Jak probíhá rozvod u soudu?

Rozvodové řízení je proces odehrávající se před soudem, jehož výsledkem je zánik manželství. Slovy zákona ‒ manželství může být rozvedeno jen za situace, kdy je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, a nejde tak očekávat jeho obnovení.

Žena trápící se tím, jak bude probíhat rozvod
8 minut čtení

Kapitoly článku

Pakliže spolu mají manželé nezletilé děti, musí být před samotným rozvodem upraveny v samostatném opatrovnickém řízení poměry k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu. Všechny důležité informace pro návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí jsme rozepsali do samostatného článku s dokumenty potřebnými k rozvodu.

Čím je zahájeno samotné rozvodové řízení?

Rozvodové řízení je zahájeno návrhem (jednoho z manželů, nebo společným návrhem obou manželů), který je třeba podat k soudu, v jehož měli manželé poslední společné bydliště a jeden z manželů tam stále žije. Pokud tam již žádný z manželů nežije, bude příslušný jiný soud. Po úhradě soudního poplatku soud nařídí jednání, ve kterém dojde též k výslechu účastníků.

Občanský soudní řád dává soudu povinnost přimět manžele k odstranění příčin rozvodu a usilovat o jejich smíření.

Jaké jsou možnosti v rozvodovém řízení?

Občanský zákoník rozlišuje rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství (také známý jako sporný rozvod) a bez zjišťování příčin rozvratu manželství (v tomto případě jde o smluvený neboli nesporný rozvod).

Tip: O tom, na co se připravit, v případě sporného či nesporného rozvodu, jsme již dříve sepsali článek.

Jak probíhá rozvod sporný?

Jak jsme zmínili výše, dle občanského zákoníku musí být manželství hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, aby jej soud mohl rozvést. Během rozvodu je nutné prokázat existenci rozvratu a jeho příčin.

Existují ovšem situace, kdy soud manžele nerozvede i přesto, že je jejich soužití rozvráceno.

To nastává v případech, kdy je rozvod v rozporu:

 • se zájmy nezletilého dítěte – nejčastěji jde o fyzické či psychické postižení nebo invaliditu,
 • se zájmy manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena závažná újma. To neplatí v případě, kdy spolu manželé nežijí déle než 3 roky. V takovém případě soud manželství rozvede, i kdyby to bylo v rozporu se zájmy jednoho z manželů.

Obáváte se, že soud nebude chtít vaše manželství rozvést?

Nebo naopak nechcete přistoupit na rozvod? Využijte profesionální radu rozvodového advokáta, který bude pracovat rychle a energicky, abyste měli nepříjemnou situaci co nejdříve za sebou a dosáhli maxima možného.

Jak probíhá rozvodové stání u sporného rozvodu?

Sporný rozvod je často zdlouhavá a finančně náročná věc. Proces tzv. sporného rozvodu začíná řízením o úpravě poměrů k nezletilému dítěti.

V rámci prvního jednání se může soud pokouší přimět manžele k dohodě. Nejde ale o dohodu, která by vedla ke smíru manželů a zabránění jejich rozvodu, v tomto již dávno soud rodiče akceptuje.  Objektem zájmu je zde nalezení společného řešení týkajícího se nezletilých děti. Jednou z možností řešení je i nařízení mediace, kde strany mají možnost si v důvěrném prostředí vyjasnit situaci za pomoci třetí nezávislé osoby. Není výjimkou, že soud mediátora sám vybere a uloží oběma manželům povinnost jej kontaktovat a domluvit si schůzku.

V případě neúspěchu dochází ke druhému, případně dalšímu jednání. Je nutné počítat s možností, že s ohledem na omezené časové možnosti soudu a náročnosti výslechů obou rodičů se během druhého jednání vše nestihne. Soud může stanovit znalce z oboru psychologie a psychiatrie ve věci vyhotovení znaleckého posudku, který může trvat i 90 a více dní. Mohou být vyžádány zprávy od orgánů, zprávy o majetkových poměrech rodičů, dotazy na banky apod. Zároveň může být nezletilý vyslechnut před soudem, což bývá pro všechny, zvláště pro nezletilé děti psychicky zatěžující.

I když se jedná o tzv. sporný rozvod, prioritou rodičů by mělo být dohodnout se alespoň na péči o nezletilé děti. Jak říká často soud, „dohoda má cenu zlata“. A když už se rodina rozpadla, jsme přesvědčeni, že nezletilé děti si do budoucna nesou menší zátěž, když jim rodiče řeknou, že se dohodli a chovají se podle toho, než když probíhají hádky a naschvály.

Po vypracování znaleckých posudků nařídí soud další jednání, podle návrhu účastníků mohou být znalci vyslechnuti. Pouze řízení o úpravu poměrů k nezletilým dětem se může protáhnout i na roky.

Tam už má soud většinou dostatek důkazů, proto vyzve účastníky k závěrečné řeči. Na základě všeho řečeného a předloženého vynese závěrečné rozhodnutí.

S čím je nutné počítat, pokud u vás dojde ke spornému rozvodu?

 • Postup při podání rozvodu je komplikovanější a zdlouhavý. Samotné rozvodové řízení může trvat i rok a déle.
 • Je daleko větší zátěží pro zúčastněné strany, ať už po psychické, či finanční stránce.
 • Kromě samotného rozvodu budou v případě neshody následovat další soudní řízenínapříklad vypořádání společného jmění nebo vyřízení výživného pro jednoho z manželů. Rozdělení společného jmění manželů (tedy majetku) totiž není podmínkou rozvodu manželství (pokud se nejedná o rozvod nesporný) a je možné jej dořešit až 3 roky od rozvodu manželství. Tomu jsme se taktéž věnovali v samostatném článku s dokumenty, které budete pro rozvod potřebovat.
Kladívko soudce určujícího, jak bude probíhat rozvodové stání

Od kdy je rozvod pravomocný?

