Ondřej Preuss
Trestní oznámení
Máme 2 varianty řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak podat trestní oznámení, aby se jím někdo zabýval

Až dvě třetiny trestních oznámení jsou odloženy. Jak tedy správně postupovat při podání trestního oznámení, kdo ho může podat a které 3 věci si pohlídat, než tak učiníte? To si probereme v tomto článku.

Sepsání trestního oznámení
9 minut čtení
27. 10. 2020

Kapitoly článku:

Co je trestní oznámení?

Trestní oznámení představuje jakékoliv podání, na jehož základě vyplyne důvodné podezření, že došlo k trestnému činu. U trestního oznámení není potřeba uvádět, pro jaký konkrétní trestný čin ho podáváte (nejčastěji se jedná o trestný čin pomluvy, podvodu nebo neplacení výživného), neboť ho policejní orgán, případně státní zástupce posuzuje podle obsahu, a ne podle názvu.

Za co se nejčastěji podává trestní oznámení?

Zajímavým zdrojem je v tomto případě zpráva Ministerstva vnitra o situaci vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, která mapuje nahlášení deliktů policii. Výsledkem je tento graf:

Graf hlášení deliktů policii

Jak a kde se dá podat trestní oznámení?

Trestní oznámení můžete podat na kterémkoliv oddělení Policie České republiky nebo státním zastupitelství. Není nijak zpoplatněno, tím pádem za něj při podání neplatíte žádné poplatky.

V podstatě je možné předložit jej:

 1. Písemně – zde není předepsaná žádná závazná forma, jak trestní oznámení napsat. Neměli byste ale zapomenout na údaje o tom, kdo trestní oznámení podává, detailní popis činu, čas a místo spáchání činu, označení podezřelého, pokud je znám, a optimálně též označení svědků a přiložení důkazů, pokud nějaké jsou. Trestní oznámení doporučujeme odeslat doporučeně, nebo si nechat potvrdit doručení na kopii u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství.
 2. Ústně – na policejním oddělení nebo státním zastupitelství nadiktujete trestní oznámení do protokolu. Před podpisem protokolu je vhodné, abyste si jej přečetli a vyžádali si jeho kopii. Zároveň jako oznamovatel máte právo na doplnění protokolace, pokud si vzpomenete na něco důležitého, nebo na opravu.

Pamatujte na to, že není automatické, aby vás policie informovala, jak s trestním oznámením naložila. Přímo v trestním oznámení o to musíte požádat a na základě toho vám přijde do jednoho měsíce oznámení. Pakliže tak učiníte, policie vás musí do 30 dní vyrozumět.

Tip: Doporučujeme podání rovnou na státní zastupitelství, které to sice stejně přikáže policii, ale trestní oznámení projde vnitřní kontrolou a má větší šanci na projednání.

Zajistíme pro vás rychlý a nenáročný přístup ke spravedlnosti

Valnou většinu trestních oznámení policie odloží. Proto se obzvláště vyplatí využít pomoc advokátů. Vyhodnotíme adekvátnost podání, sepíšeme trestní oznámení a zastoupíme vás v jeho podání.

Chci podat trestní oznámení tak, aby to mělo smysl

Jak konkrétně trestní oznámení napsat?

U trestního oznámení platí podobná pravidla jako u jakéhokoliv jiného písemného podání. Nezapomeňte tedy uvést, komu je určeno (v tomto případě označení útvaru Policie ČR nebo státního zastupitelství) a kdo jej podává. Existuje možnost anonymního trestního oznámení, které má ovšem své nevýhody. Tomu se věnujeme níže.

Abychom si demonstrovali, co by v něm mělo zaznít po obsahové stránce, použijme fiktivní situaci, kdy podáváte trestní oznámení na řidiče, který na přechodu srazil vaši babičku.

