Na co mají právo oběti trestných činů?

Stal či stala jste se obětí trestného činu? Ať už jde o krádež peněženky v tramvaji, násilné přepadení v parku, či domácí násilí, mají oběti trestných činů zákonem zaktovena svá práva. Pojďme se podívat, jak v takovém případě postupovat a na co máte nárok.

oběť trestného činu
7 minut čtení

Kapitoly článku

Nahlásit či nenahlásit?

První věc, kterou oběti bezprostředně po spáchání trestného činu řeší, je to, zda jej nahlásit na policii. Velká část z nich nic nenahlašuje a pro některé trestné činy je to dokonce typické (například u znásilnění se hovoří o přibližně 10—22 % nahlášených případů). Důvody jsou různé – od studu a neochoty řešit soukromé a intimní záležitosti s cizími lidmi, obavy ze sekundární viktimizace (obojí typické pro znásilnění a domácí násilí), strach oběti z reakce okolí, obavy z neschopnosti policie daný případ vyřešit, podíl viny oběti na trestném činu, až po obecné přesvědčení, že namáhavost a náročnost trestního řízení za to nestojí.

Nutno říci, že situace obětí se u nás za poslední roky výrazně zlepšila. Důvodem je jednak přijatý zákon o obětech trestných činů a jednak systematické vzdělávání policie nejen v přístupu k obětem znásilnění a domácího násilí, ale i k obětem obecně.

Naše doporučení proto zní trestný čin ohlásit. Jakkoliv rozumíme tomu, že je celý proces nepříjemný, nakonec i psychiku obětí může posílit, že čin nenechaly být. Navíc mohou díky dopadení pachatele zamezit tomu, aby se stejná situace opakovala jiným lidem.

Zajistíme pro vás rychlý a nenáročný přístup ke spravedlnosti

Víme, že situace obětí trestných činů je velmi náročná. Pomůžeme vám zmapovat vaší situaci a srozumitelně vám vysvětlíte vaše práva a možnosti. Sepíšeme trestní oznámení, provedeme vás trestním řízením a podpoříme vás u soudu.

Trestní oznámení lze podat ústně či písemně. Místem podání trestního oznámení může být policie nebo státní zastupitelství. Pro závažné a specifické trestné činy jako je organizovaný zločin, násilí na dětech či znásilnění je vhodné využít specializované útvary kriminální služby a vyšetřování s náležitě vyškolenými policisty. Případ oznámený zde pak může být od počátku řešen kvalifikovaně, případně s potřebnou diskrétností.

Pro podání trestního oznámení netřeba být nijak právně znalí, nemusíte znát rozdíly mezi krádeží a loupeží, případně sexuálním nátlakem a znásilněním. Nemusíte řešit ani to, zda jde už o trestný čin či jen o přestupek (například při krádeži peněženky s nižší částkou v hotovosti či při krádeži staršího jízdního kola). Je na policii, aby vše posoudila a vyhodnotila.

Tip: Jak podat trestní oznámení tak, aby se jím někdo skutečně zabýval a co vše by mělo obsahovat, jsme rozebrali v našem článku.

Pamatujte na to, že není automatické, aby vás policie informovala, jak s trestním oznámením naložila. Přímo v trestním oznámení o to musíte požádat a na základě toho vám přijde do jednoho měsíce oznámení. Pakliže tak učiníte, policie vás musí do 30 dní vyrozumět.

Kdo je považován za oběť trestného činu?

Podle zákona o obětech trestných činů se obětí rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Důležitá je zmíněná zásada, podle níž je třeba považovat za oběť každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, nevyjde-li najevo opak.

Zákon rovněž definuje specifickou kategorii obětí zvláště zranitelných, kterými jsou

 • děti (oběti mladší 18 let)
 • senioři
 • osoby postižené fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením
 • oběti specifických trestných činů: obchodování s lidmi, znásilnění, týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí, či trestného činu teroristického útoku,
 • oběti dalších zákonem jmenovaných trestných činů (např. takových které zahrnovaly nátlak, násilí či pohrůžku násilím) pokud hrozí zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména např. s ohledem na náboženské vyznání, rasu, národnost a jiné charakteristiky vyjmenované zákonem.

Za oběť můžete být považováni i pokud jste pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt, a vy jste jejím příbuzným v pokolení přímém, sourozenec, manžel, druh či registrovaný partner, případně osoba, které oběť poskytovala výživu.

Jaká jsou práva obětí trestných činů?

Právo na poskytnutí odborné pomoci

Odbornou pomocí se myslí především pomoc psychologická, sociální, ale také právní. Ministerstvo spravedlnosti spravuje registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, v němž si lze podle okresu a názvu či jména vyhledat organizaci, advokáta, psychologa či jiného odborníka, který se zaměřuje na pomoc, jíž vyžadujete. Zvlášť zranitelné oběti pak mají nárok na bezplatnou a co možná nejrychlejší pomoc. Mohou také požádat písemnou žádostí o stanovení bezplatného zmocněnce, a to buď u státního zastupitelství nebo u soudu (v závislosti na stadiu trestního řízení).

