Jaká práva a povinnosti mají členové družstev?

Členové družstva, ať už bytového, sociálního či například výrobního, jsou nositeli řady práv a povinností spjatých s jejich členstvím. Některá z nich stanoví zákon, většinu zpravidla určují stanovy družstva. Pojďme si přiblížit, k čemu vás členství v družstvu zavazuje a na co máte naopak nárok.

hlasování na schůzi družstva, práva a povinnosti členů družstva

Kapitoly článku

Právní úprava práva a povinností

Základní úprava vychází ze zákona o obchodních korporacích. Zde je v ustanovení § 575 specifikováno, k čemu jsou zavázáni a k čemu povinni členové družstev. Ustanovení tohoto zákona stanoví, že

Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména:

a) volit a být volen do orgánů družstva,

b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,

c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.

Člen je zejména povinen:

a) dodržovat stanovy,

b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva.

Zákonná úprava stanoví skutečně jen to nejnutnější s tím, že jde o orientační a především demonstrativní výčet. Charakteristika a způsob fungování jednotlivých družstev je totiž v praxi natolik odlišná, že ani nelze definovat více univerzálních práv a povinností, která by se vztahovala ke každému typu družstva. Tak například povinná práce pro družstvo bývá součástí povinností (a současně i práv) u družstev sociálních, nicméně u bytového družstva by nedávala příliš smysl.

Provozujete družstvo?

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Tip: Zřídili jste si sociální či bytové družstvo, které již naplnilo svůj účel? Máte výrobní družstvo, které je ale po ekonomické stránce zcela nemožné udržovat při životě? Někdy nastane situace, kdy objektivní okolnosti či vůle členů družstva velí družstvo zrušit. Jak přitom postupovat a co neopomenout? A kdy může být družstvo zrušeno i proti vůli svých členů? Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku.

Zákonem předpokládaná práva členů družstev

Zákon jako první právo uvádí volit z řad ostatních členů družstva členy orgánů družstva a naopak také právo být do těchto orgánů volen.

Druhým zmíněným právem je účastnit se řízení a rozhodování v družstvu. K tomu typicky dochází prostřednictvím účasti na členské schůzi, kde má člen možnost předkládat návrhy, komunikovat s dalšími členy družstva a především hlasovat. Přímá účast na řízení družstva se projevuje také v rámci členství ve volených orgánech družstva, tedy v představenstvu, kontrolní komisi a dalších družstvem zřizovaných orgánech.

Poslední zákonem zmíněné právo, tedy “podílet se na výhodách poskytovaných družstvem” je velmi obecně formulovaná skutečnost, že družstva jsou zpravidla zaměřena na poskytování konkrétních služeb či výrobu výrobků a často poskytují slevy na své zboží či služby, případně mohou dát členům k dispozici nástroje či přístroje družstvem využívané, nebo nabízet jiné obdobné výhody. Konkrétní výše slev a postup při uplatnění výhod je opět třeba zakotvit ve stanovách, neboť zcela jiné výhody může nabídnout například družstvo bytové a družstvo výrobní.

Další práva vyplývají také ze zákona o obchodních korporacích. Jedná se například o právo na vypořádací podíl, právo dovolat se neplatnosti usnesení členské schůze apod.

Ve stanovách si mohou členové upravit právo na podíl ze zisku.

Povinnosti stanovené členům družstva zákonem

Základní povinností je povinnost dodržovat stanovy družstva. Tím se zdůrazňuje význam základního vnitřního předpisu družstva, zejména opět v kontextu toho, že z povahy věci nemohou být veškeré povinnosti zakotveny zákonem.

Při nedodržování povinností uložených stanovami je pak možné člena družstva i vyloučit, což je podstatný nástroj, který rovněž zdůrazňuje význam stanov.

Další povinností je povinnost plnit usnesení orgánů družstva, tedy především členské schůze a představenstva.

