Jak na plnou moc?

Plná moc je velmi užitečný nástroj, který se vám může hodit třeba při prodeji vozidla, vyzvedávání pošty, jednání s úřady či přepisování energií. Váháte, zda lze použít jeden vzor pro všechny uvedené případy a co konkrétně musí plná moc obsahovat? Připravili jsme pro vás přehledný návod, který vše zodpoví.

Vyzvednutí zásilky na základě plné moci
6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to plná moc?

Dohodnete-li se s kamarádem, že za vás smí uzavřít smlouvu o koupi nemovitosti, pak plná moc je písemným potvrzením takovéto dohody. Narozdíl od ní zde jde ale pouze o jednostranné potvrzení o takovém zmocnění, které má být adresováno především navenek, tedy v tomto případě vůči majiteli domu, který díky tomu bude vědět, že vás kamarád v této záležitosti může zastoupit. Pokud se prodej uskuteční, práva a povinnosti z něj budou plynout přímo vám.

Osoba, která na základě plné moci někoho jiného zastupuje, se nazývá „zmocněnec“ a ten, který uděluje plnou moc, se nazývá „zmocnitel“. Prostřednictvím dohody o plné moci je realizováno zplnomocnění. Zmocnitelem i zmocněncem může být jak fyzická, tak také právnická osoba.

Řešíte právní problém v souvislosti s udělenou plnou mocí?

Popište nám jej a do 48 hodin dostanete odpověď od advokáta.

Kdy mohu využít plnou moc?

Plnou moc k zastupování jinou osobou využijete například ve chvíli, kdy se necítíte dostatečně erudovaní pro určité konání, typicky například právní kroky a právní zastoupení, které svěříte advokátovi. Důvod může být ale také mnohem prostší. Například odjíždíte na dovolenou či nemáte čas vyřizovat určité záležitosti. Pak můžete pověřit například člena rodiny, aby vyzvedl zásilku na poště, či za vás uzavřel nějakou smlouvu.

Plná moc generální a speciální

Obecně rozlišujeme dva základní typy plné moci:

 • generální plná moc – je-li plná moc udělena ke všem záležitostem bez konkrétního vymezení a specifikace
 • speciální plná moc – můžeme identifikovat jedno konkrétní (event. více konkrétních úkonů), ke kterým zmocnitele pověřujeme. U výše zmíněného pověření ke koupi nemovitosti (bude-li formulováno jako speciální) pro nás tedy zmocnitel nemůže nakupovat například auto.

Jak napsat plnou moc?

Plná moc má zpravidla písemnou formu. Teoreticky může být plná moc i ústní, ale podmínkou je, že pro daný úkon není požadována písemná forma (jako tomu je u prodeje nemovitosti). Druhou podmínkou pak je, že osoba, vůči níž bude plná moc směřovat je informována o osobách zmocněnce i zmocnitele i o rozsahu zmocnění.

V praxi je ovšem ústní plná moc spíše nepraktická a pro dosažení právní jistoty ji rozhodně nedoporučujeme. Pro generální plnou moc je pak písemná forma nezbytná vždy.

Pro některé úkony je naopak i písemná plná moc nedostačující a je potřeba úředně ověřeného podpisu či dokonce notářského zápisu. Plnou moc lze udělit na dobu neurčitou nebo ji časově omezit.

Pro platnost plné moci jsou důležité její náležitosti. Musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 • Identifikaci zmocnitele a zmocněnce (jméno a příjmení, datum narození či rodné číslo a bydliště),
 • je-li zmocněncem či zmocnitelem právnická osoba, pak její název, sídlo a IČO,
 • vymezení rozsahu zmocnění, tedy přesnou formulaci toho, k čemu je zástupce oprávněn,
 • datum udělení plné moci.

Podpis zmocnitele není nutný. Koneckonců je to on, kdo se později plnou mocí prokazuje, čímž lze jeho souhlas předpokládat. Na druhou stranu se jím nedá ani nic zkazit. Stačí připojit formulaci typu: “Zmocnění v celém rozsahu přijímám a podpis připojit.”

Tip: Pokud mezi vámi a zmocněncem nepanuje absolutní důvěra, doporučujeme rozsah zmocnění vymezit opravdu podrobně – tedy například zda je zmocněnec oprávněn přijmout i kupní cenu, podepsat smlouvu o advokátní úschově a další náležitosti, které s hlavním úkonem souvisejí.

