Pět nejčastěji užívaných částí občanského zákoníku

Většina z nás si asi běžně nepročítá právní normy, na druhou stranu je dobré svá práva i povinnosti znát, neboť platí, že neznalost zákona neomlouvá. Základním právním předpisem, který provází celý náš život, je občanský zákoník. Co v něm lze vše najít, jaké nejužitečnější části skrývá a jak by se nám mohl hodit?

brýle položené na občanském zákoníku
8 minut čtení

Kapitoly článku

Občanské právo a občanský zákoník

Občanský zákoník je základní norma, která upravuje velké množství situací, s nimiž se v životě setkáme. Bez nadsázky lze říci, že nás doprovází od narození až do smrti. Během každého dne prožijeme řadu situací, které občanský zákoník upravuje, ať už je to běžný nákup v obchodě, péče o dítě a jeho zastupování, dědictví po babičce, cesta na dovolenou a ubytování v hotelu, stěhování a nájem bytu či koupě chalupy a vlastnické právo k ní.

Z hlediska právní teorie je občanský zákoník základní normou občanského práva hmotného. Vedle něj existuje také občanské právo procesní, které upravuje a popisuje ochranu práv (především proces řízení u soudu) zaručených právě občanským právem hmotným. Jeho základním pramenem je pak Občanský soudní řád.

Definicí občanského práva existuje mnoho, ale obecně lze říci, že se zabývá soukromoprávními vztahy, především majetkovými vztahy fyzických a právnických osob, dále vztahy mezi nimi a státem a vztahy vyplývajícími z práva na ochranu osobnosti.

Výše jsme již naznačili některé každodenní situace upravené právě občanským zákoníkem. Pojďme se nyní podívat, se kterými z nich se na nás nejčastěji obracíte:

Základní pojmy, lhůty, promlčení a prekluze

Hned v první části občanského zákoníku jsou vymezeny základní pojmy. Najdete zde například definici fyzických osob, spotřebitele či podnikatele, které jsou užívány dále v zákoníku či jiných právních předpisech. Časté dotazy klientů se pak váží k otázkám opatrovnictví osob a zejména lhůtám, promlčení práv a prekluzi.

Promlčení je právní institut, díky kterému dojde pouze k oslabení určitého práva, a to po uplynutí takzvané promlčecí lhůty. Dané právo při něm tedy nezaniká, nicméně pokud je promlčení namítnuto u soudu, ten k němu musí přihlédnout a nemůže tedy dlužníka nutit k plnění jeho dluhu.

Institut promlčení se může plést s takzvanou prekluzí, která funguje obdobně s tím zásadním rozdílem, že po uplynutí určité doby dané právo zaniká úplně a s ním zaniká i vaše pohledávka. Pokud byste plnili dluh, který podléhá této prekluzi, pak by došlo na straně věřitele k bezdůvodnému obohacení. Na rozdíl od promlčení také k prekluzi soud přihlédne automaticky, tedy i bez vznesení námitky prekluze.

Tip: Půjčili jste sousedovi peníze a on se nějak nemá k jejich vracení? Co dělat, aby nedošlo k promlčení vaší pohledávky? Lze se promlčené pohledávky nějakým způsobem domoci a znamená vracení promlčeného dluhu bezdůvodné obohacení? A jak se to má s promlčením ostatních práv? To vše se dozvíte v našem dalším článku.

V praxi dochází k situacím, kdy není zcela jasné, zda je určité právo již promlčené či ne, protože se uplatňuje jednak subjektivní promlčecí lhůta (jež vyžaduje například povědomí o škodě, která mi vznikla a je dle ustanovení Občanského zákoníku tříletá) a jednak objektivní promlčecí lhůta, která je desetiletá. V některých případech může dojít například i k přerušení či stavení běhu promlčecí lhůty, takže dopracovat se přesně k tomu, jaký je právní stav dané věci a na co mám v danou chvíli nárok, může být pro laika oříšek. Právník s praxí v oblasti občanského práva vám ale může poradit, na co máte nárok a jaký postup je pro vás nejvhodnější.

Hledáte odpověď na otázku týkající se občanského zákoníku?

Zodpovíme vám jakýkoliv právní dotaz a navrhneme řešení vašeho právního problému. Svou odpověď dostanete do 48 hodin.

Manželství a rozvod

Oblast rodinného práva v novém občanském zákoníku poměrně posílila, dříve ji řešily spíše samostatné zákony, nyní zde nalezneme komplexní úpravu. Zákon upravuje jednak manželství, tedy především způsoby jeho vzniku, povinnosti a práva manželů či výživné mezi manželi. Častěji ovšem ke studiu zákona saháme až v případě rozvodu a řešení péče o děti.

Rozvod je proces, pro jehož nastartování můžeme najít vzory na internetu, nicméně vzhledem k tomu, že ovlivní velmi podstatně naši aktuální majetkovou situaci a zpravidla rovněž výdaje na mnoho let následujících (péče o děti, případně platba alimentů), vyplatí se v tomto případě investovat do právní pomoci. Klienti často netuší, co je třeba vše splnit pro rychlejší a finančně méně nákladný nesporný rozvod. S pomocí advokátů nezatížených emocemi lze pak dohody snáze dosáhnout.

Tip: Rozvádíte se? Nechte si pomoci. Provedeme vás rozvodem od vyjednávání s partnerem přes podání žádosti o rozvod až po vynesení rozsudku. Smířlivou cestou i ráznou obhajobou v soudní síni pro vás zajistíme nejvyšší výživné pro vaše děti. Stejně tak vám pomůžeme v situaci, kdy nemůžete přehnaně požadované alimenty utáhnout.