S touto otázkou se rozvodoví advokáti setkávají poměrně často. Pakliže se oba manželé u rozsudku o rozvodu manželství vzdají možnosti odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci v den, kdy je doručeno jeho písemné rozhodnutí poslednímu adresátovi. Tuto informaci má pouze soud, který rozsudek vydal, a pro další jednání je nutné opatřit si rozsudek s doložkou právní moci. To poměrně snadno vyřešíte u soudu, který rozhodnutí vydal.

V případě, kdy se manželé možnosti odvolání nevzdají, začne běžet 15denní lhůta pro odvolání ode dne doručení. Rozsudek o rozvodu nabude právní moci ve chvíli, kdy se ani jeden z manželů neodvolá.

Jak probíhá rozvod manželství dohodou?

Nesporný rozvod představuje kratší a méně náročnou možnost. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky pro nesporný rozvod a manželé mají v ruce dohodu o vypořádání majetkových poměrů, bydlení a výživném pro dobu po rozvodu manželství, přejde se k samotnému rozvodovému procesu.

Postup při podání rozvodu dohodou je následující: soud nařídí ústní jednání a obvykle bude chtít, aby se manželé jednání osobně zúčastnili. Na rozdíl od výše popsaného sporného rozvodu se ale nebudou zjišťovat příčiny rozvratu a nebude tak docházet k mnohdy nepříjemným výslechům a vysvětlování, proč se kdo chce rozvést.

Soudu tak většinou pro vydání rozhodnutí postačí jedno stání.

O nesporný rozvod má vždy cenu usilovat, i když se v samém počátku debat o rozvodu zdaleka na všem neshodnete. Neznamená totiž, že máte na vše totožný názor, ale že jste schopni k němu po určité době dospět. Nejsou-li vaše vzájemné postoje zcela nenávistné a nesmiřitelné, vyplatí se za pomoci advokátů zkoušet dohody dosáhnout. I kdyby to trvalo několik týdnů, vždy jde o řešení rychlejší a levnější než rozvod sporný.

Jaký je postup po rozvodu?

Změna příjmení po rozvodu

Po rozvodu má člověk, který přijal příjmení druhého z manželů, ze zákona možnost oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Důležité informace ohledně změny příjmení po rozvodu: 

 • Oznámení o změně je možné učinit na kterémkoliv matričním úřadu, ať už písemně, nebo ústně.
 • O změnu příjmení musíte zažádat do 6 měsíců ode dne, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabyde právní moci.
 • V takovém případě je změna osvobozena od poplatku.
 • Pokud lhůtu zmeškáte, musíte následně požádat matriční úřad o povolení změny příjmení. To už je ovšem zpoplatněno.

Postup a všechny potřebné dokumenty najdete na stránkách Ministerstva vnitra.

Změna v případném dědictví po rozvodu

Co se dědictví týče, po rozvodu přestává být manžel zákonným dědicem a může dědit pouze jako testamentární dědic = dědic ze závěti. Za určitých okolností je v případě brzkého úmrtí po rozvodu možné dědit jako osoba spolužijící, která s danou osobou žila nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti.

Tip: V těchto případech se vždy vyplatí využít rady zkušeného advokáta, abyste dostali vše, co vám náleží.

Vyživovací povinnost vůči druhému manželovi

Pokud rozvedený manžel není schopen se sám živit a důvod pro to vznikl v manželství nebo v souvislosti s ním, případně pokud rozvrat manželství nezapříčinil, s rozvodem nesouhlasil a byla mu způsobena závažná újma, může žádat výživné, které mu zaručí stejnou životní úroveň jako druhému z manželů. Takové výživné lze vyplácet nejdéle po dobu 3 let.

Tip: Kdy výživné na jednoho z manželů zaniká a co ho ovlivňuje, se dozvíte v samostatném článku.

Během toho, jak probíhá rozvod manželství, může vyvstat řada komplikací, která celý proces prodlouží. Zvlášť v případech sporných rozvodů se vám tak bude hodit zkušený rozvodový právník. U Dostupného advokáta oceníte vysokou profesionalitu a odbornou úroveň, tak i fixní ceny a skutečnost, že většinu manželství se nám podaří rozvést na druhém stání.

.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Rozvod manželství

Provedeme vás celým rozvodovým procesem od podání žádosti o rozvod po jeho schválení soudem. Zajistíme nejlepší možný výsledek pro vás, dítě i vaše majetkové poměry. Postupujeme rychle, zkušeně a diskrétně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 5 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

Mgr. Lucie Petránková

Lucie rozumí advokátnímu řemeslu jako málokdo. Umí prosadit zájmy svých klientů v soudní síni i mimo ni. Má za sebou již stovky vyhraných sporů. V našem týmu je specialistkou na rodinné a občanské právo. Klienti oceňují její lidský, profesionální a při tom velmi rozhodný přístup.

Vzdělání
 • Postgraduální studium Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor: medicínské právo,
 • Universita Pantheon d ´Assas Paris II,
 • Právo na Univerzitě Karlově v Praze, Právnická fakulta

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 5 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Theresa Cisler

před 6 měsíců

Po hodně dlouhém boji je dobojováno… Díky kanceláří dostupný advokát, Marek, Lucie a druhá Lucie sdělujeme, že jsou to nejlepší právníci jaké jsme mohli oslovit. Bojovali do roztrhání, jezdili po celé republice… Tomu říkám advokáti!!!!!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024