Jak probíhá exekuční prodej a dražba movitých věcí?

Exekuce prodejem movitých věcí nastupuje až v situaci, kdy jiné způsoby získávání peněz na úhradu dluhu selžou. Jakkoliv žádný způsob exekuce není příjemný, tento asi vzbuzuje nejvíce emocí. Jak exekuce prodejem věcí probíhá a které věci lze takto zabavit a prodat?

dražba v rámci exekuce
7 minut čtení

Kapitoly článku

Způsobů exekuce je více a exekutoři mají předepsané pořadí, v jakém smí postupovat. Exekuce prodejem věcí může být v některých případech jedinou efektivní cestou, zejména pokud dlužník nepracuje, nebo se jeho výdělky pohybují na hranici minimální mzdy. Tato forma exekuce může mít svým způsobem i motivační funkci, kdy přiměje dlužníky k sehnání peněz, neboť rozprodání majetku, který nakoupili za mnohem vyšší cenu a časem jej budou v obdobné formě nejspíš za vyšší cenu shánět, je značně nevýhodné.

Podstatou exekuce prodejem movitých věcí je příchod exekutora a jeho zaměstnanců do místa trvalého bydliště dlužníka (event. i do jiného místa, kde je vysoká pravděpodobnost, že zde bude mít dlužník svůj majetek), provedení soupisu věcí a jejich označení (event. i odvezení do skladu exekutora) a následný prodej. Tomuto kroku předchází nejprve výzva věřitele, posléze i soudu a na místě pak i ústní výzva exekutora, aby dlužník vymáhaný dluh uhradil.

Tip: Praktický postup co dělat, pokud vás navštíví exekutor, jsme popsali v našem článku.

Věci vyloučené z exekuce:

 • Majetek, který je nezbytně potřeba k podnikání či výkonu povolání (to neplatí, pokud na nich vázne zástavní právo ve prospěch věřitele) – zde je nutné posoudit, které věci jsou nezbytné pro podnikání v alespoň minimálním rozsahu. Pokud například lze určitou činnost konat manuálně, byť s vynaložením většího úsilí, smí si exekutor odnést přístroj, který tutéž činnost usnadňuje.
 • Věci, které dlužník nabyl v rámci trestné činnosti,
 • hračky dětí, učebnice a školní potřeby,
 • léky, zdravotní pomůcky či potřeby, které slouží aktuálně k vyléčení z nemoci či úrazu,
 • hotovost ve výši dvojnásobku životního minima,
 • živá zvířata (nejde-li o zvířata jejichž chov slouží k hospodářskému efektu – tedy nejenom hospodářská zvířata, ale například i psi z chovné stanice),
 • osobní věci jako snubní prsteny, fotografie apod.,
 • obvyklé vybavení domácnosti, které dlužník nezbytně potřebuje.

Řešíte právní otázku související s exekucí?

Popište nám svůj problém online a naši advokáti jej zanalyzují a do 48 hodin zpracují odpověď přímo na míru.

Věci, které typicky exekuci podléhají:

 • nábytek – sedací souprava, skříně, noční stolky (zde jde sice o běžné vybavení domácnosti, ovšem nikoliv nezbytně nutné),
 • elektronika – televize, počítač, tablety, reproduktory,
 • velké i malé spotřebiče a různé nářadí a přístroje – sušička, kávovar, kuchyňský robot, vrtačka, sekačka apod.,
 • cennosti – sbírky mincí, šperky s výjimkou osobních šperků jako je zásnubní prsten.

Nepodaří-li se v bytě dlužníka ani na jiném soudu známém místě sepsat žádnou věc, oznámí to soud věřiteli a vyzve jej, aby sdělil, kde se případně věci k prodeji mohou nacházet. Pokud ani toto nevede k úspěchu, soud výkon rozhodnutí zastaví.

Tip: Běžnou formou exekuce je také exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů a exekuce prodejem nemovitosti. Na obě témata si můžete přečíst naše články.

Jak exekuce v bytě v praxi probíhá?

Exekutor se primárně bude snažit zajistit přítomnost a součinnost dlužníka. Je ale třeba vědět, že smí vstoupit do domu či bytu i bez jeho přítomnosti. Neposkytne-li mu dlužník součinnost, smí například využít služeb zámečníka či jiným způsobem překonat zámek u dveří. Může si také vyžádat asistenci Policie ČR. Z celé exekuce musí být pořízen videozáznam.

Následně provádí soupis majetku. Sepíše přitom věci, u nichž je důvodné předpokládat, že náleží dlužníkovi. Pakliže jiná osoba tvrdí opak, je třeba, aby takovou skutečnost prokázala. Samotné tvrzení nestačí. Sepsané věci se uvedou jednotlivě pod pořadovými čísly a stručně se popíší, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Následně pak smí odvézt do svého skladu (pokud panují obavy z jejich poškození či ztráty), případně je nechá na místě s nálepkou “exekučně zabaveno”. U věcí, u nichž je to technicky možné, může exekutor odmontovat klíčové součástky nutné pro jejich provoz. Se všem takto označenými věcmi pak dlužník nesmí nakládat.

Tip: Co dělat, pokud dojde k neoprávněné exekuci, tedy exekuci věcí, které nejsou v majetku dlužníka, jsme popsali v našem článku.

