Ondřej Preuss
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Pět nejčastěji užívaných částí občanského zákoníku

Většina z nás si asi běžně nepročítá právní normy, na druhou stranu je dobré svá práva i povinnosti znát, neboť platí, že neznalost zákona neomlouvá. Základním právním předpisem, který provází celý náš život, je občanský zákoník. Co v něm lze vše najít, jaké nejužitečnější části skrývá a jak by se nám mohl hodit?

brýle položené na občanském zákoníku
7 minut čtení
7. 4. 2022

Kapitoly článku:

Občanské právo a občanský zákoník

Občanský zákoník je základní norma, která upravuje velké množství situací, s nimiž se v životě setkáme. Bez nadsázky lze říci, že nás doprovází od narození až do smrti. Během každého dne prožijeme řadu situací, které občanský zákoník upravuje, ať už je to běžný nákup v obchodě, péče o dítě a jeho zastupování, dědictví po babičce, cesta na dovolenou a ubytování v hotelu, stěhování a nájem bytu či koupě chalupy a vlastnické právo k ní.

Z hlediska právní teorie je občanský zákoník základní normou občanského práva hmotného. Vedle něj existuje také občanské právo procesní, které upravuje a popisuje ochranu práv (především proces řízení u soudu) zaručených právě občanským právem hmotným. Jeho základním pramenem je pak Občanský soudní řád.

Definicí občanského práva existuje mnoho, ale obecně lze říci, že se zabývá soukromoprávními vztahy, především majetkovými vztahy fyzických a právnických osob, dále vztahy mezi nimi a státem a vztahy vyplývajícími z práva na ochranu osobnosti.

Výše jsme již naznačili některé každodenní situace upravené právě občanským zákoníkem. Pojďme se nyní podívat, se kterými z nich se na nás nejčastěji obracíte:

Základní pojmy, lhůty, promlčení a prekluze

Hned v první části občanského zákoníku jsou vymezeny základní pojmy. Najdete zde například definici fyzických osob, spotřebitele či podnikatele, které jsou užívány dále v zákoníku či jiných právních předpisech. Časté dotazy klientů se pak váží k otázkám opatrovnictví osob a zejména lhůtám, promlčení práv a prekluzi.

Promlčení je právní institut, díky kterému dojde pouze k oslabení určitého práva, a to po uplynutí takzvané promlčecí lhůty. Dané právo při něm tedy nezaniká, nicméně pokud je promlčení namítnuto u soudu, ten k němu musí přihlédnout a nemůže tedy dlužníka nutit k plnění jeho dluhu.

Institut promlčení se může plést s takzvanou prekluzí, která funguje obdobně s tím zásadním rozdílem, že po uplynutí určité doby dané právo zaniká úplně a s ním zaniká i vaše pohledávka. Pokud byste plnili dluh, který podléhá této prekluzi, pak by došlo na straně věřitele k bezdůvodnému obohacení. Na rozdíl od promlčení také k prekluzi soud přihlédne automaticky, tedy i bez vznesení námitky prekluze.

V praxi dochází k situacím, kdy není zcela jasné, zda je určité právo již promlčené či ne, protože se uplatňuje jednak subjektivní promlčecí lhůta (jež vyžaduje například povědomí o škodě, která mi vznikla a je dle ustanovení Občanského zákoníku tříletá) a jednak objektivní promlčecí lhůta, která je desetiletá. V některých případech může dojít například i k přerušení či stavení běhu promlčecí lhůty, takže dopracovat se přesně k tomu, jaký je právní stav dané věci a na co mám v danou chvíli nárok, může být pro laika oříšek. Právník s praxí v oblasti občanského práva vám ale může poradit, na co máte nárok a jaký postup je pro vás nejvhodnější.

Hledáte odpověď na otázku týkající se občanského zákoníku?

Zodpovíme vám jakýkoliv právní dotaz a navrhneme řešení vašeho právního problému. Svou odpověď dostanete do 48 hodin.