Trestní oznámení by mělo odpovědět na tyto otázky:

 • Kdy a kde mělo dojít k trestnému činu – v našem fiktivním případě tak uvedeme, že k trestnému činu došlo 11. 10. u přechodu od nemocnice Bulovka, v městské části Praha 8, a to kolem 14.00.
 • K jakému činu mělo dojít – v tomto bodě se od vás neočekává, že trestný čin pojmenujete. Důležité je uvést, že na daném místě a v konkrétní čas srazil řidič jedoucí v autě Škoda Fabia babičku a tím jí způsobil těžké ublížení na zdraví.
 • Jak čin probíhal – detailněji rozveďte výše uvedený trestný čin. Pro náš fiktivní příklad bychom napsali, že babička přecházela na zelenou, když se ze zatáčky vyřítilo auto v takové rychlosti, že nebyla schopna zareagovat. Pachatel navíc z místa ujel a nijak babičce nepomohl.
 • Jaké následky trestného činu jsou známy – v tomto případě uvedeme ideálně zprávy od lékaře, které uvedou rozsah poranění včetně potřebné doby léčení.
 • Informace o pachateli – v ideálních případech je vhodné pachatele přímo identifikovat. Policejní orgány ale počítají s podáním trestního oznámení na neznámého pachatele, kdy k němu máme pouze omezené či dokonce žádné informace. Pro naše fiktivní trestní oznámení do tohoto odstavce uvedeme například registrační značku vozidla, pokud jsme měli to štěstí a zahlédli ji.
 • Informace o poškozeném a případných dalších svědcích – v tomto bodě je důležité uvést informace vedoucí k identifikaci osob, které jsou pro další řízení důležité. Poškozenou je tak naše babička a svědkem na místě byla paní Horáčková, u které uvedeme kontaktní údaje, které nám poskytla.
 • Důkazy a další významné skutečnosti – na konec připojíme například fotografie, které zachytily auto pachatele, nebo upozorníme na fakt, že přímo u přechodu je kamera, která by mohla důkazy poskytnout.

Advokát radí: O tom, zda policejní orgány nebo státní zástupce zahájí trestní řízení, mnohdy rozhoduje, jakým způsobem trestní oznámení napíšete a jakými důkazy ho podložíte. Pokud chcete minimalizovat riziko odložení, pomůžeme vám. Vyhodnotíme adekvátnost, sepíšeme trestní oznámení a případně vás i zastoupíme v podání oznámení.

Chci podat trestní oznámení tak, aby se jím někdo zabýval.

Kdo může podat trestní oznámení?

Trestní oznámení můžete podat, aniž byste byli poškozeným nebo obětí trestního činu. Důležité pro podání je jenom fakt, že jste se o spáchání trestného činu dozvěděli. Jsou dokonce případy, kdy tak musíte učinit (trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, týrání svěřené osoby), jinak byste se sami vystavili riziku trestního stíhání pro neoznámení trestného činu.

Další možností je též anonymní trestní oznámení. Policie se jím i tak musí zabývat, ale má značně komplikovanou situaci kvůli absenci důležitého svědka a možnému dořešení nejasností v podání. U anonymního podání se musí počítat s tím, že se nedozvíte o výsledku vyšetřování.

U oznamování trestního činu existuje několik výjimek. Jsou jej zproštěni:

 • advokáti a jejich zaměstnanci, kteří se o trestném činu dozví v rámci své praxe,
 • církevní osoby, které se o trestném činu dozví během zpovědního tajemství,
 • osoby, které by oznámením uvedli blízkou osobu v nebezpečí ublížení na zdraví, smrti nebo trestního stíhání.

Co se děje po podání trestního oznámení?

Po podání zahájí policejní orgány tzv. prověřování, v rámci kterého dochází k zajištění potřebných důkazů, stop případného trestného činu a podání vysvětlení prověřovaných osob. V této fázi policejní orgány teprve zjišťují, zda k trestnému činu vůbec mohlo dojít a kdo by mohl být údajným pachatelem.

Přibližně dvě třetiny trestních oznámení končí v této fázi, kdy policie podání odloží, nebo je postoupí jinému orgánu, například pro přestupkové nebo správní řízení.