 

Tip: V trestním řízení může oběť trestného činu uplatňovat svá práva v postavení poškozeného. Zastoupení advokátem pro vás jako oběť představuje i značnou psychickou podporu. Advokát vás provede spletitým řízením a zajistí, aby vaše nároky (náhrada škody či nemajetkové újmy) byly uplatněny v co nejširší míře.

Právo na informace

Obsah daného práva souvisí především s tím, kdo dané informace poskytuje. Na prvním místě je to policie, která má povinnost oběť informovat, kde může podat trestní oznámení, kde získá odbornou pomoc, jak probíhá trestní řízení a podobně. Další subjekty, které jsou v tomto kontextu zmíněny, jsou jednak výše uvedení poskytovatelé pomoci obětem, dále zdravotnická zařízení a další orgány veřejné moci.

Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím

Pokud obětem hrozí další nebezpečí, lze využít za podmínek stanovených zákonem například utajení či zvláštní ochrana svědka, kterou zprostředkovává policie. Jedná se o spíše výjimečně používané opatření, lze si je představit třeba v souvislosti s rozkrýváním závažného organizovaného zločinu apod.

Právo na ochranu soukromí

Zahrnuje zákaz zveřejňovat infomace, podle kterých lze zjistit totožnost oběti a vztahuje se zejména na mladistvé.Pod tuto ochranu dále spadají oběti trestných činů vraždy, zabití, trestné činy proti těhotenství ženy, proti důstojnosti v sexuální oblasti, týrání svěřené osoby a další zákonem jmenované.

Právo na ochranu před druhotnou újmou

Uvedené právo má chránit oběti například před tím, aby se nemusely opakovaně setkávat s pachatelem, který jim ublížil. Opět je vyšší důraz na ochranu kladen u zvláště zranitelných obětí. Ty mají právo požádat, aby byly vyslýchány osobou stejného či opačného pohlaví, osobou k tomu speciálně vyškolenou a také, aby byl výslech proveden tak, že se minimalizuje riziko střetu s pachatelem.

Právo na peněžitou pomoc

Peněžitá částka od státu slouží k pomoci překlenutí doby zhoršené sociální situace, která nastala po spáchání trestného činu.

Peněžitá pomoc oběti náleží, pokud nemajetková újma nebyla plně nahrazena pachatelem, či jiným subjektem, např. pojišťovnou. Může si o ni zažádat:

 • Oběť, která v důsledku trestného činu utrpěla újmu (resp. těžkou újmu) na zdraví (paušální výše peněžité pomoci činí 10 000 Kč, resp. 50 000 Kč). V odůvodněných případech lze zažádat o vyšší peněžitou pomoc až do 200 000 Kč.
 • Osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval výživu. Pozůstalým osobám se peněžitá pomoc poskytuje v paušální výši dosahující 200 000 Kč (respektive 175 000 Kč u sourozenců zemřelého), u většího počtu pozůstalých nemůže celková částka peněžité pomoci přesáhnout 600 000 Kč.
 • Oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby. Lze zažádat žádat o peněžitou pomoc až do výše 50 000 Kč jako náhradu prokázaných nákladů odborné péče (například psychoterapie a fyzioterapie).

Stát poskytne peněžitou pomoc, jestliže:

 • pachatel trestného činu byl uznán vinným nebo zproštěn obžaloby pro nepříčetnost nebo
 • nejsou-li na základě výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, peněžitá pomoc se poskytne i tehdy, když se pachatele nepodaří zjistit.

Oběť v postavení poškozeného v trestním řízení

Oběť trestného činu může mít (a zpravidla má) i postavení poškozeného v trestním řízení. Poškozený je jednou ze stran stranou trestního řízení, který disponuje procesními právy zakotvenými v trestním řádu.

Poškozeným jste, pokud:

 • vám bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo se na váš úkor pachatel obohatil,
 • jste pozůstalý po oběti trestného činu (např. manžel, rodič apod.).

Poškozeným naopak není ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem.

Poškozený je v trestním řízení zároveň svědkem, z čehož mu vyplývají práva a povinnosti svědka.

Odškodnění, které lze požadovat po pachateli

Bylo-li vám trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma můžete se po pachateli domáhat peněžité náhrady.

O náhradě bude rozhodovat soud v trestním řízení proti pachateli jen na váš návrh. Ten lze uplatnit po zahájení trestního stíhání, nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. V návrhu musíte uvést údaje, z nichž je patrný důvod a výše nebo rozsah takového nároku a musíte je věrohodně doložit (lékařské zprávy, účtenky od zničených věcí apod.). Lze také využít znaleckých posudků. Soud může uložit pachateli zaplatit peněžitý ekvivalent škody či nemajetkové újmy. Může vás ale také odkázat s vaším nárokem na občanskoprávní řízení.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Podání trestního oznámení

Ocitli jste se situaci, která vyžaduje podání trestního oznámení? Jsme tu od toho, abychom vám pomohli. Spolehlivě ochráníme vaše práva a celý proces vyřídíme za vás. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.2
hodnoceno: 5 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jarka BL

před 3 roky

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024