Chci právní radu

Manželství a rozvod

Oblast rodinného práva v novém občanském zákoníku poměrně posílila, dříve ji řešily spíše samostatné zákony, nyní zde nalezneme komplexní úpravu. Zákon upravuje jednak manželství, tedy především způsoby jeho vzniku, povinnosti a práva manželů či výživné mezi manželi. Častěji ovšem ke studiu zákona saháme až v případě rozvodu a řešení péče o děti.

Rozvod je proces, pro jehož nastartování můžeme najít vzory na internetu, nicméně vzhledem k tomu, že ovlivní velmi podstatně naši aktuální majetkovou situaci a zpravidla rovněž výdaje na mnoho let následujících (péče o děti, případně platba alimentů), vyplatí se v tomto případě investovat do právní pomoci. Klienti často netuší, co je třeba vše splnit pro rychlejší a finančně méně nákladný nesporný rozvod. S pomocí advokátů nezatížených emocemi lze pak dohody snáze dosáhnout.

Zásadní podmínkou nesporného rozvodu dle občanského zákoníku je to, že manželé jsou ve shodě ohledně toho, že manželství je nenapravitelně rozvráceno a chtějí ho co nejrychleji ukončit. Pro takový případ stačí sepsat dohodu o vypořádání společného jmění a práv společného bydlení po rozvodu manželství, která se přiloží k návrhu o nesporný rozvod. Pokud jsou v manželství děti, schvaluje soud rovněž dohodu manželů ohledně úpravy poměrů k nezletilým dětem před a po rozvodu. Tento návrh je možné podat k příslušnému soudu spolu s návrhem na nesporný rozvod manželství a soud jej řeší jako první. Poté, co soud dohodu schválí, již nic nebrání tomu, aby bylo návrhu na nesporný rozvod manželství vyhověno a manželství rozvedeno.

Také u rozvodu sporného nutné nejprve rozhodnout, jak bude probíhat péče o dítě. Rozdíl je v tomto případě v tom, že soud se nezaobírá pouze výslednou dohodou, ale činí emočně náročné výslechy obou manželů, dokazování o tom, jak který z manželů o děti pečuje a jaké nastavení péče a vyživovacích povinností bude pro dítě nejvhodnější.

Tip: Stáhněte si e-book týkajíci se rozvodu, abyste se lépe mohli na celý proces připravit.

Jakmile se vyřeší otázka dětí, případně pokud je manželství bezdětné, následuje řízení o rozvod manželství. Také zde je v případě sporného rozvodu nutné zjišťovat příčiny, proč k rozvodu dochází. Takže se prokazuje např. nevěra jednoho z manželů nebo jiné důvody. Následuje třetí fáze, kterou je vypořádání společného jmění.

Dědictví

Dědictví prošlo v novém občanském zákoníku poměrně výraznou proměnou, oproti dřívější úpravě. Stejně jako dříve ovšem platí, že nejefektivnějším nástrojem, kterým vypořádat svůj majetek ještě za života, je klasická závěť. Jde vlastně o instrukci, jak má být s majetkem naloženo po smrti zůstavitele. Je možné ji sepsat jednak vlastní rukou s podpisem, či se svědky. Nejjistější je však sepsat závěť, formou veřejné listiny. V ní se označí dědicové a určí se jejich podíly. Dovětkem je možné stanovit také určitou podmínku dědictví, například dokončení studií. Pak ji notář vede ve speciálním rejstříku a není třeba nijak zajišťovat, aby se neztratila. Taková závěť se totiž ani neztratí, neboť ji notář vede ve speciálním rejstříku.

Pokud nedojde k dědění na základě dědické smlouvy nebo podle závěti, pokračuje dědické řízení děděním ze zákona. Občanský zákoník zde stanoví šest dědických tříd, které přicházejí postupně v úvahu. Podle první dědické třídy dědí manžel a děti. Pokud nejsou, pak majetek přejde na jejich potomky. Pokud nejsou žádní dědicové z první dědické třídy, nastupují dědicové z druhé dědické třídy a tak dále. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni praprarodiče nebo sestřenice a bratranci.

