Ondřej Preuss
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Může stát vyvlastnit váš majetek?

Možná jste se domnívali, že pojem vyvlastnění náleží do právního řádu bývalého režimu a v současnosti k němu nemůže dojít. Ale opak je pravdou. Vyvlastnění náleží k nejzávažnějším zásahům do vlastnického práva, které náš právní řád zná. Proto se také připouští jen za výjimečných okolností. Které to jsou a jak se lze proti případnému vyvlastnění bránit?

Nádraží Vyšehrad, objekt možného vyvlastnění
6 minut čtení
18. 4. 2022

Kapitoly článku:

Asi nejslavnější mediálně známou kauzou, kde se uvažuje o vyvlastnění, je spor mezi Prahou a  společností RailCity Vyšehrad, která vlastní opuštěné a nevyužité vyšehradské nádraží. Budova je v katastrofálním stavu a není o ní pečováno. Vyvlastnění umožňuje památkový zákon za předpokladu, že se majitel o památku dlouhodobě nestará.  Magistrát města Prahy spolu s ministerstvem  kultury již začal podnikat první kroky k vyvlastnění za účelem záchrany památky.

V nedávné době rozvířila diskuse v médiích ještě další kauza týkající se vyvlastnění. Přispěl k tomu postoj starosty Prahy 6, který plánuje získat prázdnou budovu ruské školy vlastněnou a spravovanou ruským velvyslanectvím. Radnice Prahy 6 zvažuje její využití pro účely školní docházky dětí ukrajinských uprchlíků a vzhledem k tomu, že jí ruské velvyslanectví poskytnout dobrovolně nechce, zvažuje její vyvlastnění.

Co znamená vyvlastnění?

Vyvlastnění neznamená vždy odnětí, ale může jít také o “pouhé” omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění.

Vyvlastnění se typicky týká nemovitostí, ale teoreticky není vyloučeno ani vyvlastnění movité věci (například dle zákona o zajišťování obrany České republiky). V procesu vyvlastnění rozlišujeme vyvlastnitele, tedy toho, kdo se domáhá vlastnického práva (či zřízení věcného břemene) k předmětnému pozemku či stavbě a dále vyvlastňovaného, což je právě ten, kdo dané nemovitosti patří nebo k má práva odpovídající věcnému břemenu.

Vlastnické právo je samozřejmě chráněno Listinou základních práv a svobod a zákony, takže vyvlastnění se neděje nějakým nahodilým, svévolným způsobem, kdy by vám někdo “ukradl” váš majetek bez náhrady. Naopak, vše by se mělo dít pouze v krajní, předem definované situaci, v rámci vyvlastňovacího řízení, které se striktně řídí právními předpisy.

Základním právním východiskem je tedy Listina základních práv a svobod, podle níž je vyvlastnění majetku možné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Konkrétní právní úpravu nabízí především zákon o vyvlastnění a stavební zákon. Ani jejich kombinace ovšem neposkytuje úplnou právní úpravu, neboť daná problematika je mnohem složitější.

Hledáte odpověď na otázku týkající se vyvlastnění?

Napište nám svůj dotaz a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost.

Chci právní radu

Tip: Právy zaručenými Listinou základních práv a svobod a možnostmi jejich ochrany jsme se zabývali v samostatném článku.

Podmínky vyvlastnění:

Právní řád znemožňuje zneužití institutu vyvlastnění stanovení okruhem podmínek, jež musejí být splněny. Jsou jimi:

1. Naplnění účelu vyvlastnění

Vyvlastnění je možné uskutečnit pouze pro účel vyvlastnění a za podmínky, že veřejný zájem na dosažení takového účelu převáží nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Veřejný zájem vždy musí být v každém vyvlastňovacím řízení prokázán, nestačí pouze vyslovit, že existuje.

Možné účely vyvlastnění jsou vymezeny ve zvláštních zákonech, zejména ve stavebním zákoně. Účelem může být dále například zajištění obrany a bezpečnosti státu, ochrana přírody a krajiny, zajištění dopravní infrastruktury, památková péče, ochrana archeologického dědictví a jiné cíle, stanovené ve speciálních zákonech (energetický zákon, vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o pozemních komunikacích apod.).

Jako příklad lze uvést nutnost prokázat při stavbě dálnice a získávání pozemků pro její stavbu vyvlastněním, že stavba dálnice uleví zatěžovanému tranzitnímu místu v blízkém městě, kde přes památkové centrum se školami a školkami nyní proudí tisíce aut a kamionů denně. Stavbou dojde ke zlepšení životního prostředí pro stovky obyvatel žijících v nejbližším okolí, jakož obecně i tisíce obyvatel daného města, ve kterém bude bezpečněji a nižší hluk.

2. Cíle není možné dosáhnout jiným způsobem

Přednost před vyvlastněním mají jiné způsoby dosažení téhož účelu, tedy uzavření smlouvy, dohody a podobně. Pakliže je možné získat práva k pozemku či stavbě uvedeným způsobem, pak není vyvlastnění přípustné. Nepočítá se do toho jakýkoliv pokus o dohodu, kdy například jen zvednete telefon a zeptáte se vlastníka, zda náhodou nezamýšlí pozemek prodat.