Zánik plné moci

Existuje více možností, jakými může plná moc zaniknout. Jsou jimi:

 • Provedení úkonu, na který byla plná moc udělena – pokud je plná moc vymezena vzhledem k jedné konkrétní skutečnosti – například koupě domu, pak dosažením jejího účelu plná moc zaniká.
 • Uplynutím doby – byla-li v plné moci stanovena doba, na níž je plná moc omezena, pak jejím uplynutím plná moc zaniká. Takto můžete vystavit například generální plnou moc na dobu svého půlročního pobytu v zahraničí.
 • Výpověď plné moci zmocněncem – zmocněnce samozřejmě nelze nutit, aby závazek dodržel za jakýchkoliv okolností. Může tedy plnou moc vypovědět a následně učinit vše, co nesnese odkladu, aby zmocniteli nezpůsobil újmu.
 • Smrt zmocněnce či zmocnitele
 • Odvolání plné moci -zmocnitel má samozřejmě právo si své zmocnění kdykoliv rozmyslet a například se nechat zastupovat jiným advokátem či jinou osobou. Odvolání musí být zmocněnci prokazatelně doručeno, nejlépe je učinit tak osobně či doporučeně poštou.

Tip: Pozor, dokud není odvolání zmocněnci známo, má jeho právní jednání tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo.

Konkrétní situace, v nichž využijeme plnou moc

Plná moc k převzetí zásilky

Plná moc k vyzvednutí zásilky nemá ze zákona specifickou formu. Nicméně Česká pošta pro ni vyžaduje úředně ověřený podpis. Speciálním nástrojem určeným Českou poštou pro tyto příležitosti je tzv. Průkaz příjemce, který opravňuje zmocněnce přebírat za adresáta zásilky, důchod druhého z manželů (pokud není do vlastních rukou) a poukázané peněžní částky (mimo zásilek a poukázaných peněžních částek určených do vlastních rukou výhradně jen adresáta).

Plná moc k přepisu energií

Stěhování, prodej domu či úmrtí odběratele. To jsou situace, při nichž dochází k převodu energií na jinou osobu. Abyste se vyhnuli složitému dohadování na termínech, v nichž se dostavíte k poskytovateli energií, stačí vše vyřešit elegantně plnou mocí. Pak může veškerou administrativu zajistit jen jeden ze zúčastněných a vše se podstatně zjednoduší a zrychlí. Velcí dodavatelé energií jako je Pražská plynárenská či ČEZ mají formuláře plné moci k dispozici na svých webových stránkách.

S plnou mocí se v této souvislosti setkáváme i při změně dodavatele. Noví dodavatelé nabízejí v rámci svého servisu, že nám přepis na základě plné moci zajistí. V takovém případě si ale nezapomeňte nastudovat smlouvu se stávajícím poskytovatelem, zda v ní například nemáte schované smluvní pokuty či jiné nepříjemné překvapení.

Plná moc k přepisu vozidla

Přepis vozidla je další situací, kdy se plná moc využívá. Opět tak lze zjednodušit situaci, kdy by si prodejce i kupec museli složitě dojednávat termíny, které vyhovují oběma. Stačí tedy vybavit kupce plnou mocí na přepis auta a ten pak již vše vyřídí sám.

Tip: Podrobný postup, jak na koupi a převod auta, si můžete nastudovat v našem článku.

Plná moc k prodeji či koupi nemovitosti

Plnou moc lze využít jak pro samotnou koupi či prodej, tak například pro dílčí úkon jako je vklad do katastru nemovitostí. Plná moc k prodeji nemovitosti by měla kromě obecných náležitostí obsahovat také identifikaci prodávané nemovitosti. Vyplatí se vypsat všechna právní jednání a úkony, která smí zmocněnec zpravidla muset při prodeji či koupi nemovitosti činit.
Plná moc pro zastoupení účastníka řízení musí být podepsána s úředně ověřeným podpisem.

V souvislosti s vlastnictvím nemovitostí se setkáváme také s plnou mocí pro zastupování vlastníka nemovitosti na SVJ (sdružení vlastníků jednotek).

Tip: Často je vklad na katastr nemovitostí zamítnut právě kvůli chybám ve vkladovém formuláři či právní moci. Je lepší si nechat připravit dokumenty pro tuto příležitost advokátem.

Plná moc k zastupování v dědickém řízení

Chcete-li pověřit nějakou osobu, aby za vás řešila dědictví, je vhodné označit v plné moci, jaké všechny úkony za vás smí zmocněnec učinit (přijmout dědictví, uzavřít dohodu o vypořádání dědictví, odmítnout dědictví, podávat opravné prostředky atd.). O plné moci a jejím rozsahu je vhodné předem informovat notáře, aby byl s takovou situací srozuměn. Plná moc musí být v takovém případě písemná.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.1
hodnoceno: 15 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 12 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024