Ondřej Preuss
Odpověď od advokáta
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Kupní smlouva na auto a nejčastější chyby, se kterými se v ní setkáváme

Často se setkáváme s názorem, že jednoduchá kupní smlouva na auto je tak triviální záležitostí, že ani revizi advokátem nepotřebuje. Co si ale zkontrolovat, abyste přemýšleli jen nad tím, kam v novém automobilu vyrazíte, a neřešili kostlivce ve skříni? To probereme v tomto článku.

Smlouva o převodu auta a nejčastější chyby, se kterými se v ní setkáváme
8 minut čtení
21. 6. 2021

V jaké formě uzavřít kupní smlouvu na prodej auta?

Dostupný advokát radí: „Zákon umožňuje prodej vozu na základě ústní dohody. Na základě praxe doporučujeme ovšem kupní smlouvu na auto vždy podepsat, abyste se vyhnuli komplikacím, které mohou být opravdu zásadní.“

Písemné smluvní záruky se můžete více domáhat než ústních slibů. I přesto, že se smlouva na automobil může jevit jako jednoduchá, může kupujícího i tak dost potrápit. Dejte si tak pozor na všechny detaily ve smlouvě a případně i přiložené obchodní podmínky, pokud vůz kupujete od profesionála (autobazar).

Nejčastěji problémy nastávají u ojetých automobilů, kdy prodejce popíše automobil ve smlouvě spíše jako sestavu vhodnou na náhradní díly. V takovém okamžiku bude mít kupující složitou situaci domáhat se svého práva.

Které informace musí zaznít v neprůstřelné kupní smlouvě na auto?

 • Identifikace prodávajícího a kupujícího (pokud kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla podepisujete s firmou, měl by být uveden její název, sídlo, IČO a kým je firma zastoupena),
 • prohlášení prodejce, že je výlučným vlastníkem vozu,
 • specifikaci vozu včetně prohlášení o jeho stavu,
 • postup, jak dojde k předání vozu,
 • způsob změny v evidenci vozidel,
 • konkrétní podmínky platby.

Dost často se setkáváme s tím, že kupní smlouvy auta pokulhávají v nedostatečném popisu stavu vozu. Značka, typ, rok výroby, výbava, počet předchozích majitelů nebo stav tachometru by měly být standardem. My doporučujeme popsat i stav karoserie, motoru, podvozku a provozních kapalin vozu.

Častou situací je i prodej auta, na které mají práva i jiné osoby. Je-li součástí společného jmění manželů a vy řešíte smlouvu o koupi auta pouze s jedním z páru, trvejte na písemném doložení souhlasu = formou plné moci s úředně ověřeným podpisem. Bez toho by mohlo hrozit, že by byl obchod posléze zneplatněn.

Dostupný advokát radí: „Z výpisu detailů, které by měly být uvedeny, je patrné, že i když podepisujete jednoduchou smlouvu na auto, nemůže být dostačující použít anonymní vzor. Abyste věděli, z čeho můžete vycházet, sepsali jsme vzor, který obsahuje všechny podstatné náležitosti a je zpracován v souladu s občanským zákoníkem. I tak doporučujeme finální kontrolu advokátem.“

Jak je to se zákonnou zárukou poté, co smlouvu podepíšete?

1. Zákonná záruka u nového auta – spotřebitel má právo reklamovat vady do 24 měsíců od převzetí vozu, nehledě na počet najetých kilometrů. Záruku ale nemůžete uplatnit na opotřebení auta způsobeného jeho běžným užíváním nebo na vady, které způsobí sám nový majitel. Ve smlouvách na koupi auta se někdy můžete setkat s povinností provádět pravidelné garanční prohlídky pouze v autorizovaných servisech, jinak dle této podmínky pozbude právo na reklamaci. Vzhledem k tomu, že jde o ujednání, které zkracuje práva spotřebitele z vadného plnění, nepřihlíží se k němu.

Tip: Záruka na automobil se prodlužuje o dobu vyřizování uznané reklamace.

2. Zákonná záruka u ojetého automobilu – v tomto případě je dost zásadní, zda je bazar prodejcem nebo pouze zprostředkovatelem. Tuto skutečnost si jednoduše ověřte z kupní smlouvy na auto podle identifikačních údajů.

a) Bazar je přímým prodejcem auta – odpovídá spotřebiteli za vady, které může reklamovat do 24 měsíců, protože se na smlouvu uplatňuje spotřebitelská ochrana. Strany si mohou sjednat, že spotřebiteli budou náležet práva z vadného plnění pouze po dobu 12 měsíců. Pokud tomu tak není, platí standardní doba daná zákonem v délce 2 let.

