Ondřej Preuss
Žaloba a zastupování u soudu
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Předběžné opatření aneb když je třeba rozhodnout rychle

Soudní řízení může trvat řadu měsíců a pokud připočítáme i odvolací řízení, tak třeba i let. Někdy ale nastanou situace, kdy je třeba alespoň dočasně a prozatímně rozhodnout velmi rychle, aby se zamezilo určité velmi nepříznivé situaci. V jakých případech je návrh na předběžné opatření na místě?

domácí násilí, úprava poměru předběžným opatřením
7 minut čtení
29. 3. 2022

Kapitoly článku:

Praktické situace pro využití předběžného opatření

Modelovou situací pro využití předběžného opatření může být probíhající rozvodové řízení. Rodiče už spolu ale fakticky nežijí. Proti prvostupňovému rozsudku se ovšem jeden z nich odvolal, pravomocné rozhodnutí je v nedohlednu a druhý rodič pečuje o děti a vše hradí z jednoho platu či z rodičovské. Peníze ovšem zdaleka nedostačují, rodina se ocitla na hranici chudoby a finanční pomoc druhého rodiče při péči o děti by byla na místě. Předběžné opatření na dočasné stanovení výživného by mohlo být řešením.

Opusťme ale rodinné právo. Představme si, že váš soused vypouští vodu přímo na váš pozemek, který je v kopci pod jeho domem. Jeho se tedy situace nijak nedotýká, zatímco vaše zahrada a nyní už i základy domu jsou podmáčené. Potřebujete zařídit, aby rychle s nestandardní praktikou skončil. Předběžným opatřením můžete dosáhnout ochrany své nemovitosti.

Ve výše popsaných situacích by se předběžné opatření minimálně nabízelo ke zvážení. Samozřejmě že dosáhnout rychlého, byť dočasného, rozhodnutí by se nám líbilo ve většině řízení, ovšem zdaleka ne ve všech situacích takto může soud rozhodnout. Jaký je tedy právní rámec pro vydávání předběžných opatření a co vůbec z hlediska právní teorie tento pojem znamená?

Potřebujete rychle upravit své právní poměry?

Pomocí předběžného opatření můžete dosáhnout velmi rychlého rozhodnutí soudu. Je ale nezbytné ho mít opravdu pečlivě připravené, neboť další dokazování neprobíhá. Připravíme pro vás pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu předžalobní výzvy, předběžného opatření, žaloby, odvolání nebo rovnou o zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Chci pomoci s návrhem na předběžné opatření

Co se rozumí pod pojmem předběžné opatření?

Jedná se o formu rozhodnutí, které slouží k tomu, aby byly prozatímně nebo předběžně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Může být vydáno před samotným zahájením řízení, nebo i po něm.
Určité indicie k tomu, co by mohlo být předmětem takového návrhu, nám poskytuje i zákon, který uvádí příklady, kdy je možné se takového rozhodnutí domáhat.

Předběžným opatřením může být jinému účastníkovi uloženo, aby

 • platil výživné v nezbytné míře;
 • poskytl alespoň část pracovní mzdy, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje;
 • složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu;
 • nenakládal s určitými věcmi nebo právy;
 • něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.

Finanční jistota při podání návrhu

Aby se zabránilo výše popsané situaci, kdy si kdokoliv pro urychlení řízení podává návrhy na předběžné opatření, stanovil zákon povinnost složit takzvanou jistotu, spolu s podáním návrhu. Nejedná se ovšem o běžný soudní poplatek, ale zvlášť stanovenou finanční částku, a to ve výši 10 000 kč pro běžné návrhy a 50 000 Kč, pokud se váš návrh týká podnikání. Předseda senátu případně může rozhodnout o potřebě navýšení jistoty.

Jistota má sloužit k případné náhradě škody či jiné újmy, které by potenciálně mohla vzniknout předběžným opatřením. Pokud by se totiž později v průběhu řízení ukázalo předběžné opatření jako bezdůvodné, bude navrhovatel povinen nahradit škodu. Tento princip má odradit od nadměrného využívání či zneužívání tohoto institutu. Pokud ovšem návrhu na předběžné opatření nebylo vyhověno, případně vyhověno bylo, ale nebyla podaná v dané lhůtě žaloba na náhradu škody, jistota se navrhovateli opět vrátí.

Zákon stanoví rovněž výjimky, pro které povinnost složení jistoty neplatí. Jedná se o situace, kdy

 • jde o předběžné opatření ve věci výživného;
 • jde o předběžné opatření ve věci pracovní;
 • jde o předběžné opatření ve věci náhrady újmy na zdraví;
 • osvědčí navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků;
 • existuje nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.

Výjimky mají především zamezit situacím, kdy by výše jistoty mohla navrhovatele odradit od podání návrhu v situaci, kdy jde buď o péči o nezletilé děti, což je státem chráněný zájem, případně je navrhovatel obecně ve slabší pozici.

Plánujete-li navrhovat vydání předběžného opatření, nezapomeňte v něm uvést:

 • kterému soudu je určeno,
 • svou identifikaci,
 • jméno, příjmení a bydliště dalších účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, případně IČO), popřípadě též jejich zástupců,
 • vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen,
 • vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá;
 • datum a podpis.