Tip: Chcete mít jistotu, že vaše podání trestního oznámení nebude zbytečné? Vezměte si na pomoc advokáta.

Trestní stíhání

V opačné situaci, kdy skutečnosti nasvědčují spáchání trestního činu, se zahájí trestní stíhání. To je zahájeno tím, že policie nebo státní zástupce sdělí určené osobě, že je stíhána jako obviněná z trestného činu. V ten okamžik dochází též k zahájení přípravného řízení, které má za úkol vyšetřit všechny důležité okolnosti a shromáždit důkazy, mezi které mohou spadat i výslechy svědků nebo například znalecké posudky. V moment, kdy je vyšetřování ukončeno, může policejní orgán nebo státní zástupce trestní stíhání zastavit, postoupit ho jinému orgánu jako v předchozím kroku, nebo v opačném případě podat žalobu k soudu společně se seznamem navrhovaných důkazů.

Ohlášení trestního činu za krádež peněženky z kabelky

3 věci, které si pohlídat u trestního oznámení:

1) Lhůta pro podání trestního oznámení

Pamatujte na to, že možnost zahájit trestní stíhání nelze po neomezenou dobu. S postupem času totiž slábne síla dostupných důkazních prostředků a může docházet ke snižování nebezpečnosti spáchaného trestného činu. Lhůty pro podání trestního oznámení závisí na závažnosti činu. Promlčecí doby se pohybují v řádech let, například:

 • Promlčecí doba u podvodu se pohybuje od 3 do 10 let s ohlédnutím na výši škody, případně i to, zda je pachatel členem organizované skupiny.
 • Promlčecí doba u zanedbání povinné výživy je standardně 3 roky, ale při recidivě se může prodloužit až na 5 let.
 • Rvačka má promlčecí dobu v řádech 3–5 let s ohledem na to, zda došlo k těžkému ublížení na zdraví.
 • Trestný čin vraždy je promlčen po 15–20 letech.

Zákon ovšem myslí na činy, na které se lhůta pro podání trestního oznámení nevztahuje. Mezi ně se řadí trestný čin založení, podpory a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, trestné činy rozvracení republiky, teroristického útoku.

Tip: To, zda je pachatelem právnická, nebo fyzická osoba, nemá vliv na promlčecí dobu. Pouze u mladistvých je doba kratší.

2) Postih za křivé obvinění

V praxi se často setkáváme s tím, že naši klienti čelí před podáním trestního oznámení obavám za postih křivého obvinění. Proto je důležité uvědomit si, že je zásadní rozdíl mezi křivým obviněním a neúspěšným podáním trestního oznámení. Jako oznamovatel nenesete odpovědnost za správné posouzení toho, zda k trestnému činu skutečně došlo a kdo je za něj zodpovědný.

Trestní odpovědnost za křivé obvinění by vznikla až ve chvíli, kdy byste vědomě lhali a policie by vám byla následně schopná dokázat, že jste křivé obvinění podali například kvůli sporům s pachatelem, kterého udáváte. V takových případech byste se sami dopustili skutkové podstaty uvedené v § 345 trestního zákoníku, která zní takto: „Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Existují ovšem i přísnější postihy, pokud byste:

 • křivé obvinění učinili skrz tisk, film, rozhlas, televizi, sociální síť nebo obdobným způsobem,
 • způsobili škodu ve výši nejméně 500 000 Kč,
 • spáchali čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání nebo narušit jeho rodinné vztahy,
 • křivě obvinili někoho jiného z důvodu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin,
 • křivě obvinili osobu, která vůči vám plnila povinnost vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce (nejčastěji jde o úřední osoby, které plní své povinnosti).

Ve výše uvedených případech se trest odnětí svobody může navýšit až na 8 let.

Pokud jste se vy sami stali obětí křivého obvinění, sepsali jsme pro vás samostatný článek o tom, jak se bránit zásahu do cti.