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz prodejem movitých věcí musí obsahovat označení věcí, které mají být prodány. Exekutor v něm dlužníkovi zakáže, aby s věcmi pojatými do soupisu nadále nakládal. V exekučním příkazu je dlužník také vyzván, aby doložil, zda danou věc nabyl jako substituční jmění. To je v zásadě situace, kdy je v rámci vypořádání dědictví nabyt majetek pouze za účelem správy pro následného dědice. V praxi by mohlo jít o situaci, kdy prarodič odkáže svou vzácnou sbírku mincí vnukovi, ovšem jako substituční jmění ji získá jeho matka až do chvíle, než bude vnuk plnoletý. Matka s ní tedy může nakládat, ovšem není vlastníkem, takže ji nemůže například prodat. Majetek, který je substitučním jměním, nesmí být postižen exekucí.

Jiný soupis

Takzvaný jiný soupis představuje další krok, jímž exekutorovi zákon umožňuje sepsat věci v majetku dlužníka, o jejichž existenci se ví na základě veřejných rejstříků. V praxi se tato možnost týká klasicky automobilu. Podstatnou součástí tohoto kroku je označit danou věc v rejstříku záznamem o soupisu. To sice nezabrání majiteli v tom, aby danou věc (tedy např. auto) využíval, ale neumožní mu to ji prodat. Pakliže se exekutor následně k vozidlu dostane i fyzicky, což nebývá vždy snadné, může ho zajistit.

Tip: Zvažujete, že si vezmete půjčku? A víte, jak vlastně funguje její splácení a jaké druhy půjček existují? Nebo už půjčku máte, dokonce několik, a udržování přehledu o tom, co a kde splácíte, je pro váš čím dál tím těžší? Možná už ani splácet nemůžete, exekutor vám klepe na dveře a vy přemýšlíte o zoufalém řešení vzít si půjčku na splacení exekuce. Ať už řešíte kterýkoliv z těchto problémů, náš článek na téma půjčky, konsolidace a exekuce je tu právě pro vás.

Odhad a příprava dražby

Na rozdíl od prodeje nemovitostí nevyžaduje prodej movitých věcí nutně přítomnost znalce. Vzhledem k četným prodejům, které exekutoři uskutečňují, i vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o typově stejné či podobné předměty, může být dostačující cenový odhad exekutora při soupisu věci. U některých věcí, jakými jsou především cenné papíry, je ovšem třeba cenu zjišťovat a odhad nepostačuje.

Věci, které se rychle kazí, soud dlužníkovi odebere a prodá mimo dražbu ihned poté, co byly sepsány. U těchto věcí je ovšem povinen exekutor či jeho zaměstnanci sehnat osobu, které bude ochotna si dané věci mimo dražbu koupit. Pokud se taková osoba nenajde, musí se věci vrátit dlužníkovi.

Dobu a místo konání dražby stanovuje takzvaná dražební vyhláška. Může se konat v sídle soudního exekutora, případně v budově obecního či městského úřadu. V poslední době se častěji přesouvá do online podoby ve formě elektronických exekučních aukcí. Například na www.portaldrazeb.cz. Spolu s elektronickou dražbou se může vyhlásit místo a čas, kde si lze daný předmět prohlédnout.

Samotná dražební vyhláška pak obsahuje kromě data a místa dražby také označení věcí, nejnižší příhoz, způsob placení a další nezbytné detaily. Dražební vyhláška se pak doručuje dlužníkovi, jeho manželce či manželovi, věřiteli a orgánu obce, v jejímž obvodu má dlužník bydliště a v jejímž obvodu bude dražba probíhat.

Pokud se v soupisu předmětu nachází významná výtvarná díla či památky, rukopisy zvlášť významných literárních děl, či různé osobní památky a korespondence zvlášť významných spisovatelů a kulturních činitelů, případně předměty větší kulturní historické hodnoty a jejich soubory, musí být primárně nabídnuty ke koupi muzeím, galeriím či jiným institucím, které mají péči o dané památky v popisu. Až poté, co by daná instituce do 30 dnů nabídky nevyužila, lze věci prodávat dále obvyklým způsobem.

V případě věcí, jejichž cena převyšuje ekvivalent částky 45 000 Eur je upravena povinnost složit jistotu. Její výši stanoví soud. Jedná se o finanční záruku, která dává jistotu, že se dražby účastní pouze vážní zájemci.

Tip: Nacházíte se na druhé straně barikády a láká vás koupě levné nemovitosti v exekuční dražbě, ale nevíte si rady, jak na to? Provedeme vás celým procesem krok po kroku, abyste si byli jistí. Více si přečtěte v našem článku – Jak na koupi levné nemovitosti v dražbě.

Průběh dražby

Pokud se chcete účastnit dražby jako dražitel, musíte prokázat svou totožnost, kterou spolu s bydlištěm a datem narození soud zaznamená. Platí přitom, že soudci, zaměstnanci soudů, dlužník a jeho manžel či manželka nesmějí dražit.

Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Dražba pokračuje, dokud dražitelé na vyzvání slovy “poprvé”, “podruhé” činí další podání. Soud nakonec udělí příklep po vyzvání slovy “potřetí” dražiteli, který učiní nejvyšší podání.

Dražitel je povinen cenu ihned zaplatit a pokud by tak neučinil, draží se věc znova bez jeho účasti. Zaplacením také na dražitele přechází vlastnické právo a tímto okamžikem také zanikají zástavní a zadržovací práva, která se pojí s vydraženou věcí.

V případě, že se věci nepodaří prodat, a to ani při opětovné dražbě, jsou nabídnuty věřiteli za jednu třetinu rozhodné ceny. Pokud se nezdařila ani tato forma, jsou vyloučeny ze soupisu a vrací se dlužníkovi.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Klein

před 1 rokem

Využil jsem služby Dostupného advokáta pro revizi a úpravu obch. smluv pro svou společnost a celý proces byl velmi rychlý a výstup byl dle mých představ.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024