Tip: Vzhledem k tomu, že se v řízení o předběžném opatření nepředpokládá doplnění návrhu či provádění důkazů, je potřeba mít návrh opravdu precizně zpracován a podložen listinnými důkazy. Nedoporučujeme proto využívat obecné vzory předběžných opatření, které najdete na internetu. Nemusí vůbec pokrývat vaší situaci a mohou opomíjet důležité skutečnosti, jež je třeba uvést. Příprava návrhu by naopak měla zahrnout konzultaci s právníkem.

Řízení o předběžném opatření

K řízení je zásadně příslušný (věcně i místně) soud, který bude následně rozhodovat o věci samotné. O návrhu musí rozhodovat bezodkladně, nejpozději do 7 dnů (s výjimkou dvou speciálních řízení – viz níže). Jednání soudu není třeba nařizovat a účastníci ani nemusí být vyslechnuti. O předběžném opatření rozhoduje soud usnesením.

Vzhledem k tomu, že se rozhoduje opravdu velmi narychlo a není žádoucí, aby takto zakotvená úprava poměrů trvala neomezeně dlouho, může soudce současně určit i lhůtu, po kterou předběžné opatření platí. Vždy také uloží navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě podal u soudu návrh na zahájení řádného řízení, ve kterém již proběhne standardní dokazování. Pokud by navrhovatel tento pokyn neuposlechnul, platnost předběžného opatření skončí.

Jediným opravným prostředkem proti předběžnému opatření je odvolání. Jeho podání je ovšem zkomplikované skutečností, že samotné usnesení nemusí obsahovat odůvodnění. Vzhledem k tomu, že se ani v samotném řízení nepředpokládá provádění důkazů, tak ani v podaném odvolání nelze navrhovat nové důkazy.

Tip: Odvoláním v civilním řízení jsme se detailně zabývali v našem článku.

Zvláštní řízení o předběžných opatřeních

Speciální právní úpravu si pro svou důležitost a dost možná i časté využití vysloužily dva typy předběžných opatření:

Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí

Návrh na něj musí obsahovat také vylíčení skutečností, které potvrzují, že společné soužití je nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele. Toto řízení tedy umožňuje předběžným opatřením zasáhnout rovněž v případě tzv. stalkingu.

Soud může rozhodnout, aby stanovená osoba (odpůrce) zpravidla na jeden měsíc:

 • opustila společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupovala,
 • nevstupovala do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržovala se tam,
 • se zdržela setkávání s navrhovatelem, nebo
 • se zdržela nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.

O návrhu rozhoduje soud do 48 hodin od doručení. Porušením tohoto předběžného opatření lze spáchat přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle trestního zákoníku.

Předběžné opatření upravující poměry dítěte

Druh typem speciálního řízení, které zákon upravuje, se týká nezletilých dětí. Má sloužit pro akutní případy, kdy má nezletilé dítě nedostatečnou řádnou péči, nebo je jeho vývoj (či jiný důležitý zájem) vážně ohrožen či narušen. O návrhu rozhoduje soud do 24 hodin od doručení návrhu, a to i o víkendu.

Takovým předběžným opatřením může být ze závažných důvodů například upraveno svěření dítěte do péče jiné osoby, případně svěření dítěte do péče matky či otce, kdy druhému rodiči může být omezen styk s dítětem. Dítě může být tímto opatřením svěřeno rovněž do péče jiné příbuzné či blízké osoby. V takovém případě ale tak musí být učiněno na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Dalším relativně častým případem, kdy se sahá k předběžnému opatření, je nahrazení souhlasu rodiče. Několik případů zaznamenala nedávno média také v souvislosti s covidem, kdy například jeden z rodičů nesouhlasil s očkováním dětí a druhý jeho nesouhlas nerespektoval. Tento institut pak mohl být použit, aby zabránil prvnímu rodiči „nakládat“ s dítětem pouze na základě své vůle.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Sebastian Dürl

před 3 roky

Se službami Dostupného advokáta jsem spokojen, poradí i na dálku a nemusíte nic řešit.

Pavel Kasal

před 2 roky

Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za podstatně nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi samozřejmě nezdálo, a tak jsem se obrátil na Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, (zobrazit více) jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.

Filip Rufer, Praha

před 2 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Soudní síň, soud

Na který soud se obrátit?

Soustava soudů České republiky se může zdát poměrně přehledná a jasná, přesto se ale v souvislosti s ní setkáváme s celou řadou dotazů. Může za to trochu matoucí terminologie, či…

30. 3. 2022
Podání odvolání proti rozhodnutí soudu

Odvolání, aneb když nesouhlasíte s rozhodnutím soudu

Neuspěli jste se svou žalobou v civilním řízení? Nebo jste byli žalovaní a s rozhodnutím soudu nesouhlasíte? Využijte možnost odvolání. Jedná se o řádný opravný prostředek, pomocí kterého se může…

18. 3. 2022
Soudce rozhoduje v trestním řízení

Co je trestní řízení a jak probíhá?

Nemusíte být pachatelem trestného činu, ba dokonce jej ani plánovat, a přesto se vás může trestní řízení bezprostředně týkat. Stačí, když vám někdo ukradne kolo větší hodnoty, a již jste…

26. 9. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022