Další typické povinnosti, které mohou ukládat členům družstva stanovy, se týkají peněžitého či nepeněžitého vkladu do družstva, povinnost pracovat pro družstvo či poskytnout jinou pomoc apod.

Tip: Družstevní výstavba začíná být opět na vzestupu. Některá města, včetně Prahy, rozbíhají projekty založené na spolupráci samosprávy a soukromého sektoru, které umožňují získat dostupnější bydlení pro občany. V našem samostatném článku jsme si přiblížili, jak takové bytové družstvo funguje, a v čem spočívají výhody a nevýhody družstevních bytů.

Práva a povinnosti členů bytových družstev

Převod práv a povinností

Obecně pro členy družstva platí pravidlo, že členská práva a povinnosti mohou převést na jiného člena družstva pouze, pokud to stanovy nevylučují. Současně podléhá dohoda o převodu členských práv a povinností na jinou osobu souhlasu představenstva. Pro bytové družstvo se ale uplatní speciální ustanovení, podle něhož převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.

Převod členských práv a povinností v družstvu tak může být uskutečněn na základě příslušné dohody jak mezi dosavadními členy družstva navzájem, tak mezi členem družstva třetí osobou. Účastníky dohody jsou převodce členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu a jejich nabyvatel a nikoliv bytové družstvo.

Uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu

Členství v bytovém družstvu má oproti členství v jiných družstvech mnohá specifika. Tím zásadním je právo člena uzavřít smlouvu o nájmu bytu. Stanovy družstva musí vždy obsahovat podmínky, za nichž členovi bytového družstva toto právo vznikne. V případě bytového družstva má člen právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou. Smlouva se týká bytu, na jehož pořízení se člen podílel členským vkladem, případně bytu k němuž se váže další členský vklad. Zde jde o situace, kdy se stávající člen družstva, který již svou vkladovou povinnost splnil, zaváže k dalšímu členskému vkladu například když dojde k výstavbě dalších bytů, přístavbě apod. Tak může budď vzniknou právo na uzavření smlouvy o nájmu k dalšímu družstevnímu bytu, případně k navýšení majetkové účasti v bytovém družstvu.

Práva a povinnosti spojené s nájmem družstevního bytu

Jak jsme již zmínili, členové družstva vycházejí ve svých právech a povinnostech primárně ze stanov. Přinášíme přehled nejčastěji zakotvených práv a povinností:

 • povinnost platit nájemné, včetně poplatků za služby, fond oprav a splátku anuity,
 • povinnost respektovat stanovené sankce při prodlení s placením
 • povinnost ohlásit stavební úpravy a získat k nim souhlas družstva (bez něho nelze stavební úpravy provádět),
 • povinnost respektovat stanovy, kdy při jejich nerespektování může následovat vyloučení člena,
 • povinnost vyklidit byt, pokud družstevník o svá členská práva přijde,
 • povinnost oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů,
 • povinnost zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě, či jiné změně domu či pozemku, o níž bylo řádně rozhodnuto a umožnit přístup do družstevního bytu,
 • povinnost dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu a chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou,
 • právo hlasovat, kdy každý člen má jeden hlas. Stanovy mohou určit, že se hlasovací práva mění dle velikosti bytu,
 • právo na odkoupení bytu, pokud se členská schůze dohodne na prodeji bytů.

Je třeba mít na paměti, že nedodržování povinností uložených stanovami je možné člena družstva i vyloučit. Pokud vám taková situace hrozí,neváhejte konzultovat vše s advokátem.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Dostupný právník pro SVJ a BD

Poskytneme vám právníka pro SVJ nebo BD na 6 nebo 12 měsíců. Bude vám kdykoli k dispozici, zastoupí vás u soudu nebo při jednání s úřady a pomůže vám s řešením jakékoli právní otázky. To vše za předem známou cenu a možností zaplatit až po skončení služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 1
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 6 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Zuzana Marková, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024