Jak se bránit proti rozhodnutí ve správním řízení?

Správním  řízením si někdy v životě projde každý z nás: Ať už jste spáchali dopravní přestupek, žádali o nějaké osvědčení, či procházíte stavebním řízením. Úředníci ale často nerozhodnou k vaší spokojenosti. Jak se lze proti rozhodnutí bránit a jaké jsou typické problémy, které účastník správního řízení řeší?

7 minut čtení

Kapitoly článku

Správní řízení si často lidé řeší bez pomoci advokáta. Někdy se ale dostanou do úzkých a obracejí se na nás s prosbou o pomoc. Sestavili jsme výčet častých či typizovaných dotazů, které se rozhodnutí ve správním řízení a možnosti obrany proti nim týkají. Uvedeme i příklady z advokátní praxe, kdy naše rada pomohla situaci zachránit.

Postaráme se o odvolání, žalobu i zastupování u soudu

Řešíte možnosti odvolání nebo jiného opravného prostředku a chcete znát své možnosti? Nebo potřebujete pomoct se žalobou a dalšími podklady? Rádi s vámi vše projdeme,  posoudíme vaše šance na úspěch a v případě potřeby vás zastoupíme i u soudu.

Co dělat, když nesouhlasím se správním rozhodnutím?

Základní informace, kterou od vás potřebujeme vědět, je zda se jedná o pravomocné či nepravomocné rozhodnutí. Vždy musíte být poučeni o možnosti podat opravný prostředek, včetně informace k jakému orgánu a v jaké lhůtě se podává. Správní právo rozeznává následující typy řádných opravných prostředků, které lze podat proti nepravomocným rozhodnutím:

  • Odvolání – může je podat do 15 dnů od vydání rozsudku každý účastník prvostupňového správního řízení. Napadnout lze jen výrok rozhodnutí, nikoli jen jeho odůvodnění. S odůvodněním ale musíte pracovat, abyste podpořili své argumenty proti výroku. Odvolání vždy adresujte správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Ten se může rozhodnout v rámci takzvané autoremedury (správní orgán tím vlastně uznává vlastní pochybení a věc dále nekomplikuje odvolacím řízením), případně předává spis nadřazenému orgánu, který zahájí odvolací řízení.

Tip: Čeká vás správní řízení a rádi byste se na něj připravili? Nebo jste účastníkem probíhajícího procesu a chcete znát další postup správního orgánu? Přečtěte si, jak probíhá správní řízení, kdo jsou jeho účastníci a jak postupovat, když správní orgán neplní svou úlohu.

  • Rozklad je obdobou odvolání a podává se za stejných podmínek. Na rozdíl od odvolání se ovšem podává proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy, ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu. O rozkladu tak podle správního řádu vždy rozhoduje vedoucí osoba dané instituce, která může změnit či zrušit rozhodnutí, případně zamítnout rozklad. Typicky tedy rozhodne sám ministr či předseda úřadu.
  • Odpor proti příkazu ve správním řízení – jedná se o opravný prostředek správního řízení o přestupku, ve kterém správní orgán rozhodl příkazem. Pokud je odpor podaný do osmi dnů od vydání rozhodnutí, příkaz se tím úplně ruší a věc pokračuje do běžného řízení. Výhodou pro účastníka řízení, který odpor podává, je jistota, že následně uložený trest už nebude přísnější než ten, proti kterému podával odpor. Po zrušení příkazu probíhá standardní přestupkové řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o přestupku. Pokud ani s tímto rozhodnutím účastník nesouhlasí, je možné se proti němu odvolat.

Tip: Jednou z forem příkazu je i pokuta udělená za přestupek přímo na místě. Typicky jde o situaci, kdy vám strážník dá pokutu za dopravní přestupek. Protože se však v případě udělení blokového příkazu jedná o pravomocné rozhodnutí, není možné se proti němu bránit podáním odporu. Pokud tedy s udělením pokuty či s její výší nesouhlasíte, nedávejte k ní souhlas a nechte proběhnout klasické správní řízení. Více o tom, jak se právně bránit pokutě za dopravní přestupek se dozvíte v našem článku.

Lze podat rovnou správní žalobu?

Pokud s rozhodnutím správního orgánu nesouhlasíte, určitě vždy odvolání (či jiný opravný prostředek, který je dle správního řádu na místě) podejte. Jednak o něm rozhodují jiní lidí, kteří mohou mít na věci zcela jiný právní názor, a dále je to důležitá podmínka pro to, abyste případně mohli dále pokračovat žalobou ve správním soudnictví.

Co dělat při promeškání lhůty pro odvolání?

