Převod auta – jak postupovat a na co si dát pozor

Podepsali jste kupní smlouvu na auto, ale oficiálně je majitelem pořád původní vlastník. Jaký je správný postup při převodu auta, co budete potřebovat a proč se nevyplatí spoléhat na ústní dohody? Na vše odpovíme v tomto článku.

Převod auta – jak postupovat a na co si dát pozor
8 minut čtení

Kapitoly článku

Jak na převod auta na nového majitele?

Dříve se převod auta do osobního vlastnictví neobešel bez odhlášení a následného znovu přehlášení novým majitelem. Dnes je celý proces naštěstí o poznání jednodušší, byť skrývá poměrně značná rizika. Ke kompletnímu přepisu stačí jediná návštěva registru vozidel na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.  V případě, že bude žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel podána společně a budou k ní přiloženy všechny potřebné dokumenty, získá dosavadní vlastník větší jistotu toho, že splnil zákonnou povinnost pro převod auta ve stanovené lhůtě.

Dostupný advokát radí: „Podání žádosti o registraci vozidla obratem se původní vlastník vyhne problémům, se kterými se v praxi setkáváme v situacích, kdy nový majitel auto nepřepíše. Pokud se smluvní strany nacházejí na opačných koncích republiky, pak je řešením plná moc k převodu auta a dodatky o sankcích při nesplnění v kupní smlouvě na automobil.“

Co je potřeba k převodu auta?

Převod auta na úřadě zabere jen pár minut. Stačí, abyste doložili vyplněný formulář na převod auta do registru silničních vozidel,

a přinesli s sebou následující dokumenty:

 • doklad o nabytí vozidla – kupní smlouva na auto (případně leasingová), faktura, rozhodnutí o dědictví,
 • malý a velký technický průkaz,
 • doklady totožnosti obou stran, nebo plnou moc k přepisu auta,
 • u podnikatelů může být potřeba i živnostenský list nebo koncesní listina, u právnických osob může být požadován ověřený výpis z obchodního rejstříku,
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, který nesmí být starší 30 dnů,
 • doklad o zákonném pojištění vozidla.

Právě některé tyto doklady, které není možné později jednoduše opatřit, mohou později působit značné potíže.

Tip: Využít můžete vzor kupní smlouvy na auto sepsaný týmem Dostupného advokáta.

Registrační značka se při převodu vozidla již nemění

I po vyřízení žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla a převodu automobilu do jiného okresu zůstávají původní registrační značky. Nový majitel ale může o výměnu požádat.

V žádosti o vydání tabulky s registrační značkou uvede důvod. V případě poničení je správní poplatek 450 Kč za automobil.

Od roku 2016 byla navíc zavedena možnost přidělení tzv. registračních značek na přání. Ty nemohou obsahovat písmena G, CH, O, Q a W a musí mít minimálně jedno číslo. Zakázána jsou hanlivá a rasisticky založená slova, případně zkratky veřejných orágnů. Správní poplatek u registrační značky na přání činí 5 000 Kč za každou tabulku (tedy 10 000 Kč za auto). I v tomto případě se vás týká formulář žádosti o vydání tabulky s registrační značkou. Na internetu lze ověřit dostupnost poznávacích značek, které si plánujeme zaregistrovat.

Co dělat, když nový majitel auto nepřepíše?

Nezřídka se na nás obracejí klienti, kteří stáli na straně prodávajícího, a plnou moc k převodu auta vystavili kupujícímu, který ale zákonnou lhůtu pro přepis vozidla nedodržel.  Nejlepší je samozřejmě se do takové situace vůbec nedostat a převod sám zajistit, či si pro jistotu nechat kopie potřebných dokumentů.

Jak ale postupovat v případě, kdy už je na prevenci pozdě, aby i tak došlo k přepisu auta a vyhnuli jste se komplikacím?

 • Kupujícího k úkonu prokazatelně vyzvete, nejlépe písemně, doporučeným dopisem, ve kterém mu stanovíte lhůtu pro převod vozidla.
 • Pokud ve stanovené lhůtě k převodu auta nedojde, oslovte registrační místo a doložte veškerou písemnou dokumentaci (kupní smlouvu na vozidlo, kopii doporučeného podpisu, doklad o zaslání a podobně).
 • Na základě zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích bude zahájeno řízení, v rámci kterého úřad vyzve nečinnou stranu k převodu vozidla.
 • Kdyby ani v tomto momentě nový vlastník s úřadem nekomunikoval a nepřebíral výzvy, je řízení v zákonné lhůtě ukončeno a původní majitel se musí obrátit na soud, který určí vlastnictví a případně i odpovědnost za spáchané přestupky. Ta by ale měla již přejít na kupujícího po formální výzvě úřadu.

Proč by prodávající neměl otálet s žádostí o přepis, pokud to nový vlastník sám neučiní?

V případě, že by došlo ke spáchání dopravního přestupku, je za něj odpovědný provozovatel vozidla – původní vlastník, stále zapsaný v registru vozidel. Toho se dá vyvarovat právě tím, že před spácháním přestupku podá žádost o zápis změny. Díky tomu může být zproštěn odpovědnosti odpovědnosti za porušení povinností o silničním provozu.

Zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

„(6) Provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích

 1. a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
 2. b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.“

Pokud by došlo k zápisu změny vlastníka vozidla až po porušení povinností, spadá veškerá odpovědnost a sankce z toho vzešlé na původního vlastníka.

