avatar-01@2x
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak ochránit svá základní lidská práva?

Znáte svá základní práva a víte jak postupovat, pokud dojde k jejich porušení? Ohrožení či porušení základních lidských práv je závažná situace, která ale nemá jednoznačný postup řešení. Usnadníme vám orientaci v jednotlivých dokumentech, které lidská práva deklarují a institucích, u kterých se domůžete ochrany.

Demonstrující se domáhají ochrany svých základních lidských práv
5 minut čtení

Kapitoly článku

Co si máme představit pod pojmem lidská práva?

Lidská práva jsou práva, která máme jednoduše proto, že existujeme jako lidské bytosti. Ač by se to na první pohled mohlo jevit jinak, tato práva nejsou poskytována žádným státem. Jsou vlastní nám všem, a to bez ohledu na národnost, pohlaví, původ, rasu, náboženské vyznání, jazyk, politické smýšlení nebo jakýkoli jiný status. Řadíme sem jak práva nejzákladnější, jako je právo na život, tak také ta, která jeho kvalitu zásadním způsobem ovlivňují, jako jsou například právo na vzdělání, práci či právo svobodně se vyjadřovat.

Jsou lidská a základní práva totéž?

  1. Pojem lidská práva více zdůrazňuje provázání těchto práv s jednotlivými lidmi. Jedná se o práva existující i mimo státy. Bývají charakterizována jako nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná.
  2. Pojem základní práva bývá typicky spojován vnitrostátní úpravou lidských práv. Také v České republice v tomto kontextu hovoříme o Listině základních práv a svobod.

Trvalost lidských práv jde ruku v ruce s nemožností veřejné moci je odebrat či zrušit. Jednotlivci se jich nemohou vzdát nebo postoupit jiné osobě. Lidé jsou jejich nositeli od narození do smrti a v některých případech i před narozením a po smrti. O této “přirozenoprávní” podstatě lidských práv se nimcéně samozřejmě vedou dlouhodobě debaty. V praxi to totiž vždy musí být stát a konkrétní orgán, který daná práva vymezí a ochrání.

Existuje pojem lidských práv od nepaměti?

V historii jsme se již od středověku setkávali s různými dokumenty, jež některým skupinám připisovala jistá práva. Významnějšího zakotvení došla lidská práva až na konci 17. století v Anglii a ke konci 18. století v Americe (Bill of Rights). V Evropě ve stejné době přinesla v tomto ohledu zlom francouzská Deklarace práv člověka a občana. Přesto i v dalších desetiletích a staletích docházelo k masivnímu porušování lidských práv, jak se ukázalo zejména u soudů trestajících zločiny 2. světové války.

Proto byla ochrana lidských práv zařazena jako jeden z hlavních cílů Organizace spojených národů do Charty OSN. V roce 1948 pak byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv. Je uceleným seznamem lidských práv, který schválila většina členských států OSN, a inspirovala řadu dalších států a organizací k přijetí jiných lidskoprávních dokumentů. Na půdě Evropy byla nejdůležitější sjednanou úmluvou Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, zkráceně Evropská úmluva o lidských právech, a to v roce 1950.

Na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv se slaví po celém světě 10. prosince Den lidských práv (Human Rights Day).

Základní práva a svobody v České republice

Základní lidská práva v České republice zaručuje především Listina základních práv a svobod. Jsou zaručena všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku rodu nebo jiného postavení. Současně je Listinou zaručeno, že nikomu nesmí být způsobena újma kvůli uplatňování základních práv a svobod.

Porušování lidských práv

Česká republika už několik desetiletí nepatří k zemím, ve kterých dochází k masovému porušování lidských práv. To ale neznamená, že se v jednotlivých případech nestává něco, co představuje zásah do těchto práv. Může se tak stát jednáním jednotlivce, společnosti, ale i nesprávným úředním postupem. V takovém případě nabízí náš právní řád různé možnosti obrany.

Způsobů porušení některého ze základních práv může být opravdu celá řada. Zaměstnavatel se například dopustí diskriminace na pracovišti z důvodu vaší barvy pleti, správní úřad vám bezdůvodně odepře právo se shromažďovat, případně byla ve vaší obci přijata vyhláška, která brání v uplatňování práv některé skupině osob. Všechny tyto situace mohou být porušením lidských práv, ovšem pokaždé by byl postup nápravy zcela jiný. Proto je na místě správné řešení konzultovat.

Byla porušena vaše práva? Najdeme vám řešení na míru!

Tým Dostupného advokáta vám pomůže vyřešit jakoukoliv svízelnou situaci. Do 24 hodin vám navrhneme řešení i jeho výslednou cenu. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. A pokud si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Chci právní radu

Které úřady se zabývají ochranou lidských práv?

