Jaký je význam úřední desky pro občany a jak ji efektivně využít?

Úřední deska je důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Již dávno nejde o nástěnku ve vestibulu úřadu, ale typicky o digitální panel či online portál, v němž se občané mohou dozvědět mnoho užitečných informací. Jaké údaje jsou na úřední desce zveřejňovány a v čem může být běžným občanům užitečná?

úřední deska
6 minut čtení

Kapitoly článku

Úřední deska je občanům veřejně přístupná plocha, která může existovat v hmotné i elektronické podobě. Orgány veřejné moci, zejména obce, kraje, ministerstva, stavební i jiné úřady zde zveřejňují své právní předpisy, rozhodnutí a další dokumenty a důležité informace. Hlavním účelem úřední desky je zajištění transparentnosti veřejné správy a umožnění přístupu k informacím všem občanům. Díky úřední desce mají občané například možnost sledovat aktivity svých místních úřadů a podílet se na veřejné správě.

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku?

Jsme připraveni zodpovědět libovolný právní dotaz. V našem týmu jsou specialisté na všechny oblasti práva, takže můžeme garantovat opravdu vysokou kvalitu poskytnuté právní rady. Navíc vám ji zvládneme udělit online a do dvou pracovních dnů.

Tip: Na úřední desce bývají povinně zveřejňovány informace o prodeji obecního pozemku. Blíže jsme se prodeji a odkupu obecního pozemku (stejně jako i dalších typů stavebních pozemků) věnovali v našem samostatném článku.

Základní rámec pro existenci a fungování úřední desky vymezuje správní řád. Jednotlivé možnosti či nutnost využít v konkrétních případech úřední desku stanovuje ale nejen on, ale i řada dalších právních předpisů (typicky zákon o obcích).

Správní řád nám říká, že každý správní úřad zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Její obsah se současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tím je míněna elektronická (či digitální) úřední deska, která konkrétní vymezení v zákoně nemá.

V praxi tak najdeme v budovách správních úřadů různé fyzické (“papírové”) i digitální nástěnky, které nám umožní vyhledat příslušnou informaci. Podstatné je, že jsou přístupné nepřetržitě, tedy i mimo úřední hodiny, například v noci. Stejně tak si ale daný údaj můžeme vyhledat i z tepla domova prostřednictvím internetu. Je běžnou praxí, že obce využívají i další informační tabule nacházející se v místech obvyklých, proto je vhodné je od sebe vhodným označením odlišit.

Obsah úřední desky

Na úřední desce lze najítah úřední desky mnoho užitečných informací. Například oznámení o výběrových řízeních, změnách územního plánu, zveřejnění zápisů z jednání radnic a mnoho dalšího. Úřední deska je také místem, kde lze najít informace o kontaktech na různé úřady a instituce, formuláře, návody na vyřízení různých žádostí a mnoho dalšího.

Právo na informace je jedním z nejdůležitějších pilířů demokracie a úřední deska je nástrojem, který občanům umožňuje je využívat. Pro běžné občany jsou důležité především informace zveřejňované na úřední desce jejich obce. Tyto informace se týkají například zasedání zastupitelstev, plánovaných akcích, místních stavebních úpravách, omezení v provozu místních služeb a mnoho dalšího.

Typicky (a v souladu se správním řádem) je úřední deska využívána při:

 • Doručování veřejnou vyhláškou – týká se osob neznámého pobytu či takových osob, kterým se nedaří doručovat jiným způsobem. Písemnost (popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost) se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje spolu s vyznačením dne vyvěšení.
 • Oznámení o zahájení správního řízení – zveřejnění v tomto případě není obligatorní pro jakýkoliv typ řízení, v řadě řízení je to na uvážení úřadu, zda informaci zveřejní.
 • Zahájení řízení s velkým počtem účastníků (větším než 30 osob) – informace o zahájení takového řízení lze zveřejnit veřejnou vyhláškou. Typicky jde o nějaké varianty stavebního řízení.
 • Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy – takovou smlouvou může být například smlouva o plnění úkolů obecní policie.
 • Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, stejně jako některé další kroky při vydávání tohoto typu právního předpisu, včetně jeho samotného vydání. Formou opatření obecné povahy je vydáván například územní plán.
 • Posuzování vlivů záměru na životní prostředí, tzv. „EIA“ – také v tomto případě je zveřejněn napřed samotný záměr, následně další kroky jako veřejná konzultace apod.

Jak jsme zmínili výše, podstatné povinnosti ohledně zveřejňování na úřední desce stanoví stanoví zákon o obcích. Ten ukládá povinnost zveřejnit:

 • Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce.
 • Rozhodnutí Ministerstva vnitra, že bude bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Veřejnoprávní smlouvu, jejíž je smluvní stranou.
 • Právní předpisy obce – obecně závazné vyhlášky a nařízení.
 • Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen.
 • Místo, dobu a navržený program připravovaného zasedání zastupitelstva obce.
 • Rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce.
 • Nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní předpis obce nebo jeho jednotlivá ustanovení.

Pro úřední desky obcí je ale typické, že zde nacházíme i dokumenty jiných státních orgánů, které mají obce v určité situaci ze zákona povinnost zveřejnit. Jedná se například o:

 • Vyhlášku krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních (zveřejňuje úřední deska krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká).
 • Informace o dražbě nemovitosti se uveřejní na úřední desce obecního úřadu, v jehož obvodu se dražená nemovitost nachází.
 • Oznámení o zahájení prodeje zemědělských pozemků a informaci o vyhlášení obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků v katastrálním území obce.

Specializovanou úřední deskou je úřední deska soudních exekutorů, kde se zveřejňují podstatné věci související s exekucí. Najdete zde zveřejněné dražební vyhlášky, tedy listiny, které jasně identifikují majitele dražených věcí, sepsané (dražené) věci, jejich odhadní a vyvolávací cenu. Ty se mimo zveřejnění na internetu vyvěšují vždy také na úřední desce exekutorského úřadu a současně úřední desce na úřední desku městského či obecního úřadu bydliště povinného. Na exekutorské úřední desce bývají dále sdělena různá důležitá oznámení (např. vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkaz) pro nezvěstné osoby či osoby, kterým se nedaří doručovat.

Tip: Exekuce prodejem movitých věcí nastupuje až v situaci, kdy jiné způsoby získávání peněz na úhradu dluhu selžou. Jakkoliv žádný způsob exekuce není příjemný, tento asi vzbuzuje nejvíce emocí. Jak exekuce prodejem věcí probíhá krok po kroku? Tomu jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Většina dokumentů musí být na úřední desce nejprve vyvěšena po dobu 15 dnů a až poté začínají běžet lhůty další (např. k odvolání). Vždy ale raději nahlédněte do zákona a přesvědčte se, že v daném případě nezmiňuje jinou, kratší, lhůtu.

Rozpor mezi obsahem elektronické a fyzické úřední desky

Nestává se často, že se obsah jednotlivých desek (myšleno fyzické a elektronické) liší. Pokud k tomu ale přece jenom dojde, v prvé řadě je vhodně daný úřad na rozpor upozornit a zjistit od něj správný stav věci. Obecně se ale doporučuje řídit se především obsahem fyzické úřední desky. Zjistit správnou variantu vám také může pomoci advokát, na něhož je vhodné se v takovém případě obrátit.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Ing. Peter Čunderlík

před 2 měsíce

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Adéla Bobková Humlová

před 1 rokem

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 2 měsíce

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023