Pakliže se stane rozhodnutí pravomocným, nabízí správní řád možnost využití takzvaných mimořádných opravných prostředků. Nechceme vám dávat klamné naděje, že při promeškání lhůty stačí sáhnout do jiného hrníčku s opravnými prostředky a správní řízení poběží dál. V případě významnějších řízení se ale bezpochyby vyplatí zkonzultovat s právníkem, zda na váš případ některá z mimořádných okolností nedopadá. Mezi mimořádné opravné prostředky řadíme:

  • Přezkumné řízení – lze je využít, existuje-li podezření, že správní rozhodnutí není v souladu s právními předpisy. Právě nezákonnost rozhodnutí je v tomto případě klíčová, protože přezkumné řízení nemůže být zahájeno z žádného jiného důvodu. Podnět na zahájení přezkumného řízení může přijít od kohokoli, kdo má podezření na nezákonnost vydaného rozhodnutí (nemusí se jednat o přímého účastníka řízení).
  • Obnova správního řízení – uplatní se, pokud se po nabytí právní moci rozsudku se objevily nové skutečnosti které v době řízení existovaly, ale z objektivních důvodů nemohly být uplatněny. Např. se objevila nová listina, která může posloužit jako důkaz, i nebo se přihlásil dosud neznámý svědek. Dalším důvodem může být, že důkazy, které vedly k vydání původního rozhodnutí jsou prokazatelně nepravdivé, což se projeví třeba v jiném řízení (nejde tedy jen o tvrzení účastníka). Žádost o obnovu je možné podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy byly zjištěny nové skutečnosti, které mohou být důvodem k zahájení obnovy řízení. Zároveň je stanoveno, že řízení nesmí být obnoveno po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Obnovu řízení zahajuje správní orgán, který v posledním stupni řízení vydával rozhodnutí.

Z advokátní praxe: Pan Michal se pustil do sporu se svým telekomunikačním operátorem. V době, kdy ještě nebyly běžné datové balíčky využíval jen minimum dat a pro přístup na internet používal svůj počítač se satelitním internetem. Běžné telefonní účty míval ve výši několika set, nicméně operátor jej překvapil účtem na 5,5 tisíc. Pan Michal si byl naprosto jistý, že v den, kdy měl měl stahovat velké objemy dat, vůbec telefon nepoužíval. Dokonce věděl, že byl na poradě a telefon měl položený před sebou, na což měl i svědky. Spor u Českého telekomunikačního úřadu, včetně podaného rozkladu, ovšem nedopadl v jeho prospěch, a proto se obrátil na nás. Prošli jsme společně celý případ i argumentaci operátora. Prošli jsme také obchodní podmínky platné v době incidentu. V soudním řízení jsme argumentovali sérií nových důkazů, poukázali jsme na závazek operátora nechávat schvalovat použití nových datových balíčků klientem, což operátor nedoložil, argumentovali jsme i svědeckou výpovědí, která potvrzovala nevyužívání telefonu v inkriminované době. Pan Michal s naší pomocí soudní spor vyhrál.

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Máte pocit, že byla ve správním řízení i přes podané opravné prostředky omezena vaše práva? V takovém případě se nabízí žaloba proti rozhodnutí správního soudu. Podání žaloby musí předcházet některý z řádných opravných prostředků, tedy odvolání nebo rozklad. Pokud ani rozhodnutí odvolacího orgánu nesplní vaše očekávání, můžete do dvou měsíců od jeho doručení podat žalobu (v některých případech může být tato lhůta kratší). V případě správní žaloby platí, že všechna rozhodnutí je možné přezkoumat. Výjimku tvoří pouze ta rozhodnutí, která zákon výslovně vylučuje.

Tip: Správní soudnictví je oblast práva, která stále mezi laiky není příliš známá. To ovšem zdaleka neznamená, že by nebyla využívána. Naopak: správní soudy jsou přetížené a Nejvyšší správní soud volá po posílení. Co vše mají správní soudy ve své agendě a v čem vám mohou pomoci správní soudy? To se dozvíte v našem článku.

Kam podat žalobu proti správnímu rozhodnutí?

Náš právní řád má žaloby proti správnímu rozhodnutí rozděleny do dvou větví. Klíčem je, zda se před správním orgánem rozhodovalo o soukromých či veřejných právech.

Pakliže jste jednali o vašich subjektivních právech, jako jsou uvedené telekomunikační, případně energetické spory, nebo spory týkající se katastru nemovitostí, podává se žaloba k civilnímu soudu (civilnímu úseku okresního soudu), který postupuje podle části páté občanského soudního řádu.

Pokud se vaše záležitost týká například daní, stavebního řízení, přestupků daňových, ochranných známek či hospodářské soutěže, podává se žaloba ke správnímu soudu a postupuje se dle soudního řádu správního.

Je pro řízení u správního soudu třeba zastoupení advokátem?

Zákon nepředepisuje nutnost zastoupení advokátem. Zastoupení advokátem je povinné pouze v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem. Vzhledem k jisté nepřehlednosti, která ohledně žalob ve správním soudnictví panuje, je vhodné postup konzultovat s právníkem, ať o svůj nárok nepřijdete. Advokát vám také poradí, co vše má žaloba obsahovat, čím argumentovat a jaká je lhůta pro její podání (některé zákony stanovují výjimku z běžné dvouměsíční lhůty pro podání žaloby).

Jaké jsou poplatky pro podání správní žaloby?

Některá řízení jsou od poplatků zcela osvobozena – týká se to například řízení o invalidním důchodu a dalších záležitostí důchodového pojištění, příspěvku na péči, pěstounských dávek či podpory v nezaměstnanosti. Úplný výčet těchto řízení stanovuje zákon o soudních poplatcích. Pakliže je řízení zpoplatněno, platí se 1000 – 5000 Kč, podle typu řízení. Konkrétní čísla udává příloha zákona o soudních poplatcích v položkách 18-20.

Tip: Jak postupovat, pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o invalidním důchodu, jsme popsali v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.5
hodnoceno: 14 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 9 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 10 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024