Soudní ochrana

Ochranu všem našim právům (nejen těm základním) by měly především poskytovat soudy v čele s Nejvyšším soudem. Vedle obecných soudů pak specializovanou kontrolu správnosti (zákonnosti) rozhodnutí orgánu státní správy představuje správní soudnictví, jehož vrcholným orgánem je pak Nejvyšší správní soud.

Ústavní soud ČR bývá také někdy chybně označován jako nejvyšší instance, ke které se lze kdykoliv odvolávat, pokud ostatní prostředky selžou. Vyčerpání jiných možností právní ochrany je sice jednou z podmínek jeho pravomoci pro rozhodování, ale současně musí také platit, že rozhodnutím v řízení bylo porušeno některé z práv zaručené ústavním pořádkem.

Ochrana lidských práv na úrovni vlády

Dlouhá léta byl ochranou lidských práv pověřený jeden ze členů vlády, tedy Ministr pro lidská práva. Před několika lety ovšem tato funkce zanikla. V rámci Úřadu vlády ČR existuje ale nadále funkce vládního zmocněnce pro lidská práva, která bývá spojena s předsednictvím či místopředsednictvím Rady vlády pro lidská práva.

Rada vlády pro lidská práva je poradním orgánem vlády ČR, nezabývá se ovšem řešením jednotlivých případů porušení práv, ale spíše koncepcí dlouhodobého vývoje ochrany lidských práv v ČR a připravuje návrhy a podněty ke zlepšení stavu dodržování lidských práv.

Další možnosti ochrany práv

Veřejný ochránce práv není institucí zaměřenou přímo na základní či lidská práva, ale má obecně působit k ochraně osob před takovým jednáním úřadů a dalších institucí, které je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, případně i před jejich nečinností. Takovým postupem přispívá k ochraně základních práv a svobod.
Veřejný ochránce práv ale nemůže přímo vaše práva vymoci, autoritativně rozhodnout. Přesto může pomoci a může např. podat i žalobu ve veřejném zájmu.

Tip: Pakliže máte pocit, že bylo omezeno některé vaše právo zaručené Listinou základních práv a svobod, zkuste nejprve identifikovat, do kterého právního předpisu se dané základní právo promítlo a jak přesně byl porušen. Z toho následně vyplyne i způsob, jakým se lze práva domoci.

Nebojte se poradit — jak jsme již výše naznačili, forem a možností ochrany lidských práv je opravdu celá řada a správný postup je třeba určit až s detailní znalostí konkrétní situace. Pokud nevíte s konkrétními dotazy rady, nebojte se zeptat odborníka v oblasti práva.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Paní Kouzelná

před 2 roky

Rychlá a profesionální právní řešení za předem jasné ceny. Může být snad něco lepšího? I když to možná bude znít „až příliš dobře, aby to byla pravda,“ ráda se s vámi podělím o moji zkušenost. Zaměstnanci společnosti DostupyAdvokat.cz jsou naprostí profesionálové. Upřímně a s velkým nasazením se věnují svému poslání, kterým je zpřístupnění kvalitních právních služeb pro běžného člověka. Jejich (zobrazit více) Rychlá a profesionální právní řešení za předem jasné ceny. Může být snad něco lepšího? I když to možná bude znít „až příliš dobře, aby to byla pravda,“ ráda se s vámi podělím o moji zkušenost. Zaměstnanci společnosti DostupyAdvokat.cz jsou naprostí profesionálové. Upřímně a s velkým nasazením se věnují svému poslání, kterým je zpřístupnění kvalitních právních služeb pro běžného člověka. Jejich ceny považuji za velmi spravedlivé ve srovnání s tím, co jsem obvykle platila za podobné služby. Díky tomu jsem já, moje rodina i přátelé získali potřebnou právní pomoc, aniž bych se obávala nekonečných poplatků. Podle mých zkušeností s DostupyAdvokat.cz byly veškeré moje e-maily a hovory zodpovězeny včas a k mojí spokojenosti. Jejich zkušení právníci mi dali jistotu, že veškeré právní potřeby, které mám, mohou být řešeny rychle a profesionálně. Vždy byl k dispozici někdo, kdo měl zkušenosti právě s mým problémem. Jejich hlavní právník také píše pravidelně blog a drží krok se všemi nejnovějšími právními trendy, což znamená, že je velmi dobře informovaný. Během let jsem utratila jmění za právní pomoc, nebo ztrácela nervy při pokusech „řešit problémy sama“, když jsem si právní pomoc nemohla dovolit. Přála bych si službu DostupyAdvokat.cz poznat už dříve. Velmi je doporučuji každému, kdo potřebuje právní pomoc, VYZKOUŠEJTE JE HNED!

MgA. Tomáš Klein, Zlín

před 2 roky

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.

Pavel Drábek

před 2 roky

Oceňuji rychlost a pečlivost. Potřeboval jsem jednorázovou konzultaci a s výstupy jsem naprosto spokojený, pomohlo mi to vyřešit problém. Doporučuji!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023