Co jsou práva průmyslového vlastnictví a jak jsou chráněna?

Průmyslové právo zahrnuje různé patenty, inovace, užitné vzory, ochranné známky či databáze. Znalost jejich právní ochrany se vyplatí nejen velkým společnostem, ale i středním či malým podnikům. Jak se liší od autorských práv a jakou pojímají ze zákona ochranu?

vynález, průmyslová práva
6 minut čtení

Kapitoly článku

„Teď! Teď tu byl! Museli jste se potkat…“ známá hláška z filmu Jára Cimrman ležící spící poměrně přesně vystihuje podstatu ochrany různých patentů či obecně průmyslových práv. Na rozdíl od autorských práv, která vznikají autorovi už samotným vytvořením díla, se práva k průmyslovému vlastnictví musí zapisovat u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo obdobných úřadů v zahraničí.

Pokud tedy s nahlášením svého zázračného vynálezu otálíte, může vás snadno předběhnout nějaký pan Bell či pan Edison.

Tip: Dnešní rychlá doba nahrává situacím, kdy někdo použije vaše dílo bez toho, aniž by k tomu měl souhlas. Předtím, než se začnete odkazovat na autorský zákon, byste ale určitě měli vědět, co jsou to autorská práva a jak je může efektivně chránit. Na vše najdete odpověď v našem článku na webu.

Usilujete o registraci ochranné známky?

V registraci ochranné známky je snadné přehlédnout chybu Nemusí být v první chvíli patrná, ale může se objevit až po nastartování podnikání, kdy na vás začne parazitovat konkurence. Mějte jistotu, že budete mít vše precizně podložené a podané. Postaráme se o to.

Co spadá pod pojem průmyslová práva?

Ochranu průmyslových práv využijete především, když potřebujete ochránit svůj výrobek nebo postup před neoprávněným využíváním či kopírováním.
Pod ochranu spadají především:

 • vědecké objevy (vynálezy),
 • užitné a průmyslové vzory,
 • technická řešení a zlepšovací návrhy,
 • ochranné známky,
 • označení původu a zeměpisné označení výrobků,
 • know-how,
 • obchodní jména,
 • software.

Podmínka registrace

Jak jsme v úvodu zmínili, pro vytvoření ochrany průmyslových práv je nezbytná podmínka registrace.Tu lze učinit buď na národní úrovni, případně v zahraničí podle mezinárodních dohod.

Teritoriální povaha průmyslových práv

Dalším charakteristickým rysem průmyslového vlastnictví je jeho teritoriální povaha. Zaregistrované patenty, užitné vzory či ochranné známky bývají platné pouze na území státu, v němž byly zaregistrovány. Chcete-li získat ochranu i v jiném státě, pak o ni musíte požádat v tomto státě zvlášť.

Situaci v Evropě (resp. Evropské unii) vám mohou v mnohém usnadnit úřady EPO (European Patent Office) a EUIPO (Úřad EU pro duševní vlastnictví). Úřad EUIPO vydává registrace ochranných známek a průmyslových vzorů (ekvivalentní patentům na průmyslové vzory v USA), které mají platnost v celé Evropské unii (EU). EPO je regionální úřad odpovědný za udělování evropských patentů. Všechny členské státy EU jsou členy EPO.

Ať už stojíte před registrací ochranné známky, užitného vzoru či patentu, kromě znalců a zpracovatelů samotného technického řešení se vám zpravidla bude hodit konzultace s advokátem. Tu lze využít nejenom pro podávání přihlášek k Úřadu průmyslového vlastnictví, ale zejména pro následné sepsání nebo kontrolu licenčních i jiných smluv a pro zastupování před soudem.

Nejvýznamnější dvě podskupiny průmyslových práv jsou užitné vzory, chránící různá technická řešení a patenty, chránící vynálezy. Oba instituty jsou velmi často využitelné pro stejné řešení. Liší se především složitostí a délkou řízení.

Užitné vzory

Užitný vzor oceníte, pokud potřebujete ochranu nějakého svého technického řešení, tedy pokud chcete zamezit konkurenci, aby sama podobné řešení využívala, či si je nechala patentovat.

Výhodou řešení právní ochrany prostřednictvím užitných vzorů je relativní rychlost řízení (cca 3 měsíce). Ochrana řešení užitným vzorem pak trvá v České republice 10 let.