Pokus o dohodu musí být řádně doložen předložením smlouvy v písemné podobě vlastníkovi, spolu s účelem stavby a informací o tom, že pokud k uzavření smlouvy nedojde, je možné práva získat i vyvlastněním. Až poté, kdy se smlouvu o získání práv k pozemku či stavbě nepodaří uzavřít ve lhůtě 90 dnů od doby, kdy podal návrh smlouvy vlastníkovi, je vyvlastnění přípustné.

3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování

Při plánování vyvlastnění je třeba sledovat územně plánovací dokumentaci (politiku územního rozvoje, zásady územního rozvoje a územní plán) a neodchylovat se od ní.

4. Nepřekročení nezbytného rozsahu

Pokud pro výstavbu dálnice stačí využít pozemek o určité výměře, pak není třeba vyvlastňovat i okolní pozemky. Je třeba sledovat účel vyvlastnění a provést vyvlastnění jen v rozsahu, který je k danému účelu nezbytný. Tím je míněn jak územní rozsah, tak také rozsah omezených práv. Pokud stačí například zřízení věcného břemene, pak není možné sáhnout k odebrání vlastnických práv.

5. Poskytnutí náhrady

Nezbytnou podmínkou vyvlastnění je rovněž poskytnutí náhrady, a to ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby nebo ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu (variantou může být i poskytnutí jiného pozemku či stavby, pokud s tím vyvlastnitel souhlasí). Výše náhrady za vyvlastněný pozemek či právo se určuje na základě znaleckého posudku. Navíc se nahrazují i další náklady vzniklé v důsledku vyvlastnění – například náklady na stěhování, změnu podnikání apod.

Průběh a rozhodnutí o vyvlastnění

K vyvlastnění může dojít pouze na základě vyvlastňovacího řízení. Zahajuje se na žádost vyvlastnitele, která se pořádá k vyvlastňovacímu úřadu, jímž je obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož obvodu je daný pozemek nebo stavba.

Po zahájení řízení o vyvlastnění nesmí být s pozemkem či stavbou nadále nakládáno, tedy nesmí být prodány, darovány a neuplatní se ani předkupní práva k nim. Pokud by k tomu došlo, byl by takový právní úkon neplatný.

Pokud se prokáže, že je vyvlastnění pozemku či stavby ve veřejném zájmu a jsou splněny veškeré výše uvedené podmínky, rozhodne úřad samostatnými výroky jednak o vyvlastnění práv (tedy odejmutí vlastnického práva, případně zřízení věcného břemene) a jednak o náhradě za vyvlastnění. Výrokem o náhradě za vyvlastnění je stanovena výše náhrady a lhůta k jejímu zaplacení.

Přezkum rozhodnutí o vyvlastnění

Proti rozhodnutí o vyvlastnění lze podat odvolání. Nesouhlasí-li vyvlastněný s celým rozhodnutím, je třeba napadnout oba výroky. Není-li odvolání úspěšné, lze podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ke správnímu soudu.

Je-li podáno odvolání pouze proti výroku o náhradě, může nabýt výrok o odnětí práva právní moci a řeší se pouze druhá část rozhodnutí.

Tip: Zkrácené vyvlastňovací řízení lze provést podle zákona o zajišťování obrany České republiky v případě válečného stavu nebo za stavu ohrožení. Vyvlastnění se v takovém případě může týkat i věcí movitých, a to z důvodu zajištění obrany státu, nelze-li je získat jinak.

Zrušení vyvlastnění

Vedle opravných prostředků může ještě zvlášť dojít ke zrušení rozhodnutí o vyvlastnění v případě, kdy

 • ve lhůtě nedojde k zaplacení náhrady,
 • ve lhůtě se nezahájí uskutečňování daného účelu,
 • dojde ke zrušení územního rozhodnutí o záměru nebo toto územní rozhodnutí pozbude platnost.

Ke zrušení může dojít pouze na žádost vyvlastňovaného, je tedy na něm, aby si dané lhůty a další skutečnosti sám ohlídal. Po zrušení vyvlastnění dochází k obnovení vyvlastněných práv a rovněž navrácení obdržené náhrady.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Pavel Kasal

před 2 roky

Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za podstatně nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi samozřejmě nezdálo, a tak jsem se obrátil na Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, (zobrazit více) jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.

Pavel Drábek

před 1 rokem

Oceňuji rychlost a pečlivost. Potřeboval jsem jednorázovou konzultaci a s výstupy jsem naprosto spokojený, pomohlo mi to vyřešit problém. Doporučuji!

Kateřina Petrašová

před 2 roky

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Demonstrující se domáhají ochrany svých základních lidských práv

Jak ochránit svá základní lidská práva?

Znáte svá základní práva a víte jak postupovat, pokud dojde k jejich porušení? Ohrožení či porušení základních lidských práv je závažná situace, která ale nemá jednoznačný postup řešení. Usnadníme vám…

6. 9. 2021
Lidé ve firmě řeší správní řízení

Jak probíhá správní řízení?

Čeká vás správní řízení a rádi byste se na něj připravili? Nebo jste účastníkem probíhajícího procesu a chcete znát další postup správního orgánu? V dnešním článku si představíme průběh správního…

29. 5. 2021
Jak se bránit proti rozhodnutí ve správním řízení?

Jak se bránit proti rozhodnutí ve správním řízení?

Správním  řízením si někdy v životě projde každý z nás: Ať už jste spáchali dopravní přestupek, žádali o nějaké osvědčení, či procházíte stavebním řízením. Úředníci ale často nerozhodnou k vaší…

23. 5. 2022

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022