného, než co je v jeho pravomoci) nebo přijmout. Následně o ústavní stížnosti rozhodne Ústavní soud nálezem, kterým stížnosti zcela vyhoví, zamítne ji, anebo ji zčásti vyhoví a zčásti zamítne. V nálezu soud deklaratorně vysloví, které ústavně zaručené právo nebo svoboda byly a jaké ustanovení ústavního zákona byly porušeny a jakým zásahem orgánu veřejné moci k tomuto porušení došlo. Ústavní soud má pravomoc zrušit napadené rozhodnutí a orgánu veřejné moci přikázat aby, pokud je to možné, obnovil stav před porušením. Ústavní soud ovšem nemůže sám změnit napadené rozhodnutí nebo rozhodnout ve věci. Pokud je napadené rozhodnutí zrušeno, pak je věc s náležitým odůvodněním vrácena zpět k novému rozhodnutí.

Ústavní soud může přinášet často revoluční pohled na doposud pojímanou problematiku. Příkladem může být nález, který přisvědčil stěžovatelům usilujícím o právo chůze a jízdy k pozemku, na němž stojí jejich chalupa. Stěžovatelé se přitom snažili po deset let domoci nápravy napříč soudní soustavou.

Tip: Další průlomový nález Ústavního soudu z poslední doby se týká včasnosti dojití elektronického podání. Podle závěrů Ústavního soudu nyní již nebude možné spoléhat se na elektronické podání odeslané na soud až na poslední chvíli. Včasnost elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu je třeba podle okamžiku, kdy podání dojde soudu, nikoliv podle okamžiku, kdy je podatelem odesláno.

Kdy je ústavní stížnost nepřípustná?

Jak je výše zmíněno, ústavní stížnost je nepřípustná zejména tehdy, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny prostředky k ochraně práv. Výjimkou by byla pouze situace, kdy stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele, případně pokud v řízení o podaném opravném prostředku dochází ke značným průtahům, z nichž může vzniknout vážná a neodvratitelná újma.

Úspěšnost ústavních stížností

Úspěšnost ústavních stížností se pohybuje se kolem 5 %, což je poměrně nízké číslo. V praxi se může stát, že advokáti připraví dovolání i ústavní stížnost takřka totožné a porušení základních práv řádně neodůvodní. Následkem toho nemá podaná stížnost šanci na úspěch. Je proto velmi důležité najít pro své podání advokáta, který se ústavnímu právu dlouhodobě věnuje a umí v této oblasti vznášet relevantní argumenty.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.8
hodnoceno: 5 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 8 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 7 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024