Základní práva, která vám na základě užitného vzoru plynou, je právo výrobek využívat a udělovat licenci k jeho využití. Užitné vzory se ovšem v některých zemích neuznávají. Patří mezi ně například USA a Velká Británie, případně Švédsko či Švýcarsko.

Vynálezy chráněné patentem

Ačkoliv se může jevit výhodnější řešit ochranu průmyslových práv prostřednictvím užitných vzorů, existují řešení, u nichž tak učinit nelze. Jsou jimi způsoby výroby, měření či použití), software a biologické reproduktivní materiály. Zde je nezbytně nutné o patent zažádat.

Ochrana vynálezem je delší, může trvat 20 -25 let a přináší také větší prestiž. Je tedy třeba zvážit, zda počáteční vyšší náklady a delší doba registrace (může trvat až několik let) bude vykompenzována například dlouhodobým přidělováním licencí.

Tip: V dějinách českých zemí najdeme mimo Járy Cimrmana mnoho dalších významných vynálezců. Jmenujme třeba Prokopa Diviše a jeho tzv. povětrnostní mašinu – uzemněný bleskosvod. Známý je také vynález lodního šroubu, který si nechal patentovat v roce 1827 Josef František Ressel. Pohnutý osud čekal vynálezce ruchadla, bratrance Veverkovy. Jejich objev byl sice na svou dobu převratný a zemědělcům se v mnohém práce usnadnila, bratranci ale neměli obchodního ducha, svůj vynález neuměli dále “marketingově” využít a zpeněžit a dožili v naprosté bídě. Špatná obchodní taktika spolu s nesvobodou v oblasti podnikání vedla údajně k mnohamiliardovým ztrátám při prodeji licence na další významný český objev, kontaktní čočky vynálezce Otty Wichterle. Jinému významnému českému objeviteli, Antonínu Holému, se již alespoň v části života dostalo důstojných a svobodných podmínek pro jeho bádání v oblasti vývoje nových léčiv, a tak jenom za licenční poplatky a patenty za jeho objevy léků získává nyní Ústav organické chemie a biochemie téměř 2 miliardy korun ročně.

Ochranné známky

Za ochrannou známku považujeme jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. V praxi může být ochranná známka nejenom slovní (“Dostupný advokát”), ale také obrazová (logo značky), či prostorová (obal od čokolády Toblerone).

Tip: Vytvořili jste zajímavý produkt nebo se vaše firma rozjíždí a stává se známou? Můžete si zaregistrovat ochrannou známku a vyvarovat se tak situace, kdy vaše konkurence začne nabízet na trhu produkt pod stejnou značkou nebo názvem. Podrobnosti jsme sepsali v našem článku.

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) v České republice je jediným úřadem, který je pověřen registrací a správou průmyslového vlastnictví. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat právní ochranu průmyslového vlastnictví, zejména průmyslových práv, jako jsou ochranné známky, patenty, designová práva, certifikáty ochranných známek a průmyslové vzory.

Jeho hlavní činností je především udělování patentů a vedení rejstříků ochranných známek.

Databáze Úřadu průmyslového vlastnictví obsahuje informace o všech udělených patentech, ochranných známkách, vzorech a designech a také informace o všech návrzích na udělení těchto práv. Podle některých odborníků obsahují patentové dokumenty až 90 % technických informací, které nejsou dosud zveřejněny v žádné literatuře. Jsou proto velmi cenným zdrojem aktuálních odborných informací a řada firem, které se touží rychle rozvíjet a růst, databáze pravidelně prochází a sleduje.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Ve světě je patentová ochrana harmonizována díky přijetí Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, která byla přijata Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Země, které tuto smlouvu podepsaly, tvoří Unii na ochranu průmyslového vlastnictví. Úmluva zajišťuje, že průmyslový majetek bude chráněn proti zneužití, neoprávněnému užívání a obchodování. Úmluva také stanoví, že státy budou respektovat práva průmyslových vlastníků a uplatňovat jejich práva na národní úrovni.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Registrace ochranné známky

Začínáte podnikat a chcete si chránit svou novou firmu? Nebo jste už zkušený podnikatel a musíte se bránit útokům konkurence? Chraňte si své podnikání, do něhož vkládáte mnoho energie a zaregistrujte si ochrannou známku.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 8 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024