Dostupný advokát radí: „V případě, že si sjednáte nižší cenu kvůli některým vadám, nemáte právo je později reklamovat. Stejně tak se právo z vadného plnění nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které auto mělo při převzetí. I z toho důvodu je extrémně důležité vše si do detailů vypsat do kupní smlouvy.“

b) Bazar je zprostředkovatelem v kupní smlouvě na auto – pak uzavíráte smlouvu se třetí osobou, kterou je typicky fyzická osoba, za kterou bazar jedná. V tomto případě nemůžete uplatnit spotřebitelskou ochranu, na kterou máte právo jen v případě, že uzavíráte smlouvu s fyzickou osobou. Budou pro vás tak platit stejné podmínky, jako byste auto koupili od známého.

c) Auto kupujete od soukromé osoby – v této situaci musíte počítat s tím, že nemáte právo uplatnit 24měsíční zákonnou záruku a na prodejce se nevztahuje vyřízení reklamace v maximální lhůtě 30 dnů, pokud to není výslovně sjednáno. Soused, kamarád nebo inzerent na některém z webových portálů tak podle občanského zákoníku odpovídá za vady, které na vozu byly při převzetí. Zjevné vady musíte uplatnit bez zbytečného odkladu, na vady skryté máte 2 roky od převzetí automobilu. Dejte si pozor na to, že je možné ve smlouvě sjednat to, že nebude možné reklamovat žádné vady.

Tip: Reklamaci vad obecně jsme se podrobně věnovali v samostatném článku. Najdete tam odpověď i na to, co dělat v případě, že vám prodejce nárok neuzná.

Žena řídící poprvé po podepsání kupní smlouvy na auto
Žena řídící poprvé po podepsání kupní smlouvy na auto

Co si zkontrolovat, než kupní smlouvu u ojetého auta podepíšete?

1) Databáze kradených vozů – zkontrolujte si historii svého automobilu a ověřte si, zda se nenachází v databázi kradených vozů na webu Ministerstva vnitra. Do roku 2012 se běžně stávalo, že se po prodeji objevil skutečný majitel a žádal své auto zpět. Novela občanského zákoníku 89/2021 Sb. otočila domáhání se odškodnění u prodejce vozidla – ale jen v případech, kdy auto prodával soukromý subjekt.

2) Exekuce a zástava – není výjimkou, že prodávající zatají, že je v exekuci, která se vztahuje také na hmotný majetek, nebo že je auto v zástavě. V obou případech byste o nové auto mohli přijít bez finanční náhrady. Pokud tak kupujete od soukromé osoby, udělejte rychlou kontrolu pomocí Centrální evidence exekucí.

Dostupný advokát radí: „Pokud by k takové situaci došlo, nezbývá vám nic jiného než abyste se obrátili na původního vlastníku vozu a požadovali po něm vrácení peněz z titulu bezdůvodného obohacení. V případě, že domluva není možná, je řešením soudní spor. U notorických dlužníků ovšem není ani jeho výhra zárukou toho, že se peněz dočkáte.“

3) „Jak stojí a leží“ – toto tvrzení není v kupní smlouvě u ojetého auta výjimkou. Z pohledu kupujícího je třeba si na ni dávat pozor. Jeho účelem je zbavení práva reklamovat vady. Nejvyšší soud nicméně upozornil na to, že pomocí této doložky nelze takového omezení jednoduše dosáhnout. I tak byste ale měli zbystřit, pokud něco takového ve smlouvě najdete. Horší jsou však formulace, ve kterých se předem kupující vzdává práv a nároků na náhradu škody.

Tip: Objevily se komplikace a řešíte odstoupení od smlouvy? Prostudujte si podmínky, kdy a jak na to máte právo.

Neprůstřelná smlouva o koupi motorového vozidla!

Do 3 dnů ji pro vás připravíme, nebo zkontrolujeme tu, kterou máte podepisovat. Odhalíme všechny právní kličky a na první pohled nepodstatné detaily, které by mohly vést ke zdlouhavým komplikacím.

Nechci řešit problémy kvůli vzorové kupní smlouvě

Na které problémy můžete přijít až po podpisu kupní smlouvy na auto?