3) Stažení trestního oznámení není možné

Pamatujte na to, že jakmile trestní oznámení podáte, není možné ho stáhnout. Státní zástupce je ze zákona povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Proto v tomto případě nepřichází v úvahu dohoda poškozeného s pachatelem, která navrhuje náhradu způsobené škody za stažení trestního oznámení. S touto praktikou se poměrně často setkáváme. Je ale důležité vědět, že taková dohoda může být jen podkladem pro podmíněné zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání.

Existují ovšem trestné činy, které mohou orgány činné v trestním řízení stíhat jen v případech, kdy s tím poškozená osoba souhlasí.

Jde o tyto trestné činy:

 • ublížení na zdraví,
 • neposkytnutí pomoci,
 • ohrožení pohlavní nemocí,
 • vydírání,
 • porušování domovní svobody,
 • poškození cizích práv,
 • porušení tajemství listin,
 • neoprávněné užívání cizí věci,
 • lichva.

Kompletní seznam trestných činů, u nichž se pro stíhání vyžaduje souhlas, je možné najít v § 163 trestního řádu.

Rada, než začnete sepisovat trestní oznámení

Už v úvodu článku jsme zmínili, že je ve většině případech trestní oznámení odloženo kvůli nedostatečnému sepsání nebo absenci potřebných důkazů. V praxi se ale často setkáváme s případy, kdy si lidé pletou trestní oznámení se žalobou. Dle českého právního řádu nemá trestní oznámení charakter procesního prostředku k ochraně soukromých či majetkových práv.

Tip: Pokud vám někdo poškodí auto, je většinou lepší žalovat náhradu škody než podávat trestní oznámení.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Trestní oznámení

Ocitli jste se situaci, která vyžaduje podání trestního oznámení? Jsme tu od toho, abychom vám pomohli. Spolehlivě ochráníme vaše práva a celý proces vyřídíme za vás. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 4.2
hodnoceno: 6 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jarka BL

před 1 rokem

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Cyd onie

před 2 roky

Při koupi bytu jsme chtěli mít jistotu, že po právní stránce vše proběhne hladce, proto jsme využili služeb této firmy. Rozhodně je mohu doporučit, rychlé zpracování požadavku, vstřícné jednání a cena rozumná.

Tereza Skříčilová

před 1 rokem

Služeb Dostupného advokáta jsem využila dvakrát, a to vždy v souvislosti s nájemní smlouvou. Poprvé z pohledu nájemce – chtěla jsem znát názor právníka na danou smlouvu, zdali není potřeba nějakou formulaci vyjmout/dodat, apod. Podruhé z pohledu pronajímatele – chtěla jsem sestavit nájemní smlouvu na míru. V obou případech byla komunikace velmi příjemná, rychlá, s (zobrazit více) dostatečným prostorem na dotazy a ve výsledku opravdu splňující veškeré mé představy. V neposlední řadě oceňuji, že jsme vše vyřešili bez problémů on-line a nemusela jsem nikam docházet. Nenapadá mě nic, co bych vytkla. V případě dalších právních otázek se na ně určitě opět obrátím.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Žena sedící na posteli se obává fyzického napadení

Právní obrana proti domácímu násilí

Dnes se zaměříme na to, jak se bránit, ať už jste obětí domácího násilí, nebo jste obětí křivého obvinění. Podíváme se i na aktuální problém násilí na seniorech.

21. 8. 2019
Dva zámky položené na notebooku

Pozor na krádež internetových účtů

Každý z nás má v dnešní době bezpočet internetových účtů. S jejich rostoucím počtem roste i počet zneužití cizí identity na internetu nebo k jinému zneužití přístupových údajů.

4. 9. 2018
vedoucí slovně kárá ženu sedící u počítače s hlavou v dlaních

iDNES: Udělal ze mě na internetu blázna, jak se mám bránit?

Na internetu o vás někdo napíše, že jste zloděj, zneužíváte děti nebo máte třeba syfilis. Jde o pomluvu? Jak se v podobných situacích bránit?

6. 3. 2018

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022