Přestěhování dítěte bez souhlasu druhého rodiče je protiprávní

Ústavní soud se zabýval případem, kdy se matka dítěte odstěhovala 500 km daleko a otci tím fakticky znemožnila jeho dítě vídat. Podle Ústavního soudu je třeba takový krok v úpravě péče o dítě zohlednit s tím, že překážky s odstěhováním spojené by měly ležet spíše na straně rodiče, který tento krok učinil.

stěhování s dítětem
6 minut čtení

Kapitoly článku

Nastavení péče o dítě

Dítě, kterého se nález Ústavního soudu týkal, bylo svěřeno do péče matky s tím, že se s otcem vidělo vždy šest dní v měsíci (jedno odpoledne a víkend za čtrnáct dní). Otec jej vždy vyzvednul a zase předával v místě bydliště matky. Bydliště obou rodičů přitom byla ve stejném městě.

Tip: Možností porozvodové péče o děti je několik. V zásadě se jedná o péči:

  • Výlučnou péči jednoho z rodičů – zatím přetrvávající model porozvodové úpravy výchovy a výživy dítěte. Dítě je svěřeno jednomu z rodičů (zpravidla matce) s tím, že druhému rodiči je určeno, kdy smí dítě vídat a stanoveno výživné.
  • Střídavá péče se dostává čím dál tím více do popředí. V jejím rámci žije dítě střídavě s jedním a druhým rodičem například v intervalu jednoho týdne či 14 dní. Konkrétní časový rozvrh může být ale stanoven třeba po dnech. Výhodou je kontakt dítěte s oběma rodiči. Nevýhodou pak může být časté stěhování dítěte či ztížená možnost návštěvy školy, kroužků či kamarádů. Vyplatí se proto, aby rodiče bydleli blízko sebe a současně, aby byli alespoň na základních věcech týkajících se výchovy dítěte ve shodě.
  • Vyživovací povinnost je možné stanovit i v tomto případě. Typicky, pokud má jeden z rodičů výrazně nižší příjmy než druhý, případně, když se dohodnou, že jeden z rodičů bude platit většinu nákladů (oblečení, kroužky atd.) a druhý mu bude příslušnou část hradit na účet.
  • Společná péče znamená, že se oba rodič nadále podílejí na výchově dítěte stejným dílem. Zde je třeba ale maximální soulad mezi rodiči na tom, jak v praxi tento typ výchovy bude probíhat. Soud totiž v tomto případě nestanovuje v podstatě žádné povinnosti typu který den o dítě pečuje který z rodičů. Společná péče může být vhodná třeba v rodinách, které i po rozvodu nadále žijí společně, nebo naopak v situacích, kde jsou děti již starší a většinu času nesdílí domácnost s rodiči (například navštěvují internát v jiném městě).
  • Poslední variantou je pak svěření do péče jiné osoby. Týká se to situací, kdy soud neshledá ani jednoho z rodičů způsobilým k péči o dítě. Může tak o něj pečovat například babička či jiná blízká osoba, event. i jiná osoba či výchovné zařízení. Rodičům je stanoveno výživné.

Takto nastavená pravidla se ovšem neobešla bez problémů, které avizovali oba rodiče. Matka usilovala o další omezení styku dítěte s otcem a v tomto směru také podala návrh na soud. Odůvodňovala to dlouhodobými neshodami a nemožnosti efektivní komunikace. Také otec nebyl spokojen s nastavením průběhem předávání dítěte a podal jednak návrh na výkon rozhodnutí o styku a později také návrh na svěření dítěte do jeho výlučné péče.

Stěhování s dítětem

Matka se s dítětem odstěhovala téměř 500 kilometrů daleko, změnila synovi trvalé bydliště bez souhlasu otce či opatrovnického soudu, přihlásila jej do tamní základní školy a k místní dětské lékařce.

Řešíte rozvod manželství?

Provedeme vás rozvodem od vyjednávání s partnerem přes podání žádosti o rozvod až po vynesení rozsudku. Jednáme s patřičným taktem, ale také potřebnou rázností s cílem dosáhnout pro vás, váš majetek a děti toho nejlepšího možného výsledku.

Tip: Podle Občanského zákoníku vykonávají rodiče rodičovskou odpovědnost ve vzájemné shodě. Platí, že hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí. Současně platí, že jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Jinými slovy by neměl kterýkoliv z rodičů sám rozhodovat o změně bydliště či školy, pokud by zde nebylo zmiňované nebezpečí z prodlení.