 1. Komplikace s přepsáním automobilu na nového majitele – kdyby k tomu nedošlo do 10 dnů od prodeje, hrozí prodejci pokuta až 50 000 Kč. Řešením je tak zajít na úřady společně s kupujícím nebo nechat si vystavit úředně ověřenou plnou moc k přepisu vozidla a ponechat si úředně ověřené kopie potřebných podkladů. Nezapomeňte tento postup a podmínky přepisu jasně stanovit do kupní smlouvy.Toto je totiž zásadní problém pro prodávajícího, který se nevyplatí podcenit. Může se dostat do takřka bezvýchodné situace, kdy nebude mít auto, ale zároveň nedojde k jeho přepisu. Kupující se na něj “vykašle” a přestana komunikovat. Je totiž nutné mít k dispozici i výsledky z emisní kontroly. V praxi pak hrozí obrovská následná administrativa, budou vám chodit cizí pokuty a potenciálně může někdo i vznést nároky na náhradu škody způsobené daným vozem.
 2. Stáčení tachometru – ačkoliv to zákon o podmínkách provozu výslovně zakazuje, jde o poměrně častý problém. Prodávající může být v tomto případě potrestán odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Kdybyste u svého auta po podepsání smlouvy objevili tento problém, neváhejte se obrátit na Policii ČR nebo na státní zastupitelství. Samozřejmě máte právo vozidlo reklamovat – v případě zásadního rozdílu v počtu reálně najetých kilometrů můžete požadovat odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Druhou variantou je vyjednat si s kupujícím slevu z prodejní ceny.

Jak se situace liší, pokud řešíte darovací smlouvu auta?

Darovací smlouva na auto a s ní spojený přepis na rodinného příslušníka nebo přítele je dost podobná jednoduché kupní smlouvě na automobil. K uzavření darovací smlouvy často dochází jen předáním daru, protože zákon nevyžaduje její písemnou podobu.

V písemném provedení by u darovací smlouvy auta neměla chybět:

 • identifikace smluvních stran,
 • specifikace daru,
 • projev vůle darovat a nezpochybnitelný úmysl předat věc bezplatně,
 • úmysl obdarovaného dar přijmout.

V praxi se nesetkáváme často se situací, kdy se na nás obrací s klienti, že chtějí movitou věc vrátit. Druhá strana má ovšem právo na vrácení auta, pokud nastanou přesně určené okolnosti.

Za zákona máte právo na odvolání daru:

 • pro nevděk – obdarovaný hrubě porušil dobré mravy, úmyslně a z hrubé nedbalosti ublížil vám, jakožto dárci,
 • pro nouzi – ocitli jste se v hmotné nouzi a nejste schopni zajistit si uspokojení základních životních potřeb.

Tip: O tom, kdy můžete po potomkovi žádat vrácení daru nebo jak ho vydědit, jsme sepsali samostatný článek.

Chcete mít jistotu, že podepíšete neprůstřelnou kupní smlouvu na auto? Před podpisem za vás zanalyzujeme všechny situace, ke kterým by mohlo dojít, a zahrneme jejich plnění do smlouvy. Vše vyřešíme online a kupní smlouvu ke věci movité můžete podepisovat už za 3 dny.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 490 Kč.

 • Vše zvládneme online
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů
Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Odpověď od advokáta

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

3000 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Michaela P.

před 9 měsíci

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Luboš Kulhánek, Praha

před 9 měsíci

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21.století!

Jiří Kopic, Praha

před 1 rokem

Nas advokat byl velice ochotny a vstricny, urcite doporucuji!


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Dva muži zkoumají svá nabouraná auta

Odpovědnost za škodu a jak na ni vyzrát

Každý z nás asi někdy něco rozbil, byť neúmyslně. Jak se taková situace řeší a za co všechno vlastně nesete odpovědnost?

14. 3. 2019
Muž a žena sedící k sobě zády

Společné jmění manželů – co do něj patří a jak se vypořádává

Bude do SJM patřit byt, který si váš manžel koupil ještě před svatbou? A co dědictví po tetičce manželky, bude zahrnuto do společného jmění? Nebo půjčka, kterou si manžel vyřídil,…

10. 4. 2021
Odtah auta při čištění ulice

Odtah auta při čištění ulice

Probíhá jarní čištění silnic a s ním spojené starosti pro motoristy. Může si město či obec účtovat za odtah a parkování zapomenutého auta bránícímu vyčištění zimní špíny z vozovky?

19. 4. 2016

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021