Kdy a jak může dojít k újmě?

S pojmem újma se v českém právu setkáváme v mnoha různých podobách. Typicky jej zmiňujeme v souvislosti s náhradou škody v občanskoprávních sporech, nicméně výše způsobené škody či míra újmy má svůj význam i v právu trestním, kdy odůvodňuje použití vyšší trestní sazby. V rámci práva životního prostředí pak známe pojem ekologická újma. Co se za těmito pojmy skrývá a jak se jednotlivá výše újmy určuje?

rozbité okno, rozbitá výloha, majetková újma
6 minut čtení

Kapitoly článku

Újma podle občanského zákoníku

Pojem újma je širší než relativně úzce chápaný pojem škoda, který se rovněž užívá. Jako újmu chápeme nejen ztrátu majetkovou, ale také nemajetkovou, která se vám mohla přihodit, jste li poškozeným či poškozenou v důsledku porušení určité právní povinnosti ze strany jiné osoby (škůdce). Co se za těmito pojmy v praxi skrývá, si přiblížíme vzápětí.

Majetková újma

Majetková újma neboli škoda může znamenat jak přímou ztrátu na majetku poškozeného, tak také ušlý zisk. Rozdíl mezi oběma pojmy lze vysvětlit na příkladu nabouraného auta při nehodě, kterou způsobila jiná osoba. Pokud má poškozený pomačkané plechy, které si musí nechat v servisu vyklepat a opravit, hovoříme o majetkové újmě. Tak se ale může stát, že majitelem nepojízdného auta je řemeslník, který následně nemůže objíždět své zakázky a než si půjčí jiné, musí jich několik odřeknout. V takovém případě půjde o ušlý zisk. Jde tedy o majetkový příjem, kterého by dotyčný řemeslník mohl dosáhnout za situace, kdy by nedošlo ke vzniku škodné události. Tradičně se s ušlým ziskem setkáváme v závazkových vztazích mezi podnikateli. Může jít například o situaci, kdy dodavatel nečekaně poruší svůj závazek a ukončí pravidelnou dodávku zboží, které je surovinou pro výrobu zboží jiného. Jedná-li se o unikátní zboží, za něž lze těžko rychle najít adekvátní náhradu, pak se nepochybně o ušlém zisku můžeme bavit.

Tip: Nový občanský zákoník používá pojem škoda výhradně v souvislosti se škodou majetkovou, kterou lze relativně snadno vyčíslit, protože jde o hodnotu, o níž se majetek poškozeného reálně sníží.

Byla vám způsobena majetková či nemajetková újma a škůdce se nijak nemá k jejímu zaplacení či jinému odčinění?

Posoudíme váš případ a sepíšeme pro vás žalobu na náhradu škody, s níž u soudu bezpochyby uspějete.

Nemajetková újma

Vedle “klasické” škody vám ovšem může vzniknout i újma nemajetková, které se týká buď vašich osobnostních práv nebo vaší osoby jako takové. Může se týkat jak fyzické, tak v určitých případech i právnické osoby. Vrátíme-li se k našemu příkladu s autonehodou, pak pokud při ní vinou jedné strany došlo k poškození zdraví jiného člověka, můžeme hovořit o bolestném, ztížení společenského uplatnění, event. i duševních útrapách (psychické újmě).

Další příklady nemajetkové újmy mohou být spojeny se zásahem do důstojnosti, vážnosti, cti, dobré pověsti, zdraví a podobně.

Je třeba dodat, že následky nemajetkové újmy se v konečném důsledku mohou projevit i v majetkové sféře poškozeného (například poškození zdraví a jeho dopad na budoucí výdělek).
V řadě případů se ovšem dostáváme na tenký led s vyčíslením nemajetkové újmy. Zatímco pro bolestné existují určité tabulky, které nám pomocí bodově ohodnocených úrazů pomohou výši určit, neexistují žádné předpisy, které by nám jasně stanovily, jak ohodnotit například závažnost urážky na cti a výši způsobené újmy. Vychází se vždy z individuálního posouzení daného případu, rozsahu a závažnosti újmy. Významnou roli mohou hrát i judikáty a různé obdobné případy, které již soudy řešily a jejich závěry.

Tip: Principy náhrady majetkové i nemajetkové újmy a postupy při jejich uplatnění jsme se zabývali v našem samostatném článku.