Stěhování jednoho z rodičů je samozřejmě možné, ale úprava styku dítěte s druhým rodičem a nutnost dohody obou rodičů by měla být prioritou.

V námi sledovaném případě ale přestěhování matky fakticky zamezilo vídání se dítěte s otcem. Ten proto podal návrh na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zatímním svěření nezletilého do jeho péče, na určení základní školy v místě původního bydliště rodiny a určení dětského lékaře tamtéž. Obdobný návrh podal také OSPOD.

Opatrovnický soud nejprve vyhověl návrhu OSPOD a nařídil předběžné opatření, kterým dočasně svěřil dítě do péče otce. Matka se ovšem odvolala a odvolací soud jí vyšel vstříc, když návrh OSPOD zamítnul. Matka sice změnila trvalé bydliště nezletilého bez souhlasu otce, ale podle soudu nebylo možné dovodit, že došlo k ohrožení normálního vývoje nezletilého. Odvolací soud také zamítnul návrhu otce na nařízení „běžného“ předběžného opatření (resp. potvrdil v tomto ohledu prvostupňové rozhodnutí soudu). Odvolací soud sice připustil, že reálné realizace péče je velmi složitá, ale fakticky neučinil nic pro nápravu této situace.

Otec v návaznosti na rozhodnutí soudu prvního i druhého stupně argumentoval tím, že byla porušena jeho ústavně zaručená práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Domáhal se proto zrušení rozhodnutí těchto soudů.

Ústavní soud mu přisvědčil, když vyslovil následující: Dítě má právo na péči obou rodičů rovnocenně a práva obou rodičů na péči o dítě mají stejnou váhu. Ve všech rozhodnutích týkajících se péče o dítě a styku s dítětem musí být nejlepší zájmy dětí zohledněny jako prvořadé.

Vzniklou situaci Ústavní soud připodobnil k vnitrostátnímu únosu a judikoval, že podobně jako u únosů mezinárodních i v těchto případech dochází k porušení základních práv rodičů i nezletilých dětí.

Podle názoru Ústavního soudu je povinností soudů v podobných případech reagovat a stěhování rodičů musí zohlednit ve svém rozhodování o úpravě styku či vyživovací povinnosti. Navíc je vhodné, aby k vyvážení překážek spojených s realizací styku dítěte s rodičem na větší vzdálenost přispěl dostatečnou měrou i rodič, který se odstěhoval například tím, že k předávání dítěte ke styku by mělo zásadně docházet v místě původního bydliště dítěte. Jedná se koneckonců o rozhodnutí jednoho z rodičů, kterým by ten druhý neměl být trestán.

Soudy měly dle názoru Ústavního soudu povinnost zajistit efektivní ochranu základního práva na rodinný život dítěte i jeho otce, ačkoliv konkrétním řešením nemusela být přímo otcem navrhovaná změna výlučné péče v jeho prospěch. Měla být ovšem zohledněna významná vzdálenost obou rodičů a nutnost změny

Ústavní soud výslovně připustil, že matka v tomto ohledu konala protiprávně. Jak bylo již zmíněno, reakcí soudů přitom nemusí být otočení situace o 180 stupňů tak, že by matku potrestaly a dítě svěřily do výlučné péče otce (jak on sám požaduje). Na druhou stranu je nezbytné v dané situaci nastavit styk s dítětem, tedy především místo a způsob předávání dítěte. Není totiž možné, aby negativní důsledky protiprávního jednání matky nesl bez dalšího otec. Soudy by mu svým rozhodnutí měly umožnit alespoň nějakou formu styku s dítětem. Mohou k tomu například využít prostředky beznávrhového předběžného opatření.

Tip: Změní-li se poměry, soud změní rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti i bez návrhu.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Rozvod manželství

Provedeme vás celým rozvodovým procesem od podání žádosti o rozvod po jeho schválení soudem. Zajistíme nejlepší možný výsledek pro vás, dítě i vaše majetkové poměry. Postupujeme rychle, zkušeně a diskrétně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Gabriela Gruntová

před 2 roky

Neuvěřitelná rychlost, komunikace, ochota pomoci vše vyřešit k Vaší spokojenosti. Nemám slov ???? za mě top servis. Ještě jednou moc děkuji ????

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 5 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024