Zásadní podmínkou nesporného rozvodu dle občanského zákoníku je to, že manželé jsou ve shodě ohledně toho, že manželství je nenapravitelně rozvráceno a chtějí ho co nejrychleji ukončit. Pro takový případ stačí sepsat dohodu o vypořádání společného jmění a práv společného bydlení po rozvodu manželství, která se přiloží k návrhu o nesporný rozvod. Pokud jsou v manželství děti, schvaluje soud rovněž dohodu manželů ohledně úpravy poměrů k nezletilým dětem před a po rozvodu. Tento návrh je možné podat k příslušnému soudu spolu s návrhem na nesporný rozvod manželství a soud jej řeší jako první. Poté, co soud dohodu schválí, již nic nebrání tomu, aby bylo návrhu na nesporný rozvod manželství vyhověno a manželství rozvedeno.

Také u rozvodu sporného nutné nejprve rozhodnout, jak bude probíhat péče o dítě. Rozdíl je v tomto případě v tom, že soud se nezaobírá pouze výslednou dohodou, ale činí emočně náročné výslechy obou manželů, dokazování o tom, jak který z manželů o děti pečuje a jaké nastavení péče a vyživovacích povinností bude pro dítě nejvhodnější.

Tip: Co obnáší sporný a nesporný rozvod jsme podrobněji rozebrali v našem článku.

Jakmile se vyřeší otázka dětí, případně pokud je manželství bezdětné, následuje řízení o rozvod manželství. Také zde je v případě sporného rozvodu nutné zjišťovat příčiny, proč k rozvodu dochází. Takže se prokazuje např. nevěra jednoho z manželů nebo jiné důvody. Následuje třetí fáze, kterou je vypořádání společného jmění.

Dědictví

Dědictví prošlo v novém občanském zákoníku poměrně výraznou proměnou, oproti dřívější úpravě. Stejně jako dříve ovšem platí, že nejefektivnějším nástrojem, kterým vypořádat svůj majetek ještě za života, je klasická závěť. Jde vlastně o instrukci, jak má být s majetkem naloženo po smrti zůstavitele. Je možné ji sepsat jednak vlastní rukou s podpisem, či se svědky. Nejjistější je však sepsat závěť, formou veřejné listiny. V ní se označí dědicové a určí se jejich podíly. Dovětkem je možné stanovit také určitou podmínku dědictví, například dokončení studií. Pak ji notář vede ve speciálním rejstříku a není třeba nijak zajišťovat, aby se neztratila. Taková závěť se totiž ani neztratí, neboť ji notář vede ve speciálním rejstříku.

Pokud nedojde k dědění na základě dědické smlouvy nebo podle závěti, pokračuje dědické řízení děděním ze zákona. Občanský zákoník zde stanoví šest dědických tříd, které přicházejí postupně v úvahu. Podle první dědické třídy dědí manžel a děti. Pokud nejsou, pak majetek přejde na jejich potomky. Pokud nejsou žádní dědicové z první dědické třídy, nastupují dědicové z druhé dědické třídy a tak dále. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni praprarodiče nebo sestřenice a bratranci.

Některé dotazy se týkají povinnosti dědictví převzít. Předmětem dědického řízení je totiž celkový majetek zůstavitele, tedy včetně dluhů. Pokud hrozí, že byste dědictvím spíše ztratili, než získali, je na místě odmítnutí dědictví.

Tip: Chcete rozhodnout o tom, kdo po vás bude dědit?  Mít jistotu, že bude vaše poslední vůle skutečně respektována? Sepíšeme závěť přesně dle vašich požadavků a současně dle platných předpisů tak, aby byla nenapadnutelná. To vše do pěti pracovních dnů a za předem stanovenou cenu.

Jednotlivé typy smluv – koupě, nájem, pojištění

Jednotlivé typy smluv jsou typickými příklady, kdy se i neprávníci s občanským právem nejčastěji v praxi setkávají. Kupní smlouvu (byť třeba ve formě nákupu v samoobsluze) řešíme opravdu na denní bázi a řadu dalších smluv také často (darování, nájem, inkaso, ubytování). Dotazy klientů se pak velmi liší právě v závislosti na jednotlivém typu smlouvy.

Nejčastější otázky směřující k nájemním smlouvám jsme proto sepsali do samostatného článku a koupi a prodeji nemovitosti jsme věnovali rovnou celý e-book.

Náhrada škody

Časté drobné spory klientů se týkají možné náhrady škody. Za jakých okolností mám na náhradu nárok, když mi ji způsobí třeba dítě či pes? A jak se výše škody vyčíslí, když se jedná třeba o zničení starší věci?

Obecnými předpoklady vzniku povinnosti nahradit škodu jsou:

  • protiprávní jednání (může spočívat v porušení dobrých mravů, smluvní povinnosti či zákona),
  • vznik újmy,
  • příčinná souvislost,
  • zavinění (úmyslné či nedbalostní).

Pro vznik odpovědnosti za škodu stačí i nedbalost, pokud zákon výslovně nehovoří o úmyslu (přímém či nepřímém).

Tip: Obecné principy náhrady škody jsme blíže rozebrali v našem článku.

Pokud škoda vznikla na věci použité či starší, pak se jednak musí přihlédnout k tržní ceně věci v době poškození a zohledňuje se rovněž míra poškození. Pokud by se opravou věci naopak věc zhodnotila, musí se částka odpovídající zhodnocení věci od nákladů na opravu odečíst.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 11 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024