S nemajetkovou újmou úzce souvisí ochrana osobnosti podle nového občanského zákoníku. Je zde stanoven okruh osobnostních práv, včetně určitých následků, k nimž dojde při jejich porušení. Týká se to především následujících témat:

 • Ochrana jména člověka – vztahuje se především ke jménu a příjmení, případně i dalších jmen či rodného příjmení. Každý člověk má právo na ochranu svého jména a úctu k němu.
 • Pseudonym – občanským zákoníkem je zakotveno právo fyzické osoby používat pseudonym – například pro určitý obor činnosti (typicky umělecké). Pokud pseudonym vejde v platnost (např. Xavier Baumaxa či Xindl X), pak požívá stejné ochrany jako jméno.
 • Bydliště člověka
 • Osobnost člověka – občanský zákoník přiznává ochranu všem přirozeným právům člověka. Důraz přitom klade na život, důstojnost, zdraví, vážnost, čest a soukromí. Pokud byla osobnost člověka dotčena, má dotyčný právo domáhat se, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.
 • Podoba a soukromí – například rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho svolením.
 • Právo na duševní a tělesnou integritu – to zahrnuje například nezbytnost řádného vysvětlení jakéhokoliv zákroku prováděného na jiném člověku a získání jeho souhlasu.
 • Práva člověka přijatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
 • Nakládání s částmi lidského těla
 • Ochrana lidského těla po smrti – například možnost či nemožnost provedení pitvy zemřelého apod.

To, že se zásah do osobnostních práv zejména v případě celebrit nemusí vyplatit, již na vlastní kůži pocítila některá bulvární média, která již v řadě případů zaplatila statisícové sumy za lži, jichž se na svých stránkách dopouštějí.

Kromě ochrany osobnostních práv prostřednictvím civilního soudu se nabízí rovněž ochrana prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. V příkladu parazitování na celebritách by se mohlo rovněž jednat o skutkovou podstatu trestného činu pomluvy. Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu je ovšem v případě trestního řízení nezbytné, aby se jednalo o „nepravdivý“ údaj. Oproti ochraně v rámci civilního řízení se tak jedná o zásadní odlišnost. V případě ochrany zde totiž nemusí jít pouze o nepravdivý údaj, ale i o údaj jinak pravdivý, který je ale schopen vyvolat v důsledku zásahu jiného účinky, které by jinak nevyvolal.

Újma v rámci trestního řízení

Je zřejmé, že také trestní právo s pojmem újma pracuje, a to hned v několika kontextech. Jednak v rámci trestního zákoníku pomáhá odlišit pojmy “těžká újma na zdraví” a “ublížení na zdraví”, kdy se těžkou újmou chápe například zmrzačení či duševní útrapy a její způsobení předznamenává zařazení trestného činu do vyšší trestní sazby.

V rámci. takzvaného adhezního řízení je pak umožněno, aby se poškozený domáhal jak majetkové újmy způsobené trestným činem, ale tak případně i újmy nemajetkové. Tímto způsobem lze uplatňovat nároky typu bolestného, náhrady ztížení společenského uplatnění, peněžního zadostiučinění pozůstalých nebo náhrady další nemajetkové újmy.

Ekologická újma

S pojmem újma pracují i další odvětví práva. Jmenujme alespoň právo životního prostředí, které začíná poslední dobou nabývat na významu. Definice ekologické újmy je obsažena v zákoně o životním prostředí jako „ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“. Také v tomto případě škody je ekologická újma chápána jako újma nehmotná, mnohdy těžko vyčíslitelná v penězích. Může se vztahovat i na ty složky životního prostředí, jež nejsou předmětem vlastnictví nikoho. Specifické je, že o její nápravu by měl usilovat stát, bez ohledu na to, kdo je reálným vlastníkem věci, jíž se ekologická újma týká. Při nápravě závadného stavu se upřednostňuje uvedení do původního stavu), následně přichází v úvahu náhradní plnění, kompenzace, a až poslední možností je finanční náhrada.

O nápravu současného stavu, kdy je stát sice odpovědný za ochranu životního prostředí, ale mnohdy pro to nečiní dostatek, usiluje také spolek Klimatická žaloba ČR.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 6 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024