Tip: Zvažte, zda do kupní smlouvy na auto nevložit smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti přepisu vozidla.

Vyhněte se odpovědnosti za přestupky, které jste nespáchali

Stačí nám 3 dny, abychom zkontrolovali kupní smlouvu na vozidlo a případně do ní zapracovali sankce za nedodržení přepisu vozidla. Součástí služby je i konzultace s advokátem, který vám vše vysvětlí do detailu.

Jak je to při registraci vozidla ze zahraničí?

Nejčastěji se na registru vozidel řeší dovoz aut z Německa či jiného členského státu EU. V takovém případě jsou pro zápis potřeba následující dokumenty:

 • originál technického průkazu auta ze země původu,
 • protokol o technické kontrole, měření emisí,
 • COC list (rodný list vozidla), který je třeba si vyžádat od prodávajícího,
 • zelená karta,
 • doklady totožnosti a již výše zmíněný formulář.

Jak je to při převodu auta z dědictví?

Nový vlastník se musí nahlásit na registru nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. Postup, jak na převod auta, je pak téměř totožný jako v případě koupě. Jen je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii dědického usnesení. Převod auta v rámci dědictví trvá zpravidla 1 až 2 dny.

Při převodu auta v rodině se často zapomíná na povinnost hradit povinné ručení, které se neváže na to, zda se auto pohybuje po vozovce a účastní se dopravního provozu. Dostačující je to, že má státní poznávací značku. Při nehrazení se sankce mohou vyšplhat vysoko, zvláště u ojetých nebo starších vozidel. Není výjimkou, že pokuta je pak i vyšší než hodnota automobilu. Pokud auto nepotřebujete, může ho notář vyřadit z provozu tím, že dočasně odevzdáte poznávací značku do depozitu. Tím se ruší povinnost hradit zákonné pojištění.

Lhůta na převod auta do osobního vlastnictví

Proces převodu auta na nového majitele musíte zvládnout do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Odpovědnost za dodržení této lhůty má na sobě prodávající. V případě nesplnění mu hrozí pokuta ve výši až 50 000 Kč.

Dostupný advokát radí: V případě, že kupní smlouva na automobil nebyla sepsána, začíná lhůta běžet dnem úhrady ceny.

Plná moc k převodu auta

Od stresu po podpisu smlouvy o převodu auta může prodávajícím ulevit plná moc od kupujícího. Potvrzení, které je určené ke zmocnění druhé osoby, se neobejde bez podpisu s úředním ověřením. To je možné vyřešit na pobočkách Czech Point nebo na poště. Poplatek za ověření je 30 Kč.

Z dokumentu musí být jasné, že se jedná o plnou moc na přepis auta. Měl by obsahovat identifikaci zmocnitele a zmocněnce, specifikaci toho, k čemu je zmocněnec na základě plné moci oprávněn a specifikaci vozidla.  Plnou moc k zastupování osoby k převodu auta můžete omezit na konkrétní časové období a místo, vždy ale zaniká provedením úkonu, v tomto případě tak okamžikem přepsání vozidla.

Dostupný advokát radí: Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla může samozřejmě vyřídit třetí osoba. V takovém případě bude potřebovat plnou moc na převod auta od obou smluvních stran.

Cena za převod auta

Správní poplatek za převod auta na nového majitele ční 800 Kč. Pakliže řešíte přepis staršího vozidla, které nesplňuje emisní normu alespoň EURO 3, daleko výraznějším nákladem bude zaplacení ekodaně.

Její výše závisí na normě, kterou přepisované auto splňuje:

 • EURO 2 = 3 000 Kč,
 • EURO 1 = 5 000 Kč,
 • EURO 0 = 10 000 Kč.

Tip: Auta vyrobená po roce 2000 v naprosté většině případů splňují normu EURO 3 a jsou od ekologické daně osvobozena.

Dostupný advokát radí: Často se na nás ptáte, kdo platí převod auta. Poplatníkem je fyzická osoba, která žádost k provedení úkonu správnímu úřadu podala. Pokud si to ve smlouvě přímo smluvně nesjednáte, je zaplacení poplatku za převodu auta na bedrech prodávajícího.

Co se musí vyřešit společně s přepisem auta?

 • Povinností prodávajícího je odhlásit si povinné ručení na auto, aby si jej mohl pojistit kupující.
 • Kupující si následně nechá vozidlo pojistit, uzavře povinné ručení i havarijní pojištění.
 • Pokud dochází k převodu staršího ojetého auta, je nutné absolvovat evidenční prohlídku.

Na základě všech popsaných okolností, které mohou nastat, je patrné, že nejlepší prevencí je nejenom obezřetnost, ale hlavně neprůstřelná kupní smlouva na auto. Zajistíme pro vás koupi nebo prodej auta, nebo jakékoliv jiné movité věci, po právní stránce bez nejasností a kliček. Podepisovat můžete už za 3 dny.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Kupní smlouva na věci movité

Sepíšeme za vás kupní smlouvu na věci movité, případně zkontrolujeme tu existující. Všechno vyřídíme rychle a bezchybně, za předem stanovenou cenu. Zvládneme to do 3 dnů a v rámci celé ČR. Vy se o nic nestaráte a zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.2
hodnoceno: 5 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 10 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024