Některé dotazy se týkají povinnosti dědictví převzít. Předmětem dědického řízení je totiž celkový majetek zůstavitele, tedy včetně dluhů. Pokud hrozí, že byste dědictvím spíše ztratili, než získali, je na místě odmítnutí dědictví.

Jednotlivé typy smluv – koupě, nájem, pojištění

Jednotlivé typy smluv jsou typickými příklady, kdy se i neprávníci s občanským právem nejčastěji v praxi setkávají. Kupní smlouvu (byť třeba ve formě nákupu v samoobsluze) řešíme opravdu na denní bázi a řadu dalších smluv také často (darování, nájem, inkaso, ubytování). Dotazy klientů se pak velmi liší právě v závislosti na jednotlivém typu smlouvy.

Nejčastější otázky směřující k nájemním smlouvám jsme proto sepsali do samostatného článku a koupi a prodeji nemovitosti jsme věnovali rovnou celý e-book.

Náhrada škody

Časté drobné spory klientů se týkají možné náhrady škody. Za jakých okolností mám na náhradu nárok, když mi ji způsobí třeba dítě či pes? A jak se výše škody vyčíslí, když se jedná třeba o zničení starší věci?

Obecnými předpoklady vzniku povinnosti nahradit škodu jsou:

 • protiprávní jednání (může spočívat v porušení dobrých mravů, smluvní povinnosti či zákona),
 • vznik újmy,
 • příčinná souvislost,
 • zavinění (úmyslné či nedbalostní).

Pro vznik odpovědnosti za škodu stačí i nedbalost, pokud zákon výslovně nehovoří o úmyslu (přímém či nepřímém).

Tip: Obecné principy náhrady škody jsme blíže rozebrali v našem článku.

Pokud škoda vznikla na věci použité či starší, pak se jednak musí přihlédnout k tržní ceně věci v době poškození a zohledňuje se rovněž míra poškození. Pokud by se opravou věci naopak věc zhodnotila, musí se částka odpovídající zhodnocení věci od nákladů na opravu odečíst.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Ing. Jan Sekanina, Praha

před 2 roky

Když mi prarodiče chtěli darovat byt, nechtěl jsem se z důvodu vysokého pracovního vytížení zabývat tím, co všechno musím zařídit a jak docílit přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Dostupný advokát vše zařídil za mě, žádný problém na katastru nebyl a vše bylo celkem rychle zapsáno a vyřízeno. Díky a palec nahoru!

Ing. Lucie Proroková, Ostrava

před 2 roky

S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě, kterou jsem potřebovala, a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v poměrně krátkém termínu – do druhého dne od objednání.

Tomáš Rufer

před 2 roky

Kvalitu právní služby posoudit neumím, ale co umím posoudit, jsou její výsledky. Tato firma se mi už dost vyplatila. Mám pocit, že při spolupráci jde o to, abych řešenou situaci vždy pochopil a ne jen dostal suchou zprávu v právnickém jazyce. Řekl bych, že teamu jde o mou spokojenost.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Rodina ve smutečním se loučí s pozůstalým a řeší dědictví

Jak projít dědickým řízením bez obav

Rozloučení se zesnulým je emočně velmi náročná situace. A starosti tím bohužel nekončí, protože musí proběhnout dědické řízení, během něhož se dělí majetek zůstavitele mezi dědice. Poradíme vám, jak tuto…

21. 9. 2021
Manželský pár sundávající si snubní prsten, který se připravuje na to, co obnáší rozvod

Co obnáší rozvod – sporný, nebo nesporný?

Ačkoliv si všichni manželé na počátku slíbí věčnou lásku, může se stát, že se jejich cesty rozdělí a přijde na téma dne rozvod – ten může být tzv. nesporný (=…

29. 12. 2020
Nehoda lyžaře, materiální škoda, náhrada škody

Jaké jsou principy náhrady škody?

Najel do vás na sjezdovce lyžař a zranil vás? Sousedčin pes se na vás vrhl a zakousl se do přímo vaší nové kožené aktovky? Nebo vám při parkování v supermarketu…

15. 3. 2022

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022